menØeJeemeeves heeÛeejCeekeâ[s – जानेवारी २०२२


  – meeefveÙee IeesvmeeueJeerme, jcesoer
 
 JemeF& Oece&ØeebleeÛee Gheemevee ØecegKe Demeleevee Deveskeâ Heâeome& Je efmemšme& ¢eebÛee menJeeme ceuee ueeYeuee. ¢ee menJeemeecegUs ceePÙee mJele:ÛÙee DeeOÙeeeflcekeâ peerJeveele Kethe Yej he[ueer. ØeeLe&vesÛeb cenòJe Je hejcesÕejeÛee DevegYeJe Kethe peJeUtve mecepetve Deeuee DeeefCe Skeâ efJeefMe° Øemebie ceePÙee ceveele Iej keâ¤ve iesuee. Skeâoe keâener ›elemLe Heâeome& Je efmemšme&vee ØeyeesOeve osle Demeleevee – efme. Deefvele ÙeebÛÙeeMeer ceePeer Yesš Peeueer. ØeyeesOeveeveblej meJe& Heâeome&, efmemšme& Ùeebveer DeeceÛeb keâewlegkeâ kesâueb. hejbleg efme. Deefvelee ¢eebÛÙee MeyoebÛee Skeâ JesieUeÛe ØeYeeJe he[uee. Deieoer nmele-nmele, Kethe ceeÙesves Je Øesceeves lÙee yeesueuÙee. lÙeebvee ÙegJekeâebÛÙee Øeleer JeešCeejer leUceU lÙeebÛÙee MeyoebÉejs lÙeebÛÙee ÛesnNÙeeJej PeUkeâle nesleer. Flej Heâeome& Je efmemšme& ÙeebveerosKeerue Kethe Øeeslmeenve efoues. heCe efme. DeefveleebÛes yeesueCes keâe SJe{s YeeJetve iesues ns mecepeuesÛe veener. lÙeebÛeer Yesš IesTve lÙeebÛÙeeMeer yeesueCÙeeÛeer ceuee FÛÚe Peeueer. lÙeebÛeb yeesueCeb Kethe ØesjCeelcekeâ Jeešueb. Skesâ efoJeMeer ceer lÙeebvee lÙeebÛÙee keâe@vJnWšceOÙes YesšeÙeuee iesues. lÙeebÛÙeeMeer ceveceeskeâUsheCeeves yeesueues. lÙeeJesUer DeeOÙeelce Je heeÛeejCeeefJe<eÙeer ceePÙee ceveele Deveskeâ ØeMve nesles. les ceer lÙeebÛÙeemeceesj JÙekeäle kesâues DeeefCe lÙeebveer ceuee Ûeebieues ceeie&oMe&ve kesâues. heeÛeejCeemebyebOeer ceuee mhe°erkeâjCe efoues. ceePÙee DeeOÙeeeflcekeâ JeešÛeeueeruee lÙeebÛÙee efJeÛeejebÛeer Je ceeie&oMe&veeÛeer ÙeesiÙe mebiele ueeYeueer DeeefCe ceuee ceePÙee ceeiee&mee"er mhe°lee efceUeueer. Deepener lÙee ceuee keâOeer Ûeebieues megefJeÛeej hee"Jeleele Je ceePÙeemee"er ØeeLe&vee keâjleele ns Ssketâve Kethe yejb Jeešleb Je Ûeebieueb peerJeve peieCÙeeme mHetâleea efceUles. ceePÙee DeeOÙeeeflcekeâ efJekeâemeemee"er DeMee Deveskeâ Heâeome&-efmemšme&Ûee neleYeej ueeieuee Deens DeeefCe ceePeb DeeOÙeelce peesheemeueb iesueb les kesâJeU ceuee ueeYeuesuÙee ¢ee menØeJeemeecegUsÛe cnCepesÛe 'Accompaniment' cegUs.
 heeÛeejCe ns ØelÙeskeâeuee Demeles. ceie les ›elemLe peerJeveeÛes Demees efkebâJee ØeehebefÛekeâ peerJeveeÛes Demees. hejbleg lÙeeÛeer heejKe ÛeebieuÙeeefjleerves keâjCes Je DeesUKeCes ns Flekesâ meeshes veener, DeeOeer ceePÙee ceveer DeMeer YeeJevee nesleer keâer ‘hejcesÕejeÛeer nekeâ’ ne owJeer DevegYeJe. Skeâoce peieeJesieUe efkebâJee DeeieUe-JesieUe DemeeJee. pegvÙee keâjejele MecegJesueuee osJeeves nekeâ ceejueer lÙeeØeceeCes. hejbleg Deelee peeCeerJe Peeueer keâer hejcesÕejeÛeer nekeâ ner owvebefove peerJeveele osKeerue o[uesueer Demeles. meJe&meeOeejCe iees°eRÉejs osKeerue Ùesle Demeles. meble øeâeefvmeme PesefJeÙejÛÙee heeÛeejCeeØeceeCes øeâevmeceOeerue he@efjme ÙesLes efMekeâle Demeleevee yeeÙeyeueceOeerue Skeâe JeÛeveeves – ‘ceeCemeeves meieUb peie keâceJeues heCe Deeheuee Deelcee ieceeJeuee lej lÙeeuee keâeÙe ueeYe?’ lÙeeÛeb heefjJele&ve Peeueb. lej heeÛeejCeeÛeer nekeâ ner Devehesef#eleefjlÙee osKeerue nesle Demeles. iejpe Deens leer Heâkeäle SskeâCÙeeÛeer. ¢ee peeieeflekeâ ieeWOeUele osKeerue leer JeeCeer DeesUKeCÙeeÛeer DeeefCe lÙee heeÛeejCeeuee ÙeesiÙe Øeeflemeeo osCÙeemee"er Deveskeâ hewuetbÛee meceeJesMe Deens. Iejeleerue ØeeLe&veeceÙe JeeleeJejCe, ØeeLe&vesÛeer Je osJeeÛeer Dees{ ueeJeCeejer pe[CeIe[Ce DeeefCe meJee&le cenlJeeÛeb cnCepes ‘menØeJeeme’ efkebâJee 'Accompaniment'. cnCepesÛe ›elemLeebÛÙee menJeemeeÛee, ceeie&oMe&veeÛee Je lÙeebÛÙee meesyeleerÛee ØeYeeJe. meble øeâeefvmeme PesefJeÙejÛes GoenjCe Iesleues lej he@efjmeÛÙee efJeÅeeheer"ele efMekeâle Demeleevee lÙeeÛes heefjJele&ve Peeues les meble FivesefMeDeme ueesÙeesuee ¢eebÛÙee ØesjCesves. peeieeflekeâ megKeeÛÙee Je yeewefækeâ ÙeMeeÛÙee ceeies peele Demeleevee meble FivesefMeDeme ¢eebveer lÙeebvee KeNÙee Je Deveble mebheòeerÛeer Dee"JeCe keâ¤ve efoueer DeeefCe lÙeebvee Ûeebieuee ceeie& efveJe[CÙeeme Øesefjle kesâues.
 ‘legceÛÙee heeÛeejCeeÛeer iees<š keâeÙe Deens?’ Demes ceer vesnceer Heâeome& Je efmemšme&vee efJeÛeejle Demeles DeeefCe yengleskeâebveer ceuee meceeve keâejCe meebefieleues Deens les cnCepes, ueneveheCeer lÙeebbvee ueeYeuesuee DeeOÙeeeflcekeâ DeeoMe&. yengleskeâebÛÙee menJeemeele DeeuesuÙee Oece&ieg¤ Je Oece&Yeefieveer ¢eebÛes lÙeebÛÙee heeÛeejCeeceOÙes ceewuÙeJeeve Ùeesieoeve Deens Demes ceuee Dee{Uues. Skeâe DeesUKeerÛÙee Heâeojebveer lÙeebÛee DevegYeJe keâLeve keâjleevee meebefieleueb, ‘‘Deecner ueneve Demeleevee he@efjMeceOeerue Heâeoj Deecneb ueneve cegueebvee Skeâ$e keâ¤ve DeeceÛÙeeyejesyej cewoeveeJej ef›eâkesâš KesUeÙeÛes. menueeruee vÙeeÙeÛes, ÛeÛe&ÛÙee DeeJeejele keâener Ghe›eâce jeyeJeeÙeÛes DeeefCe JesoermesJee keâjCÙeemee"er osKeerue Øeeslmeenve ÅeeÙeÛes DeeefCe lÙeecegUsÛe osJekeâeÙee&mee"er iees[er efvecee&Ce Peeueer. meesyele KesUCes, menueeruee vesCes ¢ee Kethe meeceevÙe iees°er Deensle hejbleg lÙeebÛee ØeYeeJe Kethe cees"e "juee. ¢ee Ghe›eâceebceOetve pes 'accompaniment' ueeYeues lÙeecegUs Deveskeâebvee ›elemLe peerJeveemee"er ØesjCee efceUeueer. DeOÙeelce peesheemeCÙeemee"er ØeeLe&vee Je Flej Oeeefce&keâ Ghe›eâce cenlJeeÛes Deensle. hejbleg JewÙeefkeälekeâ Je ceeveJeer mebJeeoeÛee ØeYeeJe eflelekeâeÛe heefjCeecekeâejkeâ Deens. ceuee efme. DeefveleeMeer keâe yeesueeJemeb Jeešueb ¢eeÛee efJeÛeej keâjle Demeleevee Dee{Uueb keâer efkebâyengvee lÙeebÛÙee ceeÙeeUt Je=òeercegUs efkebâJee lÙeebÛÙee mecepetve Je Ssketâve IesCÙeeÛÙee meodYeeJevescegUs DemeeJes. efMemleyeæ Âef°keâesve cenlJeeÛee Deens heCe lÙeenerhes#ee ØesceU Je ceeÙeeUt Je=òeer DeefOekeâ ØeYeeJeMeeueer "¤ Mekeâles. efMemleerves DeeheCe SKeeos cetuÙe efMeketâ Mekeâlees, hejbleg les Deeojeves Je mJesÛÚsves Deelcemeele keâjCÙeemee"er Øesce Je oÙeeÛe ÙeMemJeer "jles. 'Non-judgemental attitude' Je mecepetve IesCÙeeÛeer Je=òeer oeKeJeuÙeeves ÙegJekeâebvee osKeerue efoueemee efceUlees DeeefCe DeMee JeeieCegkeâerÛeb DevegkeâjCe keâjCÙeeme osKeerue Gòespeve efceUles. ÙegJekeâ Meyoebhes#ee ke=âleeRveer ØeYeeefJele nesle Demeleele. Gòece DeeoMe& Demeues lej lÙeebÛÙee ke=âleeRveer ÙegJekeâebvee vekeäkeâerÛe heeÛeejCeeuee neskeâej osCÙeeme ØesjCee efceUsue. vocation camps seminars DelÙeble DeeJeMÙekeâ Je ceeefnleerhetJe&keâ Demeleele heCe yeNÙeeÛeoe ÙegJekeâ lÙeeceOÙes DeefveÛÚsves GheefmLele jenle Demeleele. ceie pes lÙeentve meeOÙe nesle veener les menØeJeemeeves Je Glke=â° DeeoMee&ves nesF&ue. keâejCe Meyoebhes#ee ke=âleerves DeefOekeâ Yej he[le Demeles. SKeeoe DeeoMe& efveJe[leevee DeeheuÙeeuee peer JÙekeäleer DeeJe[les efkebâJee pÙeebÛes iegCe YeeJeleele lÙeeÛebÛe DeeheCe DevegkeâjCe keâjle Demelees. ceie lemeb ›elemLe peerJeveeÛeer DeeJe[ efvecee&Ce keâjCÙeemee"er lemes ØesceU DeeefCe Kebyeerj DeeoMe& DemeeÙeuee nJes.
 DecceeTmeÛÙee JeešsJej kegâjkegâj keâjCeeNÙee efMe<ÙeeÛeb pemeb ÙesMetves lÙeebÛÙeeyejesyej Ûeeuetve Je mebJeeo meeOetve heefjJele&ve Ie[Jetve DeeCeueb lemeb ÙegJekeâebMeer menØeJeeme keâ¤ve lÙeebvee ke=âleerÉejs KeNÙee ›elemLe peerJeveeÛeer DeesUKe osTve ØesjCee ÅeeÙeuee nJeer. efMeJeeÙe lÙeebÛÙeeMeer efJeÛeejefJeefveceÙe keâ¤ve lÙeebvee heeÛeejCeeÛeer heejKe keâjCÙeeme ÙeesiÙe ceeie& osKeerue oeKeJelee ÙesF&ue. ¢ee DeeOegefvekeâ keâeUele osJeeÛeer nekeâ Ssketâ ÙesCes DeeefCe leer nekeâ SskeâuÙeeJej DeesUKeCes ns Skeâ DeeJeenveÛe Deens. peieeleerue ieeWieeš Je DeeOegefvekeâ peerJevejerleer efoMeeYetue keâjCeeNÙee Deesnle. ceie DeMeeJesUer ÙeesiÙe ceeie& efveJe[CÙeemee"er menØeeJeemeeÛeer Skeâe neskeâeÙeb$eeØeceeCes Depetve peemle iejpe Deens.