kegâšgbye DeeefCe heeÛeejCe – जानेवारी २०२२


  ØeMeeble De@vLeveer hejsje, meeb[esj
 
 heeshe øeâeefvmeme 8 veesJnWyej 2014 jespeer hesheue Dee@ef[ÙevmeceOÙes cnCeeues, ‘‘meJe& heeÛeejCeebÛeer heefnueer heeÙejer kegâšgbyeele nesles.’’ heeshe heg{s cnCeeues, ‘‘ef¡emleer heeuekeâebvee efMe#eCeelcekeâ efceMeveÛes efJeefMe° Œeesle efJeJeeneÛÙee mebmkeâejele meehe[les, pÙeemee"er lÙeebÛes heeuevehees<eCe keâjCÙeeÛes keâeÙe& ner ÛeÛe&ceOeerue Kejer mesJee Demeles.’’
 keâener Oece&ieg¤ efkebâJee Oece&Yeefieveer cnCeleele keâer, lÙeebvee SKeeÅee efJeefMe° efjefš^šÛÙee JesUer efkebâJee Meeble ØeeLe&vesÛÙee JesUer osJeekeâ[tve nekeâ Deeueer nesleer. yengleskeâ Oece&ieg¤bmee"er, heeÛeejCeeÛeer nekeâ ner Skeâ melele Øeef›eâÙee Deens. ojjespeÛÙee peerJeveele osJe DeeheuÙee Deble:keâjCeeÛes oej "es"eJele Demelees (heene, ceer oejeMeer GYee Deens Je oej "eskeâle Deens. pej keâesCeer ceePeer JeeCeer Ssketâve oej GIe[erue, lej ceer lÙeeÛÙeepeJeU Deele peeF&ve Je lÙeeÛÙeeyejesyej pesJeerve DeeefCe lees ceePÙeeyejesyej pesJeerue. – Øekeâšer 3:20). owvebefove meeceevÙe heefjefmLeleerle osJeeuee Øeeflemeeo efouÙeeves lÙeebÛÙeeleerue heeÛeejCeeuee yeU efceUles. keâener keâeueeJeOeerle osJeeves kesâuesuÙee ceeie&oMe&veecegUs, lÙeebÛes heeÛeejCe lÙeebÛÙeemee"er Deieoer mhe° nesles.
 heeÛeejCeemee"er nekeâ Ssketâ ÙesCes ner Skeâ Øeef›eâÙee Deens, leer Skeâ Iešvee veener.
 kegâšgbyeebceOÙes heeÛeejCe Jee{JeCÙeemee"er keâener cegös :-
 1) legceÛeer meJe& keâle&JÙes (cees"s/ueneve) legceÛÙee hetCe& #ecelesves keâje : efJeMes<ele: ueneve keâece (pees Deieoer Lees[keäÙeeefJe<eÙeer efJeÕeemet lees heg<keâUebefJe<eÙeerner efJeÕeemet Deens DeeefCe pees Deieoer Lees[keäÙeeefJe<eÙeer DevÙeeÙeer lees heg<keâUeefJe<eÙeerner DevÙeeÙeer Deens. – uetkeâ 16:10). ÚesšŸee ÚesšŸee iees°eRceOeerue efve‰e cenòJeeÛeer Deens. ØelÙeskeâ iees° Øesceeves DeeefCe Yekeäleerves keâje. mebleebveer ¢eeÛe heæleerÛee DeJeuebye kesâuee, efJeMes<ele: meble lesjspee ÙesMetÛes efÛecegkeâues Hetâue. Deelee leer efceMeveÛeer mebj#ekeâ meble Deens.
 2) Skeâ kegâšgbye cnCetve ojjespe ØeeLe&vee keâje : osJe Mekeäleer oslees, ØeeLe&vee DeeheuÙeeuee meyeU yeveJeles, Meebleer DeeCeles, efJemeeJee osles DeeefCe DeeheuÙee cegueebvee mewleeveeheemetve JeeÛeJeles. osJeeÛÙee Ùee DeefYeJeÛeveevegmeej ØeeLe&vee kesâuÙeeves DeeheuÙeeuee pes menve keâjeJes ueeiesue lÙeemee"er osJe DeeheuÙeeuee megmeppe keâjlees. YetlekeâeUele osJeeves lÙeeÛÙee ueeskeâebmee"er ceneve ke=âlÙes kesâueer Deensle, ns Dee"Jetve Deeheuee efJeÕeeme cepeyetle neslees.
 3) heefJe$e efcemmeeceOÙes menYeeieer Jne : efcemmeeceOeerue ØelÙeskeâ ueneve ØeeLe&vee, JeeÛeve, ØeJeÛeve legceÛÙeemee"er Skeâ mebosMe Deens. ÙegKeefjmš (Holy Communion) ns ØeYet ÙesMetÛes efpeJeble Mejerj Deens, osJeeuee peeCetve IesCÙeeÛee DeeefCe lÙeeÛÙeeJej Øesce keâjCÙeeÛÙee DeeheuÙee ØeJeemeele les DeeJeMÙekeâ Deens. pej DeeheuÙeeuee osJeeÛeer FÛÚe (cnCepesÛe heeÛeejCe) peeCetve IÙeeJeÙeeÛeer Demesue lej DeeheuÙeeuee Deeheueer efcemmee DeefOekeâ YekeäleerhetCe& keâjCes iejpesÛes Deens. ØelÙeskeâ heeÛeejCe ner osJeeÛeer efJeMes<e ke=âhee Deens. DeeheuÙee ke=âhesÛee meJee&le cees"e Œeesle cnCepes osJeeÛeer GheefmLeleer, lÙeeie DeeefCe menYeeefielee cnCetve efcemmee Deens. MelekeâevegMelekesâ meoeÛejCeer heefJe$e Oece&ieg¤ DeeefCe Oeeefce&keâ ueeskeâ ¢ee heefJe$e mee›eâeceWleemee"er DemeeceevÙeheCes meceefhe&le Deensle, Ùeele cegUerÛe Mebkeâe veener. lÙeebvee lÙeebÛÙee heeÛeejCeeMeer efJeÕeemet jenCÙeemee"er DeeJeMÙekeâ Demeuesueer ceole keâes"tve efceUJeeÙeÛeer ns lÙeebvee ceenerle Deens. leer Heâkeäle lÙeeÛe ef¡emleekeâ[tve Deens, pÙeeves lÙeebvee yeesueeJeues Deens DeeefCe pees lÙeebÛÙee heefJe$e mesJesle lÙeebvee efškeâJetve "sJelees.
 4) heefJe$e ef¡emleMejerjeÛeer DeejeOevee : efyeMehe Hegâušve Meerve ¢eebÛeer GheosMeeÛeer Mewueer mecepeCÙeeme meesheer nesleer DeeefCe leer Deveskeâ mebØeoeÙeebvee Deekeâef<e&le keâjles. lÙeebveer OeceeËleefjleebvee ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ceOÙes DeeCeues DeeefCe mebJeeoeÛes ojJeepes GIe[ues. pesJne lÙeebvee efveÙegkeäle kesâues, lesJne lÙeebveer heefJe$e mee›eâeceWleemeceesj ojjespe Skeâ heefJe$e leeme keâjCÙeeÛes JeÛeve efoues. DeeheuÙee heewjesefnlÙeeÛeer mee" Je<ex lÙeebveer les JeÛeve heeUues. lÙeebÛÙee heefJe$e JesUsle les osJeeÛeer nekeâ SskeâeÙeuee efMekeâues. FlejebceOÙes, Deieoer vee@ve-ke@âLeefuekeâebceOÙesner lÙeebveer Ùee ØeLesuee vesnceerÛe Øeeslmeenve efoues. heefJe$e ef¡emleMejerjeÛÙee Gheemevesle IeeueJeuesuÙee JesUsÛÙee HeâeÙeÅeebyeöueÛeer lÙeebÛeer Â{ ßeæe Oeeefce&keâ DeeefCe meeceevÙe ueeskeâebmee"er Skeâ MeefkeäleMeeueer GoenjCe nesles. efyeMehe Hegâušve Meerve cnCeleele, ‘‘lÙeeÛÙee Øeefle¤heele DeefOekeâeefOekeâ Jee{CÙeemee"er ceer heefJe$e leeme Ûeeuet "sJelees. Skeâ leemeemee"er ÙegKeefjefmškeâ ØeYetkeâ[s heenCes ùoÙeeuee Skeâe iet{ heæleerves yeoueles keâejCe ceesMesÛee Ûesnje heJe&leeJej osJeemeesyeleÛÙee menJeemeeveblej yeoueuee neslee. heefJe$e leemeeÛee GösMe ef¡emleemeesyele Keesue JewÙeefkeälekeâ Yesšerme Øeeslmeenve osCes ne Deens. heefJe$e DeeefCe lespemJeer osJe DeeheuÙeeuee lÙeeÛÙeekeâ[s ÙesCÙeemee"er, lÙeeÛÙeeMeer mebJeeo meeOeCÙeemee"er DeeefCe DeeheuÙeeuee DeeJeMÙekeâ DemeuesuÙee iees°er efJeÛeejCÙeemee"er DeeefCe lÙeeÛÙee menJeemeele efkeâleer ke=âhee DeeefCe DeeMeerJee&o Deens, ÙeeÛee DevegYeJe IesCÙeemee"er melele Deecebef$ele keâjlees.
 5) osJeeÛÙee JeÛeveeJej (yeeÙeyeueJej) ue#e keWâefõle keâje : (ØelÙeskeâ hejcesÕejØesefjle MeeŒeuesKe meodyeesOe, oes<e oeKeJeCes, megOeejCetkeâ, veerefleefMe#eCe ¢eebkeâjlee GheÙeesieer Deens, ¢eemee"er keâer, osJeeÛee Yekeäle hetCe& nesTve ØelÙeskeâ ÛeebieuÙee keâeceemee"er meppe JneJee. 2 efleceLeer 3:16-17). yeeÙeyeue ns heefJe$e uesKeve Deens, DeeheuÙee efvecee&lÙeeves DeeheuÙeeuee efouesueer Skeâ osCeieer Deens, pesCeskeâ¤ve DeeheCe lÙeeuee JewÙeefkeälekeâefjlÙee DeesUKet Mekeâlees. osJe efJeefJeOe ceeOÙeceebÉejs yeesuelees. osJe cegKÙele: heefJe$e DeelcÙeeÉejs, yeeÙeyeueÉejs yeesuelees. pejer DeeheCe osJeeÛee mebosMe Deveskeâ Øekeâejs Ssketâ Mekeâlees; hejbleg lÙeeÛes JeÛeve JeeÛetve DeeheCe lÙeeÛee DeeJeepe meJeeËle mhe°heCes DeesUKelees. heefJe$e peerJeve peieCÙeemee"er yeeÙeyeue ns Deeheues nmlehegmlekeâ Deens (‘‘legPes JeÛeve ceePÙee heeJeueebmee"er efoJÙeemeejKes Je ceePÙee ceeiee&Jej ØekeâeMeemeejKes Deens.’’ – mlees$emebefnlee 119:105).
 ØelÙeskeâ JesUer pesJne DeeheCe heefJe$e yeeÙeyeue JeeÛelees, lesJne ÙesMet lÙeeÛeer Ùeespevee DeeheuÙeemeceesj Øekeâš keâjlees, DeeheuÙeeuee ceeie&oMe&ve keâjlees DeeefCe meuuee oslees (ceer leguee yeesOe keâjerve; pÙee ceeiee&ves leguee iesues heeefnpes lÙeeÛes efMe#eCe leguee osF&ve; ceer Deeheueer °er legPÙeeJej "sJetve leguee yegefæJeeo meebiesve – mlees$emebefnlee 32:8). pej DeeheCe Deeheues peerJeve yeeÙeyeueÛÙee JeÛeveevegmeej peieuees lej DeeheCe Ûegketâ MekeâCeej veenerle (ceer legPÙeeefJe®æ heehe ke⤠veÙes cnCetve ceer DeeheuÙee ceveele legPes JeÛeve pehetve "sJeues Deens. – mlees$emebefnlee 119:11). yeeÙeyeueÛes JeeÛeve kesâuÙeeves DeeheuÙeeuee ceveeÛes vetleveerkeâjCe keâjCÙeeme ceole nesles, pesCeskeâ¤ve DeeheCe osJeeÛeer FÛÚe peeCetve IesT Mekeâlees.
 6) osJeeceelee heefJe$e DeeF& ceefjÙee, heeÛeejCeemee"er DeeoMe& :
 ‘‘hegjesefnle efveefce&leerÛÙee ØelÙeskeâ hewuetÛee meboYe& heefJe$e DeeF& ceefjÙeskeâ[s efouee peeT Mekeâlees, efpeves osJeeÛÙee heeÛeejCeeuee Flej keâesCelÙeener JÙekeäleerhes#ee Ûeebieuee Øeeflemeeo efouee Deens. ceefjÙee ieYe&OeejCesheemetve MeyoeÛeer mesJekeâ DeeefCe efMe<Ùee yeveueer, efleÛÙee Deble:keâjCeele DeeefCe efleÛÙee osnele, osJeMeyoeves ceveg<Ùe efvecee&Ce kesâuee, pesCeskeâ¤ve lÙeeuee ceeveJepeeleeruee ÅeeJes. ceefjÙesuee Skeâ MeeÕele hegpeejer efMeef#ele keâjCÙeemee"er yeesueeJeCÙeele Deeues nesles, pees efJeveceü Peeuee DeeefCe efleÛÙee ceele=lJeeÛÙee DeOeerve Peeuee. efleÛÙee GoenjCeeves DeeefCe ceOÙemLeerves OevÙe kegâceejer ceelee ÛeÛe&ceOeerue heeÛeejCeeÛÙee DeeefCe hegjesefnle peerJeveeÛÙee Jee{erJej ue#e "sJeles.’’ – heeshe pee@ve hee@ue ogmejs, 1992.
 pesJne cegKÙe osJeotle ie@efyeÇSue ceefjÙeskeâ[s Deeuee lesJne efleves osJeotleeÛes Sskeâues, efleves efJeÛeej kesâuee DeeefCe efleves Øeeflemeeo efouee. efleves efleÛÙee heeÛeejCeemee"er nekeâ mJeerkeâejueer DeeefCe efleÛÙee peerJeveemee"er osJeeÛÙee ÙeespevesJej efJeÕeeme "sJeuee (lesJne ceefjÙee cnCeeueer, ‘‘heene, ceer ØeYetÛeer oemeer; DeeheCe meebefieleuÙeeØeceeCes ceuee nesJees’’. ceie osJeotle efleÛÙeeheemetve efveIetve iesuee – uetkeâ 1:38).
 Iees<eCesÛÙee JesUer, ceefjÙesves osJeeÛÙee FÛÚsvegmeej meJe& mJeerkeâejues. efleves mJele:uee cegkeäleerÛÙee keâeÙee&le SkeâJešues. DeMee Øekeâejs, efleÛÙee neskeâejeceOÙes ef¡emleeMeer pees[uesuÙee DeeheuÙee meJeeËmee"er osJeeÛÙee ÙeespevesMeer efleÛes hetCe& menkeâeÙe& Deens.
 osJeeÛÙee nekesâuee ‘nesÙe’ cnCeCes cnCepes MesJešer SKeeos heeÛeejCe mJeerkeâejCes, kesâJeU mJeerkeâejCes veJns, lej lÙeeÛee hee"hegjeJee keâjCes nesÙe. ØeeLe&vee, efÛebleve DeeefCe ceeie&oMe&veeves, DeeheCe meJe&peCe DeMee Øekeâejs osJeeuee Øeeflemeeo osCÙeeme me#ece Deenesle.
 MesJešer, ØelÙeskeâeuee Ùee heeÛeejCeeme Øeeflemeeo osCÙeeÛeer mebOeer Je mJeeleb$Ùe efoues peeles. SKeeÅeeves lÙeeÛÙee efkebâJee efleÛÙee heeÛeejCeeyeöue keâmes peeCetve IÙeeJes DeeefCe ØeeLe&vee keâMeer keâjeJeer ÙeeÛeer ceelee ceefjÙee Gòece DeeoMe& Deens.
 heeshe øeâeefvmeme cnCeeues, ‘‘DeeceÛeer ceelee ceefjÙee ner heeÛeejCeeÛeer efveef§ele efveJe[ keâjCÙeemee"erosKeerue DeeceÛÙee meesyele Deens, keâejCe efleves efleÛÙee cegueeuee lÙeeÛÙee heeÛeejCeeÛÙee ceeiee&Jej meesyele vesues, pes Kethe keâ"erCe, Kethe JesoveeoeÙekeâ nesles. leer vesnceer DeeheuÙee meesyele Demeles.’’
 pesJne ceefjÙesves ie@efyeÇSue osJeotleeuee meebefieleues, ‘‘heene, ceer ØeYetÛeer oemeer Deens; legPÙee MeyoeØeceeCes ceePÙee "eÙeer nesT os’’, leer keâeUeÛÙee MesJešheÙeËle ØelÙeskeâ Oece&ieg¤ DeeefCe Oecee&Ûeer mebj#ekeâ yeveueer. DeeF& nesCÙeemee"er osJeeÛÙee Deeceb$eCeeÛee mJeerkeâej kesâuÙeeves leer ÙeepekeâlJe DeeefCe Oeeefce&keâ peerJeveeleerue meJe& heeÛeejCeeÛeer DeeF& yeveueer.
 heefJe$e ceefjÙee efleÛÙee GoenjCeevesosKeerue heeÛeejCeeÛeer DeeF& Deens. efleÛee efJeÕeeme, DeeMee DeeefCe hejeshekeâejeÛÙee heæleerÛes DevegkeâjCe keâ¤veÛe heg®<e DeeefCe efŒeÙee heewjesefnlÙe efkebâJee religious DeepeerJeve ØeLesceOÙes mJele:uee/DeeheuÙee cegueeuee osCÙeeme Øesefjle nesleele. DeeheuÙee meJeeËÛes Skeâ heeÛeejCe Deens; pes osJeeÛÙee DeefYeJeÛeveebJej hetCe& efJeÕeeme "sJeleele les osJeeÛÙee nekesâuee Øeeflemeeo osleele. ¢ee meJeeËceOÙes, heefJe$e ceefjÙee lÙeebÛeer DeeoMe& Deens DeeefCe pes efleÛÙee"eÙeer efpelekesâ DeefOekeâ meceefhe&le Demeleerue eflelekesâÛe lÙeebÛes DeefYe<eskeâ DeefOekeâ megjef#ele Deensle.
 MesJešer, ceefjÙee osJeeÛÙee efmebnemeveepeJeU efleÛÙee mJeieeaÙe ceOÙemLeerves heeÛeejCeeÛeer DeeF& Deens. efleÛÙee ceele=ØeeLe&vesÉejsÛe ef¡emle keâener ueeskeâebvee lÙeeÛÙee mesJesmee"er mJele:uee hetCe&heCes Dehe&Ce keâjCÙeeÛeer ke=âhee oslees. ‘‘ceefjÙee, heeÛeejCeeÛeer DeeF&, DeeceÛÙeemee"er ØeeLe&vee keâj’’, ns Deeheues jespeÛes Iees<eJeekeäÙe DemeeJes.