efmeve[ : menØeJeemeeÛeer ef¡emlemeYee – जानेवारी २०२२


  – efMeuhee je@ef[^ipe, ieeme
 
 efmevees[@efuešer cnCepes SkeâeÛe ceeiee&Je¤ve, Skeâ$e ÛeeueCes, Skeâ$e ØeJeeme keâjCes. DeeheuÙee ef¡emlemeYesÛÙee ¢ee menØeJeemeeefJe<eÙeer Demeuesueer efmeve[ efpeÛee DeejbYe 10 Dee@keäšesyej 2021 jespeer heeshe cenesoÙe øeâeefvmeme Ùeebveer heefJe$e efcemmee meepejer keâ¤ve kesâuesuee Deens. ¢ee efcemmeeJejerue ØeJeÛeveele heeshe cenesoÙeebveer ¢ee ØeJeemeemee"er ÙesMetÛee DeeoMe& DeeheuÙeemeceesj "sJeuee Deens. ceeke&â 10:17 ceOÙes pesJne ØeYet ÙesMet ØeJeemeeuee efveIeeuee lesJne lees ceeiee&le Deveskeâ ueeskeâebvee Yesšuee, lÙeeÛee lÙeebÛÙeeMeer mebJeeo Ie[uee DeeefCe DeveskeâebÛes heefjJele&ve Peeues. heeshe cenesoÙe DeeheuÙeeuee ÙesMetÛee ne DeeoMe& [esàÙeebmeceesj "sJeCÙeemee"er Je lÙeeuee DevegmejCÙeemee"er ØesjCee osle Deensle.
 efmeve[Ûee nslet neÛe Deens keâer DeeheCe meJeeËveer Skeâ$e ØeJeeme keâjeJee, DeeheCe SkeâceskeâebÛes Ssketâve IÙeeJes DeeefCe Skeâef$ele ÙesTve heefJe$e DeelcÙeeÛeer JeeCeer SskeâeJeer. Deeheueer ef¡emlemeYee ner Ùee$eske⤠ef¡emlemeYee Deens DeeefCe ne ØeJeeme peCetkeâener Glheòeerheemetve Ûeeuet Deens. GlheòeerceOÙes osJeefhelee ceeveJeemeesyele Sosve yeeiesle Ûeeuele neslee, veJeerve keâjejele osJeheg$e Ùes®MeuesceÛÙee JeešsJej Ûeeueuee DeeefCe hegve®eflLele ef¡emle efMe<Ùeebmeesyele DecceeTmeÛeer Jeeš Ûeeueuee. cnCepesÛe osJe DeeheuÙeeyejesyej Deieoer ØeejbYeeheemetve les DeeòeeheÙeËle Ûeeuele Deens. DeeheuÙee owvebefove peerJeveeleerue megKeele DeeefCe og:Keele lees Deeheuee Jeešskeâjer Deens; hejbleg Deepe ØeMve ne Deens keâer DeeheCe Ùee ØeJeemeemee"er leÙeej Deenesle keâe? osJeemeesyele Je DeeheuÙee MespeeNÙeebmeesyele ÛeeueCÙeeÛeer Deeheueer leÙeejer Deens keâe?
 Deeheues ns ceeie&›eâceCe DeefOekeâ meeshes JneJes cnCetve heeshecenesoÙeebveer DeeheuÙeeuee leerve MeyoebJej ue#e keWâefõle keâjCÙeeÛeer ØesjCee efoueer Deens : YesšCes, SskeâCes Je heejKe keâjCes.
 DeeheuÙeeuee meJeeËvee Yesš ÅeeÙeÛeer Deens, efJeMes<ekeâ¤ve pes Ghesef#ele Je ogue&ef#ele Deensle lÙeebvee DeeheCe ØelÙe#e YesšeÙeÛeb Deens, DeeheuÙee ceveele kegâ"ueener hetJe&«en ve "sJelee meJeeËÛes SskeâeÙeÛes Deens Je MesJešer heefJe$e Deelcee DeeheuÙeeMeer keâeÙe yeesuele Deens, DeeheuÙee meeJe&keâeefuekeâ peerJeveeÛee kegâ"uee ceeie& lees DeeheuÙeeuee oeKeJele Deens, ns mecepetve IÙeeÙeÛes Deens.
 YesšCes : kegâ"uÙeener JÙekeäleeruee YesšCÙeemee"er meJe&ØeLece Deeheueer FÛÚe oMe&efJeCes, DeeheuÙee Yesšermee"er ÙeesiÙe hegjsmee JesU jeKetve "sJeCes DeeefCe mJele:uee SkeâefÛeòeeves Ùee Yesšermee"er Je DeeheuÙeeuee YesšeJeÙeeme DeeuesuÙee JÙekeäleermee"er Jeentve osCes ¢ee meJe& iees°eRÛeer iejpe Deens. DeMee ØekeâejÛeer Yesš DeeheuÙeekeâ[tve Dehesef#ele Deens. ner Yesš peCetkeâener DeeheuÙee meJeeËle DemeuesuÙee DemJemLelesuee Skeâ DeeJneve Deens. hejbleg DeeoMe& cnCetve DeMee Deveskeâ Yesšer DeeheCe yeeÙeyeueceOÙes JeeÛelees. Goe. ceefjÙee Je DeefueefMeyesÛeer Yesš, ØeYet ÙesMet Je Meescejesveer ŒeerÛeer Yesš, ØeYet ÙesMet Je MeeŒeer-he®Meer DeeefCe ØeYet ÙesMet Je efheueele ¢eebÛeer Yesš. ØeYet ÙesMet pesJne ueeskeâebvee YesšeÙeÛee lesJne lees keâOeerÛe DemJemLe, Deefuehle vemeeÙeÛee. ÙeeGueš lees meJe& ØekeâejÛÙee ueeskeâebmee"er vesnceer GheueyOe DemeeÙeÛee. pesCeskeâ¤ve lees ØelÙeskeâ JÙekeäleeruee peJeUtve mheMe& ke⤠Mekesâue. ØeYet ÙesMetÛeer Yesš JesUsÛÙee yebOeveebveer keâOeerÛe peKe[uesueer veJnleer, osJeeÛee Meyo lej lÙeeÛÙee ueskeâjebÛÙee cegKeeletve efveIeeuesuÙee Meyoebvee SskeâCÙeemee"er leUceUle neslee.
 SKeeÅee JÙekeäleeruee YesšCes Je lÙeeÛÙeeMeer mecejme nesCes ner Skeâ keâuee Deens DeeefCe DeeheCe meJeeËveer ¢ee keâuesle heejbiele JneJes cnCetve heeshecenesoÙe DeeheuÙeeuee Øeeslmeenve osle Deensle. Ùee Yesš Øeef›eâÙesle cenòJeeÛee Ieškeâ cnCepes Ùee Yesšer Debleie&le osJeemee"er JesU osCes. ogmeNÙee JÙekeäleerceOÙes osJeeÛeer Øeeflecee heenCes. Skeâceskeâebvee ØelÙe#e Yesštve DeeheuÙee ceveele DemeuesuÙee Mebkeâe-kegâMebkeâebvee Skeâ$e leeW[ osCes, JesieJesieUs heeÛeejCe DemeuesuÙee JÙekeäleerkeâ[tve DeeuesuÙee GheeÙeebJej efÛebleve keâjCes Je meJeeËle cenòJeeÛes heefJe$e DeelcÙeekeâ[tve ßeæeJebleebceeHe&âle (sensus fedei) ÙesCeeNÙee ØesjCesuee, ØekeâšerkeâjCeeuee JeeJe osCes, cnCetveÛe Ùee Yesšermee"er Deeheuee ceveceeskeâUsheCee, Deeheuee OeeršheCee, Deeheueer GheueyOelee Je Deeheueer ØeyeU FÛÚe ÙeebÛeer iejpe Deens.
 DeMee ØekeâejÛÙee Yesšermee"er DeeheuÙee pegvÙee heejbheefjkeâ efJeÛeejmejCeeruee, hetJee&heej Ûeeuele DeeuesuÙee GheeÙe-Ùeespeveebvee DeeheuÙeeuee yeepetuee "sJeeJes ueeiesue. ‘DeeceÛeb keâesCeer Sskeâle veener’, ‘¢ee meJeeËveer keâener Heâjkeâ he[Ceej veener’, ‘efhe{Ÿeeveefhe{Ÿee DemebÛe Ûeeuele Deeues Deens’, ‘MesJešer keâenerÛe yeoue Ie[Ceej veener’, DeMee meJe& meyeyeeRÛee lÙeeie keâ¤ve veJeerve ceeie& MeesOeeJes ueeieleerue DeeefCe les meehe[leerue. pÙee ceeiee&ves DeeheCe peeJes lÙee ceeiee&ves lees DeeheuÙeeuee IesTve peeF&ue, Demes DeeheuÙee efJeÕemeveerÙe hejcesÕejeÛes JeÛeve Deens.
 SskeâCes : heeshecenesoÙe øeâeefvmeme ¢eebÛÙee celes KeNÙee DeLee&ves Yesš lesJne Ie[les, pesJne DeeheCe SkeâceskeâebÛes efJeÛeej ceve ueeJetve Sskeâlees DeeefCe Ùee mebyebOeeves pesJne DeeheCe ØeYet ÙesMetkeâ[s heenlees, lesJne DeeheuÙeeuee keâUles keâer ØeYet ÙesMetÛee ØelÙeskeâ mebJeeo Deble:keâjCeeletve DemeeÙeÛee. meceesjÛeer JÙekeäleer keâeÙe keâefLele keâjle Deens ns Heâkeäle keâeveebveer SskeâCÙeeheueerkeâ[s lees lÙee JÙekeäleerÛes Deble:keâjCe heejKeeÙeÛee. lÙeeves keâOeerÛe Keesšs SskeâCÙeeÛes {eWie kesâues veener efkebâJee kegâ"uÙeener JÙekeäleerkeâ[s lÙeeves keâevee[esUe kesâuee veener.
 ÙesMet ef¡emle ne efveef<›eâÙe ßeeslee veJnlee keâejCe efveef<›eâÙe ßeeslÙeeceOÙes Deeheueb ue#e ns kesâJeU meceesjÛeer JÙekeäleer keâeÙe yeesuele Deens Ùeekeâ[s Demeles; mebhetCe& JÙekeäleer, lÙeeÛes neJeYeeJe, lÙeeÛes efJeÛeej DeeefCe YeeJevee ¢eekeâ[s ogue&#e kesâues peeles. meceesjÛÙee JÙekeäleeruee keâeÙe meebieeÙeÛes Deens, ns mecepeCÙeeSsJepeer lÙeeÛÙee Meyoekeâ[s peemle ue#e efoues peeles.
 ØeYet ÙesMet ne lej meef›eâÙe ßeeslee neslee. keâejCe meef›eâÙe SskeâCÙeeceOÙes keâeveebyejesyej Deeheues [esUs DeeefCe Deeheues ùoÙeosKeerue meeceerue nesle Demeles. Deeheues keâeve Meyoebkeâ[s ue#e osleele, Deeheues [esUs JÙekeäleerÛÙee neJeYeeJeekeâ[s ue#e osleele DeeefCe ùoÙe lÙee JÙekeäleerÛÙee JeeCeerkeâ[s, efleÛÙeeleerue Ûe{Gleejekeâ[s ue#e osles. pÙeecegUs SskeâCeeje yeesueCeeNÙeeMeer mecejme neslees. meef›eâÙe SskeâCÙeeceOÙes 10 škeäkesâ MeyoebÛee, 60 škeäkesâ osnyeesueerÛee Je 30 škeäkesâ mJejebÛee meceeJesMe Demelees. ÛesnNÙeeJejerue efmcele, KeebÅeebÛeer neueÛeeue, JÙekeäleerÛee Skebâojerle neJeYeeJe, DeeJeepeeleerue Ûe{-Gleej, [esàÙeebleerue efvemlespeheCee efkebâJee Ûecekeâ ns meJe& meef›eâÙe SskeâCÙeeÛes cenòJeeÛes Ieškeâ Deensle. meef›eâÙe SskeâCes ns meceesjÛÙee JÙekeäleeruee mecepetve IesCÙeemee"er Demeles DeeefCe pesJne meceesjÛÙee JÙekeäleeruee keâefLele keâjeJeÙeeÛÙee DemeuesuÙee cepekegâjemeesyele DeeheCe lÙee JÙekeäleeruee mecepetve Ieslees lesJne DeeheCe lÙeeÛÙeeMeer Skeâ¤he neslees.
 mecebpemeheCee ns heefJe$e DeelcÙeeÛes cetueYetle HeâU Deens (ieueleer 5:22-23) Deveskeâ JesUsuee DeeheuÙee mebJeeoeceOÙes meceesjÛeer JÙekeäleer keâeÙe yeesuele Deens, Ùeekeâ[s ue#e osCÙeeSsJepeer DeeheCe lÙeeuee keâeÙe Gòej osCeej ¢eeÛeer leÙeejer keâjle Demelees efkebâJee mJele:ÛÙee efJeÕeeceOÙes ceive Demelees DeeefCe ¢ee JesUsuee DeeheCe mJe-keWâefõle DeeefCe mJe-yeÛeeJeeÛeer Yetefcekeâe yepeeJele Demelees hejbleg pesJne DeeheCe meceesjÛÙee JÙekeäleeruee KeNÙee DeLee&ves mecepetve Ieslees, lesJne DeeheCe mJe-keWâefõleheCeeuee, efškeâelcekeâ, heefj#ekeâ Yetefcekesâuee yeepetuee "sJetve Skeâ ceeveJeer YeeJeveeÙegkeäle Øeeflemeeo oslees Je lÙeecegUs meceesjÛÙee JÙekeäleeruee DeeheCe lÙeeÛÙeeMeer Skeâ¤he PeeuÙeemeejKes, lÙeeuee mJeerkeâejuÙeemeejKes Jeešles Je lÙeecegUs lees DeeheuÙeeMeer ceveceeskeâUsheCeeves mebJeeo keâjlees.
 ¢ee efmeve[ÛÙee ØeJeemeele, heeshecenesoÙe DeeheuÙeeuee mJele:ÛÙee ceveeÛeer Pe[leer IÙeeÙeuee meebieleele. DeeheCe FlejebÛes keâmes Sskeâlees? Deeheues SskeâCes ns ùoÙeeletve Ùesles keâe? pÙee JÙekeäleerÛeer efJeÛeejmejCeer DeeheuÙeehes#ee JesieUer Deens, pÙeebÛÙeeyejesyej Deeheues celeYeso, ceveYeso Deensle, lÙeebÛÙeeyejesyej DeeheCe ØeJeeme keâjlees keâe?
 heejKeCes : YesšCes Je SskeâCes SJe{Ÿeele DeeheuÙee ØeJeemeeÛee MesJeš nesle veener, lej DeeheuÙee ¢ee SkeâceskeâebÛÙee YesšerÉejs, SkeâceskeâebÛÙee SskeâCÙeeÉejs, heefJe$e Deelcee DeeheuÙeeuee keâeÙe meebiele Deens, ns peeCetve IesCÙeemee"er DeeheCeeme heeÛeejCe Deens. ne efmeve[Ûee ØeJeeme peCet keâener Skeâ heejKe Øeef›eâÙeeÛe Deens, peer ØeeLe&vee, DeejeOevee Je osJeMeyo ÙeebÛÙee meesyeleÛe nesT Mekeâles.
 DeeheuÙee ØeJeemeele Kegö heefJe$e Deelcee neÛe Deeheuee oerhemlebYe Deens. ueeskeâebÛes ØeMve, efÛeblee, Dehes#ee ¢ee meJeeËletve heefJe$e Deelcee DeeheuÙeeuee kegâ"uÙee yeoueebmee"er ØeJe=òe keâjerle Deens, ns peeCetve IesCes ns DeeheuÙeemee"er Skeâ DeeJneve Deens DeeefCe les peeCetve IesCÙeemee"er DeeheuÙeeuee Deeheueb ùoÙe hejcesÕejeuee meceefhe&le keâjCes iejpesÛes Deens. meble ceoj lesjspee cnCeleele, ‘‘osJe DeeheuÙee Deble]keâjCeeÛÙee Meeblelesle DeeheuÙeeMeer yeesuelees.’’ ¢ee efmeve[Éejs DeeheuÙeeuee peCet keâener Dee"JeCe keâ¤ve osCÙeele Deeuesueer Deens keâer heefJe$e Deelcee Deeheuee meuueeieej Deens. lees JesUesJesUer DeeheuÙeeuee Devehesef#ele ceeieeËveer, Devehesef#ele Øekeâejs meuuee osle Deeuesuee Deens Je heg{sner osCeej Deens. heeshe cenesoÙe øeâeefvmeme DeeheuÙeeuee Dee«en keâjerle Deensle keâer DeeheCe DeeheuÙee pegvÙee ceeieeËvee efÛekeâštve ve jenlee, veJeerve ceeieeËÛeer heejKe keâjeJeer Je heefJe$e DeelcÙeeÛee ceeie& ceeskeâUe keâjeJee. heefJe$e Deelcee DeeheuÙeeuee kegâ"uÙee efoMesves vesle Deens, ns peeCetve IÙeeJes.
 MesJešer, ¢ee efmeve[ÛÙee ØeJeemeele pesJne DeeheCe meef›eâÙe menYeeieer nesT, lesJne DeeheuÙeeuee mJele:le yeoue efomet ueeieleerue. DeeheuÙee efJeÛeejmejCeerle Ûeebieues heefjJele&ve Ie[tve ÙesF&ue. DeeheuÙeeuee veJeerve ceeie&, veJeerve efoMee meehe[sue DeeefCe efmeve[ÛÙee ØeJeemeeDebleer DeeheuÙeeuee keâUsue keâer ne lej ke=âhesÛee ØeJeeme neslee, pegvÙee KeesueJej iesuesuÙee peKeceebvee YejCÙeeÛee ØeJeeme neslee, veJepeerJeveeÛee ØeJeeme neslee. keâejCe DeeheuÙee meJeeËvee "eTkeâ Deens keâer DeeheCe osJeeuee MeesOeCÙeeme efveIeCÙeeDeeOeer lees DeeheuÙee MeesOeele efveIeeuesuee Demelees. pesJne DeeheuÙeeuee SkeâceskeâebÛÙee YesšerceOÙes osJe meehe[sue, DeeheCe SkeâceskeâebÛes yeesueCes Ssketâve IesT Je osJeeÛeer FÛÚe keâeÙe Deens ns heejKetve IesT lesJneÛe ne ØeJeeme hetCe& nesF&ue.