keâefJeleeDee@iemš 2021

    melÙe peerJeveeÛes DeeF&ÛÙee Gojebletveer pevce IesCeeje efJemejlees pesJne DeeF&ÛÙee Gojeme leesÛe DeeF&efJe<eÙeerÛÙee Meyoeble Iemejlees. yeeheeÛÙee keâceeF&Ûeer jesšer lees[Ceeje Gueštve yeesuele Demelees yeeheeme leesÛe yeeheeefJe<eÙeerÛÙee Deeojeme veekeâeefjlees. ueneveheCeer […]

neefo&keâ DeefYeveboveDee@iemš 2021

 ceeke&â ef[cesuees, heehe[er ßeer. efJnkeäšj ceeÙekeâue efmekeäJesje, ÛegUCes ßeer. Debleesve yeWpeeefceve je@ef[^ipe, veboeKeeue ßeer. jsvee@u[ efHeâefuehe [eÙeme, yebieueer veekeâe ßeer. ceeÙekeâue Je meew. cesyeue […]

heVeeme Je<eeËhetJeeaDee@iemš 2021

 Dee@iemš 1971ceOÙes Ie[uesuÙee IešveebÛeer veeWo   cee@efvme. meeÙeceve efheceWše ÙeebÛeer efyeMeheheoer efveÙegkeäleer  cegbyeF& : cegbyeF& mejOece&ØeebleeÛes eflemejs meeneÙÙekeâ efyeMehe cnCetve ieesjsieeJe mesefcevejerÛes […]

Oece&ieg¤bÛeer efve:mJeeLeea mesJeeDee@iemš 2021

 – pÙees hejsje, pÙeesleer  Jesuebkeâveer ceõementve DeeCeuesuÙee Hesâceme ÛeheuesÛÙee Skeâe Debie"ŸeeÛeer Jeele legšueer cnCetve lÙee Ûeheuee efvekeâeceer he[uÙee neslÙee. Iejeleerue pegvÙee […]

DeefOeke=âle – 1 Dee@iemš 2021

 74Jee mJeeleb$Ùeefove : DeeheCe DeeheuÙeeuee efceUeuesues mJeeleb$Ùe DeyeeefOele jeKet Ùee! ‘‘efpeLes hejmhejmebyebOe, SskeäÙe Je yebOeglee Deens efleLes peerJeve DeefmlelJeele Demeles… mJele:heueerkeâ[s […]

yeeÙeyeue JeeÛeve : Dee@iemš 2021Dee@iemš 2021

  1.mee.keâe.18Jee jefJe. efveie&ce 16:2-4,  12-15 FefHeâme4:17,20-24 Ùeesneve 6:24-35 mlees. 78:3-4, 23-24, 25,54  2.ieCevee 11:4-15 ceòeÙe 14:13-21 mlees. 81:12-13, 14-15,16-17  3.ieCevee 12:1-13 ceòeÙe 14:22-36 mlees. 51:3-4,5-6, 7, 12-13  4.meble pee@ve ceejer efJeÙeeveeer-mce=leer ieCevee 13:1-2,  […]