yeeÙeyeueceOeerue %eevemeeefnlÙe – 9 – जानेवारी २०२२


  – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee
 
 MeueceesveÛÙee veereflemet$eebÛee ogmeje meb«en (veereflemet$es 25-29) peerJeveeleerue Ie[ecees[eRÛes efvejer#eCe keâ¤ve lÙeeleerue %eevekeâCe JeeÛekeâebmeceesj meeoj keâjles. lÙeemee"er uesKekeâ legueveelcekeâ Yee<ee Jeehejlees. Goe. ‘‘GòejsÛee Jeeje heeTme DeeCelees, lÙeeØeceeCes ÛegieueKeesj peerYe cegõe ›eâesOeeefJe° keâjles’’ (25:23). ‘‘ogpe&veebheg{s mLeeveYeü° Peeuesuee Oeeefce&keâ ne ie{tU kesâuesuee Peje Je veemeuesues peuekegbâ[ ÙeeØeceeCes Deens’’ (25:26). ‘‘pÙee ceveg<ÙeeÛes efÛeòe mJeeOeerve veener lees ieeJeketâme vemeuesuÙee he[keäÙee ieeJeemeejKee Deens’’ (25:28). ‘‘ogmeNÙeeÛÙee lebšŸeele he[tve meblehle nesCeeje menpe peJeUtve peeCeeNÙee kegâ$ÙeeÛes keâeve Oe¤ve Dees{CeeNÙeemeejKee nesÙe’’ (26:16). ‘‘efveKeeNÙeeme pemes keâesUmes, efJemleJeeuee pemes mejheCe lemee Yeeb[Ce hesšefJeCÙeeme Yeeb[Keesj ueeielees’’ (26:21). ‘‘JeeCeer keâUJeàÙeeÛeer heCe ceve og° DemeCes ns ®hÙeeÛee cegueecee efouesuÙee ce[keäÙeemeejKes nesÙe’’ (26:23).
 ¢ee meb«enele uesKekeâ DeeUMeer Je cetKe& ¢eebÛÙeeJej De#ejMe: legštve he[leevee efomelees. ‘‘DeeUMeer cnCelees, jmlÙeeJej efmebn Deens… ojJeepee DeeheuÙee efyepeeieNÙeebJej efHeâjlees lemee DeeUMeer DeeheuÙee DebLe¤CeeJej ueesUlees. DeeUMeer Deeheuee nele leešele Ieeuelees, lees hejle leeW[ekeâ[s vesCÙeeme lÙeeuee ßece Jeešleele. ÙeesiÙe Gòej osCeeNÙee meele peCeebhes#ee DeeUMeer DeeheCeeuee MeneCee mecepelees’’ (26:13-16).
 cetKe& ceeCemeeMeer keâmes JeeieeJes ÙeeÛes Oe[s osleevee uesKekeâ cnCelees, ‘‘Iees[Ÿeeuee Ûeeyetkeâ, iee{Jeeuee ueieece lemee cetKee&ÛÙee hee"erle ye[iee. cetKee&uee lÙeeÛÙee cetKe&lesØeceeCes Gòej osT vekeâesme. osMeerue lej let lÙeeÛÙeemeejKee "jMeerue. cetKee&uee lÙeeÛÙee cetKe&lesØeceeCes Gòej os veenerlej lees DeeheuÙee celes mJele:uee MeneCee mecepesue. pees cetKee&ÛÙee neleer efvejeshe hee"efJelees lees Deeheues mJele:Ûes heeÙe keâehetve Ieslees… uebie[ŸeeÛes heeÙe pemes keâcepeesj lemes cetKee&ÛÙee leeW[Ûes veerefleJeÛeve Demeles. cetKee&uee ceeve osCeeje ieesHeâCeerle ieesše Ieó yeebOeCeeNÙeemeejKee Deens. cetKee&ÛÙee leeW[Ûes veerefleJeÛeve efPebieuesuÙee FmeceeÛÙee neleele efMejCeeNÙee keâešŸeemeejKes Deens’’ (26:3-9). ‘‘oie[ pe[ Demelees Je JeeUt Jepeveeves Yeejer Demeles heCe cetKee&Ûee jeie Ùee oesneWntve Yeejer Demelees… kegâšuesuÙee OeevÙeeyejesyej cetKee&uee GKeUele Ieeuetve cegmeUeves kegâšues lejer lÙeeÛeer cetKe&lee lÙeeuee mees[Ceej veener’’ (27:3,22).
 OeveJeeve DeeefCe oefjõer ¢eebÛÙeeefJe<eÙeer osKeerue uesKekeâ keâener cenòJeeÛeer efvejer#eCes veeWoefJeleevee efomelees. ‘‘og° °erÛee ceveg<Ùe Oeve efceUefJeCÙeeÛeer GleeJeUer keâjlees; hejbleg DeeheCeebme oeefjõŸe ÙesF&ue les lÙeeuee keâUle veener’’ (28:22). ‘‘ogyeàÙeebme heer[Ceeje oefjõer heg®<e ne OegJetve vesCeeNÙee Je DeVe jent ve osCeeNÙee heeJemeemeejKee Deens’’ (28:3). ‘‘OeveJeeve Demetve pees ogšhheer ceveeÛee Deens lÙeeÛÙeehes#ee meeefòJekeâlesves ÛeeueCeeje oefjõer yeje’’ (28:6). ‘‘iejerye ØepesJejÛee og° DeefOeheleer iepe&CeeNÙee efmebnemeejKee Je Ye#Ùe MeesOeerle efHeâjCeeNÙee DemJeueemeejKee Demelees’’ (28:15). ‘‘pees oefjõŸeebme oslees lÙeeme keâener GCes he[Ceej veener’’ (28:27). ‘‘pees jepee ieefjyeebÛee KejsheCeeves vÙeeÙe keâjlees lÙeeÛes efmebnemeve meoe efškeâles’’ (29:14).
 MeueceesveÛÙee veereflemet$eebÛÙee ¢ee ogmeNÙee meb«eneÛee ØeYeeJe veJÙee keâjejeÛÙee efueKeeCeeJejner efometve Ùeslees. ceòeÙe 5:25-26 ceOÙes ÙesMet DeeheuÙee efMe<Ùeebvee [eWiejeJejerue ØeJeÛeve osle Demeleevee cnCelees, ‘‘JeešsJej legPee Jeeoer legPÙeeyejesyej Deens, leesÛe lÙeeÛÙeeMeer meueesKee keâj; veenerlej keâoeefÛele Jeeoer leguee vÙeeÙeeOeerMeeÛÙee neleer osF&ue…’’ ¢ee ef¡emleJeÛeveeJej veereflemet$es 25:8 Ûee ØeYeeJe DemeuÙeeÛes ceeveues peeles : ‘‘efHeâÙee&o keâjCÙeeme GleeJeUer ke⤠vekeâesme. leer let kesâueerme DeeefCe legPÙee MespeeNÙeeves legPeer Heâefpeleer kesâueer lej heefjCeeceer keâeÙe ke⤠Demes leguee nesTve peeF&ue.’’
 jescekeâjebme efueefnuesuÙee he$eeceOÙes meble hee@ue DeeheuÙee ueeskeâebvee veJee ef¡emleer peerJeve›eâce mecepeeJetve meebieleevee cnCelees, ‘‘legPee Me$et Yegkesâuee DemeuÙeeme lÙeeuee KeeJeÙeeme os. leevnsuee DemeuÙeeme lÙeeuee hÙeeJeÙeeme heeCeer os. Demes kesâuÙeeves let lÙeeÛÙee cemlekeâeJej efveKeeNÙeeÛeer jeme kesâuÙeemeejKes lÙeeuee nesF&ue,’’ ns JeÛeve veereflemet$es 25:21-22 ceOetve Iesleuesues Deens. lÙeeÛeØeceeCes ‘‘GÅeeÛeer Kee$eer ceevet vekeâesme. keâejCe Skeâe efoJemeele keâeÙe nesF&ue ns leguee keâUle veener’’ (veereflemet$es 27:1) Ùee JeÛeveeÛee ØeYeeJe ÙeekeâesyeeÛes he$e 4:13-16 Ùee GleeNÙeeJej efometve Ùeslees lej ‘‘pees cetKe& Deeheuee cetKe&heCee hegvne hegvne keâjlees lees DeeheuÙee Deeskeâejerkeâ[s hejleCeeNÙee kegâ$ÙeemeejKee Deens’’ (veereflemet$es 26:11) ¢ee JeÛeveeÛee mhe° ØeYeeJe 2 hes$e 2:22 ceOÙes efometve Ùeslees.
 uetkeâÛÙee MegYeJele&ceeveeceOÙes veceülee Je DeeojeefleLÙe ¢ee efJe<eÙeeJej ceeie&oMe&ve keâjleevee ÙesMet cnCelees, ‘‘keâesCeer leguee ueiveeÛÙee cespeJeeveerÛes Deeceb$eCe kesâues lej cegKÙe DeemeveeJej yemet vekeâesme. keâoeefÛele legPÙeehes#ee DeefOekeâ ÙeesiÙelesÛÙee ceeCemeeuee lÙeeves Deeceb$eCe kesâues Demesue…’’ (uetkeâ 14:7-11). ÙesMetÛÙee ¢ee efMekeâJeCegkeâerceeies veereflemet$es 25:7 Ùee JeÛeveeÛeer heeÕe&Yetceer DemeeJeer Demee yeeÙeyeue DeYÙeemekeâebÛee keâÙeeme Deens : ‘‘keâesCee mejoejeuee Ùesleevee heentve lÙeeÛÙeemeceesj leguee KeeueÛÙee peeieer yemeefJeCÙeele ÙeeJes, lÙeehes#ee Jej ÙesTve yeme Demes leguee cnCeeJes ns yejs.’’
 1) DeeietjÛes mJeevegYeJeeÛes yeesue (30:1-9)
 veereflemet$es 30:1 ceOÙes veceto keâjCÙeele Deeuesuee ÙeekesâÛee heg$e Deeietj ne vekeäkeâer keâesCe neslee ÙeeefJe<eÙeer yeeÙeyeue lep%eebceOÙes Depetvener Skeâcele Peeuesues veener. cee$e lees Skeâ efyeiej FŒeeSueer %eeveer heg®<e Demetve lees hejØeebleeleerue DemeeJee Demes meJeeËÛes cele Deens. lÙeeves ØeeLe&vesÛÙee mJe¤heele Deeheues %eeve Meyoyeæ kesâuesues Deens. Skeâerkeâ[s hejcesÕejeefJe<eÙeerÛes %eeve DeeefCe ogmejerkeâ[s Deeheueer Dehee$elee ¢eebÛÙee keâe$eerle meehe[uesuee ceeCetme osJeekeâ[s kesâJeU oesve Jej ceeielees :
 ‘‘JÙeLe& DeefYeceeve DeeefCe ueyee[er cepeheemetve otj jeKe’’ (30:8De) lemesÛe ‘‘oeefjõŸe efkebâJee ßeercebleer ceuee osT vekeâesme; ceuee DeeJeMÙekeâ lesJe{s DeVe KeeJeÙeeme os’’ (30:8ye). FLes DeeheuÙeeuee ‘‘DeeceÛeer ojjespeÛeer Yeekeâj Deepe Deecnebuee os’’ ¢ee ØeYetÛÙee ØeeLe&vesleerue MeyoebÛeer Dee"JeCe nesles. Deeietj heg{s peeTve Ùee ØeeLe&vesceeieÛes keâejCener mhe° keâjlees : ‘‘ceePeer Deeflele=hleer PeeuÙeeme ceer keâoeefÛele legPee DeJnsj keâjerve… ceer oefjõer jeefnuÙeeme keâoeefÛele Ûeesjer keâjerve…’’ (30:9).
 2) mebKÙeeefOeef‰le cnCeer (30:10-33)
 FLes uesKekeâ Deelee keâener mebKÙeeefOeef‰le cnCeer meeoj keâjlees : ‘‘leerve iees°er ceePÙee Deekeâueveeheueerkeâ[s Deensle, Ûeej iees°er ceuee keâUle veenerle : ie®[eÛes DeekeâeMeele G[Ces, mehee&Ûes Ke[keâeJej mejhešCes, penepeeÛes mecegõeJej ÛeeueCes DeeefCe heg®<eeÛee le®CeerMeer mebyebOe’’ (30:18-19). ¢ee meJeeËceOÙes efoMeenervelee, Deefveef§elelee Je Demegjef#elelee o[uesueer Deens. ‘‘leerve iees°eRveer Yetceer kebâefhele nesles. ÛeejerÛee Yeej efleuee menve nesle veener : ‘‘jepee Peeuesuee oeme, DeVeeves leg[gbye heesš Yejuesuee cetKe&, ueive Peeuesueer $eemeoeÙekeâ Œeer DeeefCe OeefveCeerÛeer Jeejme Peeuesueer oemeer’’ (30:21-23). kegâJele Je hee$elee vemeleevee pesJne SKeeÅeeuee nJes les efceUles lesJne leer JÙekeäleer meceepeeuee, meeceüepÙeeuee Je kegâšgbyeeuee OeeskeâeoeÙekeâ "jles.
 3) jepee uecegSueÛeer JeÛeves (31:1-9)
 hejØeebleeletve FŒeeSueer-Ùengoer ueeskeâebveer Gmeves IesleuesuÙee %eeveeÛes ns DeeCeKeer Skeâ GoenjCe Deens. jepee uecegSue ¢eeuee lÙeeÛÙee DeeF&ves efouesues efMe#eCe oesve šhhÙeeble uesKekeâ meeoj keâjlees : heefnuÙee šhhÙeele lees jepeeÛÙee peerJeveMewueerefJe<eÙeerÛes ceeie&oMe&ve meeoj keâjlees. ogmeNÙee šhhÙeele lees ieesjieefjyeebefJe<eÙeerÛeer keâUkeâU meeoj keâjlees. jepeeves efJe<eÙeefJeueemeele obie nesT veÙes DeeefCe ceÅeheeveele ceMiegue nesT veÙes Demes jepeeÛeer DeeF& lÙeeuee meebieles. cee$e ieesjieefjyeebÛes neue heentve ner DeeF& Flekeâer yesÛewve nesles keâer lÙeebvee DeeheuÙee neue-Dehes°ebÛee efJemej he[eJee cnCetve lÙeebvee Øemebieer ceÅe Jee õe#eejme osCÙeele ÙeeJee DeMeer metÛevee leer jepeeuee keâjles. ¢ee ieesjieefjyeebÛeer yeepet IesCÙeeme leer jepeeuee ØeJe=òe keâjles.
 4) meodiegCeer ŒeerÛeer JewefMe°Ÿes (31:10-31)
 veereflemet$es hegmlekeâeÛÙee ¢ee meceejesheeceOÙes meodiegCeer ŒeerÛeer SketâCe 22 iegCeJewefMe°Ÿes osCÙeele Deeuesueer Deensle. efnyeÇt Yee<esle SketâCe 22 cegUe#ejs Deensle. ØelÙeskeâ De#ejemee"er Skeâ meodiegCe DeMee Øekeâejs ¢ee 22 JeÛeveebÛeer jÛevee keâjCÙeele Deeuesueer Deens.
 ¢ee meodiegCeebceOÙes efJeÕemeveerÙelee, ÛeebiegueheCee, Deevebo, keâ°eUt Je=òeer, GÅeesieMeeruelee, meg%elee, ieefjyeebefJe<eÙeer oÙee, veeršvesškesâheCee, DeefYeceeve, ÛeelegÙe&, JÙeeJeneefjkeâ %eeve, efpeYesÛee Ûeebieuee Jeehej, hejcesÕejeÛes YeÙe DeeefCe peyeeyeoejheCee DeMee keâener iegCeebÛee meceeJesMe keâjCÙeele Deeuesuee Deens. meeQoÙe& Je ueeJeCÙe Ùeehes#ee meg%elee Je mecebpemeheCee ÙeeJej Yej osTve Ùengoer le®Ceebveer Deeheueer peerJeve meeLeeroej efveJe[eJeer Demes uesKekeâ metefÛele keâjlees. – (›eâceMe:)