ØeYegceàÙeeleerue leerve GieJeles leejs – जानेवारी २०२२


 
 Ùeepekeâheo ns Deelee DeeceÛÙee peerJeveeÛeer Skeâ efJeefMe° DeesUKe Peeueer Deens. ner DeesUKe peieCÙeemee"er efJeefMe° DeLe& osles DeeefCe lÙee Deveg<ebieeves ner DeesUKe DeLe&hetCe&efjlÙee peieCÙeeÛes DeeJneve keâjles. ner Deecnebmee"er ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛeer DecetuÙe osCeieer Deens. lÙeeves mJele: Ùee jnmÙeele menYeeieer nesCÙeemee"er Deecneb efleIeebvee veeJe IesTve yeesueeJeues DeeefCe lÙeeÛÙee og:KemenveeÉejs, ce=lÙegÉejs DeeefCe hegve®lLeeveeÉejs Deecnebuee hee$e kesâues. DeeheuÙee yeeefhlemcÙeeÉejs, DeeheCe meJe& ØeYet ÙesMetÛÙee ÙeepekeâheoeceOÙes menYeeieer neslees. hejbleg lÙeehewkeâer keâener peCeebvee oeref#ele ÙeepekeâlJeeceOÙes menYeeieer nesCÙeemee"er heeÛeejCe nesles. lÙeecegUs ef¡emleeÛÙee meeceevÙe ÙeepekeâheoeceOÙes Yeeie IesCeeNÙee meJe& efJeÕeemet ueeskeâebÛeer les mesJee ke⤠Mekeâleele.
 heefJe$e $ewkeäÙeeceOÙes yeeefhlemcee IesleuesuÙee ØelÙeskeâ JÙekeäleerJej heefJe$e DeelcÙeeÛee efJeMes<e DeefYe<eskeâ neslees. meeceevÙe ÙeepekeâheoeceOÙes leer JÙekeäleer menYeeieer nesleele. lÙeecegUs les DeeOÙeeeflcekeâ Ùe%e Dehet& Mekeâleele DeeefCe pÙee ØeYet ÙesMetves lÙeebvee DebOeejeletve yeensj yeesueeJeues Deens lÙee ØeYet ÙesMetÛÙee meeceLÙee&Ûeer Iees<eCee ke⤠Mekeâleele. cnCetve ef¡emleeÛÙee meJe& efMe<Ùeebveer mJele:uee heefJe$e DeeefCe osJeeuee Deevebo osCeeje, efpeJeble Ùe%e cnCetve meeoj keâjCes DeeJeMÙekeâ Demeles. lÙeebvee he=LJeerJej meJe&$e ef¡emleeefJe<eÙeer mee#e ÅeeÙeÛeer Demeles. meyeye, ßeæeJebleebvee yeneue kesâuesuÙee meeceevÙe ÙeepekeâlJeeÉejs heefJe$e efcemmesÛÙee Dehe&CeeceOÙes meeceerue neslee Ùesles. efJeÕeemet mee›eâeceWle mJeerkeâejCÙeemee"er, ØeeLe&vee DeeefCe DeeYeejØeoMe&veeÉejs, heefJe$e peerJeve peietve DeeefCe meef›eâÙe Oecee&ÛejCe keâ¤ve lÙeebÛes heewjesefnlÙe peielee Ùesles.
 leLeeefhe, ‘oeref#ele Ùeepekeâ’, heefJe$e meeceLÙee&cegUs, meeceevÙe Ùeepekeâ Jeiee&le menYeeieer nesCeeNÙeebvee ÙeesiÙe ceeie&oMe&ve DeeefCe efMekeâJeCe osle Demeleevee ef¡emleeceOÙes keâeÙe& keâjleele. les heefJe$e efcemmeeyeefueoeve meJe& ueeskeâebÛÙee veeJeeves osJeeuee meceefhe&le keâjleele. ‘oeref#ele Ùeepekeâ’ mebhetCe& ÛeÛe&ÛÙee meeceevÙe Ùeepekeâheoele efmLele Deens. oeref#ele Ùeepekeâ ne ØeLece ef¡emleer Deens, pees osJeeÛÙee ØepesceOÙes ieCeuee peelees. hejbleg DeeheuÙee yebOet DeeefCe YeefieveeRmee"er efJeMes<e peyeeyeoejer GÛeueCÙeeÛee ØeÙelve keâjlees. oeref#ele Ùeepekeâ ns cegUele mesJeekeâeÙe& Deens. oeref#ele Ùeepekeâ ueeskeâebvee lÙeebÛes peieeleerue keâeÙe& hetCe& keâjCÙeeme me#ece keâjleele. les MegYeJele&ceeveeÛee ØeÛeej keâjleele. heefJe$eerkeâjCe, ØeMeemeve DeeefCe heeUkeâerÙe mesJee keâ¤ve oeref#ele Ùeepekeâ lÙeebÛes keâeÙe& keâjleele. oeref#ele Ùeepekeâevee efhele=lJeekeâ[s ue#e osCÙeeme DeeefCe keâUheeÛes DeeoMe& yeveCÙeeme meebefieleues peeles. les ØeYetÛÙee Øesceeuee mee#eeroej yevetve ueeskeâebvee ef¡emleekeâ[s Deekeâef<e&le keâjleele DeeefCe lÙeebvee ef¡emleekeâ[s DeeCeleele.
 Heâe. cee@ie&ve HeâveeË[erme
 ueneveheCeeheemetveÛe ceuee Oece&ieg¤ JneÙeÛeb nesleb. ÛeÛe&ceOÙes, efcemmeeyeefueoeveele menYeeieer nesCes, ØeeLe&vee keâjCes DeeefCe ÛeÛe&ceOeerue Skebâojerle JeeleeJejCeeyeöue ceePÙee ceveele Skeâ JesieàÙeeÛe ØekeâejÛes Deekeâ<e&Ce nesles. lesJneheemetveÛe ‘ceuee Oece&ieg¤ JneÙeÛes Deens’ ne efJeÛeej ceePÙee ceveele Iej keâ¤ve neslee. heCe ueJekeâjÛe ceuee mecepeues keâer lees ceePÙee DeeÙeg<Ùeeleerue Heâkeäle Skeâ šhhee neslee. ceer neÙemketâueceOÙes ØeJesMe IesleuÙeeveblej ceePÙee Ùeespevee yeoueuÙee. Oece&ieg¤ yeveCÙeeÛeer FÛÚe yeepetuee mejueer DeeefCe keâe@heexjsš peieeleerue Ûekeâekeâleb YeefJe<Ùe ceuee peemle nJebnJebmeb Jeešt ueeieueb. ceer JewÙeefkeälekeâ efJekeâeme, DeYÙeeme DeeefCe Flej Ghe›eâceele peemle ue#e Ieeuet ueeieuees. heoJeerOej PeeuÙeeJej ceer keâeceeuee ueeieuees. GÅeesie peieeleerue keâener Je<eeËÛee keâeceeÛee DevegYeJe DeeefCe veblej lÙee efJeefMe° efJe<eÙeeleerue heoJÙegòej heoJeerves ceuee ceePÙee keâefjDejÛÙee Jee{eruee Ûeebieueer ieleer efceUCeej nesleer. hejbleg Oece&ieg¤ nesCÙeeÛee efJeÛeej DeOetveceOetve ceePÙee ceveeJej ÙesTve DeeoUeÙeÛee. Skeâe mebOÙeekeâeUer ceer ceePÙee keâeceele JÙemle neslees. ceePeer ce@vespej – Skeâ ke@âLeefuekeâ cesnveleer yeeF& – ceePÙeekeâ[s heenle cnCeeueer, ‘‘cee@ie&ve, let Oece&ieg¤ keâe nesle veenerme?’’ ceePÙee DeeÙeg<ÙeeÛee ne Skeâ cenòJeeÛee #eCe neslee. keâejCe YetlekeâeUele Ie[uesuÙee DeMee yeNÙeeÛe Iešveebkeâ[s DeeefCe hejcesÕejeves efouesuÙee mebkesâleebkeâ[s ceer ieebYeerÙee&ves heent ueeieuees. Deveskeâ %eele DeeefCe De%eele JÙekeäleeRveer ceuee Oece&ieg¤ nesCÙeeyeöue meuuee efouee neslee. les meJe& DeeJeepe Skeâ$e ÙesTve ceuee ne ØeMve efJeÛeejle nesles DeeefCe ceuee ceePÙee yeeueheCeer DemeuesuÙee lÙee efJeÛeejekeâ[s hejle IesTve peele nesles. ceePÙee ce@vespejÛÙee leMee yeesueCÙeeveblej ogmeNÙeeÛe efoJeMeer, ceer ceePÙee mebhetCe& kegâšgbyeemen ceeTbš cesjer yeefmeefuekeâe, Jeebõs ÙesLeerue efcemmeeceOÙes menYeeieer Peeuees DeeefCe efcemmeeÛÙee ojcÙeeve ceePÙee ceveeletve DebOeejeÛee {ie veenermee Peeuee DeeefCe hejcesÕej ceuee Ùee Deieoer efJeefMe° keâeceemee"er Deieoer ueneveheCeeheemetve yeesueeJele Deens, ns mhe° Peeues DeeefCe ceie ne DeeieUe-JesieUe Oece&ieg¤ nesCÙeeÛee ØeJeeme meg¤ Peeuee. pemepemes ceer ceePeer Oece&ieg¤ nesCÙeeÛeer FÛÚe Øekeâš ke⤠ueeieuees, lemelemes ceuee hejcesÕejekeâ[tve ØeÛeb[ OewÙe& DeeefCe ke=âhee efceUeueer. ceePÙeeceOÙes nesle Demeuesues heefjJele&ve ceer heent DeeefCe DevegYeJet Mekeâuees.
 mesefcevejerceOÙes ®pet nesCÙeehetJeea Øeef›eâÙesÛee Skeâ Yeeie cnCepes Oece&Øeebleeleerue keâener Oece&ieg¤bMeer mebJeeo-cegueeKele. lÙeebÛÙeeMeer yeesueuÙeeves ceuee Øeeslmeenve DeeefCe DeelceefJeÕeeme efceUeuee keâer mesefcevejerceOÙes meeceerue nesCÙeeÛee ceePee efveCe&Ùe ceePÙeemee"er osJeeÛeer FÛÚe Deens. ceer 23 peguew 2013 jespeer mesefcevejerceOÙes ØeJesMe Iesleuee. Ùee mebhetCe& ØeJeemeele hejcesÕejeves ceuee meeceLÙe& efoues, lÙeeÛÙee ØekeâeMeeves ceePes peerJeve lÙeeves ØekeâeMeceeve kesâues. Dee" Je<eeËÛÙee mesefcevejerÛÙee DeYÙeemeeveblej, Deecneuee Oece&ieg¤Ûeer oer#ee osCÙeele Deeueer. ceePes Oece&ieg¤Ûes peerJeve hejcesÕejeuee DeeJe[Ceejs peerJeve DemeeJes ns Gefö° Deens. Skeâe kebâheveerÛee keâce&Ûeejer cnCetve ceer kesâuesuÙee keâeceeÛee DenJeeue ceePÙee ce@vespejuee osle Demes. lÙeeÛeØeceeCes, Skeâ Oece&ieg¤ cnCetve, ceer ØelÙeskeâ meskebâo DeeefCe efceefveš mJele:uee efJeÛeejlees keâer ceer pes keâece keâjlees, les DeveblekeâeUheÙeËle HeâU osCeejs Deens keâe? les hejcesÕejeuee DeeJe[Ceejs Deens keâe?
 keâesjesvee JneÙejmecegUs GodYeJeuesuÙee ceneceejerÛÙee keâeUele ceePeer jcesoer Oece&«eeceele efveÙegkeäleer Peeueer Deens. ne keâeU cees"Ÿee og:Keeves DeeefCe Deheej Jesoveebveer Yejuesuee keâeU Deens. ÛeÛe&mee"er ns cees"s DeeJneve Deens. mebkeâšele meehe[uesuÙee ueeskeâebÛÙee JeemleJÙeeMeer DeeheCe mebheke&â keâmee "sJelees, Demee ØeMve efJeÛeejuee peele Deens. Ùee DemeneÙÙelesÛÙee keâeUele, DeeheCe ØelÙeskeâ efoJeme osJeeJej DeJeuebyetve peerJeve peiele Deenesle. ØeeLe&vee ns Skeâ DeeOÙeeeflcekeâ MeŒe Deens pÙeeÛee DeeOeej DeeheCe meJe&peCe Ùee meeLeerÛÙee DeepeejecegUs efvecee&Ce PeeuesuÙee keâ"erCe heefjefmLeleerÛee meecevee keâjCÙeemee"er keâjle Deenesle. YeefJe<Ùe Depetvener efÛebleepevekeâ efomele Deens hejbleg DeeheCe hegve®eflLele ef¡emleeJej DeeMee "sJelees. DeeheCe mJele:uee Dee"JeCe keâ¤ve efoueer heeefnpes keâer ce=lÙet ne MesJeš veener. ce=lÙetveblejÛee ØeJeeme Ùee peerJeveehes#ee Kethe megboj Je ceewuÙeJeeve Deens.
 ceuee (veJeerve efveÙegkeäle cnCetve) yeNÙeeÛe iees°er efMekeâeÙeuee efceUle Deensle keâejCe ceer yeNÙeeÛe iees°er heefnuÙeeboeÛe keâjle Deens. Glmegkeâlee DeeefCe efMekeâCÙeeÛeer FÛÚe Ùee Je=òeer ceePÙee peerJeveemee"er Kethe DeeJeMÙekeâ Deensle. veJeerve DevegYeJeebyeöue DeeefCe efJeMes<ele: keâšt DevegYeJeebyeöue ceeskeâUsheCeeÛeer Je=òeer yeeUieCes ns DeeJneve Deens. mekeâejelcekeâ yeepet heenCes DeeefCe ojjespe efMekeâCÙeemee"er ØeÙelveMeerue jenCes ne heg{s peeCÙeeÛee ceeie& Deens. hejcesÕejeJej ßeæe "sJeCeeNÙee ueeskeâebmee"er DeeOÙeeeflcekeâ yeU osCeejs ns heefJe$e keâeÙe& ceuee ØeÛeb[ Deevebo DeeefCe DeelceefJeÕeeme osCeejb Deens.
 Heâe. DeefJeveeMe OeesOe[s
 Oece&ieg¤ nesCÙeeÛeer FÛÚe ueneveheCeeheemetveÛe ceePÙee ceveele nesleer. pÙeeØeceeCes kegbâYeej ceeleerheemetve ce[kebâ yeveJeerle Demeleevee lÙeeuee JesieJesieàÙee ØekeâejÛes Deekeâej osTve lÙeeheemetve megboj, Deekeâef<e&le ce[kesâ yeveefJelees, Deieoer lÙeeØeceeCes ceePÙee DeeF&-Jeef[ueebveer ceePÙee peerJeveeuee ef¡emleer cetuÙeebÛÙee DeeOeejs Deekeâej efouee. ØeeLe&vee, keâece, DeYÙeeme, efMemle, ogmeNÙeebMeer Øesceeves JeeieCes ns mebmkeâej ueneveheCeeheemetveÛe ceePÙeeJej efyebyeJeues iesues. lÙeeÛeØeceeCes ceePeer Deepeer ceuee vesnceer Oece&ieg¤befJe<eÙeer Kethe Ûeebieueb meebiele Demes. lÙeecegUs ceePÙee ßeæsle Jee{ nesle iesueer. Ùee meJeeËcegUs ceePÙee peerJeveeuee ef¡emleer heeÛeejCeeÛee Peje ueneveheCeeheemetveÛe Hegâšuee. MeeUe Iejeheemetve ueebye DemeuÙeecegUs ceer Jemeleerie=nele jenle neslees. lÙeecegUs ØelÙe#e HeâeojebÛeb peerJevekeâeÙe& yeIetve ceePÙeeceOeerue Heâeoj nesCÙeeÛeer FÛÚe cepeyetle nesle iesueer. lÙeecegUs Skesâ efoJeMeer ceer Heâe. mšerHeâve Ieesmeeue, Skeâ ÙesMet mebIeerÙe Oece&ieg¤, Ùeebvee Yesšuees Je ceePÙeeceOeerue Oece&ieg¤ nesCÙeeÛeer FÛÚe lÙeebÛÙeekeâ[s JÙekeäle kesâueer lÙee efoJemeeheemetve lÙeebveer ceuee Øeeslmeenve DeeefCe meeLe efoueer. les ceePÙeeMeer Deeojeves Jeeieues DeeefCe lÙeebÛee mJele:Ûee YeeT cnCetve ceePÙeeJej efJeÕeeme "sJeuee lÙeecegUs ceePes heeÛeejCe cepeyetle Peeues.
 heCe pÙegefveDej keâe@uespeceOÙes iesuÙeeJej ceePeer peerJeveMewueer DeeefCe JeeieCetkeâ yeouet ueeieueer. nUtnUt ceePes ceve yeoueues, ceePeer Oece&ieg¤ yeveCÙeeÛeer FÛÚe keâceer nesT ueeieueer. ceer Kethe hewmes keâceeJetve ceePÙee heeuekeâebvee DeefYeceeve JeešeJee DeeefCe ieeJeele Skeâ ÙeMemJeer ceeCetme yeveCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee. vescekesâ, lÙee keâeUele, Heâe. pÙeesSue ef[kegâvne ceePÙee DeeÙeg<Ùeele osJeogleemeejKes Deeues. lÙeeJesUsuee ceer ieebieCeieeJe ÙesLeerue pÙegefveDej keâe@uespeceOÙes neslees DeeefCe Heâe. pÙeesSue lesLeerue ØecegKe Oece&ieg¤ nesles. lÙeebÛÙee ceeie&oMe&veecegUs ceer hegvne Skeâoe Oece&ieg¤ nesCÙeeÛee efJeÛeej ke⤠ueeieuees. ieebieCeieeJe ÙesLeerue Jemeefleie=nele jenle Demeleevee, ceuee jespeÛÙee efcemmee DeeefCe owvebefove ØeeLe&vesle menYeeieer nesCÙeeÛee Deevebo efceUle Demes. pÙeecegUs ceuee ØesjCee DeeefCe Øeeslmeenve efceUeues. lÙeeÛeyejesyej ceePÙee oesve ceeJeMÙee Oece&Yeefieveer DemeuÙeecegUs lÙeebÛeer ØeeLe&vee, Øeeslmeenve Je ceeie&oMe&ve ueeYeues.
 Deeheueer ef¡emleer ßeæe ner DeeheesDeehe peefceveerletve GieJeuesueer veener lej leer osJeekeâ[tve Deveskeâ efceMeveNÙeebÉejs DeeheuÙeeuee efceUeuesueer Deens Je leer DeepeheÙeËle efšketâve Deens. ceePeer Deepeer ceuee meebieeÙeÛeer, ef¡emleer Oece& mJeerkeâejCÙeemee"er lÙeebvee Deveskeâ iees°eRÛee lÙeeie keâjeJee ueeieuee Je Deveskeâ keâ"erCe heefjefmLeleerletve peeÙeuee ueeieues cee$e lÙeebveer ef¡emleer Oece& mees[uee veener. ef¡emleeuee les Oe¤ve jeefnues. leerÛe ßeæe ceuee efceUeueer. Deepe ceer Oece&ieg¤ Je ef¡emleer JÙekeäleer cnCetve mJele:uee ØeMve efJeÛeejlees keâer ceer ef¡emleer ßeæsÛÙee heefjhekeäJelesmee"er keâeÙe keâjerle Deens?
 ceer Oece&ieg¤ cnCetve ceePÙeeJej pÙee peyeeyeoeNÙee efouÙee peeleerue lÙee hetCe& Deeveboeves heej hee[CÙeeme ceePes ØeÙelve Demeleerue. Oece&«eeceeÛÙee iejpesvegmeej DeeefCe Jeefj‰ebveer meesheefJeuesuÙee keâeÙee&le ceer mJele:uee Peesketâve osCÙeeÛee ØeÙelve keâjerve. Oece&«eeceeleerue efJeefJeOe JeÙeesiešeleerue yebOet DeeefCe YeefieveeRmee"er mesJeekeâeÙe& keâjCÙeeme ceer ØeÙelve keâjerve. ueneve cegueebkeâ[s Je ÙegJekeâ-ÙegJeleeRkeâ[s efJeMes<e ue#e osCÙeeÛee ceePee ØeÙelve Demesue. hejcesÕejeuee OevÙeJeeo osT FefÛÚlees keâer ceePeer hee$elee vemeleevee lÙeeves ceuee lÙeeÛÙee keâeÙee&mee"er efveJe[ues. cnCetve hejcesÕejeuee OevÙeJeeo osleevee SJe{sÛe meebiet Mekeâlees, ‘‘ØeYetÛes Peeues yengGhekeâej, nesT keâmee ceer GlejeF&.’’
 Skeâ Oece&ieg¤ cnCetve ceePeer Gefö° : ceer kegâšgbyeele DeeefCe Skeâ ùoÙe, Skeâ ceve DeeefCe Skeâ Deelcee DemeuesuÙee meceepeele MeeblelesÛeer JeeleeJejCe efvecee&Ce keâjCÙeeÛee ØeÙelve keâjerve. DeepeÛÙee DeeOegefvekeâ Ùegieele DeeheCe cees"Ÿee ØeceeCeele leb$e%eeveeceOÙes iegbleuees Demeleevee DeeefCe Deeheuee efJeÕeeme ieceeJele Demeleevee, ceePÙee ueeskeâebÛeer keâeUpeer IesCes, lÙeebvee osJeeÛeer DeesUKe keâ¤ve osCes DeeefCe lÙeebvee osJeekeâ[s vesCes ns Skeâ Oece&ieg¤ cnCetve ceePes keâle&JÙe Deens. keâesefJe[-19 ceneceejercegUs DeeheuÙee peerJeveele De[ÛeCeer Ùesle Deensle. efÛeblee, vewjeMÙe DeeefCe efvejeMesÛÙee YeeJevee efoJemeWefoJeme Jee{le Deensle. Ùee heefjefmLeleerle, DeeheCe ØeMve ke⤠Mekeâlees, ‘‘osJeeuee lÙeeÛÙee ueeskeâebyeöue JeeF&š Jeešle veener keâe? lees kegâ"s Deens?’’ Skeâ Oece&ieg¤ Ùee veelÙeeves ceePes Gòej vesnceerÛe osJeeuee meJe&mJe Dehe&Ce keâjCes DeeefCe De[ÛeCeer DeeefCe DeeJneves Demeleeveener ueeskeâebmee"er lÙeeÛes keâeÙe& Ûeeuet "sJeCes nsÛe Demesue.
 ceePeer ueneveheCeeheemetveÛeer Oece&ieg¤ nesCÙeeÛeer FÛÚe Deepe hetCe& Peeueer Deens. ceer Kethe Deeveboer Deens keâejCe osJeeves ceuee lÙeeÛes keâece keâjCÙeemee"er efveJe[ues Deens. Ùee DeeJneveelcekeâ keâeUelener lÙeeves ceuee lÙeeÛes efceMevekeâeÙe& keâjCÙeeÛeer DeeefCe ueeskeâebheÙeËle heesnesÛeCÙeeÛeer ke=âhee efoueer Deens. cnCetve, ceer osJeeÛeer mlegleer keâjlees DeeefCe lÙeeÛes DeeYeej ceevelees DeeefCe ØeeLe&vee keâjlees keâer lees ceuee DeeMeerJee&o osle jenes. ceePÙee efØeÙe le®Ceebvees, ØeYet hee$e DemeuesuÙeebvee efveJe[le veener, hejbleg lees efveJe[uesuÙeebvee lÙeeÛÙee DeeJeenveemee"er hee$e yeveJelees. lÙeeÛÙee efceMeveceOÙes Ùeesieoeve osCÙeemee"er DeeheCe DeeheuÙee Deble:keâjCeele osJeeÛeer nekeâ mJesÛÚsves mJeerkeâe¤ Ùee.
 Heâe. yeve&[ HeâveeË[erme
 yeNÙeeÛe peCeebÛee Demee mecepe nesle Demesue keâer Oece&ieg¤ cnCepes keâesCeerlejer pevceeheemetve meble-heg®<e Jeiewjs Demesue. ceePÙee yeeyeleerle lemeb keâener veJnleb. ceePes yeeueheCe Flej cegueebØeceeCesÛe nesles. ceePes DeeF&-Je[erue ÛeÛe&keâeÙee&ceOÙes Kethe De«esmej nesles DeeefCe Skeâ Ûeebieueb GoenjCe lÙeebveer ceePÙee [esàÙeebmeceesj "sJeues nesles. ceePeer DeeF& ceuee ØelÙeskeâ jefJeJeejer efvelÙevesceeves meC[smketâuemee"er IesTve peele Demes DeeefCe ceer JesoermesJekeâ cnCetve kegâ"ueerner efcemmee ÛegkeâJet veÙes ÙeeJej efleÛes yeejerkeâ ue#e Demes. jefJeJeejer efcemmeeuee peeCes Je jesPejerÛeer ØeeLe&vee keâjCes, ¢ee JÙeefleefjkeäle Deecner Skeâ kegâšgbye cnCetve Skeâ$e ØeeLe&vee keâjerle veJnlees efkebâJee DeeceÛÙee ßeæsefJe<eÙeer keâOeerÛe GIe[heCes yeesuele veJnlees. ceuee Dee"JelebÙe keâer ceer ueneve Demeleevee DeYÙeeme DeeefCe ßeæe ¢eebÛeer meebie[ IeeueCes ceuee Kethe pe[ peele Demes, cee$e ßeæsuee ceePÙee DeeÙeg<Ùeele vesnceer ØeLece mLeeve Demes. ceuee nsner Dee"Jeles keâer ceer HeâeojebÛes ØeJeÛeve Sskeâle Demes DeeefCe lÙeebveer keâOeerlejer meebefieleuesuÙee iees°eRveer ØeYeeJeerle nesle Demes. ÛeewLeerle ØeLece ef¡emleMejerj mJeerkeâejCÙeeÛeer leÙeejer keâjerle Demeleevee ceer les Kethe ieebYeerÙee&ves Iesleues nesles; efkeâceeve ceuee ns ceenerle nesles DeeefCe ceePeer ßeæe nesleer keâer ceer ef¡emleeÛes Mejerj mJeerkeâejCeej Deens. heCe cegUele ceer Skeâ meJe&meeceevÙe cegueiee neslees, KesUCÙeeceOÙes DeeefCe šer.Jner. heenCÙeeceOÙes hejcesÕejehes#ee peemle jme neslee. meeleJeeruee Demeleevee ceePÙee ßeæsÛÙee ØeJeemeele Skeâ JeUCe Deeues, keâejCe ceer hejcesÕejeuee peJeUtve MeesOeCÙeeÛÙee ceesefncesJej efveIeeuees neslees. ceer ceePÙee Flej OeceeaÙe efce$eebkeâ[tve lÙeebÛÙee ßeæsefJe<eÙeer Je heæleerefJe<eÙeer efJeÛeejhetme ke⤠ueeieuees neslees. ceer Flej Oecee&efJe<eÙeer Je lÙeebÛÙee efMekeâJeCegkeâerefJe<eÙeer ceePÙee ceÙee&efole JÙeehleerceOÙes MeesOe IesT ueeieuees neslees. lÙeeÛe Je<eea ceePÙee heeuekeâebveer cegbyeF&ntve JemeF&uee mLeeefÙekeâ nesCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee. JemeF&ceOÙes ceer ke@âLeefuekeâ Oecee&ÛÙee heeUCÙeeceOÙes meehe[uees. efpeLes peeJes efleLes ceuee Oeeefce&keâlee Je DeOÙeelce efomes DeeefCe ¢eecegUs ceer ceePÙee mJele:ÛÙee Oecee&efJe<eÙeer DeefOekeâ KeesueJej efMekeâCÙeeme Glmegkeâ Peeuees. yejeÛe JesU efveIetve iesuee DeeefCe ceuee ke@âLeefuekeâ Oecee&ÛÙee mesJesÛeer peeCeerJe nesT ueeieueer, lesJne ceePes yejsÛe ØeMve Devegòejerle nesles. hejcesÕejeÛÙee ke=âhesves lÙee Je<eea ceer Â{erkeâjCe mee›eâeceWle mJeerkeâejCeej neslees. nerÛe leer JesU nesleer pesJne ceePÙee heeÛeejCeeÛee heeÙee ef¡emlemeYesÛÙee efMekeâJeCegkeâerves Je ßeæsves cepeyetle Peeuee DeeefCe ceuee Kee$eer hešueer keâer ceer pÙeeÛee MeesOe Iesle neslees lees ceeie& ceuee meehe[uee Deens. ceuee DeeÕeemeve ueeYeues nesles keâer ceuee ogmejerkeâ[s yeIeCÙeeÛeer iejpe veener. keâejCe ceePÙee hejcesÕejekeâ[s Deveble peerJeveeÛes Meyo Deensle. Â{erkeâjCe mee›eâeceWleeÛÙee JesUer ceePeer ßeæe DeefOekeâ Â{ Peeueer DeeefCe ceuee peeCeerJe Peeueer keâer ØeYet ÙesMetÛÙee Oece&ieg®heoeceOÙes meceeefJe° nesCÙeeÛes heeÛeejCe ceuee hejcesÕeJej keâjerle Deens.
 meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ceneefJeÅeeueÙeele efMekeâle Demeleevee ceer Skeâ meef›eâÙe efJeÅeeLeea neslees DeeefCe yeNÙeeÛe meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâceebÛÙee DeeÙeespeve-efveÙeespeveeceOÙes ceer menYeeieer nesle neslees. lÙeeÛeyejesyej ceer ke=âheeceelee keâefLe[^ue heehe[er, ÙesLes Skeâ meef›eâÙe meYeemeo neslees Je yeNÙeeÛe Ghe›eâceebceOÙes ceole keâjerle Demes. Goe. Â{erkeâjCe Jeie& ÛeeueJeCes, cetueieeceer ef¡emleer mecetn yeebOeCeer FlÙeeoer. ¢eeÛe JesUsuee ceuee DeMeer peeCeerJe Peeueer keâer pees Deevebo DeeefCe pes meceeOeeve ceuee Oeeefce&keâ keâeÙee&letve efceUle Demes les ceuee peeieeflekeâ iees°eRceOÙes keâOeerÛe meehe[ues veener. heCe ner peeCeerJe hesÛeele hee[Ceejer nesleer keâejCe ceuee nsosKeerue ceenerle nesles keâer ceuee Skeâ Oeekeâšer yenerCe Deens Je ceePÙee DeeF&-Jeef[ueebefJe<eÙeer ceePeer keâener peyeeyeoejer Deens, pees ceePÙee heeÛeejCeeuee Skeâ efveJJeU efJejesOeeYeeme neslee. lÙeecegUs ceer ceePÙee heeÛejCeeefJe<eÙeer ceePÙee heeuekeâebMeer yeesueeÙeÛes "jJeues. Dee§eÙee&Ûeer iees° DeMeer keâer les DeefleMeÙe Deeveboer Peeues DeeefCe lÙeebveer lÙeebÛÙee cneleejheCeeÛee Deemeje hejcesÕejeuee Dehe&Ce keâjCÙeeÛes "jJeues. nerÛe ceePÙee heeÛeejCeeefJe<eÙeer DeefOekeâ KeesueJej efJeÛeej keâjCÙeeÛeer DeefOeke=âle meg®Jeele nesleer. ceer Deieoer ceeskeâUsheCeeves ceePÙee heeÛeejCeeefJe<eÙeer efce$eheefjJeejeceOÙes DeeefCe Deehles°ebceOÙes yeesuet ueeieuees neslees.
 Oece&ieg¤ nesCÙeeÛee nslet ceePÙeemeceesj Deieoer mhe° neslee. Oece&ieg¤, ef¡emleeÛÙee efJeÕeemet ueeskeâebvee ÙesMet ef¡emleeÛeer mesJee osle Demelees. pesJne Skeâ Oece&ieg¤ heefJe$e efcemmeeyeefueoeve Dehe&Ce keâjerle Demeleele lesJne les Oece&ieg¤ vemetve ef¡emle mJele: les Dehe&Ce keâjerle Demeleele. pesJne les kegâcemeej mee›eâeceWleeceOÙes heehe#ecee osleele lesJne ef¡emle mJele: efleLes #eceeoeve Øeoeve keâjerle Demelees. pesJne les ef¡emlemeYesÛes efMekeâJeCe DeeefCe ØeÛeej ¢ee efceMeveceOÙes menYeeie Iesle Demeleele lesJne ef¡emle lÙeebÛÙeeÉejs yeesuele Demelees. pesJne Oece&ieg¤ ßeæeJebleebvee Øesce, Oeerj osleele Je lÙeebÛes meeblJeve keâjleele lesJne lÙeebÛÙee meesyele ef¡emle KejsheCeeves GheefmLele Demelees. heg{s meble pee@ve efJeÙeeveer ¢eebveer Oece&ieg®heo ns heg{erue JeekeäÙeele mhe° kesâues Deens, ‘‘leejCeeÛes keâeÙe& Oece&ieg¤ he=LJeerJej heg{s vesle Demeleele. pej DeeheCe KeNÙee DeLee&ves ¢ee he=LJeerJej Oece&ieg¤bvee mecepet Mekeâuees lej DeeheCe Yeerleerves veener lej Øesceeves cee¤ve peeT.’’ Oece&ieg¤ ns ef¡emleeÛÙee ùoÙeeleerue Øesce Deensle.
 efve<keâ<e&
 heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer lÙeebÛÙee MeyoeceOÙes Oece&ieg¤, ef[keâve efkebâJee ›elemLe ¢eebÛÙee heeÛeejCeeuee ef¡emleekeâ[tve Deeuesues Skeâ DeodYegle Deeceb$eCe cnšues Deens. yeeefhlemcee PeeuesuÙee ØelÙeskeâ JÙekeäleeruee DeefÉleerÙeefjlÙee ef¡emleeÛes DevegkeâjCe keâjCÙeeme yeesueeJeCÙeele Deeues Deens DeeefCe Oece&ieg¤, ef[keâve DeeefCe ›elemLe ¢eebvee ef¡emlemeYesceOÙes Skeâe efJeefMe° mesJeekeâeÙee&mee"er yeesueeJeues iesues Deens. Oece&ieg®heo cnCepes ÙesMetÛÙee ceeiee&Jej ÛeeueCes, hejcesÕejeMeer hetCe&heCes DeeefCe ceveeheemetve veeles efvecee&Ce keâjCes Je ef¡emleeuee KeesueJej peeCetve IesCes, ns Deecneuee JewÙeefkeälekeâefjlÙee KeNÙeeKegNÙee iejpetbvee DeesUKeCÙeeme DeeefCe lÙeeÛeJesUer Skeâ DeeOÙeeeflcekeâ veslee yevetve ueeskeâebvee De[ÛeCeer DeeefCe mebkeâšeÛÙee JesUer ceeie&oMe&ve keâ¤ve Flejebmee"er Skeâ GoenjCe ØemLeeefhele keâjCÙeeme ceole keâjles.
 ¢ee mee›eâeceWleeÉejs Deecner Oece&ieg®heoemee"er Iesleuesues yeÇeroJeekeäÙe Deens, ‘‘¢eeheg{s ceer peielees Demes veener lej, ef¡emle ceePÙee"eÙeer peielees’’ (ieueleer 2:20). ¢ee yeÇeroJeekeäÙeeves Deecner Oece&ieg®heoeceOÙes ceneceejerÛÙee keâeUele heoehe&Ce keâjerle Deenesle DeeefCe ¢eeJej ceveve keâjerle Deenesle keâer ceneceejerÛÙee ¢ee JeeleeJejCeeceOÙes Deecneuee Øeefleef¡emle nesCÙeeÛes heeÛeejCe Deens. ef¡emleeÛee ne mJeYeeJe ieg®oer#esÛÙee mee›eâeceWleeÉejs Oece&ieg¤bceOÙes efJekeâefmele kesâuee peelees. pÙeeJesUer efyeMehe nele "sJetve ØeeLe&vee keâjleele, lÙeeJesUer leer JÙekeäleer ef¡emleeÛÙee ÙeepekeâheCeeceOÙes menYeeieer nesles. Oece&ieg®heo cnCepes keâesCeer mJele:ÛÙee efnceleerJej keâceeJeuesueer heoJeer veJns, lej hejcesÕejeÛÙee ke=âheeMeerJee&oeÛee Skeâ Yeeie Deens, pÙeeceOÙes ef¡emle Kegö lÙee Oece&ieg®bÉejs keâeÙe& keâjerle Demelees. Oece&ieg®heo ns ef¡emleemee"er Jeeefnuesues Skeâ meeOeve Deens. lÙeele lÙeebveer mJele:Ûee mJeeLe& meeOeeÙeÛee vemelees. ef¡emlemeYesceOÙes Oece&ieg¤bvee pees ceeve Deens lees lÙeebÛÙee mJekeâle=&lJeecegUs veJns lej, ef¡emle pees lÙeebÛÙeeÉejs Je lÙeebÛÙee"eÙeer keâeÙe& keâjlees lÙeecegUs Deens. Deecner Oece&ieg¤ cnCetve ef¡emleeÛeb Ùeepekeâheo peieCÙeeme yeesueeJeCÙeele Deeuees Deenesle – pees ef¡emlemeYesÛes cemlekeâ DeeefCe ceW{heeU Deens. ieg®oer#esJesUer osCÙeele Deeuesues ef¡emleeÛes DeefOekeâej Jeehe¤ve ØeYegMeyo Iees<eefJeCÙeeme Deecneuee yeesueeefJeCÙeele Deeues Deens. lÙeeÉejs Deecner lÙeeÛeer mesJee keâ¤ve DeeefCe ner ke=âhee ueeskeâebheÙeËle heesnÛeefJeCÙeeÛes meeOeve yevet. pesJne Oece&ieg¤ kegâcemeej Sskeâleele lesJne les heehe#ecee osle veenerle lej mJele: ef¡emle osle Demelees. pesJne Oece&ieg¤ efcemmeeJej cnCeleele, ‘‘ns ceePes Mejerj Deens’’ lesJne ef¡emle lÙeebÛÙee cegKeeletve yeesuele Demelees. pÙeele les DeeheuÙee ØesceU DeeheguekeâerÛee Skeâ$e peceuesuÙee ueeskeâebceOÙes Je<ee&Je keâjerle Demeleele DeeefCe lÙeebvee ef¡emleeÉejs efhelee Je heefJe$e Deelcee ¢eebÛÙeekeâ[s ceeie&›eâceCe keâjCÙeeme ceole keâjerle Demeleele. Lees[keäÙeele meebieeÙeÛeb Peeueb lej, Deecner Oece&ieg¤ ¢eemee"er peielees keâer DeeceÛÙee keâeÙee&Éejs Deecner ef¡emleeÛeer megJeelee& peieeuee meebiet Meketâ DeeefCe ef¡emlemeYee ner ef¡emle pees ØecegKe DeeefCe ceW{heeU Deens lÙeeÛÙee veeJes ØemLeeefhele ke⤠Meketâ. lej Deecner efleles DeeceÛes keâeÙe& peejer "sJeCÙeemee"er legceÛÙee ØeeLe&vesÛeer Dehes#ee keâjerle Deenesle. Deecner ØeYetÛÙee ceàÙeele Deieoer ceveeheemetve keâeÙe& ke⤠FefÛÚle Deenesle.