keâefJelee – जानेवारी २०२२


 
 
 
 osJeceelee ceefjÙee
 cejerÙee let osJeceelee
 ieelees leJe iegCeieeLee.
 iegCeJeble nesleer keâvÙee
 kesâueer ve keâOeer DeJe%ee.
 DeiecÙe menveMeerue
 Oeeefce&keâlesÛes js ketâU.
 efve<keâuebkeâ ies Ûeeefj$Ùe
 osJe cepeeame let hee$e.
 Ieef[uee let osJeheg$e
 leejCeeÛee cetueceb$e.
 meespJeU leJe jenCeer
 megceOetj nesleer JeeCeer.
 meÛÚerue legPes Jele&ve
 DeeÛeefjleer YekeäleieCe.
 peieueer hejeshekeâejer
 meneÙÙeoeleer let veejer.
 cegKeeJej PeUs efmcele
 yeesueeCes Yee<ee ceerle.
 veejerpeveebÛeer DeeoMee&
 efvejeefßeleebÛeer ies DeeMee.
 og:efKeleebÛeer ceOÙeefmLeveer
 mJeie&he=LJeerÛÙee ns jeCeer.
 ØeJesMe JneJee mJeiee&le
 IÙeeJes cepe let neleele.
  – meew. efyeÇpeefove ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 mJeeiele ke⤠Ùee veJeJe<ee&Ûes
 mJeeiele ke⤠Ùee veJeJe<ee&Ûes
 peeJees meJeeËvee n<ee&veboeÛes
 osTve efvejeshe iele Je<ee&uee
 ke⤠Ùee ØeejbYe veJÙee Je<ee&uee.
 
 ielekeâeUeuee efJeme¤ve DeeheCe
 veJÙee heJee&keâ[s JeUt meJe&peCe
 %eevepÙeesle ner GpeUtve meejs
 ke⤠De%eevee otj meejs.
 
 YesoYeeJe, Jewj, yeepetuee mee¤veer
 ¤peJet SskeäÙeeÛeer YeeJevee
 pegvÙee efJeÛeeje osTveer Heâeše
 MeesOet ÙeMee ØeieleerÛÙee Jeeše.
 
 Øesce, Meebleer mebosMe osTveer meJeeËvee
 HegâueJet ceeveJeer ceveecevee
 meebiet meJe& osMeyeebOeJeebvee
 keâece ns Deens SkeâpegšerÛes.
 
 melÙemebkeâuheebÛes ØekeâeMe efkeâjCe
 njJees efleefceje, GpeUes YegJeve
 OejleerÛes nesJees veboveJeve
 veJeJe<e& peeJees megKeceme=æerÛes.
  – keäuesceWš iee[skeâj, Gòeve
 
 Deecner ØeJeemeer
 ØeJeemeer Deecner ØeJeemeer
 ¢ee mJeeLeea peieleeÛes
 veenerle Deecner jenCeej
 meowJe peieeble keâeÙeceÛes.
 ceePes-ceePes peerJeveYej
 keâjerleÛe Demeleele vesnceerÛes
 Yeeb[CeeleÛe efveIetveer peeleele
 efoJeme Ûeebieues peieCÙeeÛes.
 ceesn-heeMeele De[keâJetveer
 "sJeleele efJeÛeej mebheòeerÛes
 lees[leele veeles mebyebOe
 ceie YeeT yebokeâerÛes.
 peerJeveeleerue ue#eÛe cegUer
 DeeceÛes vesnceer mJeeLee&Ûes
 efkeâleerner vegkeâmeeve nesT os
 efyeÛeeNÙee Deehle-ogmeNÙeebÛes.
 me¤veer peJeeveer Peeues JeÙe
 pejer cneleejheCeeÛes
 efomele Demetvener #eCe Deeheues
 peJeU Deieoer cejCeeÛes.
 Deecner keâjerleÛe jenlees
 meJe& keâener Deeheues mJele:Ûes
 peCet cejCeeyejesyej IesTveer
 peeCeej hetCe& meJe&Ûe IejÛes.
 efkeâleer efve&yegæ ceeveJee js
 Deecner peieleer DeefJeÛeejebÛes
 oslees mees[tveer Megæ ceeie&
 meJe& efØeleer-mJe¤he osJeeÛes.
 osJee os js Oe[s Deecneb
 ceeveJeebme ÛeebieuÙee meodyegæerÛes
 "sJeCÙee mebyebOe Skeâceskeâeble
 Øesce, oÙee DeeefCe efØeleerÛes.
 Skeâ efoJeme Deens
 ns peie mees[gveer peeJeÙeeÛes
 meodke=âlÙeebÉejs legpe meceesj
 Deens Deecnebme GYes jeneJeÙeeÛes.
 efceUeJes megKe Deecnebuee
 legPÙee heeJeve mJeiee&Ûes
 meeJe&keâeefuekeâ peerJeve peieCÙee
 legPÙeemen mJeiee&le keâeÙeceÛes.
 nesT os peeCeerJe Deecnebme
 ØeJeemeer Deenesle ¢ee peieleeÛes
 veenerle Deecner jenCeej
 meowJe peieeble keâeÙeceÛes.
  – hee@ue IeesvmeeueJeerme, heehe[er