MebkeâemeceeOeeve – जानेवारी २०२२


 
 hejcesÕej meveeleve Deens, ceie heefJe$e ceefjÙee ‘osJeeÛeer ceelee’ keâMeer?
 ojJe<eea ef¡emlemeYee Je<ee&ÛÙee meg®JeeleerueeÛe, cnCepes veJeerve Je<ee&ÛÙee heefnuÙeeÛe efoJeMeer (1peevesJeejer) efleÛÙee GheemevesceOÙes ‘‘heefJe$e ceefjÙee osJeeÛeer ceelee’’ (Mary, Mother of God, in Latin "Mater Dei") ne meesnUe meepeje keâjles. ef¡emlemeYesÛÙee Gheemevesleerue ne meJeeËle pegvee meCe Deens DeeefCe ne meCe ef¡emleer hejbhejsceOÙes 11 Dee@keäšesyej jespeer meepeje keâjCÙeele Ùesle neslee, heCe 1970 meeueer meble heeshe meneJes hee@ue ¢eebveer lÙeebÛes heefjhe$ekeâ ‘‘ceejerÙeeueerme kegâueštme’’ (Marialis Cultus) ¢eeÛÙeeÉejs 1 peevesJeejer jespeer ‘‘ceefjÙee, osJeeÛeer ceelee’’ ne meesnUe cnCetve ØemLeeefhele kesâuee DeeefCe lesJneheemetve DeefKeue ef¡emlemeYesceOÙes 1 peevesJeejer ne Je<ee&Ûee heefnuee efoJeme heefJe$e ceefjÙesÛee ‘osJeeÛeer DeeF&’ cnCetve meesnUe meepeje keâ¤ve ieewjJe kesâuee peelees. ne meesnUe ØemLeeefhele keâjleevee heeshe cenesoÙe meneJes hee@ue cnCeleele, ‘‘ne meesnUe DeeheCeeme heefJe$e ceefjÙesves leejCeeÛÙee jnmÙeeceOÙes pees menYeeie oMe&efJeuee Deens, lÙeeÛeer Dee"JeCe keâ¤ve oslees. keâejCe efleÛÙeecegUsÛe peerJeveeÛee oelee, Deeheuee leejCeeje DeeheCeeme Øeehle Peeuee.’’ KejesKej veJeerve Je<ee&ÛÙee heefnuÙeeÛe efoJeMeer heefJe$e ceefjÙesÛee ne meesnUe meepeje keâjCes ÙeesiÙe Deens keâejCe ne meesnUe ceefjÙesÛes ef¡emleeÛÙee DeeefCe ef¡emlemeYesÛÙee peerJeveeleerue cenòJe DeOeesjsefKele keâjlees. mebhetCe& Gheemevee Je<ee&ceOÙes DeeheCe Deveskeâ mebleeÛes meesnUs, meCe, mce=leer meepejer keâjlees heCe ¢ee meJeeËceOÙes ceefjÙesÛes mLeeve Heâej cees"s Deens. hejcesÕejeves heefJe$e ceefjÙesuee Skeâ efJeefMe° efceMeve yeneue kesâues Deens. leejCeeNÙeeÛeer DeeefCe leejCe PeeuesuÙeebÛeer ceelee cnCetve leer efleÛee heg$e ef¡emlejepee ÙeeÛÙeeyejesyej jepÙe keâjerle Deens. ef¡emlee"eÙeer leer Deeheueer ØeYeeJeer ceOÙeefmLeveer Deens, cnCetve Je<ee&ÛÙee heefnuÙeeÛe efoJeMeer efleÛee cees"e mevceeve keâjCes Deieoer ÙeesiÙe Deens.
 heefJe$e ceefjÙee ‘osJeeÛeer ceelee’ Deens ns melÙe mecepeCÙeemee"er ØeLece ØeYet ÙesMet ef¡emle keâesCe Deens ns mecepeCes DeeJeMÙekeâ Deens DeeefCe ef¡emleeuee ceeveJe¤he OeejCe keâe keâjeJes ueeieues ns peeCeCes iejpesÛes Deens. Deeheues heefnues DeeF&yeehe Deeoece DeeefCe SJee ¢eebveer heehe kesâuÙeeveblej meJe&keâener Meehe«emle Peeues DeeefCe ce=lÙetves peieeceOÙes cnCepes hejcesÕejeves efvecee&Ce kesâuesuÙee ceeCemeeÛÙee peerJeveeceOÙes ØeJesMe kesâuee. peieeuee leejCÙeemee"er lesJne hejcesÕejeves leejCeeje hee"efJeCÙeeÛes JeÛeve efoues (Glheòeer 3:15). lees leejCeeje neslee hejcesÕejeÛee Skegâuelee Skeâ heg$e. pesJne keâeUeÛeer hetCe&lee Peeueer lesJne hejcesÕejeves DeeheuÙee heg$eeuee hee"efJeues, lees Œeerheemetve pevceuee (ieueleer 4:4) DeeefCe leer Œeer nesleer ‘heefJe$e kegâceejer ceefjÙee’ (uetkeâ 1:26-28). hejcesÕejeÛÙee heg$eeves peieeÛes heehe (Deeoece DeeefCe SJesÛes heehe -cetUheehe) njCe keâjCÙeemee"er ceeveJe¤he OeejCe kesâues (Ùeesneve 1:29). ÙesMet ef¡emle hejcesÕejeÛee heg$e ¢ee veelÙeeves mJele: hejcesÕej Deens DeeefCe ceefjÙesves osJeheg$e ÙesMetuee ceeveJeer ¤heele pevce efouÙeekeâejCeeves leer ÙesMetÛeer ceelee Deens DeeefCe ÙesMet hejcesÕej DemeuÙeekeâejCeeves ceefjÙee ‘osJeeÛeer ceelee’ Deens, ns Deveceesue melÙe ef¡emlemeYesves meg®Jeeleerheemetve meowJe DeOeesjsefKele kesâues Deens. ef¡emlemeYee heefJe$e ceefjÙee ‘osJeeÛeer ceelee’ Deens ¢ee melÙeeuee ‘[e@icee’ (Dogma ne «eerkeâ Meyo Deens, cnCepes DeeheCe efJeÕeeme "sJelees keâer ns melÙe Deens) ¢ee veeJeeves mebyeesefOeles. ef¡emlemeYesves Ieesef<ele kesâuesuee ‘[e@icee’ meowJe DeyeeefOele jenlees DeeefCe lÙeeceOÙes keâesCeleener yeoue keâjCÙeele Ùesle veener. Ieesef<ele kesâuesuee [e@icee ner ef¡emlemeYesÛeer ve yeoueCeejer efMekeâJeCe (infallible doctrine) Deens DeeefCe meJe& ef¡emleer YeeefJekeâebveer lÙeeJej ßeæe "sJeueerÛe heeefnpes. heefJe$e ceefjÙee ‘osJeeÛeer DeeF&’ Deens ns DeÛetkeâ melÙe (infallible truth/dogma) ef¡emlemeYesves Ieesef<ele kesâuesues Deens, cnCetve DeeheCe meJeeËveer ¢ee melÙeeJej ßeæe "sJeCes DeeJeMÙekeâ Deens. heefJe$e ceefjÙee ‘osJeeÛeer DeeF&’ Deens ner efMekeâJeCe heefJe$e yeeÙeyeueceOÙes DeeefCe ef¡emleer hejbhejsceOÙes KeesueJej ®leuesueer Deens.
 yeeÙeyeue heefJe$e ceefjÙee ‘osJeeÛeer ceelee’ Deens ¢ee melÙeeJej efMekeäkeâeceesle&ye keâjles : veJeerve keâjej šhhÙeešhhÙeeceOÙes DeOeesjsefKele keâjlees keâer ÙesMet ef¡emle ‘hejcesÕejeÛee heg$e’ cnCepes mJele: hejcesÕej Deens DeeefCe heefJe$e ceefjÙee ÙesMetÛeer DeeF& cnCetve ‘osJeeÛeer DeeF&’ Deens. yeeÙeyeueceOÙes keâener metÛekeâ meboYe& Deensle pÙeebJe¤ve mhe° nesles keâer ceefjÙee osJeeÛeer DeeF& Deens : 1) ie@efyeÇSue ceneotle pesJne heefJe$e ceefjÙespeJeU hejcesÕejeÛee mebosMe IesTve Ùeslees lesJne Ieesef<ele keâjlees keâer efleuee osJeheg$eeÛeer ceelee nesCÙeemee"er efveJe[ues Deens : ‘‘ns ke=âheehetCe& efŒeÙes, ØeYet legPÙeeyejesyej Deens… heene, let iejesoj jenMeerue DeeefCe leguee heg$e nesF&ue, lÙeeÛes veeJe ‘ÙesMet’ "sJe. lees Leesj nesF&ue DeeefCe lÙeeuee ‘hejelhejeÛee heg$e’ cnCeleerue DeeefCe ØeYet osJe lÙeeuee lÙeeÛee hetJe&pe oeJeero ¢eeÛes jepeemeve osF&ue… lees ÙegieevegÙegies jepÙe keâjerue DeeefCe lÙeeÛÙee jepÙeeÛee Deble nesCeej veener… heefJe$e Deelcee legPÙeeJej ÙesF&ue ¢ee keâejCeeves pÙeeÛee pevce nesF&ue lÙeeuee heefJe$e osJeeÛee heg$e cnCeleerue’’ (uetkeâ 1:31-35). 2) osJeotle ÙeesmesHeâeme mJehveele oMe&ve osTve meebielees keâer ceefjÙesheemetve pevceeuee ÙesCeeNÙee yeeuekeâeÛes veeJe ‘ÙesMet’ "sJe, lÙeeme ‘FcceevÙegSue’ cnCepes ‘Deecnebyejesyej osJe’’ Demes veeJe osleerue (ceòeÙe 1:19-23). 3) pesJne heefJe$e ceefjÙee DeefueefMeyesuee Yesšles lesJne DeefueefMeyee heefJe$e ceefjÙesÛeer JeeCeer SskeâleeÛe heefJe$e DeelcÙeeves hetCe& nesles DeeefCe heefJe$e ceefjÙesuee ‘osJeeÛeer ceelee’ cnCetve Ieesef<ele keâjles. : ‘‘ceePÙee ØeYetÛÙee ceelesves ceePÙeekeâ[s ÙeeJes ne ceeve ceuee kegâ"tve?’’ (uetkeâ 1:43). 4) ÙeesneveeÛes MegYeJele&ceeve Ieesef<ele keâjles keâer, ‘‘ØeejbYeer Meyo (Logos) neslee. Meyo osJe neslee… Meyo osn Peeuee DeeefCe lÙeeves DeecneceOÙes Jemleer kesâueer (Ùeesneve 1:1,4).
 5) meble hee@ue meebielees keâer, ‘‘keâeUeÛeer hetCe&lee Peeueer lesJne osJeeves DeeheuÙee heg$eeuee hee"efJeues, lees Œeerheemetve pevceuesuee neslee (ieueleer 4:4). veJeerve keâjejeceOÙes Flej ef"keâeCeer osKeerue ceefjÙesuee melele ‘ÙesMetÛeer DeeF&’ cnCetve mebyeesOeCÙeele Deeues Deens (ceòeÙe 2:13,20; uetkeâ 1:31,35;2:34); Ùeesneve 2:1,3; Øes.ke=â. 1:14). yeeÙeyeueceOeerue ns meJe& meboYe& metefÛele keâjleele keâer ceefjÙee osJeheg$e ÙesMetÛeer DeeF& Deens DeeefCe ÙesMet mJele: hejcesÕej Deens, cnCetve ceefjÙee ner ‘osJeeÛeer DeeF&’ Deens. yeeÙeyeueceOeerue ¢ee meboYee&Je¤veÛe ef¡emlemeYesves ceefjÙesÛes owJeer ceele=heo Ieesef<ele kesâues Deens.
 ef¡emleer hejbhejsle DeOeesjsefKele kesâuesues ceefjÙesÛes owJeer ceele=heo : meJe&ØeLece Øesef<eleebveer ceefjÙee ‘osJeeÛeer DeeF&’ Deens ns melÙe DeOeesjsefKele kesâues Deens DeeefCe Øekeâš kesâues Deens. Øesef<eleebveer efJeÕeeme "sJeuee neslee keâer ÙesMet ef¡emle hejcesÕej Deens DeeefCe ceefjÙee ÙesMetÛeer DeeF& Deens cnCetve ‘osJeeÛeer ceelee’ Deens. Øesef<eleebÛÙee efJeÕeemeebefiekeâejeceOÙes ns melÙe GIe[ keâjCÙeele Deeues Deens, ‘‘…DeeefCe lÙeeÛee Skegâuelee Skeâ heg$e DeeceÛee ØeYet ÙesMet ef¡emle ¢eeJejner ceePee efJeÕeeme Deens. pees heefJe$e DeelcÙeeÛÙee Ùeesieeves ieYeea mebYeJeuee DeeefCe kegâceejer ceefjÙesheemetve pevceuee.’’ Øesef<ele DeeefCe efMe<Ùeeveblej Deveskeâ mebleebveer osKeerue heefJe$e ceefjÙee ‘osJeeÛeer ceelee’ Deens ner efMekeâJeCe GÛeuetve Oejueer nesleer : meble DeeÙejsefveÙegme (189 AD), meble efnheesefuešme (217 AD), meble cesLeesef[Deme (305 AD), meble De@LevesefmeÙegme (365 AD), meble DeByeÇespe Dee@Heâ efceueeve (377 AD), meble pesjesce (401 AD) DeeefCe meble efmejerue Dee@Heâ De@ueskeäPeeb[^erÙee (427 AD) DeMee Deveskeâ mebleebveer "eceheCes heefJe$e ceefjÙesÛes owJeer ceele=heo YeeefJekeâebmeceesj Ieesef<ele kesâues Deens DeeefCe efvemebkeâesÛeheCes meJe& YeeefJekeâebveer lÙeeJej efJeÕeeme "sJeuee neslee.
 hejbleg 428-431AD ¢ee keâeueeJeOeerle ef¡emlemeYesuee Skeâe heeKeb[er celeeÛee meecevee keâjeJee ueeieuee DeeefCe ef¡emlemeYesuee DeefOeke=âleefjlÙee Ieesef<ele keâjeJes ueeieues keâer heefJe$e ceefjÙee ‘osJeeÛeer ceelee’ Deens. ef¡emlemeYesves vesnceer efJeÕeeme "sJeuee neslee keâer heefJe$e ceefjÙee ef¡emleeÛeer ceelee (Christotokos) ¢ee veelÙeeves ef¡emle hejcesÕej Deens cnCetve osJeeÛeer ceelee (Theotokos) Deens. heCe 428-431AD ¢ee keâeueeJeOeerceOÙes keâe@vmšbefšveesheueÛes (Constantinople, DeeleeÛes Fmleebyetue) DeeÛe&efyeMehe vesmšesefjÙeme (Nestorius) ¢eebveer DeMeer efMekeâJeCe efoueer keâer ceefjÙee ner osJeeÛeer DeeF& (Theotokos) veener lej leer Heâkeäle ef¡emleeÛeer DeeF& (Christotokos) Deens. ef¡emleeceOÙes oesve efYeVe JÙekeäleer Deensle (Two persons : One divine and one human) DeeefCe ceefjÙee ner Heâkeäle ef¡emle-ceeCetme ¢eeÛeerÛe ceelee Deens. yeNÙeeÛe peCeebveer efJeMes<ekeâ¤ve meble efmejerue Dee@Heâ De@ueskeäPeebef[^Ùee ¢eebveer ¢ee efMekeâJeCegkeâeruee keâ[e[tve efJejesOe kesâuee DeeefCe "eceheCes meebefieleues keâer ÙesMet ef¡emle ne ‘owJeer mJeYeeJe’ (Divine nature) DeeefCe ‘ceeveJeer mJeYeeJe’ (Human nature) efceUtve ‘SkeâÛe JÙekeäleer (One person) Deens DeeefCe cnCetve heefJe$e ceefjÙee ner ‘osJeeÛeer ceelee’ (Theotokos) Deens. heg{s 431 AD meeueer SHesâmeme (Ephesus) ÙesLes peer Oece&heefj<eo Yejueer lÙeeceOÙes meJeeËveer ceefjÙee ner ‘osJeeÛeer ceelee’ Deens ns melÙe DeOeesjsefKele kesâues DeeefCe DeeÛe&efyeMehe vesmšesefjDeme ¢eebvee heeKeb[er (heretic) cnCetve Ieesef<ele kesâues. FHesâmemeÛÙee Oece&heefj<eosves Dee«enhetJe&keâ meebefieleues keâer ØeYet ÙesMet SkeâÛe JÙekeäleer Deens pÙeeceOÙes oesve mJeYeeJe ‘owJeer DeeefCe ceeveJeer’ Jemeuesues Deensle. cnCetve ceefjÙee Heâkeäle ceeveJeer ÙesMetÛeerÛe ceelee veener lej leer osJeeÛeer ceeleeosKeerue Deens. heg{s 451 meeueer ke@âumeer[e@ve (Chalcedon) ÙesLeerue Oece&heefj<eosceOÙes osKeerue ¢ee melÙeeJej efMekeäkeâeceesle&ye keâjCÙeele Deeues DeeefCe DeefOeke=âleheCes ef¡emlemeYesves ceefjÙee ‘osJeeÛeer ceelee’ Deens ns melÙe [e@icee cnCetve Ieesef<ele kesâues.
 heefJe$e ceefjÙee ‘osJeeÛeer ceelee’ Deens ¢ee melÙeeJej ceveve-efÛebleve keâjerle Demeleevee Skeâ iees° DeeheCe mecepetve IÙeeÙeuee nJeer keâer pejer ceefjÙee osJeeÛeer ceelee Demeueer lejer efleves ØeYet ÙesMetÛÙee owJeerheCeeuee pevce efouesuee veener DeeefCe ceefjÙee mJele: osJe veener. ØeYet ÙesMetÛes owJeerheCe DeveeoerkeâeUeheemetve Deens; FeflenemeeÛÙee Skeâe "jeefJekeâ keâeUele ØeYet ÙesMet ceefjÙeeceelesÉejs ceeveJe¤he OeejCe keâ¤ve pevceeuee Deeuee. DeeheCeebme meebieCÙeele Deeues Deens keâer hejcesÕej ceeveJe Peeuee, cnCepes hejcesÕejeves ceeveJeer mJeYeeJe OeejCe kesâuee. ¢eeÛee DeLe& Demee keâer ØeYet ÙesMetÛes Skeâ Peeuesues oesvner mJeYeeJe ‘owJeer DeeefCe ceeveJeer’ keâoeheer Deueie keâjlee ÙesCeej veener. cnCepesÛe ‘owJeer mJeYeeJe’ (Divine nature) DeeefCe ‘ceeveJeer mJeYeeJe’ (Human nature) efceUtve SkeâÛe JÙekeäleer ‘ØeYet ÙesMet ef¡emle’ Deens DeeefCe heefJe$e ceefjÙesves hejcesÕejeÛÙee ceeveJeer mJeYeeJeeuee pees owJeer mJeYeeJeeheemetve efJeYekeäle keâjlee Ùesle veener, pevce efouÙeecegUs leer ‘osJeeÛeer ceelee’ Deens. heefJe$e ceefjÙesves hejcesÕejeuee ceeveJe¤heeceOÙes pevce efouee DeeefCe leer ‘osJeeÛeer DeeF&’ yeveueer cnCetve ‘osJeeÛeer DeeF&’ ns efMe<e&keâ Skeâe YeJÙe melÙeekeâ[s yeesš oeKeJeles keâer ØeYet ÙesMet ef¡emle ne Keje osJe DeeefCe Keje ceveg<Ùe Deens (CCC 509). ke@âLeeefuekeâ ÛeÛe&ves keâOeerÛe efMekeâefJeues veener keâer ceefjÙesves ØeYet ÙesMetÛÙee owJeer mJeYeeJeeuee pevce efouee Deens efkebâJee ceefjÙee osJeemeceeve Deens. lejerheCe yejsÛe Flej ef¡emleer hebLeerÙe (protestant denominations) ueeskeâ ke@âLeefuekeâ ueeskeâebvee oes<e osleele keâer DeeheCe ceefjÙesÛeer ‘osJeer’ (goddess) cnCetve Yekeäleer keâjlees DeeefCe ceevelees keâer efleves osJeeuee (cnCepes owJeer mJeYeeJeeuee) pevce efouee. ¢ee Flej hebLeerÙe ueeskeâebvee efJemej he[lees DeeefCe lÙeebvee keâUle veener keâer keâOeerÛe ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ves ceefjÙesÛeer osJeer cnCetve Yekeäleer kesâueer veener, lej ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ceOÙes vesnceerÛe ceefjÙesÛee Deeoj, mevceeve kesâuee peelees. Yekeäleer Heâkeäle ‘osJeeÛeerÛe’ kesâueer peeles. lÙeebvee nsosKeerue mecepele veener keâer DeeheCe keâesCelÙee veelÙeeves ceefjÙesuee ‘osJeeÛeer DeeF&’ cnCetve mebyeesefOelees. hejcesÕej mJele: ceeveJe Peeuee Deens, cnCepesÛe ØeYet ÙesMet ef¡emleeceOÙes owJeer DeeefCe ceeveJeer mJeYeeJe meJe&keâeUer Skeâ Peeues Deensle. ¢ee veelÙeeves ceefjÙee osJeeÛeer ceelee DeeefCe DeeheuÙee meJeeËÛeer ceelee, lemesÛe DeeheuÙee meJeeËmee"er mJeieer&Ùe ceOÙeefmLeveer Peeueer Deens, cnCetve DeeheCe efleÛeer ØeeLe&vee keâjlees : ‘‘heefJe$e ceefjÙes, osJeeÛes ceeles, Deecne heehÙeebmee"er Deelee DeeefCe DeeceÛÙee cejCeeÛÙee JesUer efJevebleer keâj.’’ ke@âLeefuekeâ ueeskeâ keâOeerÛe ceefjÙesÛeer osJeeMeer yejesyejer keâjerle veener efkebâJee keâOeerÛe osJeeÛeer peeiee efleuee osle veener, Gueš osJeeves efleÛee Deeheueer DeeF& nesCÙeemee"er efveJe[ keâ¤ve mevceeve kesâuesuee Deens, cnCetve DeeheCe efleÛee mevceeve keâjlees. heefJe$e ceefjÙesÛeer ‘osJeeÛeer DeeF&’ cnCetve mJeerkeâej keâjCes DeeefCe lÙeeJej efJeÕeeme "sJeCes cnCepes ‘ÙesMet ef¡emle, ne ØeYet Deens’ (efHeâueerhe 2:11) ns Ieesef<ele keâjCes nesÙe. DeeheCe ceefjÙesÛÙee ¢ee mevceeveeÉejs KejesKej ‘ØeYet ÙesMet ef¡emle hejcesÕej Deens.’ ns Ieesef<ele keâjlees DeeefCe lÙeeÉejs osJeefhelÙeeÛee ieewjJe neslees. KejesKej heefJe$e ceefjÙee ‘osJeeÛeer ceelee’ Deens DeeefCe DeeheuÙee meJeeËÛeer ceelee Deens. osJeeÛÙee ceelesuee mee°ebie ØeCeece DeeefCe efleÛÙee Deveceesue osCeieeryeöue osJeeuee OevÙeJeeo!
 (metÛevee : DeeheCe ‘ef¡emleer ßeæe – Mebkeâe meceeOeeve’ ns me$e ‘megJeelee&’ JeeÛekeâebmee"er meg¤ kesâues Deens. ßeæsÛÙee %eeveeceOÙes Deeheueer Jee{ JneJeer neÛe ¢ee ceeieÛee nslet Deens. ßeæsyeeyele Deeheues keâener ØeMve Demeleerue lej les ke=âheÙee ‘megJeelee&’ keâeÙee&ueÙeeceOÙes DeeheuÙee veeJeeefveMeer hee"Jetve ÅeeJesle efkebâJee suvartavasai@gmail.com ¢ee F&-cesueJej hee"Jetve ÅeeJesle. meieàÙeeÛe ØeMveebÛeer Gòejs oslee ÙesCeej veenerle, heCe pes ÙeesiÙe ØeMve Demeleerue lÙeeJej ¢ee me$eeceOetve Yee<Ùe kesâues peeF&ue – mebheeokeâ)