Je=òeefJenej – जानेवारी २०२२


 
 ieg®oer#ee megJeCe&ceneslmeJe meesnUe (50Je<ex)
 Heâe. veePejsLe ieeyeÇt
 ieg®oer#ee : 19 ef[meW. 1971
 meJeeËle ØeLece hejcesÕejeÛes DeeYeej, keâejCe lÙeeves Deecneuee Ùeepekeâ nesCÙeemee"er efveJe[ues DeeefCe DeeceÛÙee keâeÙee&Jej DeeMeerJee&o efouee. DeepeÛÙee efoJeMeer DeeheCee meJe& veelesJeeF&keâebÛes DeeefCe ieeJekeâjer ceb[UeRÛes Je kegâšgbyeerÙeebÛesosKeerue DeeYeej, keâejCe legceÛÙee ØeeLe&veeceÙe MegYesÛÚe Je menkeâeÙee&ves 50 Je<eeËÛee ne ØeJeeme Heâe. ieeyeÇt ¢eebveer nmele-nmele heej kesâuee.
 HegâueebÛeer keâesceuelee, ÛeboveeÛee megiebOe, ÛeeboCÙeebÛeer Meerleuelee DeeefCe Heâe. ieeyeÇt ¢eebÛeb metÙee&meejKeb lespe. Yeejomle MejerjÙe°er, ØeKej DeeJeepe, megceOegj mebieerle DeeefCe efMemleerves keâ[keâ heCe ceveeves vejce DemeuesuÙee ieeyeÇt ¢eebÛÙee meceesj vesnceerÛe heefJe$e ceefjÙesÛee DeeefCe ÙeesmesHeâÛee DeeoMe& neslee. lÙeebÛee DeeoMe& [esàÙeebmeceesj "sJetve DeeefCe ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛeer mesJee keâjCes ns Gefö° [esàÙeebmeceesj "sJetve ieeyeÇt ¢eebveer osJeeÛeer nekeâ Sskeâueer Je 50 Je<ex keâ"erCe JeešÛeeue keâjle Deepe FLeheÙeËle cepeue ceejueer. melele nmeje Ûesnje, De°hewuet vesle=lJe DeMee meJeeËieerCe iegCeebveer DeesLebyeuesues JÙeefkeäleceòJe IesTve meble heeÙeme mesefcevejer, ieesjsieeJe ÙesLes ieeyeÇt ¢eebveer ØeJesMe kesâuee DeeefCe one Je<eeËÛÙee DeYÙeemeeveblej 19 ef[meW. 1971 jespeer ieg®oer#ee mJeerkeâejueer. lesJneheemetve lÙeebveer DeeheuÙee heeUkeâerÙe peerJeveeuee meg®Jeele kesâueer DeeefCe DeepeheÙeËle Heâe. ieeyeÇt osJeeMeer Skeâefve‰ jeefnues Deensle.
 ceePeer (Heâe. yeeLeexue ceÛÙee[es) DeeefCe ieeyeÇtÛeer DeesUKe Heâej pegveer Deens. meble heeÙeme keâe@uespeceOÙes Deecner Skeâ$eÛe ØeJesMe kesâuee neslee Je efleLes one Je<ex Deecner Skeâ$e jeefnuees. peJeUpeJeU 200 yebOegbyejesyej Deecner SkeâceskeâebÛÙee menJeemeele IeeueJeueer. 1974 meeueer Heâe. ieeyeÇt ¢eebÛeer yeoueer meble Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj ÙesLes Peeueer DeeefCe lesLesÛe oesve Je<ee&veblej ceePeerosKeerue yeoueer Peeueer. lÙeeJesUsuee Heâe. yeve&[ Yeb[ejer ns he@jerMeefØemš nesles DeeefCe lÙeebveer Deecnebuee DeeceÛÙee heeUkeâerÙe keâeÙee&mee"er Kethe Øeeslmeenve efoues. SkeâeÛe Oece&«eeceele Deecner Skeâ$e keâece meg¤ kesâueb. KeebÅeeuee Keeboe ueeJetve Deecner ¢ee he@jerMeceOÙes keâeÙe& kesâues. Demes cnCeleele keâer Ûeebieueer meg®Jeele Peeueer cnCepes DeOex keâece ÙeMemJeer PeeuÙeemeejKes Deens. le®Ce DemeuÙeekeâejCeeves Deecner oesIee Oece&ieg¤ efce$eebveer ¢ee he@jerMeceOÙes peesceeves keâeÙe& kesâues.
 heg{s 1976 meeueer Heâe. ieeyeÇt ¢eebÛeer yeoueer nesueer He@âefceueer ÛeÛe&, YegF&ieeJe ÙesLes Peeueer DeeefCe Ûeej Je<eeËleÛe lÙeebÛÙee ÙeMemJeer heeUkeâerÙe keâeÙee&cegUs lÙeebvee ØecegKe Oece&ieg¤ keâjCÙeele Deeues. ‘‘let lesLes ceer’’ ¢ee Gkeäleerves HeâeojebÛÙee ceeies ceeies ceePes heeTue he[le iesues. lÙeeÛe JesUsuee JneskesâMeve Øeceesšj cnCetve YegF&ieeJeÛÙee he@jerMeceOÙes peeCÙeeÛee Ùeesie ceuee JeejbJeej efceUt ueeieuee DeeefCe Heâe. ieeyeÇt ¢eebÛÙee menJeemeeves ceePee DeelceefJeÕeeme Jee{le iesuee. veblej 1984 ceOÙes Heâe. ieeyeÇt ¢eebÛeer yeoueer meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, ieeme ÙesLes Peeueer DeeefCe lÙeeÛe JesUsuee ‘ÙegJeoMe&ve’Ûes ÙegJeemebÛeeuekeâ ¢ee veelÙeeves ceePeb veeleb ¢ee he@jerMeyejesyej pees[ueb iesueb. 1990 ceOÙes ceer pesLes ØecegKe Oece&ieg¤ cnCetve peyeeyeoejer meebYeeUueer nesleer lÙee meble heeršj ÛeÛe&, JemeF& keâesUerJee[e ÙesLes Heâe. ieeyeÇt ¢eebÛeer yeoueer Peeueer. heg{s Heâe. ieeyeÇt ¢eebÛee ne heeUkeâerÙe ØeJeeme ÛeeuetÛe jeefnuee, les JemeF& Oece&ØeebleeÛes Ûeevmeuej Je efJnkeâj pevejue yeveues. peyeeyeoejer Kethe Jee{ueer heCe lÙeebveer leer JÙeJeefmLele heej hee[ueer.
 heeJemeeheemetve pesJe{e DeesueeJee efceUle veener lesJe{e efpeJneUe ceuee HeâeojebÛÙee cew$eerves efceUeuee. veelÙeeceOeerue DeeheguekeâerÛee DeLe& HeâeojebÛÙee meeJeueerle DeeuÙeeJejÛe ceuee keâUeuee. 50 Je<eeËÛÙee ›elemLe peerJeveeÛeer DecetuÙe osCeieer legcner ceveeheemetve Deeveboeves peiele Deeuee Deenele. DemesÛe YeejeJeCeejs #eCe melele legcneuee ueeYet os DeeefCe DeeÙeg<ÙeeÛee megJeCe&hÙeeuee meceeOeeveeves Ye¤ve ÙesT os.
 megJeCe&ceneslmeJeer efoJemeeÛee Deveceesue #eCe legceÛÙee ùoÙeele keâeÙece jent os, nemÙeeÛee ieguekebâo legceÛÙee peerJeveele Jeent os, megÂ{ DeeefCe efvejesieer DeejesiÙe melele legcneuee ueeYet os nerÛe F&ÕejÛejCeer ØeeLe&vee!
 megJeCe&ceneslmeJeeÛes DeefYe° efÛebleve!
  – Heâe. yeeLeexue Sme. ceÛÙee[es (Dee@ve o mšeHeâ), DeJej ues[er Dee@Heâ veePejsLe ÛeÛe&, YeeFËoj
 
 ieg®oer#ee megJeCe&ceneslmeJe (50 Je<ex)
 Heâe. ceeÙekeâue IeesvmeeefuJeme
 ieg®oer#ee : 23 peeves. 1972
 Heâeoj ceeÙekeâue IeesvmeeefuJeme DeeheCe ØeYetÛÙee ceàÙeeceOÙes kesâuesuÙee heVeeme Je<ee&ÛÙee mesJeekeâeÙee&yeöue osJeeuee OevÙeJeeo!
 efoveebkeâ 23 peevesJeejer 1972 jespeer lÙeebveer Oece&ieg®heoeÛeer oer#ee mJeerkeâejueer. Oeeefce&keâ iees°er efJeÅeeLÙeeËvee efMekeâefJeCÙeeefJe<eÙeer lÙeebvee Demeuesueer DeeJe[ ue#eele IesTve DeeÛe&efyeMehe ([e@.) meeÙeceve efheceWše ¢eebveer yesefupeÙece Ùee osMeeceOeerue uegJesve Ùee peieØeefmeæ efJeÅeeheer"ele GÛÛe-efMe#eCeemee"er lÙeebÛeer efveJe[ kesâueer. ¢ee efJeÅeeheer"ele lÙeebveer Gheemevee ¢ee efJe<eÙeeJej Deeheuee DeYÙeeme›eâce hetCe& kesâuee. Oeeefce&keâ efJe<eÙeele lÙeebvee peer Ghepele DeeJe[ nesleer cnCetve lÙeebvee yeBieueesj ÙesLes YeejleerÙe efyeMeheebveer veJÙeeves mLeeheve kesâuesuÙee je°^erÙe heeleUerJejerue DeeheuÙee (NBCLC) Ùee peieØeefmeæ mebmLesle ßeæeJebleebvee Oeeefce&keâ efMe#eCe osCÙeemee"er vesceCÙeele Deeues. Ùee mebmLesÛÙee ceeOÙeceeletve lÙeebvee peieYej ueeskeâØeyeesOeve keâjCÙeemee"er JesieJesieàÙee osMeeble JeejbJeej peeCÙeeÛee Ùeesie Deeuee. lÙeecegUs peieeleerue Flej ueeskeâebÛÙee Yesšer-iee"eRceOetve lÙeebÛÙee DevegYeJeele ceesueeÛeer Yej he[ueer.
 JemeF&leerue heehe[er Ùee Oece&«eeceele lÙeebveer DeeheuÙee heeUkeâerÙe keâeÙee&uee meg®Jeele kesâueer. ueJekeâjÛe les peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe ÙesLes Deeues Je peerJeve pÙeesleer Ùee veJÙeeves GYeejCÙeele DeeuesuÙee efJeYeeieeceeHe&âle JesieJesieàÙee MeeUebbvee Oece&efMe#eCeeÛÙee yeeyeleerle ceeie&oMe&ve ke⤠ueeieues. leodveblej ÛegUCes, veboeKeeue, Deeoer Oece&«eeceeble ØecegKe Oece&ieg¤ cnCetve Deeheueer peyeeyeoejer heej hee[ueer.
 Deepe JeÙeesceeveevegmeej les ØecegKe Oece&ieg®heoeÛÙee peyeeyeoejerletve efveJe=òe Peeues Deensle DeeefCe JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee veeveYeeš Oece&«eeceeceOÙes les heeUkeâerÙe keâeÙe& keâjerle Deensle.
 meeefnlÙe#es$eeleerue lÙeebÛÙee ÙeesieoeveecegUs JemeF& ÙesLes mebheVe PeeuesuÙee ‘ceje"er ef¡emleer meeefnlÙe mebcesuevee’Ûes DeOÙe#e cnCetve lÙeebÛeer efveJe[ Peeueer nesleer. uesKeveeÛeer DeeJe[ DemeuÙeecegUs lÙeebveer Oece&efMe#eCeemee"er ›eâefcekeâ hegmlekesâ, lemesÛe ceje"er Je Fb«epeer Yee<eebceOetve yejsÛe efueKeeCe kesâues Deens. veešŸe ne lÙeebÛee DeeJe[erÛee efJe<eÙe DemeuÙeecegUs ‘Fmhet,’ ‘keâjCeer’ Je ‘KeueešerÛÙee ueueešer’ ner lÙeebÛeer veeškesâ meJe&$e ieepeueer. Dehebieebmee"erosKeerue lÙeebveer yejsÛe Ghe›eâce jeyeefJeues Deensle.
 Heâe. ceeÙekeâue peer., hejcesÕejeÛÙee ceàÙeeceOÙes DeeheCe kesâuesuÙee DeeheuÙee 50 Je<eeËÛÙee heeUkeâerÙe keâeÙee&yeöue Deeheues neefo&keâ DeefYevebove! hejcesÕejeÛeer ke=âhee Je meeneÙÙe DeeheCeeme efvelÙe ueeYeeJes nerÛe Deecneb meJeeËÛeer F&ÕejÛejCeer ØeeLe&vee!
 
 ieg®oer#ee megJeCe&ceneslmeJe (50 Je<ex)
 Heâe. De@v[^Ÿet je@ef[^ipe
 ieg®oer#ee : 23 peeves. 1972
 Heâeoj De@v[^Ÿet je@ef[^ipe ef¡emlemeYesleerue DeeheuÙee 50 Je<eeËÛÙee Ùeesieoeveeyeöue Deecner meJe& hejcesÕejeÛes DeeYeej ceevelees. Heâe. De@C[^Ÿet ¢eebvee meg®Jeeleerheemetve efceMeveÛeer DeeJe[ nesleer. leueemejer efJeYeeieeleerue DeeefoJeemeer ueeskeâebJej lÙeebÛes Demeerce Øesce, lÙeecegUs Jeejueer ueeskeâYee<ee lÙeebveer Deelcemeele kesâueer Je efleÛee JeejbJeej les Jeehej keâjle jeefnues. lÙee Yee<esle lÙeebveer ueeskeâieerlesner efueefnueer Deensle.
 meg®JeeleerÛÙee keâeUele cegbyeF& mejOece&Øeebleele keâece keâjerle Demeleevee efouueerÛes DeeÛe&efyeMehe Deebpesuees HeâveeË[erme Ùeebbveer lÙeebÛÙee mejOece&Øeebleeleerue jesnš@keâ Ùee efpeu¢eele veJeerve efceMeve GIe[CÙeeÛee Øekeâuhe Iesleuee. lÙee efceMeveceOÙes Heâeoj De@v[^Ÿet Ùeebbveer efceMeveÛÙee DeeJe[ercegUs Deeheuee menYeeie oMe&efJeuee.
 ieesjieefjyeebefJe<eÙeer Deble:keâjCehetJe&keâ keâCeJe Demeuesues Heâe. De@C[^Ÿet ns pÙee Oece&«eeceele iesues lesLes lÙeebveer ieesjieefjyeebmee"er DeeJe[erves Deeheues heeUkeâerÙe keâeÙe& kesâues DeeefCe meJeeËvee neleeMeer Oe¤ve ueeskeâebceOÙes veJeerve DeelceefJeÕeeme efvecee&Ce kesâuee Je ueeskeâebvee osJeeÛÙee DeefOekeâ peJeU DeeCeCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee.
 23 peevesJeejer 1972 ÙeeJe<eea Heâeoj De@v[^Ÿet Ùeebvee Oece&ieg®heo yeneue keâjCÙeele Deeues. lÙeebÛeer heefnueer vesceCetkeâ Gòeve ÙesLeerue Oece&«eeceeceOÙes keâjCÙeele Deeueer. leodvelej lÙeebveer pegnt, efouueer, ceeefnce, iegpejeLe, leueemejer, YegF&ieeJe, veboeKeeue, [neCet, yenejs, Jee[e Ùee mLeUer ÙeMemJeerheCes Deeheues Ùeesieoeve efoues.
 2004 ÙeeJe<eea JemeF& Oece&ØeebleeÛes ‘efJnkeâj pevejue’ cnCetve lÙeebÛÙeeJej DelÙeble cenòJeeÛeer Je mevceeveeÛeer peyeeyeoejer meesheefJeCÙeele Deeueer DeeefCe lÙeeÛeyejesyej peerJeve oMe&ve keWâõeÛes mebÛeeuekeâ cnCetve lÙeebveer keâeÙe&Yeej meebYeeUuee. efJnkeâj pevejue Demeleevee lÙeebveer Oece&ieg¤bvee Je yeÇojebvee lÙeebÛÙee Ssve le®Ce JeÙeele efceMeveceOÙes peeCÙeeme ØeJe=òe kesâues Je lÙeebvee ÙeesiÙe Demes ceeie&oMe&vener kesâues.
 2007 Ùee Je<eea ‘megJeelee&’ ceeefmekeâeÛÙee mebheeokeâheoeÛeer Oegje lÙeebveer DeeheuÙee KeebÅeeJej Iesleueer Je leer ÙeMemJeerjerlÙee heej hee[ueer. meOÙee Heâeoj De@v[^Ÿet SJnjMeeF&ve ÙesLeerue FvHebâš efpepeme ÛeÛe& ¢ee Oece&«eeceeceOÙes Deeheues heeUkeâerÙe keâeÙe& keâjerle Deensle.
 Heâe. De@C[^Ÿet, DeeheCe iesueer 50 Je<ex hejcesÕejeÛÙee ceàÙeele keâeÙe& keâjerle Deenele, DeeheuÙee ¢ee ÙeMemJeer JeešÛeeueeryeöue Deeheues neefo&keâ DeefYevebove! Deeheues heeUkeâerÙe keâeÙe& Demes melele heg{s Ûeeuet jeneJes cnCetve DeeheCeeme F&ÕejeÛeer ke=âhee Je meeneÙÙe ueeYees nerÛe ØeYetÛejCeer DeeceÛeer efJeveceü ØeeLe&vee!
 
 keâeef[&veue «esMeme cesceesefjDeue ne@efmhešue, yebieueer, meeb[esj ÙesLes Sce.Deej.DeeÙe. (MRI) meWšjÛee veecekeâjCe meesnUe
 keâeef[&veue «esMeme cesceesefjDeue ne@efmhešue, yebieueer ÙesLes yegOeJeej efoveebkeâ 8 ef[meWyej 2021 jespeer meeÙebkeâeUer 4.00Jeepelee Sce.Deej.DeeÙe. (MRI) meWšjÛee veecekeâjCe meesnUe heej he[uee. ßeer. jesueve ceÛÙee[es ¢eebÛÙee helveer meew. [suvee jesueve ceÛÙee[es ¢eebÛÙee 50JÙee Jee{efoJemeeefveefceòe DeeefCe ßeer. jesueve ceÛÙee[es ¢eebÛes mJeie&Jeemeer DeeF&-Je[erue DeBLeveer ceÛÙee[es Je keâesmetyeeF& ceÛÙee[es ¢eebÛÙee mcejCeeLe& Sce.Deej.DeeÙe. (MRI) meWšjmee"er Goejnmles 1 keâesšer (Skeâ keâesšer cee$e) ®heÙeebÛeer osCeieer efoueer.
 keâeÙe&›eâceeÛes DeOÙe#emLeeve DeeojCeerÙe DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ¢eebveer Yeg<eefJeues. ØecegKe heengCes cnCetve veeueemeesheeje efJeYeeieeÛes Deeceoej ceeveveerÙe ßeer. ef#eeflepe "eketâj Je ceerje YeeFËoj, JemeF&-efJejej efJeYeeieeÛes Dehhej heesefueme DeeÙegkeäle ceeveveerÙe ßeer. Sme. peÙekegâceej GheefmLele nesles. JeDeÙeemeheer"eJej ceepeer Deeceoej Je pÙes‰ efJeÕemle ßeer. [e@ceefCekeâ IeesvmeeueJeerme, ne@efmhešueÛes ceeveveerÙe ÛesDejceve ßeer. efjÛe[& JeePe, Jne.ÛesDejceve ßeer. Lee@ceme efyeÇšes, pevejue mes›esâšjer ßeer. Ùegjer IeesvmeeueefJeme, š^spejj ßeer. peesmesHeâ Deeuces[e Je ne@efmhešueÛes efmeefveÙej kebâvmeuešbš [e@. meblees<e efheuues FlÙeeoer ceevÙeJej GheefmLele nesles.
 ne@efmhešueÛes Jne. ÛesDejceve ßeer. Lee@ceme efyeÇšes ¢eebveer heengCÙeebÛeer DeesUKe Je mJeeiele kesâues. pevejue mes›esâšjer ßeer. Ùegjer IeesvmeeueefJeme ¢eebveer ØeemleeefJekeâeceOÙes keâesefJe[ keâeUele ne@efmhešueves kesâuesuÙee mesJesÛee GuuesKe kesâuee Je vepeefokeâÛÙee keâeUele veJeerve Fceejle yeebOeCÙeeÛee ceeveme Demetve lÙeemee"er me{U nmles ceole keâjCÙeeÛes DeeJneveosKeerue kesâues. efmeefveÙej keâvmeuešbš [e@. meblees<e efheuues ¢eebveer Sce.Deej.DeeÙe. (MRI) ceMeerveyeöue ceeefnleer osleevee lÙeele GheueyOe Demeuesues efvejefvejeàÙee megefJeOeebÛee GuuesKe kesâuee Je mebhetCe& heeueIej efpeu¢eele meJeeËle state-of-the-art ceMeerve DemeuÙeeÛes meebefieleues. ceeveveerÙe DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es Ùeebveer ØeeLe&veeefJeOeer heej hee[uee. Sce.Deej.DeeÙe. efJeYeeieeÛÙee veecekeâjCeeÛes DeveeJejCe cee. DeeÛe&efyeMehe [e@. Hesâefuekeäme ceÛÙee[es Je osCeieeroej ßeer. jesueve ceÛÙee[es ÙeebÛes pÙes‰ yebOet ßeer. jeHeâeÙeue ceÛÙee[es ¢eebÛÙee MegYenmles keâjCÙeele Deeues.
 ßeer. jesueve ceÛÙee[es ¢eebveer lÙeebÛÙee Yee<eCeele Deepe Skeâ ÙeMemJeer GÅeespekeâ DemeuÙeeÛes ßesÙe lÙeebÛÙee mJeie&Jeemeer DeeF&-Jeef[ueebvee efoues Je lÙeeceOÙes lÙeebÛÙee helveer meew. [suvee ceÛÙee[es ¢eebÛeener Kethe cees"e Jeeše DemeuÙeeÛes meebefieleues.
 ØecegKe heengCes Dehhej heesefueme DeeÙegkeäle ceeveveerÙe ßeer. Sme. peÙekegâceej Je Deeceoej ceeveveerÙe ßeer. ef#eeflepe "eketâj ¢eebÛeer Yee<eCes Peeueer. ne@efmhešueÛes ÛesDejceve ßeer. efjÛe[& JeePe ¢eebveer Deeheues ceveesiele JÙekeäle keâjleevee meebefieleues keâer, ne@efmhešue JÙeJemLeeheve JemeF&ÛÙee pevelesuee Deveskeâ meesÙeer-megefJeOee GheueyOe keâ¤ve osCÙeeÛee melele ØeÙelve keâjle Demeles. keâesefJe[ keâeUele ne@efmhešueuee menve keâjeJee ueeieCeeje DeeefLe&keâ leesše ner pejer efÛeblesÛeer yeeye Demeueer lejer, Deecner efJeÕemle, [e@keäšme& Je keâce&Ûeejer efnbcele nejues vemetve, JÙeemeheer"eJejerue GheefmLele ceevÙeJej Je pevelesÛÙee meeneÙÙeeves Deecner hegvne Skeâoe GYeejer IesT. ¢eemee"er Deeheues DeeMeerJee&o Je menkeâeÙe& hee"erMeer jenerue DeMeer Dehes#ee JÙekeäle kesâueer.
 ceeveveerÙe DeeÛe&efyeMehe [e@. Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ¢eebÛÙee DeOÙe#eerÙe Yee<eCeele pevemesJee ne Deeheuee ceeveJeOece& DemeuÙeeÛes meebiele veecekeâjCeeÛÙee meesnàÙeele DeeheCe keâle&JÙehetleeayeeyele Je DeeheuÙee heg{erue DeeJneveebyeeyele meJe&Ûe Jekeäles yeesueues Deensle ¢eeÛee GuuesKe keâ¤ve lÙeebÛÙee ¢ee mebJesoveMeeruelesyeeyele meceeOeeve JÙekeäle keâjle, JemeF&le ne Oece&efvejhes#e ceeveJeleeJeeo DeKeb[ JeenCÙeemee"er ØeÙelveMeerue jenCÙeeÛes DeeJeenve DeeÛe&efyeMeheebveer kesâues.
 mebmLesÛes efJeÕemle cee. ßeer. jesnve IeesvmeeueefJeme ¢eebveer keâeÙe&›eâceeÛes met$emebÛeeueve kesâues, lej efJeÕemle cee. ßeer. De@vemeve hejsje ¢eebveer DeeYeej ØeoMe&ve kesâues. je°^ieerleeves keâeÙe&›eâceeÛeer meebielee Peeueer.
  – meew. Heäuee@jer ef[ceesvšer, pevejue ce@vespej, keâeef[&veue «esMeme cesceesefjDeue ne@efmhešue, yebieueer
 
 MeeskeâJe=òe
 Devee&Ue : Devee&Ue Oece&«eeceeleerue Heâeoj peskeâye keâesUer ÙeebÛes Je[erue ßeer. Heâsefuekeäme hesõt keâesUer (JeÙe 77 Je<ex) ÙeebÛes efoveebkeâ 17 ef[meWyej 2021 jespeer efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!