ef¡emlemeYesÛÙee (Deeieeceer JeešÛeeueeryeöue) menØeJeeMeebÛeer heefj<eo : 2021-2023 – जानेवारी २०२२


  -Heâe. je@yeš& ieesvmeeuJeerme
  Sve.Jner.Sme.meer., hegCes
 
 10 Dee@keäšesyej 2021 jespeer heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer ‘ef¡emlemeYesÛÙee menØeJeeMeebÛeer heefj<eo, 2021-2023’ Ûes DeefOeke=âleefjlÙee jerlemej GodIeešve kesâues. efJeefJeOe mlejebJej heg{Ûeer oesve Je<ex ÛeeueCeejer ner heefj<eo cnCepes DeepeJej meJeeËvee heefjefÛele DemeuesuÙee ‘efyeMeheebÛÙee efmeve[’Ûes DeefOekeâ JÙeehekeâ ¤he DemeCeej Deens. ¢ee Debleie&le peieYejeleerue efyeMehe 2023 ceOÙes jesceceOÙes YejCeeNÙee efmeve[ceOÙes / heefj<eosle menYeeieer nesCÙeehetJeea DeeheeheuÙee Oece&Øeebleeleerue Oece&ieg¤, ØeehebefÛekeâ, ›elemLe, ce"Jeemeer, ke@âLeefuekeâ efJeÅeeheer"s Deeoer ßeæeJebleebÛÙee meJe& IeškeâebMeer ØeecegKÙeeves heg{erue oesve efJe<eÙeebJej meKeesue efÛebleve, efJeÛeej-cebLeve keâ¤ve meJeeËMeer meuuee-cemeuele keâjleerue.
 1) ef¡emlemeYesuee (keâesCeleerner OÙesÙe-OeesjCes DeeKeleevee efkebâJee cenòJeeÛes efveCe&Ùe Iesleevee, kesâJeU keâener ceespekeäÙee veJns, lej) meJe& IeškeâebÛÙee meuuee-cemeueleerJej DeefOekeâeefOekeâ efJemebyetve jenCÙeeme keâmes efMekeâlee ÙesF&ue?
 2) ef¡emlemeYesuee DeeheuÙee OÙesÙe-OeesjCeeefJe<eÙeerÛÙee efveCe&ÙeØeef›eâÙesle meJe& Ieškeâebvee DeefOekeâeefOekeâ menYeeieer keâ¤ve keâmes Ieslee ÙesF&ue?
 lemes heeefnues lej ef¡emlemeYesÛÙee Feflenemeele DeepeJej Deveskeâ ÛeÛee&-mebcesueves Je heefj<eoe heej he[uesuÙee Deensle. cee$e meÅeeÛÙee ¢ee efJeÕeheefj<eosÛes mJe¤he keâenermes efYeVe Deens. ‘ef¡emlemeYesÛee keâejYeej ne DeefOekeâeefOekeâ heejoMeea, ueeskeâeefYecegKe Je meJe&meceeJesMekeâ keâmee keâjlee ÙesF&ue?’ ns ¢ee heefj<eosÛes cegKÙe Gefö° jenCeej Demetve oesve Je<eeËÛÙee meKeesue ÛeÛee&, efÛebleve, efJeÛeej-efJeefveceÙe Je meuuee-cemeueleerDebleer IesleuÙee peeCeeNÙee efveCe&ÙeebÛes mebYeeJÙe ‘JÙeehekeâ Je otjieeceer’ heefjCeece heenlee, ner heefj<eo DeefleMeÙe DeeieUer-JesieUer "jCeej Deens ns efveef§ele.
 efmeve[ cnCepes keâeÙe?
 yengleskeâ ßeæeJebleebvee ‘efmeve[’ ne Meyo efyeMeheebÛee cesUeJee, heefj<eo efkebâJee ÛeÛee&me$e, ¢ee DeLee&ves pejer heefjefÛele Demeuee lejer lÙeebvee efmevees[@efuešerefJe<eÙeer efmeve[ (Synod of Synodality) cnCepes vekeäkeâer keâeÙe, Demee ØeMve he[t Mekeâlees.
 ‘efmeve[’ ne Meyo ‘efmevetme’ (Sinoos) ¢ee ØeeÛeerve «eerkeâ MeyoeJe¤ve Deeuesuee Deens; pÙeeÛee cetU DeLe& (efJeÛeej-efJeefveceÙeemee"er) ‘Skeâ$e peceCes’, ‘meesyeleerves ØeJeeme keâjCes’, ‘ØeJeemeele meesyele keâjCes’, Jeiewjs, Demee Deens. lÙeeÛÙee ceefLeleeLee&Je¤ve, ef¡emlemeYesle GodYeJeCeeNÙee SKeeÅee mecemÙesÛes efvejekeâjCe keâjCÙeemee"er; DeLeJee efJe<eÙeemeboYee&le ÛeÛee& Je efJeÛeej-efJeefveceÙe keâjCÙeemee"er, yeesueeefJeCÙeele ÙesCeeNÙee efJeYeeieerÙe efyeMeheebÛÙee, mLeeefvekeâ efkebâJee ØeebleerÙe cenemeYesuee efmeve[ cnšues peeles.
 ef¡emlemeYesÛÙee Feflenemeeleerue heefnueer-Jeefnueer %eele efmeve[/heefj<eo ner Øesef<ele meble hee@ue Je meble yeeve&yeme ¢eebÛÙee GheefmLeleerle Flej Oeceexheemekeâebmeesyele F.me. 54 meeueer pes¤meuesce Menjele heej he[ueer nesleer (hene Øes.ke=â. 15:1-30). lÙeeveblej, Deieoer ogmeNÙee MelekeâeÛÙee ceOÙeeheemetve ef¡emlemeYesle mLeeefvekeâ efJe<eÙee-meboYee&le efJeYeeieJeej DeMee Deveskeâ efmeve[ nesTve iesuÙeeÛee GuuesKe Feflenemeele Dee{Ulees. efJeYeeieJeej PeeuesuÙee ieš-YesšeRveeÛe ‘efmeve[’ mebyeesOeues peeT ueeieues Je lÙeeJe¤veÛe heg{s ÛeÛexmee"er efJeYeeieJeej ØeebleerÙe efyeMeheebÛes cesUeJes Je heefj<eoe YejCÙeeÛeer ØeLee meg¤ Peeueer. keâeueeblejeves efleÛes mJe¤he DeefOekeâ JÙeehekeâ Je JewefÕekeâ nesle iesues. pÙeeceOÙes peieYejeleerue meJe& efyeMehe Skeâ$e pecetve DeefKeue ef¡emlemeYesMeer mebyebefOele efJe<eÙeebJej efJemle=le efJeÛeej-efJeefveceÙe keâjerle Demele. ke@âLeefuekeâ ef¡emlemeYesle heeshe Je mLeeefvekeâ efyeMehe ¢eebÛÙeeleerue keâeÙe&mebyebOe DeefOekeâ Â{ keâjCÙeemee"er; lemesÛe, heeshevee ef¡emlemeYesÛÙee keâecekeâepeele ßeæe, veweflekeâlee, efMemle, FlÙeeoeRÛes heeueve Je mebJeOe&veefJe<eÙekeâ ØeMveebyeeyele meuuee Je ceole keâjCÙeemee"er, peieYejeleerue efJeefJeOe Yeeieebletve efveJe[uesuÙee efyeMeheebÛee, "jeJeerkeâ keâeueeves efveÙeefceleheCes YesšCeeje efyeMeheebÛee ieš, cnCepes efmeve[/heefj<eo nesÙe (hene : Oece&keâeÙeoe 1983).
 efmeve[Ûes/heefj<eosÛes Gefö° keâeÙe?
 ØeeÛeerve ef¡emlemeYesle, mLeeefvekeâ OegjerCe Je vesles-ceb[Uer Skeâ$e pecetve lÙee lÙee efJeYeeieeleerue ef¡emleer ueeskeâebvee Yes[meeJeCeeNÙee yeeyeeRJej efJeÛeej-efJeefveceÙe keâ¤ve, ef¡emleer Oece&ßeæsÛÙee ØekeâeMeele lÙeeJej efveCe&Ùe IesCÙeeÛeer heæle ®{ nesleer. DeMee JesUer peceuesues meJe&peCe lÙee meYesle IesCÙeele ÙesCeejs efveCe&Ùe ns DeeheuÙee JewÙeefkeälekeâ DeeJe[er-efveJe[ervegmeej veJns; lej owJeer FÛÚsuee Devegme¤ve DemeeJesle, cnCetve ØeeLe&vee keâjerle.
 lesJne, ef¡emleer ßeæsÛÙee ØekeâeMeele ßeæeJebleebvee ceeie&oMe&ve keâjCes, lÙeebÛÙee mecemÙeebÛes efvejekeâjCe keâjCes, lÙeebÛÙeeleerue Jeeo-efJeJeeoeJej lees[iee keâe{Ces, De[er-De[ÛeCeeRJej ceele keâjCÙeeme meeneÙÙe keâjCes Je lÙeebÛÙee ‘ßeæeefJe<eÙekeâ ØeJeemeele lÙeebvee DeeOÙeeeflcekeâ meesyele keâjCes’ ns DeMee heefj<eoebÛes/efmeve[Ûes cetU Gefö° Demeles Demes ceesIeceheCes cnCelee ÙesF&ue.
 Jn@efškeâveÛÙee ogmeNÙee Oece&heefj<eosves ceevÙelee Je Øeeslmeenve efouÙeeveblej, lÙeeletve ØesjCee IesTve veblejÛÙee keâeUele ef¡emlemeYesceOÙes mLeeefvekeâ heeleUerJej Deveskeâ Oece&ØeebleerÙe Je efJeYeeieJeej efmeve[ mebheVe PeeuesuÙee Deensle. meJe&meeOeejCeheCes, DeMee mLeeefvekeâ heefj<eoebceOÙes yeNÙeeÛe mLeeefvekeâ efJe<eÙeebJej efJeÛeej-efJeefveceÙe nesTve, meeOekeâ-yeeOekeâ ÛeÛexDebleer keâener "jeJe heejerle kesâues peeleele. lemesÛe lÙeebÛÙee DebceueyepeeJeCeeryeeyeleerlener efJeMes<e ke=âleer-DeejeKe[e leÙeej keâ¤ve keâener "esme efveCe&Ùe Iesleues peeleele. mLeeefvekeâ ef¡emlemeYesuee pejer ¢eeÛeer cegYee Demeueer, lejer ke@âLeefuekeâ Oece&ßeæsMeer Je GheemevesMeer efveieef[le Oece&leòJes, F&MeMeeŒe, Demes meeJe&ef$ekeâ heefjCeece keâjCeejs keâener DeeflecenòJeeÛes efJe<eÙe ns heesheÛÙee DeefOehelÙeeKeeueer peeieeflekeâ heeleUerJej nesCeeNÙee efyeMeheebÛÙee heefj<eoeble/efmeve[Éejs neleeUues peeleele. ¢eemee"erÛe, peieYejeleerue meJe& efyeMehe ef¡emlemeYesMeer mebyebefOele DeeflecenòJeeÛÙee efJe<eÙeebJej meeOekeâ-yeeOekeâ ÛeÛee& keâ¤ve heeshecenesoÙeebMeer meuuee-cemeuele keâjCÙeemee"er, JeejbJeej vemeues lejer "jeJeerkeâ keâeUeveblej, jesceceOÙes Skeâ$e pecele Demeleele.
 ef¡emleer Oece&heefj<eosÛÙee mLeehevesÛeer heeÕe&Yetceer Je mJe¤he :
 Jn@efškeâve ÙesLes mebheVe Peeuesueer ogmejer Oece&heefj<eo (2nd Vatical Council) meg¤ nesCÙeeÛÙee leerve Je<ex Deieesoj (5 veesJnWyej 1959 jespeer) keâeef[&veue efmeefuJeÙees Dee@[doer (DeeÛe&efyeMehe Je FefpehleceOÙes keâeÙe&jle Demeuesues heesheÛes lelkeâeueerve jepeotle) ¢eebveer metÛevee kesâueer nesleer keâer, ef¡emlemeYesMeer mebyebefOele cenòJeeÛÙee efJe<eÙeebJej ÛeÛee& keâjCÙeemee"er peieYejeleerue efJeefJeOe Yeeieeleerue efveJe[keâ efyeMeheebÛeer Skeâ meuuee-meefceleer DemeeJeer. lÙeeJesUer, vesojueB[ceOeerue Ùegš^skeäšÛes keâeef[&veue yevee&[&me peesnevme Deeefuøeâvkeâ ¢eebveer (22ef[meWyej 1959 jespeer) lÙeener heg{s peeTve Demes megÛeefJeues keâer, heeshe Je keâeef[&veueMeer mebueive jentve keâeÙe& keâjCeejer keâener lep%e efyeMeheebÛeer Skeâ keâeÙecemJe¤heer keâeÙeosmeefceleer DemeeJeer. cegUele, DeMeer keâener keâeÙecemJe¤heer JÙeJemLee DemeeJeer, Demee efJeÛeej meJe&ØeLece ce@efkeämeceesme (4Les) ¢ee (30 Dee@keäšesyej 1947 heemetve DeblegefKeÙeeÛes kegâueeefOeheleer cnCetve efveJe[CÙeele DeeuesuÙee) ceukeâermeoskeâer kegâueeefOeheleeRveer ceeb[uee neslee. JewefÕekeâ ef¡emlemeYesÛes Ieškeâ cnCetve ‘heesheÛÙee DeOeerve jenCes cnCepes heeef§eceelÙe Yee<ee Je mebmke=âleerÛÙee DeOeerve jenCes veener’ Demee mhe° efJeÛeej lÙeebveer ceeb[uee neslee. ¢ee oesvner efYeVe yeeyeer Demetve, heewJee&lÙe ef¡emlemeYesuee mLeeefvekeâ Yee<ee, mebmke=âleer Je hejbhejsvegmeej GheemevesÛÙee yeeyeleerle DeefOekeâeefOekeâ mJeeÙeòelee efceUeÙeuee nJeer, Demes Dee«ener Øeefleheeove keâ¤ve heefj<eosle Skeâ JesieUerÛe Úehe hee[ueer nesleer Je mebyebefOeleebÛeer JeenJeener efceUJeueer nesleer. 1963 ceOÙes efJeÕe Oece&heefj<eosÛÙee eflemeNÙee me$eele lÙeebveer DeMeer metÛevee kesâueer, keâer heesheceneMeÙeebvee ceoleveerme cnCetve "jeJeerkeâ keâeUeveblej yeouele peeCeeje, leguevesves ueneve Demee, efyeMeheebÛee Skeâ ieš Oece&Heefj<eosÛÙee ØelÙeskeâ me$eele keâeÙece GheefmLele jenCÙeeÛeer JÙeJemLee DemeeJeer. cnCepes heesheMeer mebueive jentve Skeâef$eleefjlÙee ne ieš keâeÙe& keâjerue (meboYe& : Jn@efškeâveÛÙee DeefOeke=âle ceeefnleermLeUeJejerue mebyebefOele uesKe). mLeeefvekeâ Yee<ee, mebmke=âleer Je hejbhejebÛee GefÛele Deeoj keâjerue (cetU Oece&leòJeebMeer le[pees[ ve keâjlee) Gheemevesle lÙeebÛee DebleYee&Je keâjCÙeeÛÙee yeeyeleerle meoj heefj<eosves veblej GoejheCes mJeerkeâejuesuÙee megOeejCee Je heesheMeer efJeefJeOe efJe<eÙeebJej efJeÛeej-efJeefveceÙe keâ¤ve meuuee-cemeuele keâjCÙeemee"er heg{s mLeeheve nesCeeNÙee efyeMeheebÛÙee efmeve[Ûes yeerpe ¢ee IešveebceOÙes nesles.
 14 mehšWyej 1965 jespeer meoj Oece&heefj<eosÛÙee 4LÙee Je Debeflece me$eeÛÙee GodIeešveeØemebieer heeshe hee@ue 6Jes ¢eebveer peenerj kesâues keâer GÅee cnCepesÛe 15 mehšWyej 1965 jespeer, les efyeMeheebÛÙee efmeve[Ûeer Iees<eCee keâjCeej Deensle. DeLee&le, kegâueeefOeheleer ce@efkeämeceesme ¢eebveer DeeouÙee Je<eea pÙee ØekeâejÛÙee efyeMeheebÛÙee iešeÛeer keâuhevee ceeb[ueer nesleer, lÙee OeleeaJejÛe heeshe hee@ue 6Jes ¢eebveer peenerj kesâuesueer efyeMeheebÛeer ner heefj<eo/efmeve[ nesleer. DeMee Øekeâejs efmeve[Ûeer mLeehevee keâ¤ve heeshe hee@ue 6Jes ¢eebveer JewefÕekeâ ef¡emlemeYesÛÙee Skebâojerle YeuÙeemee"er meJe& efyeMeheebÛÙee DeefOekeâejeÛee, DevegYeJeeÛee, yegefæceòesÛee, mLeeefvekeâ heefjefmLeleerÛÙee DeekeâueveeÛee, DeeÕeemekeâ GheefmLeleerÛee Je meuuee-cemeueleerÛee ueeYe, meeneÙÙe Je meceLe&ve IesCÙeeÛeer Ùeespevee keâeÙee&efvJele kesâueer.
 mLeeefvekeâ ef¡emlemeYesÛes ØecegKe cnCetve efyeMeheebÛes cenòJe DeOeesjsefKele keâjerle lÙeebÛÙee hejmhejebleerue menkeâeÙee&Jej Yej osCes ns Jn@efškeâveÛÙee ogmeNÙee Oece&heefj<eosÛÙee Deveskeâ ØecegKe Gefö°ebhewkeâer Skeâ nesles. heesheÛÙee vesle=lJeeÛÙee DeefOeve jentve hejmhej mebceleerves mebhetCe& ef¡emlemeYesÛee keâejYeej Skeâef$eleefjlÙee ÛeeueJeCÙeeÛeer peyeeyeoejer ner meJe& efyeMeheebJej Demeles. ¢ee mebkeâuhevesuee Ûeeuevee osCÙeemee"er heeshe hee@ue 6Jes ¢eebveer Jej veceto kesâuÙeeØeceeCes keâeÙecemJe¤heer efyeMeheebÛÙee efmeve[Ûeer, lemesÛe jesceceOÙes lÙeebÛÙee meefÛeJeeueÙeeÛeer mLeehevee kesâueer. heg{s "jeJeerkeâ keâeUeves lÙeebÛes cesUeJes-heefj<eoe osKeerue PeeuÙee. 1967 heemetve DeepeheeJeslees peieYejeleerue meJe& efyeMeheebÛÙee SketâCe 18 JesUe (15 meJe&meeOeejCe Je 3 efJeMes<e) heefj<eoe PeeuÙee Deensle. ¢eeJÙeefleefjkeäle keâener efJeefMe° efJeYeeieeleerue efyeMeheebÛÙee Keeme heefj<eoener heej he[uÙee Deensle. heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer 2013 meeueer heoYeej mJeerkeâejuÙeeveblej Deieoer meg®JeeleerheemetveÛe efyeMeheebÛÙee efmeve[ceOÙes efJeMes<e mJeejmÙe oeKeJeues Deens. Deieoer veblejÛÙeeÛe Je<eea (2014), vesnceerÛÙee oj leerve Je<ee&veblej efmeve[ IesCÙeeÛÙee heæleeruee yeieue osle, lÙeebveer (ef¡emleer) ‘kegâšgbyeeÛes heeÛeejCe Je efceMeve’ (Vocation & Mission of Families) ne efJe<eÙe IesTve efJeMes<e meJe&meeOeejCe efmeve[Ûes DeeÙeespeve kesâues nesles.
 2021-2023Ûeer efmeve[ keâMeemee"er?
 2015 meeue ns Jn@efškeâveÛÙee ogmeNÙee Oece&heefj<eosJesUer mLeeheve kesâuesuÙee efyeMeheebÛÙee efmeve[Ûes megJeCe&ceneslmeJeer Je<e& nesles. lÙeeØemebieer GheefmLele efyeMeheebvee mebyeesefOele keâjleevee heeshe øeâeefvmeme, ‘efmeve[’ ¢ee MeyoeÛÙee JÙeglheòeer Je cetU DeLee&efJe<eÙeer yeesueues. lÙeeÛeyejesyej Deeieeceer efmeve[ceOetve lÙeebvee keâeÙe DeefYeØesle Deens, ¢eeJejner lÙeebveer efJemle=le efJeJesÛeve / Yee<Ùe kesâues nesles.
 lÙeebvee DeefYeØesle DemeuesuÙee ‘meJeeËÛÙee keâueeves, meesyeleerves’ ØeJeeme keâjCeeNÙee ‘menØeJeeMeer ef¡emlemeYesÛÙee’ mebkeâuhevesÛeer ¤hejsKee mhe° keâjleevee les cnCeeues nesles keâer, les DeMee ef¡emlemeYesÛeer keâuhevee keâjleele, efpeÛee ØelÙeskeâ meomÙe, ØelÙeskeâ šhhÙeeJej KeNÙee DeLee&ves hejmhejebÛee menØeJeeMeer Demesue. meieUs peCe hejmhejebÛes Ssketâve Iesleerue, hejmhejebkeâ[tve efMekeâleerue Je hejmhejebvee ßeæsÛÙee ØeJeemeele Yekeäkeâce meesyele keâjleerue Je ef¡emleeÛÙee MegYeJele&ceeveeÛee ØeÛeej Je Øemeej keâjCÙeemee"er menkeâeÙe& keâ¤ve meecetefnkeâ peyeeyeoejerner efveYeeJeleerue (meboYe& : Family Synod 2015). neÛe efJeÛeej heg{s vesle efyeMeheebÛÙee meoj heefj<eosle 17 Dee@keäšesyej 2015 jespeer GheefmLeleebvee mebyeesefOele keâjleevee heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer efveJee&Ue efouee keâer, ‘ef¡emlemeYesÛÙee meJe& mlejebJejÛÙee, meJe& Ieškeâebvee meesyele IesTve Skeâ$e ØeJeeme (ßeæsÛeer JeešÛeeue) keâjCes’, nsÛe eflemeNÙee menŒekeâeleerue ef¡emlemeYeskeâ[tve hejcesÕejeuee Dehesef#ele Deens. DeLee&le, ßeæsÛÙee ¢ee menØeJeemeele/JeešÛeeueerle hejmhejebÛes Ssketâve Iesleevee hejmhejebkeâ[tve efMekeâCesner DeefYeØesle Deens; lemesÛe, meecetefnkeâ peyeeyeoejer IesCesner Dehesef#ele Deens.
 lÙeeÛeJesUer ¢ee JeešÛeeueerleerue DeeJneveebÛes mcejCe keâ¤ve osleevee, ‘efmeve[’ ¢ee cetU «eerkeâceOetve DeeuesuÙee mebkeâuhevesÛee GuuesKe keâjerle heeshe cnCeeues nesles keâer, Jemlegle: pejer ¢eeÛee DeLe& ØeehebefÛekeâ, Oece&ieg¤ Je heeshe ¢ee meJeeËveer hejmhejebmeesyele ÛeeueCes Flekeâe meeOee-mejU Je meeshee Jeešle Demeuee lejer les DebieerkeâejCes Je JeemleJeele GlejefJeCes Kethe keâ"erCe Demeles.
 Jn@efškeâveÛÙee ogmeNÙee Oece&heefj<eosveblejÛÙee iesuÙee 50 Je<eeËleerue efmLelÙeblejeÛee Dee{eJee Iesleevee heeÛe keâeef[&veume, Skeâ DeeÛe&efyeMehe Je Me@u[ve ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&Ûes kegâueeefOeheleer ¢eebveer cnCetveÛe ‘Oece&heefj<eo-he§eele iesuÙee 50 Je<eeËle ef¡emlemeYesle Kethe keâener Ûeebieues heefjCeece efometve Ùesle Demeues lejer Depetvener Deveskeâ DeeJneves DeeheuÙeeheg{s Deensle’ Demes cnCele heesheÛÙee Jejerue celeeme ogpeesje efouee. cnCetveÛe, heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer Dee«ener Øeefleheeove keâjleevee cnšues keâer, ØeYet ÙesMetÛÙee DevegÙeeÙeebmee"er hetJeea, Deepe Je ¢eeheg{sner DeefOekeâej Deens lees kesâJeU mesJesÛee Je Mekeäleer Deens leer kesâJeU ›egâmeeÛeerÛe! DeeJneves efkeâleerner Demeueer Je leer efkeâleerner keâ"erCe Demeueer, lejer DeeheCe ØeÙelvehetJe&keâ heefj<eosves DeeKetve efouesuÙee lÙeeÛe ceeiee&ves iesues heeefnpes. keâejCe pÙee peieele DeeheCe jenlees Je JeeJejlees, lÙee peieeleerue meJe& IeškeâebMeer DelÙeble Øesceeves Jeeietve, lÙeebÛeer meJee&Lee&ves mesJee keâjCÙeemee"er DeeheuÙeeuee heeÛeejCe Deens, ns DeeheCe efJemejlee keâecee veÙes. cnCetveÛe, lÙeemee"er nesle DemeuesuÙee mecevJeÙeeÛÙee ØeÙelveebvee (DeLee&le, lÙeelener keâener GCeerJee jenle Deensle, ns veceüheCes keâyetue keâ¤ve) DeeheCe vesnceer yeUkeâš kesâues heeefnpes.
 DeeheuÙee cegÅeeÛÙee meceLe&veeLe&, kegâšgbye-heefj<eosÛÙee (Family Synod) heeÕe&YetceerJej les heg{s cnCeeues keâer, pej DeeheCe ØelÙe#e ef¡emleer kegâšgbyeebMeer yeesuetve, ÛeÛee& keâ¤ve, lÙeebÛÙeekeâ[tve peeCetve Iesleues vemeles; lej ¢ee heefj<eosle menYeeieer 270 efyeMehe Je Oece&ieg¤bvee ef¡emleer kegâšgbyeeÛÙee iejpee, mecemÙee, De[ÛeCeer, DeeJneves Je Dehes#ee ¢eebÛes KeNÙee DeLee&ves Deekeâueve nesCes keâoeefhe MekeäÙe Peeues vemeles nsner JeemleJe Deens. cnCetveÛe, ef¡emleer ØepeepeveebMeer meJe& heeleàÙeebJej mebJeeo Je meuuee-cemeuelener JneÙeueeÛe nJeer ns Deeheues "ece cele DemeuÙeeÛes heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer lÙee heefj<eosle Deieoer "emetve meebefieleues nesles.
 lemesner, yeeefhlemcee, Â{erkeâjCe Deeoer mee›eâeceWleebÉejs heefJe$e DeelcÙeeves meJe& ef¡emleerpeveebvee meejKesÛe DeefYeef<ekeäle kesâuÙeeÛes Jn@efškeâveÛÙee ogmeNÙee Oece&heefj<eosvesner Øeefleheeove kesâues Deens. lesJne efJeÅeceeve efmeve[mee"er ef¡emlemeYesceOÙes heesheheemetve meg®Jeele keâ¤ve Deieoer efvecvelej mlejeJejerue meYeemeoebÛes, IeškeâebÛes hejmhejebveer SskeâeÙeÛes, lÙeeheemetve efMekeâeÙeÛes ner heeshe øeâeefvmeme ¢eebÛeer Dee«ener Yetefcekeâe ner lÙeebÛÙee Jejerue celeeuee Oe¤veÛe Deens. efMeJeeÙe, DeefKeue ef¡emleerpeve Skeâ$e ÙesTve pesJne ßeæe-F&MeMeeŒe-veweflekeâlesmebyebOeer Skeâ megjele keâener DeefYeJÙekeäleer keâjleele, lesJne efleLes ÛegkeâCÙeeuee JeeJe keâceer Demelees, Demeener lÙeeceeieÛee efJeÛeej Deens.
 Deeieeceer efmeve[ceOetve keâeÙe DeefYeØesle Deens?
 lÙee JesUsheemetve heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer ef¡emlemeYesleerue hejmhej menYeeie Jee{efJeCÙeemee"er Je mecevJeÙe meeOeCÙeemee"er yejsÛe ØeÙelve kesâues Deensle. lemesÛe, mJele: DeeheuÙee ke=âleerÉejs efkeâòee Ieeuetve osCÙeemee"er keâeÙece "esme heeJeues GÛeueuesueer Deensle.
 2018 ceOÙes lÙeebveer ef¡emlemeYesÛÙee efJeefJeOe mebIešvee Je lÙeebÛes meomÙe ¢eebÛÙeeleerue meJe& mlejebJejerue JÙeehekeâ meuuee-cemeueleermee"er Ûeeuevee osCeejer Skeâ veJeerve efveÙeceeJeueer peenerj kesâueer. Deeieeceer efmeve[ÛÙee hetJe&leÙeejerÛee ne Yeeie neslee. lej 2019 ceOÙes lÙeebveer De@cesPee@ve hebÛe›eâesMeerleerue meJe& efyeMeheebÛeer Skeâ efJeMes<e heefj<eo/yew"keâ yeesueeJeueer nesleer. lÙee he§eele lÙeebveer ‘efØeÙe De@cesPee@veJeeefmeÙeebvees’ (Querida Amazonia) ¢ee veeJeeÛes Skeâ DeeJeenveelcekeâ GheosMehe$e Øeefmeæ kesâues nesles. SjJner Jn@efškeâveÛÙee mebhetCe& Úeveveer Je cebpegjerveblej efJeÕehe$ekesâ Øeefmeæ keâjCÙeeÛeer Demeuesueer hejbhejeiele heæle yeepetuee mee¤ve heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer meoj yew"keâerleuÙee efyeMeheebveer meJe&mebceleerves leÙeej kesâuesuee omleeSsJepeÛe Debeflece Je DeefOeke=âle kesâuee. ¢eeÉejs heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer Skeâ Øekeâejs, DeeheeheuÙee ef"keâeCeer keâeÙe&jle DemeCeeNÙee, mLeeefvekeâ Je efJeYeeieerÙe efyeMeheebÛÙee keâeÙee&Ûee ieewjJe keâjerle, ef¡emlemeYesleerue JeešÛeeueerleerue Je keâejYeejeleerue lÙee meJeeËÛes cenòJe, DeefOekeâej Je peyeeyeoejer DeOeesjsefKele kesâueer. JewefÕekeâ ef¡emlemeYesÛÙee keâejYeejeleerue mebjÛeveelcekeâ Je Øeef›eâÙeelcekeâ yeoue oMe&efJeCeejer lÙeebÛeer ner Skeâ DemeeceevÙe ke=âleer nesleer; lÙeebvee DeefYeØesle DemeuesuÙee heg{erue yeoueebÛeer veeboer nesleer.
 2023 ÛÙee efmeve[Ûeer leÙeejer Je Deeheueer Yetefcekeâe
 meÅeeÛeer ‘menØeJeemee’efJe<eÙeerÛeer efmeve[ cnCepes ef¡emlemeYesÛÙee keâejYeejele ÙesCeeNÙee keâeUele DeefOekeâeefOekeâ heejoMeeaheCee, KeguesheCee DeeCeCÙeemee"er Je ef¡emlemeYesÛÙee efveCe&ÙeØeef›eâÙesle meJe& mlejebJej meJe& IeškeâebÛee JÙeehekeâ menYeeie Jee{efJeCÙeemee"er DeepeJej kesâuesuÙee meJe& ØeÙelveebÛee keâUmeefyebot Deens.
 ¢eehetJeeaÛÙee efmeve[ ¢ee kesâJeU menYeeieer nesCeeNÙee efJeefMe° iešehegjlee efkebâJee efJeYeeieehegjlee ceÙee&efole Demele. ¢eeJesUer cee$e peieYejeleerue ØelÙeskeâ Oece&Øeebleele leer heefj<eo DeefOeke=âleefjlÙee meg¤ Peeuesueer Deens. ¢eeÉejs peieYej meJe&$e, meJe& heeleUerJej, meJe& mebIešveebÛÙee Je meJe& meomÙeebÛÙee menYeeieemee"er Je GefÛele meuuee-cemeueleermee"er ¢ee efmeve[ceOÙes hegjshetj JeeJe Je mebOeer Deens DeeefCe nsÛe ¢ee efmeve[Ûes JesieUsheCe Deens. meOÙee meJe&$e meg¤ DemeuesuÙee ¢ee heefj<eosÛÙee hetJe&leÙeejerle meef›eâÙe menYeeie IesCes, efleLes nesle DemeuesuÙee ÛeÛee&-me$eeble efve:mebkeâesÛeheCes Je efoueKegueemeheCes JÙekeäle nesCes ef¡emlemeYesÛÙee GppJeue YeefJeleJÙeemee"er Je JeešÛeeueermee"er DeeheuÙee ØeeceeefCekeâ metÛevee osCes, ns DeeheCee ØelÙeskeâ ke@âLeefuekeâ ßeæeJebleeÛes veweflekeâ keâle&JÙe Deens, ¢ee YeeJevesves efceUeuesueer ner mebOeer meeLe&keâer ueeJet Ùee Je Deeieeceer keâeUeleerue ef¡emlemeYesÛÙee JeešÛeeueerÛeer efoMee "jefJeCÙeemee"er YejYe¤ve Deeheues Ùeesieoeve osT Ùee.