MeneCeheCe osiee osJee – जानेवारी २०२२


  – pee@ve uegF&me hejsje, IeesmeeUer, veboeKeeue
 
 yeoue ne efvemeiee&Ûee efveÙece Deens. pegvÙee $e+letle Pee[eÛeer pegveer heeves ieUtve lÙeeuee veJeer heeueJeer Hegâšles. keâeUeÛÙee ceneJe=#eeJe¤ve osKeerue pegves efoJeme ieUtve he[leele DeeefCe lÙeeuee veJÙee efoJemeebÛeer heeueJeer Hegâšles. veJee yenj, veJee ceesnesj, veJeer DeeMee, veJeer mJehveb IesTve veJÙee Je<ee&Ûes mJeeiele ke⤠Ùee.
 peerJeveele Heâkeäle owvebefove iees°erueeÛe ceÙee&oe veenerle; lej DeeheuÙee DeefmlelJeeuee megæe Deble Deens. efoJeme pej ÛeesJeerme leemeebÛee Demesue lej Dee"Je[Ÿeeuee meele efoJemeebÛeer meercee Deens. Skeâ ceefnvÙeeuee leerme efoJemeebÛeer ceÙee&oe Demesue lej Skeâe Je<ee&uee 12 ceefnvÙeebÛeer mejnö Deens. 2021 ¢ee Je<ee&Ûeer meercee Deesueeb[tve DeeheCe 2022 ceOÙes heoehe&Ce kesâues Deens.
 meJe&meeOeejCe ceveg<Ùe Ûeesjeuee, pebieueer heMetuee efkebâJee mewleeveer Je=òeeruee Yeerle Demelees. hejbleg keâesjesvee ¢ee efJe<eeCetcegUs peJeUpeJeU ceeieerue oesve Je<ex mebhetCe& peieele Dejepekeâ ceepeues. ceeveJeeÛÙee ceveeJej Yeerleerves leeyee efceUJeuee. heefjefmLeleer Flekeâer iebYeerj Peeueer keâer ceeCetme ceeCemeeuee efYeT ueeieuee. lÙeeÛÙee peJeU peeCes cnCepes ce=lÙetuee Deeceb$eCe osCes Demes Yeemet ueeieues. Skeâ$e veeboCeejer efce$eceb[Uer DeeefCe veelesJeeF&keâ Skeâceskeâebheemetve keâener keâeU otj iesues. ne@efmhešueceOÙes MesJešÛes #eCe ceespele DemeuesuÙee heleerkeâ[s helveer DeeefCe helveerkeâ[s heleer peeT Mekeâues veenerle. yeeheekeâ[s cegueiee DeeefCe cegueekeâ[s yeehe, yeefnCeerkeâ[s YeeT DeeefCe YeeJeekeâ[s yenerCe ¢eebÛeer Yesš nesCes DeMekeäÙe Peeues. ner peerJeIesCeer YeerleerÛe JemeF&leerue le®Ce-le®Ceer DeeefCe Flej JÙekeäleeRÛÙee ce=lÙetÛes keâejCe yeveueer. keâener cegueb DeveeLe lej keâener Je=æ efvejeOeej Deens. keâener efŒeÙee efJeOeJee lej keâener heg®<e efJeOegj nesCÙeeÛeer Deeheòeer keâesmeUueer.
 2021 ¢ee Je<ee&uee ceeies mees[le Demeleevee DeeefCe 2022 ¢ee Je<ee&uee Deeefuebieve osleevee DeeheuÙeeuee ceeieerue oesve Je<ee&le keâesjesvee¤heer DebOekeâejeyeöue Deeuesuee vekeâejelcekeâ Âef°keâesve yeoueeJee ueeiesue. ns veJeerve Je<e& DeLe&hetCe& keâjeÙeÛeb Demesue lej keâesjesveeÛee ›eâesOe ceveele yeeUieCÙeehes#ee lÙeeves efouesuee yeesOe DeeheuÙee owvebefove peerJeveele heeUuee lej les GefÛele "jsue. DeeheuÙeele mekeâejelcekeâ yeoue Ie[eJee cnCetve efJeveesyee YeeJes ¢eebÛes efJeÛeej FLes GodyeesOekeâ "jleerue. lÙeebvee pesJne efJeÛeejCÙeele Deeues keâer legcneuee heewefCe&cee keâer DeceeJemÙee DeeJe[les? lesJne les cnCeeues, ‘‘ceuee keâeUerkegâó DeceeJemÙee DeeJe[les. keâejCe heewefCe&cesuee je$eer Ûebõ Skeâše ØekeâeMelees. Deveskeâ «en Je leeNÙeebÛes oMe&ve Ie[le veener. lÙee Gueš DeceeJemÙesuee je$eer meJe&Ûe leeNÙeebÛes oMe&ve Ie[les.’’ je$eerÛÙee DebOeejele oJeefyebotÛÙee lejue mheMee&ves keâàÙeebÛeer Hegâues nesleele Je heeefjpeelekeâeÛee me[e he[lees. ¢eener heueerkeâ[s ceòeÙe 4:16ceOÙes ef¡emle meebiele Deens, ‘‘DebOeejele JeeJejCeeNÙee ueeskeâebveer, cees"e ØekeâeMe heeefnuee. cejCeeÛes meeJeš DemeuesuÙee ØeosMeele jenCeeNÙee ueeskeâebmee"er, ØekeâeMe DeJelejuee.’’ ns meJe& DeeheuÙee ceveeJej efyebyeeJes Je 2022keâ[s keâjerle Demeuesueer Deeheueer JeešÛeeue DeeMeeJeeoer yeveeJeer nerÛe ØeeceeefCekeâ meefoÛÚe!
 ieewlece yegæ meebieleele, ‘‘yeoue ne DeeheuÙee peerJeveeÛee DeefJeYeepÙe Ieškeâ Deens DeeefCe leesÛe peerJeveele SkeâcesJe efmLej Deens.’’ DeepeheÙeËle ceeCemeeves peer Øeieleer efkebâJee yeoue kesâues Deensle, lÙeeÛes mebhetCe& peie mee#eeroej Deens. ÛeekeâeÛee MeesOe ueeJeuee DeeefCe FeflenemeeÛÙee JeešsJe¤ve Øeieleer OeeJet ueeieueer ns keâesCeÛe Deepe veekeâe¤ Mekeâle veener. hejbleg Deecner ØeieleerÛee hee"ueeie keâjCÙeeÛÙee veeoele veeskeâjer, Oeboe, hewmee, efce$eceb[U ¢eebÛÙeeMeer peJeUerkeâ meeOeueer DeeefCe keâewšgbefyekeâ peerJeveeuee otj meejues. Oeve DeeefCe mebheòeer ¢eeuee Yejleer Deeueer DeeefCe Øesce DeeefCe meneme ce=iepeU yeveues. ceeCemeeves hewMeeÛeer Yee<ee yeesueCÙeeme meg®Jeele kesâueer DeeefCe Øesce DeeefCe hewmee ÙeebÛÙeele Ke[epebieer meg¤ Peeueer. Øesceeves ceeCemeeJej efJepeÙe efceUJet Mekeâlees hejbleg hewMeeves Øesce efJekeâle IesT Mekeâle veener, ¢ee ÙegefkeäleJeeoele hewMeeÛee heeveerhele Peeuee. Ssefnkeâ peerJeveeuee ØeeOeevÙe efouÙeecegUs keâewšgbefyekeâ peerJeveeleerue ceewefuekeâ iegCeebkeâ[s ogue&#e Peeues. ‘ie[ Deeuee; heCe efmebn iesuee’ ner heefjefmLeleer efvecee&Ce PeeuÙeeves ‘mebhetCe& peie keâceeJeuebme; hejbleg mJele:Ûee Deelcee ieceeJeueeme lej keâeÙe HeâeÙeoe’ ns yeeÙeyeueceOeerue ef¡emleeÛes Depejecej JeekeäÙe Deecnebmee"er Kejs "jues.
 Got& meeefneflÙekeâ ceewueevee cegncceo peueeuegöerve ®ceer meebieleele, ‘‘keâeueheÙeËle ceer ngMeej neslees. meYeesJeleeueÛes yeoueCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle neslees. Deelee ceer MeneCee Peeuees Deens. ceer Heâkeäle mJele:uee yeoueleesÙe.’’ Deecnermegæe megefMeef#ele DeeefCe ngMeej Deenesle. peie yeoueCÙeemee"er Deecner KeejerÛee Jeeše GÛeueuee Deens. hejbleg Deecnebuee Deelee Heâkeäle ngMeej jeneÙeÛeb veener. Deecneuee MeneCeb yeveeÙeÛeb Deens. ‘‘MeneCeheCe cnCepes keâesCelÙee iees°er DeeheuÙee mJele:ÛÙee efveÙeb$eCeele Deensle DeeefCe keâesCelÙee iees°er efveÙeb$eCeele veenerle, ns DeesUKeCeb DeeefCe efveÙeb$eCeeyeensjÛÙee iees°erJej efveÙeb$eCe DeeCeCÙeeÛee JÙeLe& Kešešeshe mees[tve ÅeeÙeÛee DeeefCe meejb ue#e efveÙeb$eCeele DemeuesuÙee iees°erle keWâefõle keâjeÙeÛeb, nsÛe MeneCeheCe.’’
 pÙeeØeceeCes ØelÙeskeâ kegâšgbyeeves DeeefCe meceepeeves keâesjesveeheemetve mekeâejelcekeâ yeesOe IesTve Deeheueer efoMee DeeMeeJeeoer Jeešskeâ[s JeUJeueer lÙeeÛeØeceeCes jepekeâerÙe heg{eNÙeebveener mee#eelkeâej JneJee DeeefCe ueeskeâMeenerÛee pees ieUe iees"uee peele Deens, efleuee peerJeoeve ÅeeJes, ceneieeF&ÛÙee KeeF&letve veeieefjkeâebÛeer megškeâe keâjeJeer, Oecee&ÛÙee efYebleer peceerveoesmle keâjeJÙeele DeeefCe otef<ele JeeleeJejCe Megæ JneJeb DeMeer heefjefmLeleer ¢ee veJeerve Je<ee&le DevegYeJeÙeeme efceUeJeer cnCetve lÙeebvee osJeeves megyegæer ÅeeJeer nerÛe ØeeLe&vee!