mebheeokeâerÙe – जानेवारी २०२२


 
 heeÛeejCe : mesJee keâjCÙeemee"er
 yeeÙeyeue DeeheCeeme meebieles keâer hejcesÕejeves ceeCemeeuee mJele:ÛÙee ØeeflecesØeceeCes yeveJeues Deens, hejcesÕejeÛÙee ØeeflecesØeceeCes vej DeeefCe veejer Demes lÙeeves DeeheCeeme efvecee&Ce kesâues Deens (Glheòeer 1:27). leLeeheer, DeeheCe pejer hejcesÕejeÛÙee ØeeflecesØeceeCes efvecee&Ce kesâuesues Demeuees lejer DeeheCe heefjhetCe& ceeveJe veener, efMeJeeÙe DeeheuÙee heeheer mJeYeeJeecegUs DeeheCe Depetvener DeMekeäle DeeefCe DeheefjhetCe& yevelees. ¢ee meJe& heefjefmLeleerceOÙes cnCepesÛe DeeheuÙee DeMekeäleheCeele DeeheCe heefJe$e peerJeve peieCÙeemee"er hejcesÕejeÛeer ke=âhee MeesOeCes nsÛe DeeheuÙeemee"er heeÛeejCe Deens. hejcesÕejeÛeer FÛÚe Deens keâer DeeheCe heefJe$e peerJeve peieeJes. heCe DeeheuÙee ceeveJeer DehetCe&lesceOÙes DeveskeâJesUe DeeheCeeme ceesn, og:Ke DeeefCe Goeefmevelee ¢eebÛee meecevee keâjeJee ueeielees. DeMee ØekeâejÛÙee leCeeJeebcegUs DeeefCe mebIe<ee&cegUs DeeheCe pesjerme Ùeslees. keâOeerkeâOeer DeeheCeeme ¢ee mebIe<ee&letve yeensj he[Ces keâ"erCe nesles. DeeheuÙeemeceesj mJele:efJe<eÙeer DeeefCe osJeeefJe<eÙeer Deveskeâ ØeMve GYes jenleele. DeeheCeeme mJele:Ûes DeefmlelJe, Deeheues heeÛeejCe hetCe&heCes mecepele veener. ceer keâesCe Deens? keâes"tve Deeuees? ¢eeJesUerÛe ceePee pevce keâe Peeuee? ¢eeÛe Øeebleele ceer keâe pevceeuee Deeuees? hejcesÕej keâesCe Deens? lÙeeves ceuee keâe yeesueeJeues Deens? ¢ee meJe& ØeMveebÛeer Gòejs ceuee hejcesÕejeceOÙesÛe meehe[t Mekeâleele. ceePee efJeÕeeme Demeuee heeefnpes keâer hejcesÕej ceePee efvecee&lee Deens. hejcesÕej ceePee efvecee&lee DemeuÙeeves ceePee pevce ne ÙeesieeÙeesieeves efkebâJee DeLe&nerve Demee Peeuesuee veener. ceePÙee pevceeceeies Skeâ Göer° Deens. hejcesÕejeÛes Göer° keâer lÙeeves ceuee Skeâe efJeefMe° Ùeespevesvegmeej ¢ee peieeceOÙes hee"Jeues Deens. ØelÙeskeâ JÙekeäleermee"er hejcesÕejeÛeer Ùeespevee Deens, ØelÙeskeâemee"er heeÛeejCe Deens, cnCetve meble heeshe ogmejs pee@ve hee@ue meebieleele, ‘‘ØelÙeskeâ peerJeve ns heeÛeejCe Deens’’ (peeieeflekeâ heeÛeejCe efove mebosMe 2001). heeÛeejCe ne Meyo ‘Jeeskeâejs’ (vocare) ¢ee ue@šerve Meyoeheemetve Deeuesuee Deens, cnCepes ‘‘nekeâ/yeesueeJeCes’’ (call). meJeeËvee heefJe$e peerJeve peieCÙeemee"er yeesueeJeCÙeele Deeues Deens. mJeeLe& DeeefCe og:KeecegUs pes peie DebOekeâejceÙe Peeues Deens, lÙee DebOekeâejceÙe peieele DeeheCe ef¡emleeÛee ØekeâeMe yeveeJes cnCetve DeeheCeebme heeÛeejCe keâjCÙeele Deeues Deens.
 heeefJe$ÙeeÛÙee meeJe&ef$ekeâ heeÛejCeeceOÙes ØelÙeskeâ JÙekeäleeruee hejcesÕejeÛes JewÙeefkeälekeâ heeÛeejCe Deens : Deveskeâebvee JewJeeefnkeâ peerJeve peieCÙeemee"er heeÛeejCe nesles, lej keâenerpeCeebvee Oece&ieg¤/Oece&Yeefieveer nesCÙeemee"er, ›elemLe peerJeve peieCÙeemee"er heeÛeejCe nesles. ØelÙeskeâ heeÛeejCe ns DeeheuÙee ùoÙeeceOeerue heefJe$e DeelcÙeeÛeer osCeieer DeeefCe Skeâ iet{ ÛeUJeU Deens, peer osCeieer DeeheuÙeeuee ef¡emlemeYesceOÙes GoejheCes,Deeveboeves DeeefCe yegæerceòesves hejcesÕejeÛeer mesJee keâjCÙeeÛes Deeceb$eCe osle Deens. hejcesÕejeves DeeheCeeme lÙeeÛeer mesJee keâjCÙeemee"er yeesueeJeues Deens. Oece&ieg¤/Oece&Yeefieveer nesCÙeemee"er hejcesÕejeÛÙee nekesâuee neskeâej osCes DeeefCe lÙee nekesâuee ØeLece ØeeOeevÙe osCes ns ceePes Kejs ef¡emleer keâle&JÙe Deens. ceePes heeÛeejCe ceuee keâmes mecepesue? hejcesÕej ceuee yeesueeJele Deens keâe? hejcesÕejeÛeer JeeCeer ceuee keâMeeØekeâejs Ssketâ ÙesF&ue?
 yeeÙeyeueceOeerue heeÛeejCeeÛeer heæle
 yeeÙeyeueceOÙes Oeeefce&keâ efMe#eCe ner hejcesÕejeÛÙee ueeskeâebÛeer cees"er peyeeyeoejer Deens Demes meelelÙeeves meebieCÙeele Deeues Deens. pegvÙee keâjejeceOÙes Ùengoer ueeskeâebvee melele Dee"JeCe keâ¤ve osCÙeele Ùesle Demes keâer lÙeebÛÙee mJele:ÛÙee cegueebÛÙee Oeeefce&keâ efMe#eCeeÛeer peyeeyeoejer lÙeebveer heej hee[eJeer. veJeerve keâjejeceOÙesosKeerue ÛeÛe&mee"er Oeeefce&keâ efMe#eCe Heâej cenòJeeÛes Deens DeeefCe ÛeÛe& ¢eekeâ[s meg¤Jeeleerheemetve yeejkeâeF&ves ue#e osTve Deens. hejcesÕejeves pesJne keâener ueeskeâebvee efJeefMe° mesJesmee"er yeesueeJeues lesJne lÙeebveer lÙeeuee keâMeeØekeâejs Øeeflemeeo efouee? meeceevÙelee yeeÙeyeueceOeerue heeÛeejCeemee"er heg{erue cegös ie=nerle Oejues peele Demele :-
 1. cenlJeeÛes cnCepes heeÛeejCe hejcesÕejekeâ[tve nesles : hejcesÕej mJele: efkebâJee lÙeeÛÙee ogleeÉejs lÙee JÙekeäleeryejesyej yeesuelees.
 2. heeÛeejCeeÛee mebosMe efkebâJee lÙeeÛes JeCe&ve efoues peeles.
 3. yeNÙeeÛe JesUsuee heeÛeejCe Øeehle Peeuesueer JÙekeäleer Dee#eshe Iesles (ceer me#ece veener).
 4. Ùee Dee#esheeuee Gòej osleevee hejcesÕej lÙee JÙekeäleeruee lÙeeÛÙee hee"eRyÙeeÛeer DeeefCe mebj#eCeeÛeer Kee$eer oslees.
 5. MesJešer, pÙee JÙekeäleeruee heeÛeejCe Peeues Deens leer JÙekeäleer hejcesÕejeÛÙee nekesâuee Øeeflemeeo osles DeeefCe heeÛeejCeeÛee mJeerkeâej keâjles.
 Jejerue heæleervegmeej yeeÙeyeueceOÙes hejcesÕejeves ueeskeâebvee keâmes yeesueeJeues DeeefCe hejcesÕejeÛÙee DeeJeenveeuee lÙeebveer keâMeeØekeâejs Øeeflemeeo efouee ¢eeÛeer Deveskeâ GoenjCes DeeheuÙeemeceesj Deensle. Goe. pegvÙee keâjejeceOÙes hejcesÕejeves ceesMes, ÙenesMeJee, SefueÙee, DeefueMee DeeefCe Flej Deveskeâ mebos°Ÿeebvee lÙeeÛeer mesJee keâjCÙeemee"er yeesueeJeues. hejcesÕejeves ceneve mebos°e ceesMes ¢eeme heeÛeejCe kesâues, heCe ceesMesves lÙeemee"er Dee#eshe Iesleuee DeeefCe MesJešer hejcesÕejeves efouesuÙee mebj#eCeeÛÙee Kee$eerveblej ceesMesves hejcesÕejeÛes heeÛeejCe mJeerkeâejues (heene efveie&ce 3 Je 4). mJele: hejcesÕejeves ceesMesuee efMekeâefJeues DeeefCe ceesMesves lÙee efMekeâJeCeerØeceeCes Deeheues heeÛeejCe DeeÛeejCeele DeeCeues. ceesMesÛeer FÛÚe nesleer keâer lÙeeÛee DevegÙeeÙeer ÙenesMeJeeves lÙeeÛÙee menJeemeeceOÙes efoIe&keâeU efMe#eCe IÙeeJes cnCepes lÙeeÛÙeeveblej lees FœeeSueer ueeskeâebÛes vesle=lJe ke⤠Mekesâue. heg{s ÙenesMeJeeves pesJne FœeeSueer ueeskeâebÛÙee vesle=lJeeÛee keâeÙe&Yeej mJeerkeâejuee lesJne hejcesÕejeves lÙeeuee cnšues : ‘‘legPÙee DeeÙeg<Ùeele legPÙeeheg{s keâesCeeÛeener efškeâeJe ueeieCeej veener; pemee ceesMesyejesyej ceer neslees lemeeÛe legPÙeeyejesyejner ceer Demesve, ceer leguee mees[Ceej veener DeeefCe leguee šekeâCeej veener’’ (ÙenesMeJee 1:5).
 SefueÙee hejcesÕejeÛee Skeâ heje›eâceer mebos°e neslee. lÙeeÛee efJeÕeeme Flekeâe cepeyetle neslee keâer lÙeeÛÙee MeyoecegUs he=LJeerJej mee[sleerve Je<ex heeTme he[uee veener; lÙeeÛÙee MeyoecegUs meejHeâLe ÙesLeerue efJeOeJesÛes efhe"eÛes ce[kesâ DeeefCe lesueeÛeer kegâheer efjkeâeceer Peeueer veener; lÙeeÛÙee Meyoeves efJeOeJesÛee ce=le cegueiee efpeJeble Peeuee; lÙeeÛÙee Meyoeves hesieve owJele yeeue ¢eeuee Deefhe&uesues Dehe&Ce ve° keâjCÙeemee"er DeekeâeMeebletve DeefiveJe<ee&Je Peeuee (heene 1 jepes 17 Je 18). mebos°e SefueÙee ¢eeÛes heeÛeejCe DeeefCe peerJeve yeNÙeeÛe ueeskeâebmee"er efJeÕeemeeÛee Skeâ ceneve DeeoMe& Deens. heg{s SefueÙeeuee DeefueMeeuee lÙeeÛee GòejeefOekeâejer cnCetve DeefYeef<ekeäle keâjCÙeeme meebefieleues peeles. SueerÙee ÙesTve Deeheuee Peiee lÙeeÛÙee DebieeJej šekeâlees (1 jepes 19;19), cnCepes DeefueMeeuee hejcesÕejeÛee mebos°e nesCÙeemee"er heeÛeejCe keâjCÙeele Deeues Deens ner lÙeeÛeer KetCe nesleer. DeefueMeeves efJeÕeemetheCes peJeU peJeU 65 Je<eeËhes#ee peemle hejcesÕejeÛeer efvemJeeLeeaheCes mesJee kesâueer. pegvÙee keâjejeceOÙes heeÛeejCeeÛeer DeMeer yejerÛe GoenjCes Deensle pÙeebheemetve DeeheCeeme hejcesÕejeÛÙee heeÛeejCeeuee neskeâej osCÙeemee"er mHegâleea efceUt Mekeâles.
 veJeerve keâjejeceOÙes ØeYet ÙesMetves DeeheuÙee Øesef<eleebvee DeeefCe Flej efMe<Ùeebvee DeeheuÙee yejesyej jenCÙeemee"er heeÛeejCe kesâues. lÙeebbvee DeMegæ DeelcÙeeJejÛee DeefOekeâej DeeefCe jesie yejs keâjCÙeeÛeer Mekeäleer efoueer. ØeYet ÙesMetves lÙeebvee DeeheuÙeeyejesyej "sJeues. lÙeebvee ØeefMe#eCe efoues, pesCeskeâ¤ve les peeTve MegYeJele&ceeveeÛee Øemeej keâjleerue. ØeYet ÙesMetves DeeheuÙee efMe<Ùeebbvee keâMeeØekeâejs heeÛeejCe kesâues ¢eeÛeer DeeheuÙeeuee peeCeerJe Deens (uetkeâ 5:1-11). lÙeeÛeØeceeCes DeeheCe yeeÙeyeueceOÙes nsosKeerue JeeÛelees keâer meble heewueÛes heefjJele&ve keâMeeØekeâejs Peeues DeeefCe keâmee lees ØeYet ÙesMetÛee DevegÙeeÙeer yeveuee (Øes.ke=â. 9:1-19). efMe<Ùeebbvee Øesef<eleerÙe keâeÙee&mee"er ØeefMe#eCe osCÙeeÛee veJeerve keâjejeleerue vecetvee mJele: ØeYet ÙesMet ef¡emleeves efveef§ele kesâuee Deens. heefnuÙee mesefcevejerÛeer meeOeer heCe meJe&meceeJesMekeâ ¤hejs<ee MegYeJele&ceeveeÛÙee MeyoebceOÙes jsKeešCÙeele Deeueer Deens : ‘‘lÙeeves yeeje peCeebÛeer vesceCetkeâ kesâueer, DeMeemee"er keâer lÙeebveer DeeheCeeyejesyej DemeeJes Je Yetles keâe{CÙeeÛee DeefOekeâej osTve MegYeJele&ceeveeÛÙee Iees<eCesmee"er lÙeebme hee"JeeJes’’ (ceeke&â 3:14-15).
 ØeYet ÙesMet ef¡emleeyejesyej (ØeefMe#eCeemee"er) hetCe& leerve Je<ex DemeCes ne ÛeÛe&mee"er ÙesCeeNÙee MelekeâebceOÙes Oece&ieg¤bÛÙee ØeefMe#eCeemee"er Skeâ DeeojCeerÙe vecetvee neslee. meble heewueves pesJne efleceLeerÛeer efveJe[ kesâueer lesJne lÙeeÛeer nerÛe FÛÚe nesleer keâer efleceLeerves melele lÙeeÛÙeeyejesyej jeneJes DeeefCe efMekeâeJes (Øes.ke=â.16:3). ÛeÛe&ÛÙee ¢ee meg®JeeleerÛÙee keâeUele Jeef[uepeveebveer ‘ØeYet ÙesMet efMe<Ùeebvee efMekeâefJelees DeeefCe Øes<eerle Flejebbvee efMekeâefJeleele’ ¢ee GoenjCeebÛes DevegkeâjCe keâ¤ve ÛeÛe&ceOÙes mesJeekeâeÙe& osCeeNÙee ueeskeâebbvee efMekeâefJeues. lÙeebvee heefJe$e keâeÙe& keâjCÙeemee"er ØeefMe#eCe efoues. ¢ee keâeUele le¤Ce cegues pÙes‰ Jeef[ueOeeNÙee ceeCemeebvee pe[tve jenele DeeefCe Je[eruepeve lÙeebvee ØeYetÛÙee MeyoeefJe<eÙeer DeeefCe ÛeÛe&ceOeerue Flej mesJeekeâeÙee&efJe<eÙeer ØeefMe#eCe osle. DeMeeØekeâejs veJeerve keâjejeÛÙee keâeUeceOÙes le¤Ceebvee mesJeekeâeÙee&Ûes ØeefMe#eCe osCÙeele Ùesle Demes. ¢ee ØeefMe#eCeeceOetveÛe Øesef<eleebbveer DeeefCe efMe<Ùeebbveer heejKetve keâener peCeebÛeer Oece&ieg¤ nesCÙeemee"er efveJe[ kesâueer. veJeerve keâjej ÛeÛe& veslÙeebÛÙee leerve mesJeekeâeÙe& ßesCeeRÛee GuuesKe keâjlees : efyeMehe, Oece&ieg¤ DeeefCe ef[keâve. Sheermekeâesheesme (Episcopos,cnCepes efyeMehe) ne Meyo oesve «eerkeâ Meyoebheemetve Deeuee Deens: Sheer (Jej) DeeefCe mkeâesheerDees (heenCes), cnCepes kegâCeeJejlejer osKejsKe keâjCes/heeneCes (overseer). cnCepes vescetve efouesuÙee ef¡emleer pevemecegoeÙeeÛeer osKejsKe (overseer) keâjCÙeeÛeer peyeeyeoejer efyeMeheebkeâ[s nesleer/Demeles. Oece&ieg¤/Heâeoj ne Meyo ‘ØesmeyÙegšsjesme’ (Presbuteros) ¢ee «eerkeâ Meyoeheemetve Deeuesuee Deens, pÙeeÛes Fb«epeerceOÙes ‘Je[erue’ efkebâJee Øesefmyešj (Presbyter/priest) Demes Yee<eeblej keâjCÙeele Deeues Deens. Oece&ieg¤bvee DeeMeerJee&ohetJe&keâ nele "sJetve oer#ee osCÙeele Ùesle nesleer (1 efleceLeer 4:14;5:22); lÙeebveer GheosMe kesâuee DeeefCe ueeskeâebvee efMekeâefJeues (1 efleceLeer 5:17) DeeefCe lÙeebveer mee›eâeceWles meepejer kesâueer (Ùeekeâesye 5:13-15). lÙeekeâeUeceOÙes ner Oece&ieg¤bÛeer DeeJeMÙekeâ keâeÙex nesleer. lÙeeÛeØeceeCes «eerkeâceOeerue ‘[eÙekeâesveesme’ (diakonos, ¢ee Meyoeheemetve ef[keâve ne Meyo Deeuee Deens). ne Meyo ef[keâveÛÙee mesJeekeâeÙee&mee"er JeehejCÙeele Deeuee Deens. Øesef<eleebvee/Oece&ieg¤bvee ceole keâjCÙeemee"er ef[keâvmeÛeer (ef[keâve ne Meyo [eÙekeâesveesme ¢ee Meyoeheemetve Deeuee Deens, cnCepes mesJekeâ) efveÙegkeäleer keâjCÙeele Deeueer nesleer (Øes ke=â. 6:1-6). DeepeheÙeËle efyeMehe, Oece&ieg¤ DeeefCe ef[keâve ner eflevner mesJekeâheos ef¡emlemeYesceOÙes DeKeb[erleheCes keâeÙe&jle Deensle. meg¤Jeeleerheemetve ¢ee eflevner mesJekeâheoebkeâ[s ef¡emlemeYesceOÙes efJeMes<e ue#e hegjefJeCÙeele Deeues Deens, keâejCe leMeer ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛeer FÛÚe nesleer. mJele: ØeYet ÙesMetves DeeheuÙee efMe<Ùeebbvee ieg¤oer#ee efoueer DeeefCe efMe<Ùeebbveer Flejebbvee efo#ee efoueer DeeefCe ns DeepeheÙeËle DeKeb[erleheCes Ûeeuet Deens (pÙeeuee Apostolic Succession cnCeleele).
 veJeerve keâjejeceOÙes efyeMehe DeeefCe Oece&ieg¤ ¢eebÛes keâeÙe& peJeUpeJeU meejKesÛe Deens, heCe keâener ef"keâeCeer meboYe& Dee{Uleele keâer lÙeebvee JesieàÙee veeJeeves mebyeesOeCÙeele Deeues Deens. Goe. meble heewueves ÛeÛe&ÛÙee Presbuterosvee (Je[erueebvee) DeeheuÙee peJeU yeesueeJeues DeeefCe cnšues…. legcner mJele:keâ[s Je pÙee keâUheele heefJe$e DeelcÙeeves legcnebme episcopos (efyeMehe) keâ¤ve "sJeues lÙee meJeeËkeâ[s ue#e Åee (Øes.ke=â. 20:17,28). veblej heg{s ogmeNÙee MelekeâeÛÙee meg¤Jeeleerheemetve episcoposÛÙee (efyeMeheebÛÙee) keâeÙee&uee Heâej cenlJe Øeehle Peeues, ¢eeÛes hegjeJes meble FivesefMeDeme Dee@Heâ DeBšerDeesKe (F.me. 107) ¢eeÛÙee efueKeeCeeceOÙes Dee{Uleele. meble FivesefMeDemeves yeeÙeyeueceOeerue meboYee&Je¤ve mhe° kesâues keâer efyeMeheebÛes keâeÙe& DeeefCe DeefOekeâej Oece&ieg¤ DeeefCe ef[keâve ¢eebÛÙeentve ßes‰ DeeefCe GÛÛe opee&Ûee Deens. pemepeMeer ÛeÛe&Ûeer Jee{ nesle iesueer lemeleMeer efMe<Ùeebbveer episcopoi (efyeMehme) DeeefCe Presbuteroi (Oece&ieg¤) ¢eebÛeer mLeeefvekeâ ÛeÛe&Jej (Parishes) DeeefCe cees"Ÿee mecetnebJej (dioceses) efveÙegkeäleer kesâueer. meble šeÙešme DeeefCe meble efleceLeer ¢eebvee Oece&ieg¤oer#esmee"er GcesoJeej efveJe[CÙeeÛee, lÙeebvee ieg¤efo#ee osCÙeeÛee DeeefCe lÙeebÛÙee Øeebleeleerue Flej Oece&ieg¤bJej osKejsKe keâjCÙeeÛee DeefOekeâej osCÙeele Deeuee neslee. ¢ee DeLee&ves KejesKej meble šeÙešme Je meble efleceLeer ns oesIes meg¤JeeleerÛÙee efyeMeheebhewkeâer nesles DeeefCe ns meble heewueÛÙee efueKeeCeeletve efmeæ Peeues Deens : ‘‘¢eemee"er ceer leguee ›esâleeble "sJetve Deeuees keâer… ceer leguee Dee%ee kesâuÙeeØeceeCes let ØelÙeskeâ veiejele Je[erue (Oece&ieg¤) vesceeJes’’ (leerleeuee he$e 1:5, heene 1 efleceLeer 5:17-22). DeMeeØehekeâejs veJeerve keâjejeleerue ner heæle ÛeÛe&ceOÙes efyeMehe/Oece&ieg¤/ef[keâve vesceCÙeemee"er JeehejCÙeele Ùesle nesleer.
 Oece&ieg¤bÛes ØeefMe#eCe keâmes nesle nesles?
 Oece&ieg¤ nesCeeNÙee GcesoJeejebbvee ØeefMe#eCe osCÙeeÛee yeeÙeyeueceOeerue vecetvee ÛeÛe&mee"er DelÙeble cenòJeeÛee neslee keâejCe he=LJeerJejerue ØeYet ÙesMetÛes leejCekeâeÙe& cegKÙelee ÙeepekeâebÉejs heg{s Ûeeuet jenCeej nesles, cnCetve Øesef<ele DeeefCe efMe<Ùe (DeeefCe veblej Deveskeâ heeshecenesoÙe Je efyeMehme) GcesoJeejebÛÙee efveJe[eruee DeeefCe ØeefMe#eCeeuee efJeMes<e cenlJe osle Demele. GcesoJeejebÛÙee ØeefMe#eCeeÛes ieebYeerÙe& ue#eele DeeCetve osCÙeemee"er meble heewue efleceLeeruee meebielees keâer keâesCelÙeener ceeCemeeJej GleeJeUsheCeeves nele "sJet vekeâes (1 efleceLeer 5:22) cnCepes ¢eeÛee DeLe& Demee neslees keâer hetCe&heCes GcesoJeejeuee heejKeuÙeeveblej, lÙeeÛes ØeefMe#eCe hetCe& PeeuÙeeveblejÛe lÙeeuee ieg¤efo#ee osCÙeele ÙeeJeer. yeeÙeyeueceOeerue Oece&ieg¤bÛÙee ØeefMe#eCeeÛee ne vecetvee DeepeosKeerue heeUCÙeele Ùeslees, Deelee Heâkeäle ØeefMe#eCeemee"er efjlemej mesceervejeRÛeer JÙeJemLee keâjCÙeele Deeueer Deens. pejer meg¤Jeeleerheemetve Oece&ieg¤bÛÙee ØeefMe#eCeeuee Heâej cees"s cenlJe osCÙeele Deeues Demeues lejer ¢ee GcesoJeejebÛÙee efMe#eCeemee"er mebIešerle JÙeJemLee veJnleer. Jej GuuesKe kesâuÙeeØeceeCes DeMee GcesoJeejebvee efo#eerle Oece&ieg¤bÛÙee menJeemeele ØeefMe#eCe efoues peele Demes efkebâJee efyeMeheebÛÙee efveiejeCeerKeeueer lÙeebvee ØeefMe#eCeemee"er keâefLe[^ue mketâueceOÙes "sJeues peele Demes. meble DeiemšerveÛÙee Deieesoj GcesoJeejebÛÙee efMe#eCeemee"er keâesCeleerner efJeMes<e mebmLee DeefmlelJeele nesleer Demee hegjeJee meehe[le veener. Oece&ieg¤bÛes ØeefMe#eCe JÙeeJenejerkeâ DeeefCe JewÙeefkeälekeâ nesles. le¤Ce GcesoJeej efyeMehme DeeefCe Oece&ieg¤bvee lÙeebÛÙee keâeÙee&ceOÙes ceole keâjerle Demele DeeefCe lesLetve lÙeebvee nUtnUt hejcesÕejeÛee Meyo JeeÛeCÙeeÛes DeeefCe Øekeâš keâjCÙeeÛes, lemesÛe mee›eâeceWleeceOÙes menYeeieer nesCÙeeÛes ØeefMe#eCe efceUle Demes.
 meble Deiemšerveves Oece&ieg¤bÛÙee ¢ee ØeefMe#eCeeuee Skeâ veJeerve efoMee oeKeJeueer. lÙeeves keâefLe[^uepeJeU mJele:ÛÙee IejeceOÙes (in domo ecclesiae) Oece&ieg¤bmee"er Skeâ ce" (Monastery) Ûeeuet kesâuee, pÙeeceOÙes meJe& Oece&ieg¤ Skeâ$e jenele Demele. meble Deiemšerveves pes ueeskeâ meecegoeefÙekeâ peerJeve (community life) peieCÙeeme DeeefCe lÙeeuee Oe¤ve mesJeekeâeÙe& keâjCÙeeme leÙeej nesles DeMee ueeskeâebveeÛe Oece&ieg®heoeÛeer efo#ee efoueer. meble DeiemšerveÛÙee ¢ee GoenjCeeÛes peieeleerue Flej YeeieebceOÙes DevegmejCe keâjCÙeele Deeues. F.me. 529 ceOÙes JeeÙemeve (Vaison, Southern Gaul) ÙesLes YejuesuÙee Oece&heefj<eosceOÙes he@jerMe efØemšvee lÙeebÛÙee mJele:ÛÙee IejeceOÙes le¤Ce Oece&ieg¤bvee "sJeCÙeeÛes DeeefCe lÙeebÛes mJele:Ûes ÙeesiÙe GòejeefOekeâejer leÙeej keâjCÙeemee"er lÙeebbvee efhele=lJeeÛÙee YeeJevesves ceeie&oMe&ve keâjCÙeeÛes DeeJeenve keâjCÙeele Deeues. oesve Je<ee&veblej leesues[esÛÙee ogmeNÙee Oece&heefj<eosceOÙes Demes Heâcee&ve keâe{CÙeele Deeues keâer GcesoJeejebvee ÛeÛe&ÛÙee Iejele (in domo ecclesiae) efyeMeheebÛÙee vepejsKeeueer Jeefj‰ebveer ØeefMe#eCe ÅeeJes. leesues[esceOÙesÛe F.me 633 meeueer YejuesuÙee Oece&heefj<eosceOÙes Demes meebieCÙeele Deeues keâer Oece&ieg¤heoeÛes ØeefMe#eCe GcesoJeejebÛÙee le¤Ce JeÙeele meg¤ keâjeJes, cnCepes YeeJeer Oece&ieg¤ lÙeebÛes lee¤CÙe ¢ee peieeÛÙee ceesnefJeueemeeceOÙes veJns lej ef¡emlemeYesÛÙee efMemleerceOÙes IeeueJet Mekeâleerue. DeMeeØekeâejs peMeer ÛeÛe&Ûeer Jee{ nesle iesueer lemes Oece&ieg¤bÛÙee ØeefMe#eCeeceOÙes GVeleer nesle iesueer DeeefCe MesJešer 16JÙee MelekeâeceOÙes Oece&ieg¤bÛÙee ØeefMe#eCeemee"er mesefcevejer DemeeJeer Demee ØemleeJe heg{s Deeuee.
 ØeefMe#eCeemee"er mesefcevejer
 meesUeJÙee MelekeâeceOÙes š^Wš ÙesLes YejuesuÙee Oece&heefj<eosceOÙes ns "jJeCÙeele Deeues keâer Oece&ieg¤bÛÙee ØeefMe#eCeemee"er ØelÙeskeâ Oece&ØeebleeceOÙes (efkebâJee keâener Oece&Øeeble efceUtve) mesefcevejer DemeeJeer. š^Wš Oece&heefj<eosÛÙee hetJe&leÙeejerceOÙes Oece&ieg¤bÛÙee efJeefMe° ØeefMe#eCeeuee efJeMes<e ØeeOeevÙe osCÙeele Deeues nesles. lÙeevegmeej 15peguew 1556 meeueer, Oece&heefj<eosÛÙee lesefJemeeJÙee DeefOeJesMeveeceOÙes mesefcevejer efveefce&leerÛeer DeefOeke=âle Iees<eCee keâjCÙeele Deeueer DeeefCe lesJneheemetve mesefcevejer efMe#eCeeÛeer ner heæle DeepeheÙeËle leMeerÛe DemleerlJeele Deens. mesefcevejer ØeefMe#eCe oesve YeeieebceOÙes efJeYeeieCÙeele Deeues Deens : cegKÙe mesceervejer (Major Seminary) DeeefCe ceeÙevej mesefcevejer (Minor Seminary). cegKÙe mesefcevejerceOÙes efHeâuee@mee@Heâer DeeefCe efLeDee@uee@peerÛes keâesmexme osCÙeele Ùesleele DeeefCe GcesoJeejebvee lÙeebÛÙee Oece&ieg¤efo#esmee"er leÙeej keâjCÙeele Ùesles, lej ceeÙevej mesefcevejerceOÙes GcesoJeejebÛeer cegKÙe mesceervejerceOÙes ØeJesMe keâjCÙeeÛeer leÙeejer (discernment) keâjJetve IesCÙeele Ùesles.
 ‘‘mesefcevejer’’ ne Meyo ‘mesefceveejerÙegce’’ (Seminarium) ¢ee ue@efšve Meyoeheemetve Deeuee Deens, pÙeeÛee DeLe& Deens ‘veme&jer.’ š^Wš Oece&heefj<eosvegmeej Oece&ØeebleerÙe ceneefJeÅeeueÙes YeeJeer Oece&ieg¤bmee"er ‘mesefceveeefjÙee’ (Seminaria cnCepes ØeefMe#eCe #es$es) DemeeÙeuee nJeer nesleer. ef¡emleer Âef°keâesveeletve mesefcevejer ns Skeâ efLeDee@uee@efpekeâue mketâue Deens pesLes GcesoJeejebbvee Oeeefce&keâ veslee nesCÙeeÛes ØeefMe#eCe efoues peeles. ef¡emlemeYesÛÙee efueKeeCeeceOÙes meefcevejeruee efJeefMe° ØekeâejÛes mketâue/keâe@uespe Ieesef<ele keâjCÙeele Deeues Deens, pesLes YeeJeer Oece&ieg¤bvee DeeOÙeeeflcekeâ, veweflekeâ DeeefCe yeewefækeâ ØeefMe#eCe osCÙeele Ùesles. š^Wš Oece&heefj<eosves Ieesef<ele kesâuesueer mesceervejer efMe#eCeeÛeer heæle ner keâener veJeerve efveefce&leer veJnleer, Oece&ieg®heoeÛes efMe#eCe IesCeeNÙee GcesoJeejebvee pÙee heejbheeefjkeâ heæleerceOÙes efMe#eCe osCÙeele Ùesle nesles, leerÛe JÙeJemLee hetJe&Jele DeefCe vetleveerkeâjCe keâjCÙeeÛee ØemleeJe Oece&heefj<eosves ceeb[uee. KeNÙee DeLee&ves heefj<eosves keâefLe[^ue mketâueÛÙee mebkeâuheveskeâ[s heeefnues, pesLes meg®Jeeleerheemetve ÛeÛe&ceOÙes le¤Ceebvee Oece&ieg¤ nesCÙeemee"er ØeefMe#eCe osCÙeele Ùesle nesles.
 DeefmlelJeele Demeuesueer mesefcevejer efMe#eCeeÛeer heæle DeefOekeâ ØeYeeJeer keâjCÙeemee"er efÉleerÙe Jn@efškeâve Oece&heefj<eosves ÛeÛe&Jej (uetcesve pesveefmeÙegce), ÙeepekeâheoeJej (Øesefmyelesjes¤ce Dee@ef[&efveme) DeeefCe mesefcevejer ØeefMe#eCeeJej (Dee@hšešece še@efšÙeme) Demes keâener cetueYetle omleeSsJepe leÙeej kesâues. meble heeshe meneJes hee@ue ¢eebveer ÙeepekeâheCeeÛes vetleveerkeâjCe keâjCÙeemee"er yeÇcnÛeÙe& (celibacy) ¢ee efJe<eÙeeJej ‘meeÛesj[esšeueerme mesueeryeeletme’ (Sacerdotalis caelibatus, 1967) ns heefjhe$ekeâ keâe{tve ÙeepekeâheCeeÛes heeefJe$Ùe DeOeesjefKele kesâues. lÙeeefMeJeeÙe keâeBef«eiesMeve Heâe@j keäuepeea DeeefCe keâeBef«eiesMeve Heâe@j ke@âLeefuekeâ SpÙegkesâMeve ¢eebveer Oece&ieg¤bÛÙee ØeefMe#eCeemee"er keâener cenlJeeÛes omleSsJepe Øeefmeæ kesâues DeeefCe peieYejeleerue ke@âLeefuekeâ efyeMeheebÛÙee yengleskeâ heefj<eoebbveer ¢ee omleSsJepeeJe¤ve meefscevejer ØeefMe#eCeemee"er veJeerve efveoxMe leÙeej kesâues.
 efÉleerÙe Jn@efškeâve Oece&heefj<eosveblej Ie[uesuÙee Ie[ecees[erle ÛeÛe&ves DeeOegefvekeâ peieeleerue Oece&ieg®bÛÙee ØeefMe#eCeeyeeyele keâeÙe keâjCÙeeÛeer iejpe Deens ¢eekeâ[s efJeMes<e ue#e efoues. efÉleerÙe Jn@efškeâve Oece&heefj<eosheemetve iesuÙee heVeeme Je<ee&le ÙeepekeâheCeeÛes Deebleefjkeâ vetleveerkeâjCe keâjCÙeemee"er Ûeejner heeshecenesoÙeebveer (hee@ue meneJes, pee@ve heeue@ efÉleerÙe, yesvesef[keäš meesUeJes DeeefCe øeâeefvmeme) Heâej cees"s Ùeesieoeve efoues Deens. meble heeshe efÉleerÙe pee@ve hee@ue ¢eebveer Deeheues hetJee&efOekeâejer meble heeshe meneJes hee@ue ¢eebÛÙee keâeÙee&Jej DeeOeeefjle Skeâehee"eshee" efyeMeheebÛÙee efmeve[ yeesueeJeuÙee DeeefCe ¢ee efmeve[ ÛeÛexceOetve efve<heVe Peeuesueer ceeefnleer ieesUe keâ¤ve Je lÙeeceOÙes mJele:Ûeer ienve efJeÛeejcebLeves Ieeuetve 1992 meeueer Skeâ Øesef<eleerÙe heefjhe$ekeâ ‘heemleesjsme oeyees Jnesyeerme’’ (Pastores dabo vobis) Øeefmeæ kesâues. heeshecenesoÙe efÉleerÙe pee@ve hee@ue ¢eebveer mesefcevejer ØeefMe#eCeeuee DeeefCe ÙeepekeâheCeeÛÙee osCeieeruee Skeâ cepeyetle [e@iece@šerkeâ yeU efoues. lÙeebveer oeKeJetve efoues keâer keâMeeØekeâejs Ùeepekeâheo hejcesÕejeÛÙee jnmÙeeJej lÙeeÛÙee SkegâueÛÙee Skeâe heg$eeÛÙee jnmÙeeJej DeeefCe ÛeÛe&ÛÙee jnmÙeeJej DeeOeejuesues Deens DeeefCe Oece&ieg¤bÛes mesceervejerleerue ØeefMe#eCe ns ¢ee OeceeËÛÙee ØecegKe melÙeebceOetve Jeenles. 
 heeÛeejCeemee"er hees<ekeâ JeeleeJejCe
 ÙeesiÙeJesUer, cnCepesÛe lee®CÙeeÛÙee Gbyej"ŸeeJej Demeleevee heeÛeejCeeefJe<eÙeer efJeÛeej keâjCes Heâej DeeJeMÙekeâ Deens. heeÛeejCeeJejerue ÙeesiÙe ceveve-efÛebleveeves peerJeveeleerue ÙeesiÙe ceeie& efveJe[CÙeeme ceole nesles. pej hejcesÕej ›elemLe peerJeveemee"er yeesueeJele Demesue lej ns ceveve-efÛebleve ¢ee peerJeveeceOÙes ØeJesMe keâjCÙeeÛeer heefnueer heeÙejer Deens. ¢ee ceveve-efÛebleveeceOÙes heefJe$e Deelcee DeeheCeeme ÙeesiÙe ceeie&oMe&ve keâjlees DeeefCe DeeheCeeme peerJeveeÛee ceeie& efveJe[CÙeeme ceole keâjlees. Deepe ef¡emlemeYesceOÙes heeÛeejCe Øeef›eâÙee Heâej Leb[eJeuesueer Deens. ef¡emleer ueeskeâebÛeer mebKÙee hetJeeahes#ee keâceer veener, lejerheCe ›elemLe peerJeveeÛeer efveJe[ keâjCÙeeme le®Ce/le®Ceer keâe heg{s Ùesle veener? Heâeome&/efmemšme& ¢eebÛeer mebKÙee efoJemeWefoJeme keâe keâceer nesle Deens? kegâšgbyeeleerue ueeskeâebÛeer keâceer nesle Demeuesueer mebKÙee (SkeâÛe efkebâJee oesveÛe cegues), peerJeveekeâ[s heenCÙeeÛee yeoueuesuee Âef°keâesve (keâefjDej, hewmee, Oevemebheòeer efceUefJeCÙeemee"er nesle Demeuesueer Oe[he[), kegâšgbyeeleerue Leb[eJeuesues efkebâJee hetCe&heCes ve° Peeuesues ØeeLe&veeceÙe JeeleeJejCe, hejcesÕejeJejerue keâceer nesle Demeuesueer ßeæe, Heâkeäle veeJeehegjles ke@âLeefuekeâ, ÛeÛe&heemetve ogjeJee, peieeÛÙee ceesn-ueesYe DeeefCe efJeueemeekeâ[s Deekeâef<e&le nesCÙeeÛee Dees{e, ¢ee meJe& keâejCeebcegUs Deepe heeÛeejCeeÛeer mebKÙee keâceer Peeueer Deens. peesheÙeËle peerJeveekeâ[s heenCÙeeÛee Âef°keâesve yeouele veener, cnCepes ceeCetme peesheÙeËle Oeeefce&keâleskeâ[s JeUle veener, hejcesÕejeJejerue Deeheueer ßeæe Â{ keâjle veener DeeefCe heeÛeejCeemee"er hees<ekeâ Demes JeeleeJejCe efvecee&Ce keâjerle veener leesheÙeËle heeÛeejCeeÛÙee mebKÙesceOÙes Jee{ nesCeej veener.
 heeÛeejCeemee"er kegâšgbye mebmLee Heâej cenòJeeÛeer Deens, keâejCe heeÛeejCeeÛes heefnues efyepe ns kegâšgbyeeceOÙes hesjues peeles. pej kegâšgbye efJeÕeeme, ØeeLe&vee DeeefCe Oeeefce&keâlee ¢ee heeÙeeJej GYes Demesue lej lÙee kegâšgbyeeleerue cegueebvee heeÛeejCeeÛeer nekeâ mhe°heCes Ssketâ Ùesles DeeefCe Demes kegâšgbye ¢ee cegueebmee"er heefnueer mesefcevejer yeveles (efÉleerÙe Jn@efškeâve Oece&heefj<eo, omleSsJepe, Dee@Heâešece šesšerDeme ›eâ. 2). kegâšgbyeeceOÙes SskeäÙe, Øesce DeeefCe ØeeLe&veeceÙe JeeleeJejCe DemeCes Heâej DeeJeMÙekeâ Deens. hejcesÕejeJejerue ßeæe, SkeâceskeâebceOeerue mebyebOe Â{ DemeCes, SkeâceskeâebefJe<eÙeer keâeUpeer DeeefCe efpeJneUe JeešCes, Skeâceskeâebvee mecepetve IesCes, meJeeËÛes SskeâCes, ÛeÛe&mebyebOeer efveÙece heeUCes, efcemmeeuee peeCes, kegâcemeej nesCes, oeveOece& keâjCes, #ecee ceeieCes Je #ecee keâjCes ¢ee meJe& iees°er Skeâ DeeoMe& ef¡emleer kegâšgbye yeveCÙeemee"er Kethe hees<ekeâ Demeleele. efJeÕeemeeÛes Oe[s ns ØeLece kegâšgbyeeceOÙes efoues peeleele cnCetve kegâšgbyeeuee efJeÕeemeeÛeer heefnueer MeeUe cnCeCÙeele Deeues Deens. kegâšgbyeeleerue DeeF&-Je[erue ns kegâšgbyeeÛes heefnues efMe#ekeâ Deensle, lÙeebveer DeeheuÙee cegueebvee Ûeebieueer DeeefCe DeeoMe& ef¡emleer cetuÙes efMekeâefJeCes Heâej iejpesÛes Deens. lÙeemee"er ØeLece lÙeebveer ner ef¡emleer cetuÙes Deelcemeele kesâueer heeefnpesle DeeefCe peesheemeueer heeefnpesle lejÛe leer cetuÙes les DeeheuÙee cegueebvee efMekeâJet Mekeâleele. DeeF&Jeef[ueebveer DeeheuÙee cegueebvee hejcesÕejeÛÙee heeÛeejCeeuee Øeeflemeeo osCÙeemee"er Øeeslmeenerle keâjeÙeuee heeefnpes. ef¡emlemeYesmee"er Oece&ieg¤/Oece&Yeefieveer hegjJeCes ner ØelÙeskeâ ef¡emleer DeeF&Jeef[ueebÛeer veweflekeâ peyeeyeoejer Deens. ¢eeceOÙes yejsÛe DeeF&Je[erue Deepe kegâ"slejer Kethe keâceer he[le Deensle. DeeheCe peesheÙeËle DeeoMe& heeuekeâ yevele veener, DeeheuÙee kegâšgbyeele peesheÙeËle Oeeefce&keâ, heeÛeejCeemee"er hees<ekeâ JeeleeJejCe efvecee&Ce nesle veener leesheÙeËle DeeheuÙee cegueebvee heeÛeejCeeefJe<eÙeer DeeJe[ efvecee&Ce nesCeej veener DeeefCe lÙeebvee keâUCeejosKeerue veener keâer heeÛeejCe cnCepes keâeÙe Deens. meJe& ef¡emleer ceelee-efhelÙeebveer peyeeyeoejerves ›elemLe peerJeveeÛes heeÛeejCe Jee{efJeCÙeemee"er ØeÙelve kesâues heeefnpesle.
 peemleerle peemle le®Ce/le®CeeRvee heeÛeejCeeÛÙee nekesâuee neskeâej osCÙeemee"er Øeeslmeeefnle keâjCes ner ØelÙeskeâ ef¡emleer JÙekeäleerÛeer peyeeyeoejer Deens. lÙeebceOÙes Oece&ØeebleeÛÙee efyeMeheebÛeer Yetefcekeâe ceOÙeJeleea Demeueer heeefnpes, keâejCe le®Ce Jeiee&uee osJeeÛÙee nekesâuee neskeâej osCÙeemee"er Øeeslmeeefnle keâjCÙeeÛeer heefnueer peyeeyeoejer efyeMeheebJej Demeles (ef¡emlegme [e@ceervegme 15). efyeMeheebÛÙee ¢ee heefJe$e keâeÙee&ceOÙes lÙeebÛes meJe& Oece&ieg¤ lÙeebvee ceole keâjleele. Oece&ieg® ns ceeCemeebceOÙes ef¡emleeÛes ØeefleefveOeer Deensle. lÙeebÛes keâeÙe& ueeskeâebÛÙee leejCeemee"er ef¡emleeÛes keâeÙe& heg{s Ûeeuet "sJeCÙeeÛes Deens. ef¡emleeÛÙee veeJeeceOÙes les ueeskeâebvee lÙeebveer keâmee efJeÕeeme jeKeeJee, keâeÙe keâjeJes DeeefCe keâeÙe ke⤠veÙes ¢ee iees°er efMekeâJeleele. Oece&ieg¤ ns Øeleeref¡emle Deensle (sacerdos alter christus). ef¡emleeÛÙee veeJeeÛeer mee#e osCÙeemee"er ØeYet ÙesMetceOÙes Skeâ Peeuesues Oece&ieg¤, Skeâceskeâebyejesyej yebOeglJeeÛÙee veelÙeeves JeeieCeejs Oece&ieg¤ DeeefCe lÙeebÛes Øesef<eleerÙe keâeÙe&, ¢eeceOetve les DeepeÛÙee le®Ceebmeceesj Skeâ Glke=â° DeeoMe& efvecee&Ce ke⤠Mekeâleele, pÙeecegUs Deveskeâ le®Ce/le®CeeRvee Oece&ieg¤/Oece&Yeefieveer nesCÙeemee"er Øeeslmeenve efceUsue. Oece&ieg¤bÛes peerJeve KejesKej DeeoMe&ceÙe Demeues heeefnpes. lÙeebÛes heeefJe$Ùe, ØeeLe&veeceÙe peerJeve, lÙeebÛes JeeieCes-yeesueCes, lÙeeieceÙe Je=òeer, MegYeJele&ceeve ØekeâšerkeâjCeemee"er, ÛeÛe&mee"er Demeuesueer lÙeebÛeer leUceU, efvemJeeLeea mesJeeceÙe Je=òeer ¢ee meJe& iees°eRcegUs le®CeJeiee&Jej Kethe Heâjkeâ he[t Mekeâlees. efyeMehme DeeefCe Oece&ieg¤ le®Ce/le®CeeRvee Oece&ieg¤heo ¢ee heefJe$e mee›eâeceWleeÛeer Gòece DeeefCe Deekeâ<e&keâ Øeeflecee osT Mekeâleele. MesJešer peyeeyeoejer meJeeËÛeer Deens. meJeeËveer Skeâ$e efceUtve DeeheDeeheueer peyeeyeoejer heej hee[ueer cnCepes DeeheCeeme lÙeeÛes HeâU efceUeuÙeeefMeJeeÙe jenCeej veener. DeeheuÙee ¢ee peyeeyeoejerceOÙes ‘efhekeâeÛee Oeveer’, pees mJele: lÙeeÛÙee ceàÙeeceOÙes keâecekeâjer hee"JeCÙeemee"er efveJe[ keâjlees lÙeeves DeeheCeeme Heâkeäle Skeâ iees° keâjCÙeeme meebefieleueer Deens : ‘‘ØeeLe&vee’’ – ‘‘efhekeâeÛÙee OevÙeeves DeeheuÙee ceàÙeeceOÙes keâecekeâjer hee"JeeJesle cnCetve lÙeeÛeer ØeeLe&vee keâje’’ (ceòeÙe 9:37-38). peemleerle peemle ueeskeâebvee heeÛeejCe JneJes DeeefCe DeeheCeeme Ûeebieues DeeoMe& Oece&ieg¤ ueeYeeJesle cnCetve KejesKej mJeieeaÙe efhelÙeeÛeer Deble:keâjCeeheemetve ØeeLe&vee keâje.