njJeuesuÙeebÛeer megškeâe nesF&heÙeËle DeeceÛeer Deble:keâjCes DemJemLe Deensle – जानेवारी २०२२


 efØePeve efceefvemš^er Fbef[Ùee ®yeer pÙegefyeueer 1981-2021)
  efmemšj efueveer efMepee, SceSmepeer
  DevegJeeo : Jee@ušj keâebyeUs
 Õeslee (Ùee melÙekeâLesleerue meJe& veeJes yeoueueer Deensle) DeeheuÙee heleerÛÙee ce=lÙetveblej leer DeeefCe efleÛeer leerve cegues – oesve cegueies DeeefCe Skeâ cegueieer – keâener keâeU efveJeeNÙeeefJevee Yeškeâle jeefnues. MesJešer les Skeâe lebyet "esketâve jenCeeNÙee YeškeäÙee ueeskeâebceOÙes meeceerue Peeues. oeefjõŸe DeeefCe DehegNÙee peeiesle ieoeale jenCÙeecegUs lÙeebÛes #es$e ns [^ipe, Ûeesjer DeeefCe Flej Demeeceeefpekeâ keâeÙee&le iegblele les iegvnsieejer ØeJe=òeerÛÙee Deenejer iesues. Øeefleketâue heefjefmLeleer DeeefCe meceJeÙemkeâebÛÙee oyeeJeeÛee cegueebJej ØeYeeJe he[uee. lÙeebvee [^ipe DeeefCe oe¤Ûes JÙemeve pe[ues. efleÛee cees"e cegueiee ohe&Ce Ùeeuee DeveskeâJesUe leg®bieele peeJes ueeieues. veblej lÙeeuee efueJnj efmejesefmeme veeJeeÛee Deepeej PeeuÙeeÛes efveoeve Peeues DeeefCe JeÙeeÛÙee 31JÙee Je<eea lÙeeÛes efveOeve Peeues. leesheÙeËle pÙee ef"keâeCeer les jenele nesles lÙee 40 Je<eeaÙe Peeshe[heóerle heeCeer meeÛeuÙeecegUs DeeefCe hegjecegUs oÙeveerÙe DeJemLee Peeueer nesleer. hegjeÛÙee heeCÙeecegUs ohe&CeÛes ce=le MeJe Iejele DeeCelee Deeues veener DeeefCe lÙeecegUs lÙeeuee ceeskeâàÙee peeiesle "sJeeJes ueeieues. ns ÂMÙe lÙeeÛÙee DeeF&mee"er KetheÛe ùoÙeõeJekeâ nesles.
 lÙeener heefjefmLeleerle Õesleeves DeeheuÙee cegueerÛes ueive ueeJetve efoues nesles. veblej mecepeues keâer cegueerÛÙee heleerÛes Flej efŒeÙeebMeer DeJewOe mebyebOe Deensle, lÙeeveblej efleÛÙee heleerves efleuee Iejeyeensj nekeâuetve ueeJeues. lÙeebÛeer heefjefmLeleer KetheÛe oÙeveerÙe Peeueer nesleer. keâejCe efleÛee Oeekeâše cegueieeosKeerue [^ipeÛÙee DeeefCe oe®ÛÙee Deenejer iesuÙeeves Deepeejer he[uee. DeMee JesUer efØePeve efceefvemš^er Fbef[ÙeeÛÙee ®yeer pÙegefyeueer ie=nefvecee&Ce Øekeâuheeleerue ueeskeâebveer Ùee kegâšgbyeeuee ceole kesâueer. lÙeecegUs ¢ee kegâšgbyeeuee lÙeebÛÙee leeyÙeele DemeuesuÙee peefceveerJej veJeerve Iej yeebOelee Deeues. les Iej Deelee megjef#ele Je JÙeJeefmLele Deens. Deelee keâesCelÙeener hegjeÛee efkebâJee heeCÙeeÛee lÙee veJeerve IejeJej heefjCeece nesCeej veJnlee. jenCÙeeÙeesiÙe efveJeeje yeebOetve efouÙeeyeöue ns kegâšgbye ‘efØePeve efceefvemš^er Fbef[Ùee’Ûes Kethe DeeYeej ceeveles. Ùee Goeòe keâeÙee&mee"er ns kegâšgbye efJeMes<ekeâ¤ve ‘efØePeve efceefvemš^er Fbef[Ùee’Ûes DeOÙe#e DeeojCeerÙe je. jsJn. Dee@efuJeve ef[efmeuJee, je°^erÙe mecevJeÙekeâ jsJn. Heâeoj ([e@.) øeâeefvmeme keâesef[Ùeve Je mebhetCe& ‘efØePeve efceefvemš^er Fbef[Ùee’ÛÙee oeveMetjebÛes DeeYeej ceevele Deens.
 legPee YeeT kegâ"s Deens?
 Jejerue melÙekeâLee ieefjyeerves efheÛeuesuÙee kegâšgbyeebÛeer JÙeLee mecepetve IesCÙeemee"er meJe& ceeveJeerÙe ùoÙe DemeuesuÙeebvee Deecebef$ele keâjerle Deens. ‘efØePeve efceefvemš^er Fbef[Ùee’Ûee Â{ efJeÕeeme Deens keâer, keâesCeerner pevcele: iegvnsieej vemelees. ohe&Ce ne pevcepeele iegvnsieej veJnlee; heCe lÙeeÛÙee DeJeleer-YeesJeleer DemeuesuÙee JeeleeJejCeecegUs lÙeeuee DeeefCe lÙeeÛÙee YeeJeeuee iegvnsieejer ke=âlÙeebkeâ[s Dees{ues iesues. Skeâoe keâe SKeeÅee JÙekeäleeruee leg®bieele šekeâues iesues keâer ueiesÛeÛe lÙeeÛÙee efkebâJee efleÛÙeemen mebhetCe& kegâšgbyeeuee lees keâuebkeâ ueeielees. ØelÙeskeâ kewâoer yeebOeJe ne efØePeve efceefvemš^er Fbef[ÙeeÛÙee mJeÙebmesJekeâebmee"er osJeeves efouesueer DecetuÙe osCeieer Deens. ›egâmeeJej efKeUCÙeele Deeuesuee lees GpeJeerkeâ[Ûee Ûeesj ne ÙesMetmee"er osJeefhelÙeeves efouesueer osCeieer nesleer. meJe&Ûe kewâoer yeebOeJe DeeceÛes yebOet Je Yeefieveer Deensle DeeefCe osJeeÛeer keâ®Cee Je ke=âhee lÙeebvee efceUeJeer cnCetve lÙeebÛÙee ¢ee og:KeoeÙeer ØeJeemeele Deecner lÙeebÛÙeemeesyele Demelees. pegvÙee keâjejele DeeheCe JeeÛelees, osJeeves keâeF&veuee efJeÛeejues, ‘‘legPee YeeT kegâ"s Deens’’ (Glheòeer 4:9) efØePeve efceefvemš^er Fbef[ÙeeÛÙee mJeÙebmesJekeâebmee"er, DeeceÛes YeeT DeeefCe yeefnCeer pes leg®bieele Deensle DeeefCe lÙeebÛÙee Ùee keäuesMeoeÙeer Je peKeceer DeJemLesle Deecneuee DeeceÛee efpeJeble osJe Yesšle Demelees. ÙesMetner ›egâmeeJej keäuesMeceÙeer DeJemLesle neslee, lÙeeÛÙee Ùee keäuesMeeletveÛe peieeÛes leejCe Peeues.
 njJeuesuÙeebÛeer megškeâe nesF&heÙeËle DeeceÛeer Deble:keâjCes DemJemLe jenleerue
 meble Deiemleerve cnCelees, ‘‘DeeceÛeer Deble:keâjCes peesheÙeËle legPÙeeceOÙes efmLejeJele veenerle leesheÙeËle leer DemJemLe jenleerue.’’ meble Deiemleerve meesyele, Deecnerner efØePeve efceefvemš^er Fbef[ÙeeÛes mJeÙebmesJekeâ cnCelees, peesheÙeËle leg®bieele DemeuesuÙee DeeceÛÙee yeebOeJeebÛes Deelces cegkeäle nesle veenerle, leesheÙeËle DeeceÛeer Deble:keâjCes DemJemLe jenleerue. yeeU ÙesMetÛeer meble lesjspee efnves nsvjer ØeeveefPeveer Ùee ce=lÙegob[ efceUeuesuÙee kewâÅeemee"er meelelÙeeves ØeeLe&vee kesâueer, lÙeeÛÙeemee"er ØeeLe&vee keâjCes efleves keâOeerner LeebyeefJeues veener. ce"eÛÙee Ûeej efYebleerÛÙee Deele efleves Dehe&Ce kesâuesuÙee efleÛÙee veceü ØeeLe&vesÛes HeâU cnCetve, ØeeveefPeveer ¢eeves DeeheuÙee HeâeMeerÛÙee ce=lÙetDeieesoj ÙesMetuee mJeerkeâejues. efØePeve efceefvemš^er Fbef[ÙeeÛÙee ®yeer pÙegefyeueerÛee Skeâ Yeeie cnCetve, osnob[eÛeer efMe#ee PeeuesuÙee kewâÅeebmee"er, onMeleJeeoer, mejeF&le nlÙeejebmee"er Je Flej iegvnsieejebmee"er ceOÙemLeerÛeer ØeeLe&vee keâjCÙeemee"er 40 efJeMes<e šemkeâ Heâesme&Ûeer (ØeeLe&vee mebIe) mLeehevee kesâueer Deens. lÙeemee"er efØePeve efceefvemš^er Fbef[Ùeeves 24 leemeebÛeer heefJe$e mee›eâeceWleeÛÙee meeefVeOÙeele Yekeäleer-DeejeOevee meg¤ kesâueer Deens, pÙeele leg®bieele Je yeensjerue keâ"esj iegvnsieejebmee"er meelelÙeeves ØeeLe&vee kesâueer peeles. heefJe$e MeeŒeele cnšues Deens, ‘‘keâejCe osJeeuee keâenerÛe DeMekeäÙe veener’’ (uetkeâ 1:37) Je ÙeeÛe JeÛeveeJej hetCe& efJeÕeeme "sJetve Deecner meJe& kewâoer yeebOeJeebmee"er ØeeLe&vee keâjlees.
 DeboeOegboer, ieeWOeU DeeefCe ie[ye[
 yeNÙeeÛe ueeskeâebvee DebOeejeÛeer Yeerleer Jeešles, keâesCeeuee ØekeâeMeeÛeer Yeerleer JeešuÙeeÛes DeeheCe Sskeâues veener. keâejCe DebOeej Deefveef§elelee, Dejepekeâlee, ieeWOeU DeeefCe efvejeMee oMe&efJelees. je$eerÛÙee JesUer ueeF&š iesuÙeeJej, DebOekeâejeÛeer peeCeerJe nesles. ueiesÛeÛe Deecner ceesyeeF&ue, še@Ûe& efkebâJee ØekeâeMe osCeejer Jemlet MeesOelees, keâejCe DebOeej Deecneuee DemJemLe keâjlees. leg®bieeleerue peerJeve ns ÛeesJeerme leeme DebOeejele Demeles. leg®bieeleerue lÙee pee[ efYebleer Dejepekeâ, ieeWOeU DeeefCe YeerleerÛeer YeeJevee peeie=le keâjles. lÙeeÛe DebOeejele ØekeâeMe DeeCeCÙeemee"er DeeheCe Skeâ$e ÙesT Mekeâlees keâe?
 Skeâe meewcÙe mheMee&Ûes keâener ue#eCe
 Skesâ efoJeMeer Skeâ ceveg<Ùe SkeâšeÛe yemetve efJeÛeejele ceive efomeuee. DeeceÛÙee Skeâe efØePeve efceefvemš^er Fbef[ÙeeÛÙee mJeÙebmesJekeâeves keâener keâeU lÙeeÛes efvejer#eCe kesâues, ceie peJeU peeTve lÙeeÛÙee Mespeejer yemeuee. efleves lÙeeÛee nele Oe¤ve lÙeeÛÙeekeâ[s heeefnues. lÙeeÛÙeeMeer mebYee<eCe keâjerle Demelee, mecepeues keâer lees keâener iegvne ve keâjleeÛe leg®bieele Deeuee neslee Je lees lÙeeÛee heefnueeÛe efoJeme neslee DeeefCe lees lÙee efvejeMesle je$eer DeelcenlÙee keâjCÙeeÛee efJeÛeej keâjle neslee. lees efveoex<e neslee, lejerner lÙeeuee lÙeeÛÙee kegâšgbyeeves veekeâejues nesles. lÙeeÛÙee DeškesâJesUer meceepeeves lÙeeÛee efve<esOe kesâuee neslee. hejbleg efØePeve efceefvemš^er Fbef[ÙeeÛÙee lÙee mJeÙebmesJekeâeves heefJe$e DeelcÙeeÛÙee ceeie&oMe&veeves lÙeeÛÙee peerJeveele DeeMesÛee efkeâjCe oeKeefJeuee DeeefCe keâeueeblejeves lÙeeÛes efveoex<elJe efmeæ Peeues Je lees Deelee DeeheuÙee kegâšgbyeerÙeebmen Deeveboeves peerJeve peiele Deens. Skeâe meewcÙe, nUtJeej mheMee&ÛÙee keâener #eCeebveer lÙeeuee efpeJeble "sJeues DeeefCe Deepe lÙeeÛÙeekeâ[s YeefJe<Ùe Deens. MegYeJele&ceeveeleerue leer Iešvee, pesJne les meJe&peCe Yeespeve keâ¤ve G"ues, lesJne ÙesMet DeeheuÙee efMe<Ùeebvee cnCeeuee, ‘‘Gjuesues legkeâ[s ieesUe keâje’’ (Ùeesneve 6:12) lesJne efMe<Ùeebveer les Gjuesues legkeâ[s ieesUe kesâues. leg®bieele efKelehele he[uesues ns meceepeeves šeketâve efouesues, veekeâejuesues Demes Deensle. les legkeâ[s ieesUe keâjCÙeemee"er pÙeeJesUer Deecner leg®bieeÛÙee oejeletve Deele ØeJesMe keâjlees, lesJne lÙeebÛÙee peerJeveele DeeMee efvecee&Ce keâjleevee, lÙeebÛes njJeuesues peerJeve hegvne efceUJetve osleevee Deecneuee efkeâleerlejer Deevebo efceUlees.
 leg®bieele Demeuesues DeeceÛes yebOet ner osJeeÛeer Deecneuee efceUeuesueer Yesš
 keâejeie=n ns iegvnsieejebÛes jenCÙeeÛes ef"keâeCe DemeuÙeeves les megjef#ele veener Demes DeeheCe Deveskeâoe Sskeâlees. heCe ceePÙeemee"er, les mLeeve osJeeÛÙee Øeeflecesle Je Øeefle¤heele efvecee&Ce kesâuesuÙee ceeveJeebÛeer Jemleer Deens. nesÙe, ns melÙe Deens keâer, lesLes DeeheuÙee keâener yeebOeJeebÛeer ceves ner met[ DeeefCe És<eeves Yejuesueer Deensle. heCe lejerner lÙeebÛÙee lÙee nleeMe #eCeer ceeie&oMe&ve keâjCÙeemee"er keâesCeeÛeerlejer iejpe DeensÛe vee! yeeU ÙesMetÛeer meble lesjspee efnves ØeeveefPeveer ¢ee kewâÅeeuee ‘ceePeb ueske⤒ cnCetve mebyeesOeues. leg®bieeÛÙee efYebleerÛÙee Dee[ efKelehele he[uesues kewâoer yeebOeJe DeeceÛeer efvejeefßele cegues Deensle Je leer Deecnemee"er osJeeves efouesueer ceewefuekeâ osCeieer Deensle. pegvÙee keâjejele ceesMesuee FŒeeSue ueeskeâebÛes vesle=lJe Je ceeie&oMe&ve keâjCÙeeÛeer peyeeyeoejer meesheefJeCÙeele Deeueer nesleer. lÙeeÛeØeceeCes DeeheuÙeeueener DeeheuÙee kewâoer yeebOeJeebvee ceeie&oMe&ve keâ¤ve lÙeebvee osJeekeâ[s JeUJeCÙeemee"er heeÛeejCe Deens. lÙeebÛÙee ¢ee og:Keele DeeheCe lÙeebÛÙeeheÙeËle heesnesÛeues heeefnpes.
 efØePeve efceefvemš^er Fbef[Ùee – Skeâ Oee[meer mesJekeâ nesCÙeemee"er heeÛeejCe
 Deecne efØePeve efceefvemš^er Fbef[ÙeeÛÙee mJeÙebmesJekeâebvee Oee[meer nesCÙeemee"er heeÛeejCe keâjCÙeele Deeues Deens. keâejCe DeeceÛee leejCeeje ÙesMet Oee[meer neslee. pesJne lees melÙeeÛÙee yeepetves GYee jeefnuee lesJne lees OewÙe&Jeeve neslee. pesJne lÙeeves he®Meer DeeefCe meogkeâeRvee heeb{js Oegleuesues keâyejer cnšues lesJne lees Oee[meer neslee. pesJne lÙeeves lÙee heeheer Œeeruee efleÛÙee Deßetbveer lÙeeÛes heeÙe OegCÙeeÛeer hejJeeveieer efoueer lesJne lees OewÙe&Jeeve neslee. pesJne lÙeeves kegâ‰jesiÙeebvee mheMe& kesâuee DeeefCe lÙeebvee yejs kesâues lesJne lees OewÙe&Jeeve neslee. peJeU Demeuesues 99 mees[tve njJeuesuÙee Skeâeuee MeesOeCÙeemee"er iesuee lesJne lees Oee[meer neslee. pesJne lees he#eIeele PeeuesuÙee ceeCemeeuee cnCeeuee, ‘‘legPÙee heeheebÛeer #ecee Peeueer Deens. pee, Ùeeheg{s heehe ke⤠vekeâesme.’’ pesJne lees OewÙe&Jeeve neslee lesJne lÙeeves heehÙeebvee #ecee kesâueer. pesJne lees Oee[meer neslee lessJne lÙeeuee lees pe[ ›etâme KeebÅeeJej IesTve Oeerjeves keâeueJejer [eWiejeJej Ûe{eJes ueeieues. pesJne lees Oee[meer neslee lesJne lÙeeves ›egâmeeJej ueškeâuesuÙee Ûeesjeuee #ecee kesâueer. osJeeÛÙee Øepesuee efJeKegjCÙeemee"er lÙeeves ›egâmeeJej Deeheuee ØeeCe efouee lesJne lees Oee[meer neslee. Oee[meerheCee ne meodiegCe DebieerkeâejCÙeemee"er lees Deecneuee heeÛeejCe keâjlees. pÙeeJesUer Deecner leg®bieeÛÙee oejeletve Jeeketâve Deele peelees, lesJne lesJne Deecnebuee OewÙee&ves yeesueCeeje, OewÙee&ves ÛeeueCeeje, OewÙee&ves JeeieCeeje, OewÙee&ves peieCeeje DeeefCe OewÙee&ves cejCeeuee meeceesje peeCeeje DeeceÛee ØeYet efomelees. efØePeve efceefvemš^er Fbef[ÙeeÛes mJeÙebmesJekeâ Øemebieer je$eerner leg®bieele peeleele, keâejeie=nele jenleele, keâOeer heesueerme mšsMeveceOÙes peeleele, les DeeJeepe ke⤠Mekeâle veenerle DeMeebÛee DeeJeepe nesCÙeemee"er vÙeeÙeeueÙeelener peeleele.
 legcnerner DeeceÛÙee neleele nele Oe¤ve keâeÙe& ke⤠Mekeâlee keâe?
 peerJeve ns Skeâ Jejoeve Deens DeeefCe ¢ee keâesefJe[-19ÛÙee ceneceejerves les efkeâleer ceewuÙeJeeve Deens ÙeeÛeer DeeheCeebme peeCeerJe PeeueerÛe Deens. meJe& [e@keäšj lÙeebÛÙee osKejsKeerKeeueer "sJeuesuÙee ØelÙeskeâ ®iCeeÛee peerJe JeeÛeJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle nesles. ØelÙeskeâ [e@keäšj, heefjÛeeefjkeâe DeeefCe øebâšueeF&ve keâeÙe&keâlÙee&ves ceeveJelesuee ØeeCeIeelekeâ efJe<eeCetheemetve JeeÛeJeCÙeemee"er keâece kesâues. peerJeve Deveceesue Deens! ØelÙeskeâ Deelcee ceewuÙeJeeve Deens! keâesCelÙeener DeelcÙeeves efJeveeMeeÛee DevegYeJe IesT veÙes. njJeuesuÙeebvee JeeÛeJeCÙeemee"er ÙesMet ¢ee YetleueeJej Deeuee. ‘‘pes let ceuee efoues Deensle lÙeebletve ceer Skeâner njJeuee veener’’ (Ùeesneve 18:9). DeeheuÙee njJeuesuÙee ueskeâjebvee Skeâ$e DeeCeCÙeemee"er DeeheuÙee leejCeeNÙeeves Deeheuee ØeeCe Dehe&Ce kesâuee. leg®bieeÛÙee efYebleerÛÙee ceeies ner njJeuesueer ueskeâjs legcneuee Dee{Uleerue. les njJeuesues Deensle, lÙeebÛes peerJeve efJeKegjuesues Deens DeeefCe lÙeebÛes YeefJe<Ùe efJemkeâUerle Peeues Deens. pes njJeuesues Deensle, lÙeebvee hegvne peerJeveele DeeCeCÙeemee"er, lÙeebvee JeeÛeJeCÙeemee"erÛe efØePeve efceefvemš^er Fbef[ÙeeÛes OÙesÙe Deens. ns keâeÙe& ÙesMetÛÙee keâeÙee&meejKesÛe Deens pees Deeuee leesÛe njJeuesuÙeebÛÙee MeesOeele. ¢ee keâeÙee&le legcner DeeceÛÙeeMeer nele efceUJet Mekeâlee keâe?