heeÛeejCe : ØeehebefÛekeâebÛee Âef°keâesve – जानेवारी २०२२


  – ßeer. peesmesHeâ legmkeâevees, veboeKeeue
 
 ØeYet ÙesMetves ef¡emlemeYesÛeer mLeehevee keâ¤ve ef¡emlemeYesÛeer Oegje JeenCÙeeÛeer peyeeyeoejer hes$eeuee efoueer. DeepeleeieeÙele heeshe cenesoÙe, keâeef[&veume, efyeMehme, Oece&ieg¤ Je Oece&Yeefieveer ÙeebÉejs DeKeb[erleheCes ef¡emlemeYesÛes Øesef<eleerÙe keâeÙe& peieYej Ûeeuet Deens.
 hejbleg DeepeÛÙee mheOexÛÙee Ùegieele oesve cegueebÛes mebieesheve keâjCes DeeF&Jeef[ueebmee"er DeeJneve yevele Ûeeueues Deens. cnCetve kegâšgbyeeÛeer Ûeewkeâš keâceer nesTve ef$ekeâesCeer kegâšgbyeb yevele Ûeeueueer Deensle. kegâšgbyeele cegueebÛeer mebKÙee keâceer nesle Deens. DeLee&leÛe, ¢eeÛee heefjCeece F&Õejer heeÛeejCeeJej nesle Deens. cnCetveÛe DeepeÛÙee Ie[eruee Oece&ieg¤heoeÛes ØeefMe#eCe IesCeeNÙee yeÇome&Ûeer mebKÙee Iešle Ûeeueueer Deens, ner efÛeblesÛeer yeeye Demetve yengbleeMeer Oece&ieg¤ JeÙe Je<ex 60 hes#ee DeefOekeâ Deensle. ns Øesef<eleerÙe keâeÙe& Demes DeKebef[le meg¤ jenCÙeemee"er Deveskeâ Oece&ieg¤-Oece&YeefieveeRÛeer iejpe ue#eele Ieslee Deepe ÙegJekeâ-ÙegJeleeRvee F&Õejer heeÛeejCeeme ØeJe=òe keâjCes keâeUeÛeer iejpe Deens.
 pevceeuee ÙesCeeje ØelÙeskeâ ceveg<Ùe osJeeÛeer Ùeespevee Deens. ØelÙeskeâ ceveg<Ùeeuee osJe efJeefMe° osCeiÙee oslees. DeLee&leÛe lÙee osCeiÙeebvegmeej leer JÙekeäleer keâeÙe& keâjles.
 Lesmmeueveerkeâjebme ogmejs he$e 2:14, lÙeele lÙeeves legcnebme DeeceÛÙee megJeelexÛÙee Éejs DeeheuÙee ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛes ieewjJe Øeehle keâ¤ve IesCÙeemee"er heeÛeejCe kesâues Deens.
 heeÛeejCeeÛes ØecegKe mlej :- 1) keâewšgbefyekeâ 2) meeceeefpekeâ 3) ÛeÛe& heeleUer.
 1) keâewšgbefyekeâ mlej : kegâšgbye Úesšer ef¡emlemeYee Deens. DeeheuÙeemee"er heefJe$e mLeeve pÙee ef"keâeCeer DeeheCe SkeâceskeâebÛÙee menJeemeele ÙesTve mebJeeo meeOelees DeeefCe ef¡emleeuee DeefYeØesle peerJeve peielees. pej DeeheuÙee kegâšgbyeeÛeer cegUb ef¡emleeÉejs, ef¡emleemen Je ef¡emlee"eÙeer cegUeJeuesueer Demeleerue Je efmLejeJeuesueer Demeleerue lej DeeheCeeme hejcesÕej efhelÙeeÛÙee ceneve ÙeespevesceOÙes meceefhe&le peerJeve peieCÙeeÛeer Skeâ DeefYeuee<ee efvecee&Ce nesles. ceie DeeheCe osJeeves efvecee&Ce kesâuesuÙee ef¡emlemeYesle DeeheuesheCee pehetve meef›eâÙe Je mepeerJe nesCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees.
 ‘‘heerkeâ Heâej Deens, heCe keâecekeâjer Lees[s Deensle. cnCetve efhekeâeÛÙee ceeuekeâekeâ[s efhekeâeÛÙee OevÙeeves keâecekeâjer hee"JeeJesle cnCetve ØeeLe&veehetJe&keâ efJeveJeCeer ke⤠Ùee.’’
 yeeuekeâebÛeer-ÙegJekeâebÛeer pe[CeIe[Ce kegâšgbyeele nesles. cnCetve kegâšgbyeele owvebefove jesPejerÛeer ØeeLe&vee Peeueer heeefnpes. jespe kegâšgbyeeleerue JÙekeäleermeesyele megmebJeeo Peeuee heeefnpes. DeeF&-Jeef[ueebÛes peerJeve cegueebmee"er DeeoMe&ceÙe heeefnpes.
 ‘‘heeÛeejCe iejerye-ßeerceble Yeso keâjerle veener.’’
 50 Je<eeËhetJeea DeeefLe&keâ ogye&uelee nesleer. Iejeleerue cees"e cegueiee efMeketâve veeskeâjeruee ueeiesue, kegâšgbyeeÛee GojefveJee&n keâjerue, DeMeer DeeF&-Jeef[ueebÛeer Dehes#ee nesleer. DeMee JesUer cees"Ÿee cegueeueeÛe osJeeÛes heeÛeejCe Deeues. lÙee DeeF&-Jeef[ueebveer DeMee JesUer keâesCelÙeener ØekeâejÛeer kegâjkegâj ve keâjlee DeeheuÙee cegueeuee heeÛeejCeeme Øeeslmeenve efoues. les Oece&ieg¤ Peeues. lÙeeveblej lÙeebÛeer Yeefieveer efmemšj Peeueer Je ogmejs YeeTmegæe Oece&ieg¤ Peeues.
 veboeKeeueceOeerue DeeCeKeer Skeâe kegâšgbyeele Ûeej yeefnCeer Oece&Yeefieveer cnCetve ef¡emleeÛÙee ceàÙeele keâeÙe& keâjerle Deensle. DeMee Øekeâejs kegâšgbyeele DeeheCe heeÛeejCeeme hees<ekeâ JeeleeJejCe leÙeej keâ¤ve Øeeflemeeo efouee heeefnpes.
 2) meeceeefpekeâ mlej : Deeheues hejceeÛeeÙe& efoJebiele heeshe ogmejs pee@ve hee@ue ÙegJekeâebvee GösMetve cnCeeues nesles, ‘‘ÙegJekeâ ne meceepeeÛee Jemeble$e+let Deens. meceepeele yeoue Ie[Jetve DeeCeCÙeeÛes keâeÙe& ÙegJekeâ ke⤠Mekeâlees. ÙegJekeâ ne Skeâ MekeäleerÛee Œeesle Deens.’’
 keâener ceespekesâ ÙegJekeâÛe meeceeefpekeâ Je DeeOÙeeeflcekeâ keâeÙee&le meef›eâÙe Deensle. 10Jeer – 12Jeer veblej yengbleeMeer ÙegJekeâ peieeÛÙee mheOexle iegbleleele Je DeeOÙeeeflcekeâlesheemetve otj peeleele. DeMeebvee heeÛeejCeeÛeer iees[er ueeJeCÙeemee"er ØeÙelve kesâues heeefnpesle. Deveskeâ Oece&ieg¤-Oece&YeefieveeRÛÙee lÙeeieecegUs efMe#eCe¤heer ceUe Hegâueuee. meceepeeÛee keâeÙeeheeueš Peeuee. DeeefLe&keâ megyeòee Deeueer. Deepe DeeheCe DeeOÙeeeflcekeâlesheemetve otj peele Deenesle keâe? meeceeefpekeâ Je ÛeÛe& keâeÙee&le DeeheuÙee cegueebvee keâeÙe& keâjCÙeeme Øeeslmeeefnle ke⤠Ùee.
 JemeF&Ûes megheg$e meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ef¡emleeÛÙee JeÛeveeves Je cetuÙeebveer Peheeštve Oece&ieg¤ nesCÙeemee"er hejosMeele peeleele. ef¡emleemee"er yeefueoeve osleele. Deepe JemeF&leerue Deveskeâ Oece&ieg¤-Oece&Yeefieveer peieeÛÙee keâeveekeâesheNÙeele ef¡emleeÛeer megJeelee& Iees<eefJele Deensle, ¢eeÛee Deecneuee DeefYeceeve Deens.
 3) ÛeÛe& heeleUer : heeÛeejCeeÛes cetU ns ÛeÛe& Deens. DeYÙeemeele škeäkesâJeejer nsÛe OÙesÙe [esàÙeebmeceesj "sJetve DeeF&-Je[erue DeeheuÙee cegueebvee DeeOÙeeeflcekeâ iees°eRheemetve JebefÛele "sJeleele. pÙee ef"keâeCeer DeeOÙeeeflcekeâ pe[CeIe[Ce nesles, DeMee ef"keâeCeer cegueebvee hee"efJeCÙeeme ØeLece ØeeOeevÙe efoues heeefnpes.
 peieeÛes %eeve heoJeerle ceespeues peeles. osJeeÛes %eeve meebieCÙeemee"er heoJeerÛeer iejpe veener.
 keâefjbLekeâjeme heefnues he$e 12:4-11 : ØelÙeskeâeuee heeÛeejCeeÉejs efvejefvejeUer oeves efceUleele.
 heeÛeejCeeme JesUsÛes DeeefCe JeÙeeÛes yebOeve veener.
 Deecnebuee veboeKeeue MeeUsle Fb«epeer efMekeâefJeCeeNÙee mejebvee JeÙeeÛÙee 50JÙee Je<eea heeÛeejCe Peeues. heg{s les Oece&ieg¤ Peeues. lÙeeÛeØeceeCes veboeKeeue MeeUsle efMekeâCeejs Deceerve jsnceeve MesKe ¢ee cegmueerce efJeÅeeLÙee&uee Heâe. Yeb[ejer Je Heâe. JeePe ¢eebÛÙee DeeoMe& Je yeeÙeyeue JeeÛeveebletve ØesjCee efceUeueer. heg{s Deceerve hee@ue Oece&ieg¤ Peeues. 24 ceeÛe& 2021 jespeer lÙeebvee osJee%ee Peeueer.
 heeÛeejCeeÛee og®heÙeesie neslees keâe?
 ueeskeâeßeÙe efceUefJeCÙeemee"er ÛeÛe& keâeÙe& –
 keâesCelesner heeÛeejCe meekeâejleevee mebyebefOeleebÛÙee ceveeleerue nslet meoes<e Deens keâer efveoex<e Deens, ns eflelekesâÛe cenòJeeÛes Deens. keâesCelÙeelejer jepekeâerÙe nsletmee"er Øeefmeæer efceUefJeCÙeemee"er keâjerle Demeuesues mesJeekeâeÙe& ef¡emlemeYesuee DeefYeØesle Deens keâe?
 heeÛeejCeele De[LeUs Deensle keâe?
 ieeJeheeleUer Je ÛeÛe&heeleUerJej iešyeepeer DemeCes, efveboeveeuemleerÉejs veeceesnjCe keâjCes, keâefjDejÛee efJeÛeej keâjerle Demeleevee ÙegJekeâ-ÙegJeleeRvee ÛeÛe& keâeÙee&le ve hee"efJeCes.
 heeÛeejCeemee"er mekeâejelcekeâ °erves Øeeflemeeo osCes. ceòeÙeÛes heeÛeejCe – ceòeÙe 9:9-17
 ceòeÙe pekeâele veekeäÙeeJej (pee@ye mhee@š) keâece keâjerle neslee. ÙesMetves cnšues, ‘‘ceePÙee ceeies Ùes.’’ lesJne lees G"tve lÙeeÛÙee ceeies iesuee. hes$e, DeebefõÙee, Ùeekeâesye, Ùeesneve ¢eebÛes heeÛeejCeosKeerue keâeceeÛÙee ef"keâeCeer Peeues.
 ØeYet cnCelees, ‘‘veerefleceeveebvee veJns; lej heeheer peveebvee yeesueeJeCÙeemee"er ceer Deeuees Deens.’’
 meJe&keâener megjUerle Demeleevee SKeeoe efJehejerle Øemebie kegâšgbyeeJej Dees{Jelees ner Øeef›eâÙee leeJetve-megueeKetve keâe{CÙeemee"er Demeles. lÙee heefjefmLeleerletve ‘heefjJele&veemee"er’ Demes Øemebie Ùesleele. DeMee Øemebieele DeeheCe heeÛeejCe DeesUKeues heeefnpes. hejcesÕej Jeekeâ[Ÿee js<esJej mejU efueefnlees.
 ceePÙee meesyele cegbyeF& ceneheeefuekesâle JemeF&leerue oesve ÙegJekeâ keâece keâjerle nesles. veeskeâjerÛÙee one Je<ee&veblej lÙeebvee ØeYetÛes heeÛeejCe Peeues. Deepe les JemeF& Oece&Øeebleele Oece&ieg¤ cnCetve Øesef<eleerÙe keâeÙe& keâjerle Deensle.
 heeÛeejCeemee"er keâeÙe keâjeJes ueeiesue?
 1) DeeF&-Jeef[ueebveer DeeOÙeeeflcekeâ pe[CeIe[Ce cegKÙe Œeesle DemeCeeNÙee mebIešvee – meC[smketâue, yeeuemebIe, JesoermesJekeâ, ÙegJekeâ mebIešvee DeMee ef"keâeCeer DeeheuÙee cegueebvee hee"efJeCÙeeme ØeLece ØeeOeevÙe ÅeeJes.
 2) jespeÛÙee keâewšgbefyekeâ ØeeLe&vesle DeeheuÙee yeeuekeâebvee-ÙegJekeâebvee menYeeieer keâ¤ve lÙeebÛÙeeMeer meg-mebJeeo meeOeeJee.
 3) kesâJeU heeÛeejCeemee"er ØeeLe&vee keâ¤ve heeÛeejCe nesF&ueÛe Demes veener. efMe#eCeeyejesyej DeeheuÙee cegueebvee cetuÙe-efMe#eCe osTve DeeF&-Jeef[ueebveer cegueebmeceesj DeeoMe& peerJeve peieues heeefnpes.
 4) Oece&ieg¤-Oece&YeefieveeRveer DeeheuÙee ke=âleerÉejs yeeuekeâ-ÙegJekeâebvee heeÛeejCeeme ØesjCee efceUsue Demes DeeoMe&Jele jeefnues heeefnpes.
 5) DeepeÛÙee yeouelÙee peeieeflekeâ mheOexle yeeuekeâebÛeer-ÙegJekeâebÛeer ceeveefmekeâlee DeesUKetve lÙee °erves ÛeÛe&Jej keâeÙe&›eâce jeyeefJeCes keâeUeÛeer iejpe Deens.
 6) Oece&ieg¤bveer ÛeÛe&ÛÙee efJeefJeOe mebIešvesle pes meef›eâÙe Deensle, lÙeebÛÙee Iejer Yesšer osTve megmebJeeoeÉejs heeÛeejCeeme Øeeslmeenve ÅeeJes.
 7) yeeuekeâebmee"er, ÙegJekeâebmee"er JesieJesieàÙee efcemmeebÛee ØeÙeesie veboeKeeue ÛeÛe&ceOÙes meg¤ Deens. lees ØeÙeesie JemeF&le meJe& ÛeÛexmeceOÙes jeyeefJeuee heeefnpes. pesCeskeâ¤ve ieeJe-efveneÙe yeNÙeeÛe yeeuekeâ-ÙegJekeâebvee efcemmeeÛÙee efveÙeespeveeLe& heg{s ÙesCÙeeme mebOeer efceUsue.