keâefJeleeHesâyeÇgJeejer 2021

   (Jn@ueWšeF&ve efoveeefveefceòeeves – 14 HesâyeÇgJeejer) ueive cnCepes vekeäkeâer keâeÙe Demeles?  veepetkeâ DeMeer Jesue Demeles, cnCetveÛe efleuee nUtJeej peheeÙeÛes Demeles. les Heâkeäle keâle&JÙe […]

Jee*dceÙe heefjÛeÙeHesâyeÇgJeejer 2021

 meboerhe jeTle, JemeF& cees. : 9158948200  veJeefkeâjCe veeleeU efJeMes<eebkeâ heemkeâesue ueesyees ns ‘megJeelee&’ Ghe›eâceeÛes DeeefCe JemeF&leerue meeefnlÙeØesceeRÛes efnleefÛeblekeâ DeeefCe mvesner. iesueer Deveskeâ Je<ex […]

DeefOeke=âle – 1HesâyeÇgJeejer 2021

  (mee›eâeceWle) lesueebÛÙee heefJe$e efcemmeeJejerue ØeJeÛeve (05.01.2021) ‘‘…lesJne (ØeYet ÙesMetves) ueeskeâebÛee cees"e mecegoeÙe heeefnuee; ueeskeâ lej ceW{heeU vemeuesuÙee ceW{jemeejKes lÙeeuee Dee{Uues, cnCetve ØeYet […]

ØeJeeme ÛeeUerme efoJemeebÛee…!HesâyeÇgJeejer 2021

 – me@veue legmkeâevees  ‘›egâmeeMeer efKeUs ØeYet neleer heeÙeer Deceesue jkeäle YeUYeU Jeener…’ DeeheuÙee heefjefÛele ieeCÙeeÛes Jejerue yeesue keâeveeJej he[leeÛe ØeeÙeef§eòe keâeUeuee meg®Jeele PeeuÙeeÛeer […]

yeeÙeyeueJeeeÛeve : HeâsyegJeejer 2021HesâyeÇgJeejer 2021

  1.FyeÇer 11:32-40 ceeke&â 5:1-20  2.ÙesMetÛes osJeeueÙeele mecehe&Ce ceueeKeer 3:1-4 uetkeâ 2:22-40  3.meble yuespe meble Deevmeieej FyeÇer 12:4-7,  11-15 ceeke&â 6:1-6  4.meble pee@ve efoefyeÇšes FyeÇer 12:18-19  21-24 ceeke&â 6:7-13  5.meble DeieeLee FyeÇer 13:1-8 ceeke&â 6:14-29  6.meble […]

neefo&keâ DeefYeveboveHesâyeÇgJeejer 2021

 ßeer. JesueWšeF&ve (Jee@ušj) Je meew. keâe@uesš ef[DeeefyeÇDees, cesjes[er, ceefme&me ßeer. Lee@ceme Je meew. efHeâueesefcevee [eyejs, [esUYeeš, meeueesueer ßeer. Debleesve Je meew. Fpeceeue […]

efÛebleefvekeâeHesâyeÇgJeejer 2021

 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee  ceesMesÛeer keâe"er  ceesPesme cnCepes ceesMes. pÙee JÙekeäleeruee Flej Yee<eeble ‘ceesPesme’ ¢ee veeJeeves mebyeesefOeues peeles, lÙeeuee DeeheCe ceje"erceOÙes ‘ceesMes’ Demes […]

mebheeokeâerÙeHesâyeÇgJeejer 2021

  les leerve ceesn ÙesMetÛee mewleeveeMeer Peeuesuee mebIe<e& uegšghetšerÛee veJns lej DeefšlešerÛee Je ceeveJelesÛÙee YeefJeleJÙeemee"er efveCee&Ùekeâ neslee. ceeveJelesÛee SkeâcesJe veslee, SkeâcesJe leejkeâ […]