neefo&keâ MegYesÛÚepeevesJeejer 2020

 ßeer. hee@ue heemkeâesue ®ceeJe (hee@ue ieg®peer), ®ceeJeDeeUer, veboeKeeue ßeer. efieuyeš& Je meew. cee@efvekeâe keâesueemees, yemejes[er, ueesCeer, efiejerpe ßeer. pee@vmeve ce@LÙet ef[meespee, veeveeveer, […]

veJee Âef°keâesvepeevesJeejer 2020

 A New outlook keâeÙe&›eâce  – efme. megueesÛevee heer., peueheg<he keâe@vJnWš, YegF&ieeJe  ceeCemeeÛes meJeeËle megjef#ele ef"keâeCe cnCepes kegâšgbye. kegâšgbye neÛe meJeeËÛee Úesšemee mJeie& […]

efJeMeeue efJeÕeelepeevesJeejer 2020

  heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛee Jee{efoJeme Jn@efškeâve : heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer efo. 17 ef[meWyej jespeer Deeheuee Jee{efoJeme meepeje kesâuee. lÙee efoJeMeer lÙeebÛÙee JeÙeeuee […]

Je=òeefJenejpeevesJeejer 2020

  [e@keäšjsš heoJeer efceUefJeCeeje Devee&àÙeeleerue keâesUer ÙegJekeâ  Devee&Ue : [e@. ie@šeRie Fveeme keâesUer Ùeebvee Devee&Ue ieeJeeletve ØeLece [e@keäšjsš heoJeer efceUJeCÙeeÛee ceeve […]

heVeeme Je<eeËhetJeeapeevesJeejer 2020

  ‘ØeYegØekeâeMe’ ke@âueW[jÛes ØekeâeMeve heehe[er : JemeF&leerue ke@âLeefuekeâ pevelesuee DelÙeble GheÙegkeäle Je ef¡emleslej yebOetbvee meboYee&mee"er hetjkeâ "jCeejs ‘ØeYegØekeâeMe’ ns ke@âueW[j mebpeÙe efØebšme&ves […]