DeefOeke=âle – 1peguew 2021

 ueesÙeesueekeâj meble FivesefMeÙeme : ef¡emlemeYesle Deecetuee«e yeoue Ie[Jetve DeeCeCÙeemee"er Skeâe le®CeeÛeer Oee[meer mee#e Ùee Je<eea DeeheCe ueesÙeesueeÛÙee meble FivesefMeÙemeÛÙee ‘heefjJele&veeÛee’ (Iñigo […]

ceer oejeMeer GYee Deenspeguew 2021

  – efMeuhee je@ef[^ipe  Iej, Skeâ DeMeer peeiee efpeLes DeeheuÙee ØelÙeskeâeÛÙee peerJeveeÛÙee iees°erÛeer meg®Jeele nesles. DeMeer peeiee efpeLes DeeheuÙeeuee megjef#elelesÛeer peeCeerJe […]

yeeÙeyeue JeeÛeve : peguew 2021peguew 2021

  1.Glheòeer 22:1-19 ceòeÙe 9:1-8 mlees. 116:1-2, 3-4,5-6,8-9  2.Glheòeer 23:1-4, 19;24:1-8, 62-67 ceòeÙe 9:9-13 mlees. 106:1-2, 3-4De,ye,4keâ-5  3.meble Lee@ceme YeejleeÛee Øesef<ele meesnUe Øes.ke=â. 10:24-35 1hes$e 1:3-9 Ùeesneve 20:24-29 mlees. 42:2-3, 43:3,4  4.meble SefuePeeyesLe mee.keâe.14Jee jefJe. Ùens. 2:2-5 2keâefjbLe 12:7-10 ceeke&â 6:1-6 mlees. […]

neefo&keâ DeefYevebovepeguew 2021

 ßeerceleer jespeer je@keâ efhejsue, YegF&ieeJe (ceeefjÙeeveiej) pesefmekeâe pescme ef[cesuees, ef[cesueesJee[er, ceeefCekeâhetj ßeer. he@š^erkeâ pemeerve IeesvmeeuJeerme, meeiejMesle, heehe[er  ßeer. ceeefš&ve cemexueerve ueesheerme, ‘uekeâekeâer’, […]

efÛebleefvekeâepeguew 2021

 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee  Deeheues ceÛÚerceej yeebOeJe meoj Iešvesuee Peeueer Demeleerue mee"skeâ Je<ex. Heâeoj nesCÙeemee"er efMekeâCeejs Deecner oesIes ieg®efJeÅeeueÙeerve efJeÅeeLeea ØeefMe#eCeemee"er veeefMekeâuee iesuees […]

mebheeokeâerÙepeguew 2021

   keâesjesvee efJe<eeCet V/S ef¡emleer ßeæe  – Heâe. ([e@.) Deefveue hejsje  pesJne YeeWiee (meeÙejve) Jeepelees lesJne veeieefjkeâebvee ÙesCeeNÙee OeeskeäÙeeÛeer metÛevee efceUles. YeeWiee […]

Deeheues Heâeoj Deeueskeämepeguew 2021

 Deeheues Heâeoj Deeueskeäme legmkeâevees ns 8 petve 2021jespeer osJeeIejer iesues. meJeeËvee og:Keer keâ¤ve iesues. keâesjesvee Ùee ceneceejeruee yeUer he[uesues les […]