hegmlekeâ heefjÛeÙepeevesJeejer 2020

 meboerhe jeTle  ‘efJe%eeveOece&’ peesmesHeâ legmkeâeveeWÛee Heâej Je<eeËveer efJe%eeve uesKekeâ cnCetve peesmesHeâ legmkeâevees Ùeebveer Deeheuee efJe%eeveOece& efJe%eeve uesKeveeletve heeUuee Deens, Demes cnCeeJes ueeiesue. […]

yeeÙeyeue JeeÛeve : peevesJeejer 2020peevesJeejer 2020

  1. osJeceelee ceefjÙee ieCevee 6:22-27 ieueleer 4:4-7 uetkeâ 2:26-21  2. meble yesefPeue Je meble «esiejer 1Ùeesneve 2:22-28 Ùeesneve 1:19-28  3. ÙesMetÛes heefJe$e veeJe 1Ùeesneve 2:29-3:6 Ùeesneve 1:29-34  4. 1Ùeesneve 3:7-10 Ùeesneve […]

ØesceU osJeekeâ[tve efceUeuesues GòejpeevesJeejer 2020

 – mesveve keâesefjÙee, veeboeCe,veboeKeeue  efoveebkeâ 20 Dee@keäšesyej jespeer henešs ÛeÛe&uee peeCÙeehetJeea Jee{efoJemeeefveefceòe osJeeÛes DeeYeej ceeveCÙeemee"er Iejeleerue Deeuleejemeceesj GYes jentve osJeeuee OevÙeJeeo […]

efÛebleefvekeâepeevesJeejer 2020

 – cee@efvmeefveDej keâesefjÙee    20 20 efpelekeâer Melekebâ; eflelekeâerÛe Je<eË  cnCelee cnCelee veJeerve meeue GieJeueb. Ùee veJÙee Je<ee&Ûeb Skeâ JewefMe°Ÿe Deens. keâesCeles […]

mebheeokeâerÙepeevesJeejer 2020

  Gmceeveeyeeo ÙesLes YejCeeNÙee 93JÙee DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeÛÙee efveefceòes –  meeefnlÙe efve mebcesueve DeefKeue YeejleerÙe ceje"er meeefnlÙe mebcesueveeefJe<eÙeer DeelceerÙelee efkeâleerMee ceje"er […]

yeeÙeyeue DeYÙeeme peevesJeejer 2020

 (mlees$eebÛes DeOÙeelce – 51)  – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee   Ùengoer Oece&«ebLeeuee ‘levekeâ’ ns veeJe nesles. lÙeele efveÙeceMeeŒe, mebos°s Je […]