DeefOeke=âle – 1SefØeue 2021

  hegve®lLeeve : ØeerleerÛee, #ecesÛee, mecesšeÛee DeeefCe MeebleerÛee efJepeÙe! ØeerleerÛee, cnCepesÛe #ecesÛee, mecesšeÛee DeeefCe MeebleerÛee efJepeÙe Peeuee Deens.  Deelee metÙee&uee ueeieuesues «enCe […]

keâefJeleeSefØeue 2021

   Deeuee keâesefJe[ efkeâleer nes ueiveeJej KeÛe& DeJee{JÙe ueeskeâ keâjeÙeÛes, pees lees keâjerle ØeÙelve SkeâceskeâebJej JejÛe{ JneÙeÛes. mJeeiele keâ#e, ceb[hee heemetveer megboj mepeeJeš mšspeheÙeËle, Heâšekesâ Heâes[CÙee heemetveer DeekeâeMeer HegâuePe[Ÿee […]

leesÛe Keje Deeheuee ‘F&mšj’SefØeue 2021

  – yeWpeeefceve kesâoejkeâj  DeebyÙeeÛeer efkebâJee veejUeÛeer jeshes Deepe pejer ueeJeueer, lejer keâener keâeueeJeOeer iesuÙeeJejÛe lÙeeÛeer iees[ HeâUs DeeheCeeme ÛeeKeeJeÙeeme efceUleele. […]

Jee*dceÙe heefjÛeÙeSefØeue 2021

 meboerhe jeTle, JemeF& cees. : 9158948200  menpe JeUtveer heenlee! pegvÙee keâeUeleerue cnCepes 1950ÛÙee oMekeâeleerue keâener ceespekeäÙee, DeeoMe& efMe#ekeâebhewkeâer Skeâ Demeuesues nesUer, JemeF& ÙesLeerue […]

1.heefJe$e ieg®JeejSefØeue 2021

 efveie&ce 12:1-8, 11-14 1keâefjbLe 11:23-26 Ùeesneve 13:1-15 mlees. 116:12-13, 15, 16ye, keâ, 17-18  2.Gòece Meg›eâJeej ÙeMeÙee 52:13-14 , 53:1-12  FyeÇer 4:14-16, 5:7-9 mlees. 31:2,6, 12-13, 15-17,25 Ùeesneve […]

neefo&keâ DeefYeveboveSefØeue 2021

 [e@. efmeceesvee efJeumeve ef[meespee, veeveeveer, efvece&ue [e@. efkebâpeue neÙeefmebLee ce@ukeâce Devõeos, ‘DeJeefvle’, ce[erJee[er, meeb[esj efmemšj veeleeue heešerue, JemeF& keâesUerJee[e, heeÛetyeboj ßeer. HeäueesefjÙeve pee@keâer […]

efÛebleefvekeâeSefØeue 2021

 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee  ‘jeyyeesveer : ieg®JeÙe&!’ ‘‘efhelÙee, ceePee Deelcee ceer legPÙee neleer meesheefJelees’’, Demes Godieej keâe{erle pÙeeves DeKesjÛee Õeeme mees[uee neslee, pees […]

mebheeokeâerÙeSefØeue 2021

  peieeÛeer JeešÛeeue ner hegve®lLeeveekeâ[s  osJeeves Deeoece Je SJee ÙeebÛÙee heeheeveblej ceeveJepeeleeruee leejCeeÛes pes DeefYeJeÛeve efoues lÙeeÛeer heefjhetleea cnCepes ÙesMetÛes hegve®lLeeve nesÙe. […]