ueesYe DemeeJeeceeÛe& 2020

  $e+CeeF&le ceer 93JÙee DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeÛÙee DeOÙe#eheoer ceePeer efveJe[ PeeuÙeeveblej Deveskeâ jefmekeâebveer ceePes DeefYevebove kesâues. keâenerkeâebveer ØelÙe#e Yesš efoueer. […]

DeefOeke=âle – 1ceeÛe& 2020

  ef¡emlemeYesleerue mee›eâecesvleues (Sacramentals) Deeheuee mJeeceer ØeYet ÙesMet ef¡emle Ùeeves mJele: mLeeheve kesâuesueer meele mee›eâeceWle Deensle, ns DeeheCe peeCeleesÛe. leLeeefhe ef¡emlemeYesÛeer ‘mee›eâecesvleues’ […]

DeeblejYeejleerceeÛe& 2020

  megOeeefjle veeieefjkeâlJe keâeÙeÅeeuee efJejesOe ceejieeJe : ‘megOeeefjle veeieefjkeâlJe keâeÙeÅee’uee efJejesOe oMe&efJeCÙeemee"er ieesJÙeeceOeerue ceejieeJe ÙesLeerue Meskeâ[es veeieefjkeâebveer MenjeÛÙee ceOÙeYeeieer ÙesTve efo. 24 […]

Je=òeefJenejceeÛe& 2020

  ‘megJeelee&’ efJelejkeâ mvesncesUeJee Gòeve : yeeU ÙesMet meceepe cebefoj, Gòeve-heeleeveyeboj ÙesLes yegOeJeej efoveebkeâ 19 HesâyeÇgJeejer 2020 jespeer ‘megJeelee& efJelejkeâ mvesncesUeJee’ mebheVe […]

Œeer-heg®<e meceeveleeceeÛe& 2020

  – DeheueesefveÙee efjyesuees  8 ceeÛe& peeieeflekeâ ceefnuee efove! ner leejerKe Deeueer keâer meJeeËveeÛe ceefnueebÛes nkeäkeâ, lÙeebÛes HeâeÙeos, lÙeebÛeer meceevelee ¢eeefJe<eÙeer […]

keâefJeleeceeÛe& 2020

  FmkeâeÙeexle (pÙegoeme) OevÙe leer yeeF& efpeÛÙee Gojer yeeU pevceues DeeF& nesCÙeeÛee ceeve efleuee efouee osJeeves JeebPe nesCÙeeÛee keâuebkeâ IeeueefJeuee hejcesÕejeves keâeÙe legPes veMeerye leguee […]

yeeÙeyeue JeeÛeve : ceeÛe& 2020ceeÛe& 2020

  1.Øee. keâe. 1 uee jefJeJeej Glheòeer 2:7-9; 3:1-7 jesce 5:12-19 ceòeÙe 4:1-11  2.uesJeerÙe 19:1-2,11-18 ceòeÙe 25:31-46  3.ÙeMeÙee 55:10-11 ceòeÙe 6:7-15  4.meble keâeefMeceerj peesvee 3:1-10 uetkeâ 11:29-32  5.Smlesj 4:17 ceòeÙe 7:7-12  6.Ùenspkesâue 18:21-28 ceòeÙe 5:20-26  7.DevegJeeo […]

efÛebleefvekeâeceeÛe& 2020

 – cee@efvmeefveDej keâesefjÙee   JemeF& Oece&Øeeble : keâeef[&veue efheceWšebÛes efpeJeble mceejkeâ keâener lehemJeer lemesÛe keâener Oecee&efOekeâejer, DeeheuÙeeletve efveIetve peeleevee keâener "Ukeâ efJeÛeej […]