heVeeme Je<eeËhetJeeaveesJnWyej 2020

  efJeÅeeJeefOe&veer keâe@uespeÛee keâesveefMeuee meceejbYe JemeF& : JemeF& leeuegkeäÙeele mLeeheve PeeuesuÙee efJeÅeeJeefOe&veer mebmLesÛÙee Deeš&dme, keâe@ceme& Je meeÙevme ceneefJeÅeeueÙeeÛee keâesveefMeuee meceejbYe mebmLesÛes DeOÙe#e […]

neefo&keâ MegYesÛÚeveesJnWyej 2020

 ßeer. ceveJesue kewâleeve celeea, YegF&ieeJe (peesmees[er)  [e@. efkeäJevmeer vee@ce&ve JeePe, leUF&Jee[er, meeueesueer, JemeF&  ßeer. efhešj oeefJeo oeuecesle, efvece&U (oeuecesleJee[er) ßeer. Deeueyeš& […]

DeefOeke=âle -1veesJnWyej 2020

  (ceeieÛÙee Dee@keäšesyej 2020 ÛÙee – Debkeâele DeefOeke=âle 3 (ye) ceer ØeemleeefJekeâ efoues nesles.  Deelee heg{erue Yeeie JeeÛee.) "Fratelli Tutti'' ‘‘Denes, mecemle yebOegpevenes!’’ […]

yeeÙeyeue JeeÛeve : veesJnWyej 2020veesJnWyej 2020

  10.meble efueDees ceneve efleceLeer 2:1-8,11-14 uetkeâ 17:7-10 11.meble ceeefš&ve efleceLeer 3:1-7 uetkeâ 17:11-19  12. meble ÙeesmesHeâele efHeâues. 7-20 uetkeâ 17:20-25  13.2 Ùeesneve 4-9 uetkeâ 17:26-37  14.3 Ùeesneve 5-8 uetkeâ 18:1-8  15.mee.keâe. 33Jee jefJeJeej efveleer […]

efJeMeeue efJeÕeeleveesJnWyej 2020

  veJeerve keâeef[&veueÛeer vesceCetkeâ Jn@efškeâve : heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer 13 veJeerve keâeef[&veueÛeer vesceCetkeâ kesâueer Deens. lÙeehewkeâer 9 peCe 80 Je<ee&Keeueerue Deensle. ns […]

efÛebleefvekeâeveesJnWyej 2020

  heeuekeâ-heeuÙe veelesmebyebOe peesheemeleevee (Yeeie-2)   – Heâe. ([e@.) he@efš^keâ ef[meespee  Øemlegle uesKeceeefuekesâÛÙee heefnuÙee YeeieeceOÙes heeuekeâ Je heeuÙe ¢eebÛÙee ceveeble hejmhejebmebyebOeer kegâ"ues […]

mebheeokeâerÙeveesJnWyej 2020

  "Fratelli Tutti'' (‘‘Denes meJe& yebOegpevenes’’)  (heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛes veJeerve heefjhe$ekeâ)  yebOegØesce-YeefieveerØesce Je meeceeefpekeâ cew$eer ner ceeCemeeÛeer cetueYetle iejpe Deens. lÙeeefMeJeeÙe ceeCetme […]

efvekeâ[ jemle heÙee&ÙeebÛeerveesJnWyej 2020

  – Heâe. Dee@uJeerve legmkeâevees  Deepe DeeheCe meJe&peCe leb$e%eeveeÛÙee efJeÕeele JeeJejlees. DeeheuÙee peerJeveele DeeefCe peieCÙeele peCet leb$e%eeveeÛee Õeeme Deens. IejeIejeleÛe veJns, […]