‘pegves peeT Åee cejCeeueeiegefve’ – जानेवारी २०२२


  – keäuesceWš iee[skeâj, Gòeve
 
 ‘pegves peeT Åee cejCeeueeiegefve’ pegvÙee yeNÙee-JeeF&š Iešvee, og:Kemebkeâšs, DeeheuÙee DebieJeUCeer he[uesuÙee heeheØeJe=òeer keâeUeÛÙee heojele ceeies šeketâve pegveb Je<e& mebheueb DeeefCe veJeerve Je<ee&uee meg¤Jeele Peeuesueer Deens. eEvemeiee&Ûeb ns keâeueÛe›eâ peieeÛÙee efveefce&leerheemetve DeepeheÙeËle DeKeb[erleheCes meg¤ jeneruesueb Deens. keâeU ne Jesieeves heg{s heg{s mejkeâle Demelees keâer lees [esàÙeebvee efomele veener; hejbleg lees meJe&keâener Ie[Jetve FeflenemeeÛeer efveefce&leer keâjerle Demelees. DeMee ¢ee keâeU¤heer iegnsle keâeÙe keâeÙe o[uesueb Deens les cee$e DeeleeheÙeËle keâesCeerner meebiet Mekeâuesueb veener. keâeUeÛeer cenevelee Je cenòJe ns DeieeOe Deens. lÙee keâeUeyejesyej DeeheCee meJeeËveener peeJes ueeieles.
 keâeUeÛee Skeâ efyebot Deens lÙeeuee Je<e& DeKesj efkebâJee Je<ee&jbYe ¢eehewkeâer keâesCelesner veeJe oslee ÙesF&ue lÙeekeâeUeceOÙes oesve °erkeâesvener o[uesues Deensle cnCetve lej DeeheCe Je<e&DeKesj OegceOe[ekeäÙeele meepejer keâjerle Demeleevee veJÙee Je<ee&jbYeeÛes mJeeielener eflelekeäÙeeÛe Deeveboele Je Glmeenele meepeje keâjerle Demelees. cee$e keâeUeÛes ns peeCesÙesCes DeeheCe heeefnpes eflelekesâ ue#eele Iesle veener. pegvÙee Je<ee&Ûee MesJeš DeeefCe veJeerve Je<ee&Ûeer meg¤Jeele cnCepes Oeceeue, ceewpecepee Je Kethe KeeCÙeeefheCÙeeÛee lees efoJeme Deens Demes mecepetve meepeje kesâuee peele Demelees DeeefCe lees efoJeme kesâJeU lÙee efoJemeehegjleeÛe ceÙee&efole jentve keâesCelÙeener OÙesÙeeefMeJeeÙe Je Â{mebkeâuheeefMeJeeÙe Deeuee lemee efveIetve peele Demelees.
 DeepeÛeb peerJeve ns OekeâeOekeâerÛeb, leeCeleCeeJeeÛeb Deens. mheOexÛÙee Ùee DeeOegefvekeâ efJe%eeve leb$e%eeveeÛÙee Ùegieele ceeCemeeuee Kejer megKeMeebleer veener, meieUerkeâ[s yeeskeâeUt ueeieuesuee Yeü°eÛeej Je DeveeÛeejeves ceeCetme KeÛele Ûeeueuesuee Deens. ÛeebiegueheCeeJejÛeer, melÙeeJejÛeer lÙeeÛeer ßeæe ueeshe heeJele Ûeeueuesueer Deens. veJeerve Je<ee&ÛÙee MegYesÛÚe osTve IesTve DeeheCe ‘n@hheer vÙet FÙej’ cnCelees hejbleg Ùee DevÙeeÙeer heefjefmLeleerÛÙee cegUeMeer pes Kejs JeemleJe Deens. pÙee keâle&JÙe peyeeyeoeNÙee Deensle lÙeeÛee cee$e MeesOe DeeheCeeme IÙeeJeemee Jeešle veener. Deepe ceeCetme ne mevceeiee&heemetve otj iesuesuee, mJele:uee Je Flejebveener efJemejuesuee Demee ‘Ùeb$e ceeveJe’ Peeuesuee Deens, keâer osJeeves DeeheCeeme ne pevce keâMeemee"er efouesuee Deens? DeeheuÙee Deveceesue peerJeveeÛes cenlJe, Debeflece OÙesÙe Je keâle&JÙe peyeeyeoejer keâeÙe Deens? ¢eeÛeeÛe ceeCemeeuee efJemej he[uesuee Deens.
 lesJne ÙeboeÛÙee ¢ee veJeerve Je<ee&le Ùeeheg{s Skeâ Skeâ ØeieleerMeerue heeTue heg{s heg{s he[le peeF&ue DeeefCe Pee[eJejerue ieUCeeNÙee pegvÙee heeveeØeceeCes meceepeeleerue efJe<ecelesÛeer ojer, Deveweflekeâlee, DevÙeeÙe DelÙeeÛeej Je efhemeeš heeheØeJe=òeer ieUtve he[leerue DeeefCe ØelÙeskeâ ceeCemeeceeCemeeble veJÙee Gvces<eeÛes Debketâj Hegâšleerue ner meefoÛÚe Deens. ÙesCeejs veJeerve Je<e& ns DeeMeeJeeoer yevesue DeMeeÛe mekeâejelcekeâ efJeÛeejecegUs!
 efce$e nes! GieJeCeejs veJeerve Je<e& ns veJÙee veJeueeF&Ûee MegYemebosMe IesTve Ùesle Demeles. lÙeemee"er pegvÙeeÛee efkebâJee ielekeâeUeÛee efJeÛeej ve keâjlee veJÙee Gcesoerves Je efpeöerves ÙesCeeNÙee keâeUeuee meeceesjs peeTve DeeheuÙee peerJeveeÛes vetleveerkeâjCe keâjCÙeeÛee efve§eÙe ke⤠Ùee. ceeCemeeÛÙee peerJeveele vesnceerÛe og:Kemekebâšs Ùesle Demeleele. lÙeeJej ceele keâ¤ve ÙesCeeNÙee ¢ee veJeerve Je<ee&le vewjeMÙesuee Leeje ve oslee DeeheCe meJe&peCe neÛe Â{efve§eÙe keâ¤ve DeeheuÙee ÛeebieuÙee Jele&Cetkeâerves mevceeieea peerJeve peietve osJeeuee Je DeepetyeepetÛÙee Øepeepeveebvee DeeJe[leer DeMeer JÙekeäleer yevet Ùee. veJÙee Je<ee&ÛÙee mJeeieleeÛÙee efveefceòeeves KeeCÙeeefheCÙeemee"er Devee"eÙeer hewMeebÛeer GOeUheóer keâjCÙeehes#ee jbpeuÙee ieebpeuÙee ieesjiejerye iejpeJeble ueeskeâebvee DeeheuÙee SsheleerØeceeCes ceoleerÛee me{U nele osTve lÙeebveemegæe veJÙee Je<ee&ÛÙee mJeeieleeÛÙee Deeveboele menYeeieer keâ¤ve IesT Ùee. pegvÙee Je<ee&Ûes Øeeflekeâ cnCetve hegleUs peeUCÙeehes#ee efkebâJee veJÙee Je<ee&ÛÙee mJeeieleemee"er HeâšekeäÙeebÛeer Deele<eyeepeer keâjCÙeehes#ee DeeheuÙeebleerue ° heeheØeJe=òeer, JeeF&š meJeÙeer Je ceesnJeemevee peeUtve šeketâ Ùee Je Skeâceskeâebvee MegYesÛÚe osTve-IesTve ÙeboeÛes ns veJeerve Je<e& ‘n@hheer vÙet F&Ùej’ cnCetve Deeveoebves meepejs keâjCÙeemee"er hee$e "¤ Ùee.