DeOÙeelce – 2डिसेंबर २०२०

  nesÙe, ceer npej Deens  – me@veue legmkeâevees  keâesefJe[-19 ÛÙee ceneceejerÛes mebkeâš meJe& peieYej efvecee&Ce Peeues DeeefCe ueeW{sÛÙee ueeW{s Jeentve peeJes lÙeeØeceeCes […]

heefjmebJeeo – 2डिसेंबर २०२०

  DeeJneve ceeCemeeleues ‘osJelJe’ peeieefJeCÙeeÛes! – mšerHeâve Sce. hejsje, ceefme&me  DeepeÛes Deeheues meceepeefove mejU-meeshes veener. les DeefleMeÙe iegbleeiegbleerÛes Peeues Deens. les jeie-ueesYe, nsJes-oeJes, […]

yeeÙeyeue JeeÛeve : ef[mesWyej 2020डिसेंबर २०२०

  6.Dee. keâe. 2 je jefJeJeej ÙeMeÙee 40:1-5,9-11 2hes$e 3:8-14 ceeke&â 1:1-8  7.ÙeMeÙee 35:1-10 uetkeâ 5:17-26  8.kegâ. ceefjÙesÛee ieYe&mebYeJe Glheòeer 3:9-15, 20 FefHeâme 1:3-6,11-12 uetkeâ 1:26-38  9.ÙeMeÙee 40:25-31 ceòeÙe 11:28-30  10.ÙeMeÙee 41:13-20 ceòeÙe 11:11-15  11.ÙeMeÙee […]

keâefJeleeडिसेंबर २०२०

    DeesIeUlees Deens ef¡emeceme Ùesle Deens, Deevebo osCÙee DeeheCee meJeeËÛee ef¡emeceme. DeesIeUlees Deens ef¡emeceme Hegâuee-heeveebJe¤ve DeeefCe Je=#eJesueerJe¤ve. DeesIeUlees Deens ef¡emeceme [esiej-oNÙeebceOetve DeeefCe veoer-meeiejeJe¤ve. DeesIeUlees Deens ef¡emeceme ieefjyeebÛÙee IejebceOetve DeeefCe Peeshe[ŸeebceOetve. DeesIeUlees Deens ef¡emeceme ßeercebleebÛÙee […]

ØemleeJeveeडिसेंबर २०२०

 ‘ve#e$eebÛÙee HegâueefJele pÙeesleer ~ Demes cenelces peieer DeJelejleer lÙee ÛejCeebÛÙee OegueerkeâCeebveer ~ heeJeve nes Oejleer ~’ – kegâmegcee«epe  ‘ceer mesJee keâ¤ve IesCÙeemee"er […]