neefo&keâ MegYesÛÚepeevesJeejer 2020

 ßeer. hee@ue heemkeâesue ®ceeJe (hee@ue ieg®peer), ®ceeJeDeeUer, veboeKeeue ßeer. efieuyeš& Je meew. cee@efvekeâe keâesueemees, yemejes[er, ueesCeer, efiejerpe ßeer. pee@vmeve ce@LÙet ef[meespee, veeveeveer, […]

veJee Âef°keâesvepeevesJeejer 2020

 A New outlook keâeÙe&›eâce  – efme. megueesÛevee heer., peueheg<he keâe@vJnWš, YegF&ieeJe  ceeCemeeÛes meJeeËle megjef#ele ef"keâeCe cnCepes kegâšgbye. kegâšgbye neÛe meJeeËÛee Úesšemee mJeie& […]

efJeMeeue efJeÕeelepeevesJeejer 2020

  heeshe øeâeefvmeme ÙeebÛee Jee{efoJeme Jn@efškeâve : heeshe øeâeefvmeme Ùeebveer efo. 17 ef[meWyej jespeer Deeheuee Jee{efoJeme meepeje kesâuee. lÙee efoJeMeer lÙeebÛÙee JeÙeeuee […]

heVeeme Je<eeËhetJeeapeevesJeejer 2020

  ‘ØeYegØekeâeMe’ ke@âueW[jÛes ØekeâeMeve heehe[er : JemeF&leerue ke@âLeefuekeâ pevelesuee DelÙeble GheÙegkeäle Je ef¡emleslej yebOetbvee meboYee&mee"er hetjkeâ "jCeejs ‘ØeYegØekeâeMe’ ns ke@âueW[j mebpeÙe efØebšme&ves […]

keâefJeleepeevesJeejer 2020

   veJeerve Je<e& Gpee[ues veJeerve Je<e& Gpee[ues, vetleve Je<e& Gpee[ues. ke⤠Ùee mJeeiele Deeveboeves, Gunemeeves iesues les pegves Je<e&; mebheues les pegves Je<e& jeefnuÙee Heâkeäle […]

DeefOeke=âle – 1 peevesJeejer 2020

 ‘osJe ceelee’ (Mother Of God)  DeeheCeeuee mece=æ peerJeveeÛes Oe[s efMekeâefJeles ØelÙeskeâ Je<eea 1 peevesJeejer jespeer ef¡emlemeYee osJeceelesÛee cenemeesnUe (Solemnity) meepeje keâjles. […]

yeeuecesJeepeevesJeejer 2020

  cenelcee ieebOeer – Øesefmeuee S[Je[& HeâuekeâebJe  efhelee keâjceÛebo Je ceelee hegleUeyeeF& ÙeebÛÙee heesšer efo. 2 Dee@keäšesyej 1869 meeueer meewje°^eleerue heesjyeboj ¢ee mecegõkeâe"ÛÙee […]

DeeblejYeejleerpeevesJeejer 2020

  ÚUeletve JeeÛeuesuÙee YeeefJekeâebÛÙee cegueeRvee heefnues keâcÙegefveDeve Deesefjmee : kebâOeceeue ÙesLes ÚUheJee&letve JeeÛeuesuÙee YeeefJekeâebÛÙee cegueebveer 24 veesJnWyej 2019 jespeer ef¡emlejepeeÛÙee meCeeÛÙee efoJeMeer […]