efÛebleefvekeâe – जानेवारी २०२२


 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee
 
 ‘uesš JneskesâMevme’
 
 DeeheuÙeeuee hetJeea keâuhevee keâjlee Deeueer vemeleer SJe{e Oece&ieg¤bÛÙee heeÛeejCeeÛee ØeMve Deepe efvecee&Ce nesT heenle Deens. Oece&ØeebleerÙe Oece&ieg¤bÛÙee yeeyeleerle efpelekeâe lees efyekeâš nesle Deens, eflelekeâe lees ›elemLeebÛÙee yeeyeleerle vemesue keâoeefÛele; hejbleg lÙeebveener ne ØeMve vekeäkeâerÛe Yes[meeJele Deens. GÅee Deeheueer ÛeÛexme meebYeeUeÙeuee DeeheuÙeekeâ[s hegjsMee ØeceeCeele Oece&ieg¤ Demeleerue keâe? Je ÛeÛe& meceLe&heCes meebYeeUCÙeeme hegjsMee ØeceeCeele les Oece&ieg¤ le®Ce jkeäleeÛes Demeleerue keâe? nener ØeMve [eskesâ Jej keâe{lees Deens. DeMee heefjefmLeleerle ÙeboeÛee ‘heeÛeejCe jefJeJeej’ ne heeÛeejCeeefJe<eÙeer iebYeerjheCes efJeÛeej kesâuÙeeefJevee yeepetuee meejCes ÙeesiÙe "jCeej veener. heeÛeejCeeÛÙee yeeyeleerle efJeÛeej keâjlee DeeheCe pÙee heæleerves keâeue efJeÛeej kesâuee lÙeeÛe heæleerves lees Deepe DeeefCe GÅee keâ¤ve Ûeeuesue keâe? efJeÅeeLÙeeËÛes MeeuesÙe efMe#eCe mebheleeÛe lÙeeves mesefcevejerÛÙee ojJeepeele efMejeJes, Demee efJeÛeej DeeheCe keâeue keâjle neslees. lemee efJeÛeej keâ¤ve Deepe Ûeeuesue keâe? Deepe heefjefmLeleer yeoueuesueer Deens. Deepe heeÛeejCeeÛee efJe<eÙe ne MeeuesÙe efMe#eCeeMeer pees[uesuee "sJetve ÛeeueCeej veener. pÙeebÛes keâe@uespe Ûeeuet Deens, pes heoJeerOej Deensle, pes JesieJesieàÙee keâeÙee&ueÙeeble veeskeâjer keâjle Deensle, lÙee meJeeËveerÛe Ùee efJe<eÙeeÛee JesOe Iesle jeefnues heeefnpes lejÛe DeeheuÙeeheg{s DemeuesuÙee Ùee ienve ØeMveeuee DeeheuÙeeuee nJes lemes Gòej efceUt Mekesâue; DevÙeLee veener.
 ojJe<eea peevesJeejer ceefnvÙeeÛÙee hebÛeJeerme leejKesuee meble heewue ÙeeÛÙee ‘heefjJele&veeÛee efove’ DeeheCe heeUlees. lÙeekeâ[s DeeheCe ‘meble heewue ÙeebÛÙee heeÛeejCeeÛee efoJeme’ cnCetve veJÙeeves heent veÙes keâe? Flej keâener Øesef<eleebvee lÙeebÛÙee Ssve lee®CÙeele ÙesMetves heeÛeejCe kesâues. meble heewueÛÙee yeeyeleerle cee$e JesieUs nesles. ÙesMetves lÙeeÛÙee nÙeeleerle heewueuee heeÛeejCe ve keâjlee mJele:ÛÙee hegve®lLeeveeveblej heewueuee heeÛeejCe kesâues. heewue le®Ce neslee; heCe lesJe{emee lees le®Ce veJnlee. lÙeeuee efceUeuesues heeÛeejCe ns ‘uesš JneskesâMeve’ Ùee meojeleÛe meceeefJe° keâjeJes ueeiesue.
 meble heewueuee pes heeÛeejCe efceUeues lÙeeÛeer Iešvee Ie[ueer leer DeMeer – heewue ¢eeÛes veeJe nesles mee@ue. lees neslee veJeef¡emleer ueeskeâebÛee keâój Me$et. pÙet Oecee&Ûee lees pevcele: keâój DevegÙeeÙeer neslee. lÙee keâeUele he®Meer ueeskeâ ns peJeUpeJeU meJe&peCe Ùengoer Oecee&Ûes keâój DevegÙeeÙeer nesles. lÙeebÛÙeeÛehewkeâer lees Skeâ. lÙeeÛÙee Jeef[ueebveer leeme&tme ÙesLeerue lÙeeÛÙee Iejeheemetve yeNÙeeÛe DeblejeJej DemeuesuÙee pes®meuesce ÙesLeerue ieeceeefueÙeue veeJeeÛÙee Skeâe ØeKÙeele Oece&hebef[leekeâ[s lÙeeÛÙee Oeeefce&keâ efMe#eCeeÛeer Keeme JÙeJemLee kesâueer nesleer. pÙet Oecee&Ûes meJeexlke=â° Demes efMe#eCe lÙeeuee efceUeues nesles. veJÙeeves pevceeuee DeeuesuÙee ef¡emleer Oecee&le pes pÙet ØeJesMe keâjerle nesles les lÙeebveer keâjCes lÙeeuee cegUerÛe hemeble veJnles. DeMee veJeef¡emleer Ùengoer ueeskeâebvee Iejebletve KesÛetve keâe{tve lees Ùengoer OeceØecegKeekeâ[s DeeCele neslee. lÙeebÛÙee pÙee De"je MeheLee neslÙee, lÙee MeheLeebvee pees[tve DeeCeKeerve Skeâ Meehe lees lÙeebvee IÙeeÙeuee ueeJele neslee Je pes ueeskeâ mJele:Jej mJeKegMeerves lees Meehe Dees{Jetve Iesle DemeuÙeeÛes mJe-cegKeeves Øekeâš keâjerle veJnles, lÙeebÛee lees DeveefvJele ÚU keâjerle neslee Je DeKesjerme lÙeebvee lees "ej keâjerle neslee. le®Ce JeÙeeÛee ef[keâve mšerHeâve ÙeeÛÙeeJej pees oie[ceej Peeuee lees peJeUtve heenCeeje lees mee#eeroej neslee. mšerHeâveØeceeCes Flejebveener ceejueb iesueb heeefnpes Ùee nsletves ØecegKe Ùengoer Oece&ieg¤keâ[tve lemee uesKeer HeâleJee IesTve FŒeeSue osMeeÛÙee heueerkeâ[s Gòejsuee DemeuesuÙee efmeefjÙee Ùee osMeeleerue oceemkeâme Ùee veiejerkeâ[s lees efveIeeuee neslee. meoj jmlee ne ieeefueueer mejesJejepeJeU DemeuesuÙee keâHeâCe&ntce Ùee ieeJeeleerue ncejmlÙeeJe¤ve peele neslee. megceejs 140 cewueebÛee lees ØeJeeme…
 efmeefjÙee ne osMe Deelee mee@ueÛÙee Âef°heLeele Ùesle neslee DeeefCe leesÛe Yej ogheejÛÙee Øenjer mee@ue Oee[keâve Keeueer he[lees. metÙee&ntve DeefOekeâ lespeesceÙe Demee ØekeâeMeefkeâjCe lÙeeuee osnYeeve njheeÙeuee ueeJelees DeeefCe lees Skeâ ØekeâejÛÙee lebõerle peeTve Deecexveer Yee<esle lees ÙesMetMeer pes mebYee<eCe keâjlees les DeeheuÙee meJeeËÛÙee heefjÛeÙeeÛes Deens. lees mebJeeo cnCepes mee@ueuee efceUeuesues veJÙee Oecee&Ûes heeÛeejCe. lÙee efoJemeeheemetve heewueÛÙee peerJeveeuee Skeâ keâueešCeer efceUles DeeefCe megceejs lesje Je<eeËveer meeÙeØeme Ùee yesšeJej ef¡emleer Oecee&Ûee ØeÛeej keâjle Demeleevee ‘mee@ue’ ns lÙeeÛes Ùengoer veeJe ceeies he[les Je ‘hee@ue’ ns jesceve veeJe ØeÛeefuele nesle peeles.
 ef¡emleer Oecee&le ÙesMetveblej yeeÙeyeueceOÙes pej keâesCeeÛÙee JÙekeäleerceòJeeÛee ØeYeeJe he[uee Demesue lej lees neslee heewueÛee. veJÙee keâjejeleerue peJeUpeJeU Skeâ le=leerÙeebMe Yeeie ne heewueMeer mebyebefOele Deens. lÙeeves efueefnuesueer lesje he$es ner mebhetCe& peieeuee GodyeesOekeâ "jueer Deensle. lÙeebleueer keâener he$es lej ef¡emleer ueeskeâebvee cegKeesodiele Deensle. heewueuee oceemkeâmeÛÙee ceeiee&Jej pej ns heeÛeejCe efceUeues vemeles lej ÙegjesheeleerueÛe veJns; lej peieeleerue ef¡emleer Oecee&uee keâmes JeUCe efceUeues Demeles, ns vekeäkeâer meebielee Ùesle veener (Øes.ke=â. 16:10).
 pÙee ef"keâeCeer lÙeeves Oece&ØeÛeej kesâuee neslee lesLeerue ueeskeâebveeÛe veJns, lej pes jesce Menj lÙeeves heeefnues veJnles, efleLes heeTuener šekeâues veJnles, DeMee jesceÛÙee jefnJeeMeebvee GösMetve DelÙeble leUceUerves Je ØeeceeefCekeâheCes lÙeeves he$e efueefnues. lÙeebleueer keâener he$es ieneUner PeeuÙeeÛeer MekeäÙelee Deens. Oece&ØeÛeejemee"er npeejes cewueebÛee peueØeJeeme Je YetceerJejÛee heeÙeer ØeJeeme lÙeeves Debieerkeâejuee. Oece&ØeÛeejemee"er lÙeeves Debieerkeâejuesues lÙeeÛes eflevner efceMevejer oewjs ns peieØeefmeæ "jues Deensle. ceOÙe DeeefMeÙee mees[tve ÙegjesheceOÙes ØeJesMe keâjCÙeemee"er lÙeeuee Skeâ ØekeâejÛeer owJeer nekeâ Ssketâ Deeueer. lesLes heeTue šekeâuÙeeveblej efueef[Ùee veeJeeÛÙee Skeâe JÙeeheejer yeeF&ves mJele: ef¡emleer Oece& mJeerkeâe¤ve Oece&Øemeejemee"er lÙeeuee menkeâeÙee&Ûee nele efouee DeeefCe ef¡emleer Oecee&Ûee ÙegjesheceOÙes ØeJesMe Peeuee. efleÛes efveJeememLeeve ns ef¡emleer Oecee&Ûes Ùegjesheeleerue heefnues ØeeLe&veeie=n "jues. lesLetve npeejes efceMevejer Œeer-heg®<eebvee peieeÛÙee hee"erJej (Øes.ke=â. 16:14) efceMevekeâeÙe& keâjCÙeeÛes heeÛeejCe efceUeues. Yeejleele Deeuesuee meble øeâeefvmeme PesefJeDej ne osKeerue lÙeebhewkeâerÛe Skeâ.
 DeeheuÙee kegâšgbyeele le®Ceebvee efceMevejer nesCÙeeÛes heeÛeejCe efceUeJes, cnCetve ÙegjesheceOeerue kegâšgbyes efhe{Ÿeevegefhe{Ÿee meble heewuekeâ[s melele ØeeLe&vee keâjle Deeueer Deensle. DeeheuÙeekeâ[s osKeerue Deepe heeÛeejCeeÛee JeeveJee peeCeJele Deens. DeeheCeosKeerue Deeheues ØeeLe&veeceÙe ue#e meble heewuekeâ[s JeUJeeÙeuee vekeâes keâe? lemes cnšues lej lÙeeuee lÙeeÛÙee Ssve lee®CÙeeveblej pejer heeÛeejCe efceUeues Demeues lejer les meeNÙee peieeÛÙee keâueešCeeruee keâejCeerYetle "jues Deens. lÙee keâueešCeerletve lÙeeÛÙee nÙeeleerleÛe keâener efceMevejer lÙeeÛÙee heeJeueebJej heeTue "sJetve DeeÙeg<ÙeYej ØeJeeme keâjerle jeefnues Deensle. Øesef<ele yeeve&yeme ne lÙeeÛee menØeJeemeer keâmee Peeuee? megJeeefle&keâ uetkeâ ne JewÅe Demeleevee DeeheuÙee ‘hesMebš’ÛÙeeÛe Øesceele keâmee he[uee? megJeeefle&keâ uetkeâ DeeefCe ceeke&â Ùeebvee ØesjCee keâes"tve efceUeueer? efleceLeer, šeÙešme Je efmeueeme Ùeebveer efceMevejer Oe[s keâesCeekeâ[tve Iesleues? hee@ueves osJeeÛes jepÙe lej mJele: Øekeâš kesâuesÛe Je Flejebveener les Øekeâš keâjCÙeeÛes yeeUkeâ[t heepeues. hee@ue MeÙe&leerle OeeJele jeefnuee Je lÙeeves Deveskeâebvee MeÙe&leerle Yeeie IesCÙeeme ØeJe=òe kesâues. lÙeeves DeveskeâebÛÙee peerJeveeuee JeUCe Je keâueešCeer efoueer.
 leMee ØekeâejÛeer efceMevejer keâueešCeer DeeheuÙee Oece&ØeebleeueeosKeerue Deepe efceUeÙeuee nJeer, Demes efoJeme DeeheuÙeeheg{s ÙesTve "sheues Deensle. DeeheuÙeekeâ[s meOÙee pes Oece&ieg¤ keâeÙe&jle Deensle, les lÙeebÛÙee Ssve Gcesoerle Deensle; heCe leMee ØekeâejÛeer Gceso lÙeebvee DeeCeKeerve efkeâleer Je<ex efceUsue, ÙeeefJe<eÙeer meJe&meeceevÙeebveer Deepe efJeÛeej kesâueeÛe heeefnpes. Skeâ JesU DeMeer nesleer keâer, lÙee JesUer JemeF&-efkeâveejheóerJej heeÛeejCeeÛÙee ueeše ojJe<eea ÙesTve Le[keâle neslÙee. hetJeea efJeÅeeLÙeeËmee"er ‘heeÛeejCeeÛÙee efjefš^š’ DeeÙeesefpele kesâuÙee peele neslÙee Je lÙeebletve keâener kegâceejJeÙeerve GcesoJeej Oece&ieg¤ nesCÙeemee"er heeTue heg{s šekeâle nesles. heCe Deepe leMee ueeše Leb[eJeuesuÙee efomele Deensle.
 DeMee heefjefmLeleerle MeeuesÙe peerJeveeveblej osKeerue Oece&ieg¤ nesCÙeeÛee JesOe keâener ueeskeâebvee mJemLe yemet osle veener. DeeheuÙee JemeF&le ef¡emleJeemeer Heâe. jsefpevee@u[ ieesvmeeueefJeme ns Leesj efceMevejer Oece&ieg¤ PeeuÙeeveblej leueemejer efceMeveceOÙes lÙeebÛÙee cenmetue KeelÙeeleerue hetJee&vegYeJeeuee Oe¤ve lÙeebveer pes keâeÙe& kesâues Deens lÙeeuee lees[ veener. iesuÙee Je<eea DeeheuÙeeletve efveIetve iesuesues ef¡emleJeemeer Heâe. FivesefMeÙeme ceÛÙee[es ns osKeerue yejerÛe Je<ex efMe#ekeâ nesles. lÙeebÛes efJeÅeeLeea Heâeoj Peeues Je lÙeebÛÙee heg{s Deeues leesheÙeËle lÙeebveer mJele: mesefcevejerceOÙes heeTue šekeâues veJnles. Oece&ieg¤ cnCetve lÙeebÛÙeener neletve GuuesKeveerÙe Je YejerJe keâeÙe& heej he[ues Deens.
 Deepe Oece&ieg¤ cnCetve DeeheuÙeeceOÙes pes keâeÙe& keâjerle Deensle lÙeebleues keâesCeer hetJeea yeer.Sce.meer.ceOÙes keâece keâjle nesles, keâesCeer vesJnue [e@keâceOÙes keâece keâjle nesles, keâesCeer veJeerve keâej yeveJeCeeNÙee efHeâÙeeš He@âkeäšjerceOÙes keâece keâjle nesles. keâesCeer yeBkesâle nesles, keâesCeer FvMegjvme kebâheveerle nesles, keâesCeer ieeÙeveeÛes Glke=â° efMe#ekeâ cnCetve veeJee¤heeuee Deeues nesles, lej keâesCeer Je<ee&vegJe<ex efMe#ekeâ cnCetve keâeÙe& keâjle nesles. Ùee meJeeËvee pes heeÛeejCe efceUeues les lÙeebvee yeeueheCeer efceUeues nesles. heeÛeejCeeÛeer leer pÙeesle lÙeebveer DeeheuÙee ùoÙeeble lesJele "sJeuÙeecegUs Deepe DeeheuÙeeuee DeMee ØekeâejÛÙee heeÛeejCeekeâ[s vepej "sJeCes iejpesÛes Deens. pÙeebÛÙee ef"keâeCeer heeÛeejCeeÛeer pÙeesle lesJele Demeleevee efomeles lÙeebvee ÙeesiÙe ØekeâejÛes ceeie&oMe&ve, mecegheosMeve efceUCÙeeÛeer DeeJeMÙekeâlee Deens. lÙeebletve DeeheuÙeeuee DeeOegefvekeâ peieeuee nJes Demeuesues veJes meble heewue efceUleerue.
 cnCetve ojJe<ee&ØeceeCes Ùeener Je<eea ÙesCeeNÙee ‘meble heewueÛÙee heefjJele&vee’ÛÙee meCeekeâ[s DeeheCe ‘heeÛeejCe efoJeme’ cnCetve yeIeCÙeeÛeer Je lÙeeÛÙee ceOÙemLeerves DeeheuÙee YeeJeer Oece&ieg¤bmee"er ceveesYeeJes ØeeLe&vee keâjCÙeeÛeer iejpe efvecee&Ce Peeueer Deens. Ùee meble heewueÛee efJeMes<e DeeMeerJee&o DeeheuÙee Oece&Øeebleeuee efveef§eleÛe efceUsue. lÙeeÛÙee DeeMeerJee&oeves DeeheuÙee Oece&Øeebleelener ‘uesš JneskesâMevme’Ûee heeTme pejer SkeâJesU Ûeeuet Peeuee veener lejer Deeheueer peceerve Deesueer "sJeCÙeemee"er ueeieCeeNÙee heeJemeeÛÙee Oeeje yejbÛe keâener keâ¤ve peeleerue.