DeefOeke=âle – 1 – जानेवारी २०२२


 
 hejcesÕejeÛeer veceülee pees[Ceejer Demeles lej ceeveJeeÛee ieJe& osJeeheemetve ceeveJeeuee lees[le Demelees
 keâesefJe[-19ÛÙee keâeàÙeekegâó {ieebveer DeeYeeU DebOeejuesueb Jeešle nesleb. DeMee JesUer heeshe øeâeefvmeme ¢eebvee Dee"Jeuee lees ceÛeJÙeeceOÙes MeebleheCes Peesheer iesuesuee ØeYet ÙesMet! mecegõele legHeâeve JeeoU megšuesues nesles. heóerÛes heesnCeejs keâesUer, lÙeeÛes efMe<Ùe cee$e Yeerleerves LejLej keâehele nesles. lÙeebÛee ÙesMetJej efJeÕeeme veJnlee keâe? ÙesMetves lÙeebvee pÙee heæleerves Ke[meeJeues lÙeeJe¤ve ceÛeJÙeele lÙeebÛÙeeyejesyej Demeuesueer JÙekeäleer keâesCe nesleer ns lÙee efMe<Ùeebvee mecepeuesues veJnles ns DeeheuÙee ue#eele Ùesles. ÙesMet ceÛeJÙeele Demeleevee lees ceÛeJee yeg[tÛe Mekeâle veener; keâejCe hejcesÕej keâOeerner ve° nesT Mekeâle veener, ner iees° lÙeebvee mecepeuesueer veJnleer. ceneceejerves peieeJej pees DeeIeele kesâuesuee Deens lÙee YeÙebkeâj JeeoUele meehe[uesues Demeleevee ueešebbveer Jes{uesuÙee yeesšerceOÙes DeeheCe Skeâšs veenerle, hejcesÕej Deeheueer keâeUpeer Ieslees, ner iees° pej DeeheCe efJemejuees lej DeeOegefvekeâ keâeUeleerue ØeYet ÙesMetÛes efMe<Ùe ¢ee veelÙeeves DeeheCemegOoe lÙee yeeje Øesef<eleebmeejKeer Ûetkeâ ke⤠Mekeâlees DeeefCe ÙesMetÛÙee Ke[meeJeCÙeeuee hee$e "¤ Mekeâlees.
 hejcesÕej Deeheueer keâeUpeer Ieslees neÛe ef¡emcemeÛee mebosMe
 ef¡emcemeÛee meesnUe ieeueerue mecegõeheemetve mebhetCe& peieeheÙeËle, heÇsef<eleebkeâ[tve DeeheuÙeeheÙeËle, Demes peerJeveeÛes ef#eeflepe JÙeehekeâ keâjCÙeeme DeeheuÙeeuee meeneÙÙe keâjerle Demelees. ‘Meyo osn Peeuee DeeefCe lÙeeves DeecnebceOÙes Jemeleer kesâueer’ (Ùeesneve 1:14). ‘Jemeleer keâjCes’ ¢ee ke=âleermee"er «eerkeâ Yee<esle pes ef›eâÙeeheo Jeehejues peeles (eskenosen, cnCepes ‘lÙeeves Deeheuee lebyet "eskeâuee’) lÙeeÛee DeLe& SkeâoeÛee Je keâeÙeceÛee ØeYet ÙesMet DeeheuÙee ¢ee peieele jenCÙeemee"er Deeuee Demee neslees. ‘‘ceer legcnebyejesyej peieeÛÙee DebleeheÙeËle Deens.’’ ceveg<ÙeeÛee heg$e ¢ee he=LJeerJej Deeuee DeeefCe hejcesÕej keâOeerner ve° nesT Mekeâle veener.
 ef¡emlee"eÙeer owJeer Je ceeveJeer mJeYeeJeeÛes pes heefjhetCe& SskeäÙe Ie[tve Deeuesues nesles leer Skeâ meJeexlke=â° veeefJevÙehetCe& iees° nesleer ns ef¡emcemeÛee meCe DeeheuÙeeuee mhe° keâ¤ve meebielees. oceemkeâmeÛes meble pee@ve ¢eebÛÙee Meyoeble meebieeÙeÛes lej ‘‘peieele Ie[tve Deeuesueer ve Yeglees, ve YeefJe<Ùeleer DeMeer nerÛe kesâJeU Skeâ veJeerve iees° nesleer’’ (the only new thing under the sun).
 ‘hejcesÕej mee#eele veceülee Deens’ ns melÙe ef¡emcemeÛee meesnUe mhe° keâjlees.
 osJe Øeerleer Deens DeeefCe cnCetve lÙeecegUs lees mee#eele veceüleemegæe Deens. legcner pÙee JÙekeäleerJej Øesce keâjlee leer JÙekeäleer legceÛÙeeJej DeJeuebyetve jent ueeieles, cee$e ns Demeb DeJeuebyetve jenCes lÙee JÙekeäleerÛee Deheceeve efkebâJee DeJeceeve keâjCeejs vemeles lej lÙee JÙekeäleerÛeer Kejer GVeleer keâjCeejs Demeles. ‘osJe Øeerleer Deens’ DeeefCe ‘osJe veceülee Deens’ ner oesvner melÙes cnCepes SkeâeÛe veeCÙeeÛÙee oesve yeepet Deensle. cee$e veceülee ne Meyo DeeheCe pesJne hejcesÕejemee"er Jeehejlees lesJne lÙeeÛee vekeäkeâer DeLe& keâeÙe neslees? ‘‘ceePÙeeheemetve efMekeâe keâejCe ceer ceveeÛee ueerve (veceü) Je meewcÙe Deens DeeefCe legceÛÙee efpeJeeuee efJemeeJee efceUsue’’ (ceòeÙe 11:29) Demes pesJne ÙesMet cnCelees lesJne lÙeeÛee DeLe& vescekeâe keâmee IÙeeÙeÛee? lÙeemee"er Skeâ cegKÙe met$e cnCepes cetUele veceü DemeCes cnCepes ‘ueneveheCeeÛee DeeJe DeeCeCes’ Demess veJns (SKeeoer JÙekeäleer ueneve efkebâJee keâceer cenòJeeÛeer Demet Mekeâles; hejbleg lÙeeJe¤ve leer veceü DemesueÛe Demes veener) efkebâJee veceü DemeCes cnCepes ‘mJele:uee keâceer uesKeCes’ Demesner veJns (les legceÛÙee mJele:efJe<eÙeerÛÙee vekeâejelcekeâ ØeeflecesJej DeJeuebyetve Deens.) DeLeJee lÙeeÛee DeLe& ‘DeeheCe ieewCe Deenesle Demes oeKeefJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjCes DemesosKeerue’ veener (SKeeoer JÙekeäleer lemes cnCele Demesue hejbleg ØelÙe#eele lemes ceevelener vemesue). lej veceü DemeCes cnCepes mJele:uee ueerve keâjCes DeeefCe lesner Øesceeheesšer Je Flejebvee Jej DeeCeCÙeemee"er! Ùee °erves heenlee Heâòeâ hejcesÕejÛe KejesKej veceü Deens.
 ÙesMetÛÙee MejerjOeejCesÛes jnmÙe mecepetve IesCÙeemee"er hejcesÕejeves OeejCe kesâuesueer veceülee ner ieg®efkeâuueer Deens. DeeheCe keâesCeerlejer Deenesle ns oeKeJeCÙeemee"er HeâejMee meeceLÙee&Ûeer iejpe vemeles. ÙeeGueš, mJele:uee yeepetuee meejCes efkebâJee he[ÅeeDee[ "sJeCes nsÛe DeceÙee&o meeceLÙe& hejcesÕeje"eÙeer efometve Ùesles. ‘‘lÙeeves mJele:uee efjkeäle kesâues DeeefCe oemeeÛes mJe¤he OeejCe kesâues…. lÙeeves DeeheCeeuee ueerve (veceü) kesâues DeeefCe Dee%eeOeejkeâheCes ›egâmeeJejÛes cejCe helkeâjues’’ (efHeâefuehhewkeâjebme he$e 2:7-8).
 hejcesÕej hejcemJeiee&le jepeemevee¤{ Deens; hejbleg lees oerveebvee GbÛeeJeCÙeemee"er Keeueer Jeekeâlees.
 Heâejmes efMe#eCe ve Iesleemegæe DeefmemeerÛee meble øeâeefvmeme hejceesÛÛe hejcesÕejeÛes mleJeve keâjleevee osJeeuee GösMetve cnCelees, ‘ns hejcesÕeje, let veceülee Deensme!’ DeeheuÙee mecemle øeâeefvmemekeâve Oece&mebmLesuee GösMetve efueefnuesuÙee he$eele lees cees"Ÿeeves cnCelees, ‘‘ceePÙee yeebOeJeebvees, hejcesÕejeÛÙee veceüleskeâ[s heene.’’ DeeheuÙee heefnuÙeeÛe Dee%eehe$eele lees efueefnlees, ‘‘hejcesÕej pemee kegâceejerÛÙee Gojele Glejuee lemeeÛe lees DeeheCeeyejesyej mJele:uee veceü keâjerle Demelees.’’ ns melÙe peieeheg{s DeeCeCÙeeÛeer meble øeâeefvmemeÛeer FÛÚe nesleer; lÙeecegUsÛe lÙeeves ÛeÛe&ceOÙes veeleeU iees"ŸeeÛeer GppJeue hejbheje meg¤ kesâueer.
 ef¡emceme ne hejcesÕejeÛÙee veceülesÛee meesnUe nesÙe.
 heefJe$e Yetceeruee Yesš osle Demelee yesLeuesnsce ÙesLeerue ‘vesefšefJnšer ye@efmeefuekeâe’ÛÙee De®bo ojJeepÙeeletve peeCÙeemee"er legcnebuee Deeheues [eskesâ veceJeeJes ueeieles, lÙeecegUs ef¡emceme ‘DeelcÙeeves Je KejsheCeeves’ (Deieoer KejesKej Je ceveeheemetve) pej meepeje keâjeÙeÛee Demesue lej DeeheCe ueneve yeeuekeâebmeceeve veceü JneÙeuee nJes. ‘‘pÙeeuee legcner DeesUKele veenerle Demee Skeâ legceÛÙeeceOÙes GYee Deens’’ (Ùeesneve 1:26). ns JeÛeve ÙesMet pevceeÛÙee Ssefleneefmekeâ Iešvesuee lebleesleble ueeiet he[Ceejs Deens. peCet keâener hejcesÕejeuee ØelÙeskeâ Iešvee ieepeeJeepee ve keâjlee ‘‘ieghle "sJeeÙeÛeer nesleer, leer LeeUer efheštve peiepeenerj keâjeÙeÛeer veJnleer.’’ peCet keâener heefJe$e Deelcee hejcesÕej keâjerle DemeuesuÙee meJe& iees°er heefJe$e DeelcÙeeÛÙee ÚeÙesves Peeketâve "sJeCeej neslee. lÙeecegUsÛe heeshe øeâeefvmeme cnCeleele, meJe& keâener veceülesÛÙee ceeiee&Jej/ceeiee&ves Ie[le peeles. veceü DemeCeeje hejcesÕej mJele:uee veceefJelees : lees DeecnebceOÙes Ùeslees DeeefCe mJele:uee ueerve keâjlees- DeeefCe lees ›egâmeeJejerue cejCeeheÙeËle melele mJele:uee veceü keâjerle jenlees. DeeheCe veceü DemeeJes Demes heeshe øeâeefvmeme hejeshejerves DeeheuÙeeuee efJeveefJeleele. heeshe mJele: veceü, cnCetveÛe eflelekesâÛe Kebyeerj Deensle. les heg{s cnCeleele, ‘‘DeeheuÙee hejcesÕejeves veceülesÛee ceeie& helkeâjuee lees Keje osJe Deens, lees Keesše osJe veener. lees ceeCemeeves leÙeej kesâuesuee ueekeâ[eÛee osJe veener. lees JeemleJe¤heeleerue efpeJeble hejcesÕej Deens. ns meJe& Øesce hejcesÕejeÛÙee ¢ee veceü Je=òeerletve heePejle Demeles. veceü DemeCes cnCepes Deeheueer vepej Keeueer "sJetve SKeeÅee jmlÙeeves Ûeeuele jenCes veJns : ‘‘veener, veener! veceülee efMekeâeÙeÛeer leer hejcesÕejekeâ[tve, lÙeeÛeyejesyej ceefjÙee DeeefCe ÙeesmesHeâ ¢eebÛÙeekeâ[tve. ÙesMetÛeer veceülee lej Lesš ›egâmeeuee peeTve efYe[les DeeefCe leesÛe ef¡emleer ueeskeâebmee"er Skeâ megJeCe&efveÙece Deens: OewÙee&ves, efÛekeâešerves DeeefCe veceüheCes heg{s heg{s Ûeeuele jeneÙeÛeb. ÙeeefMeJeeÙe ogmeje kegâ"ueener ceeie& veener. ceer mJele:uee veceü kesâuÙeeefMeJeeÙe, legcner mJele:uee veceü kesâuÙeeefMeJeeÙe DeeheCe ef¡emleer DemetÛe Mekeâle veenerle.’’
 heeshe øeâeefvmeme ‘veceülee’ ¢ee MeyoeSsJepeer ‘‘mJele:uee veceefJeCes’’ Demee MeyoØeÙeesie hemeble keâjleele. lÙeebÛÙee celes DeeheCe hejcesÕejemeceesj ‘mJele:uee veceJeeÙeuee’ nJes. mJele:uee veceü DeeefCe veceülesÛeer ke=âhee ceeietve DeeheCe ÙesMetkeâ[s heeneJes Demes DeeJeenve heeshecenesoÙe DeeheuÙeeuee keâjleele. pej veceülesÛee DeYeeJe Demesue lej Øesceeuee JeeJe vemelees. DeeheCe heefJe$e ceefjÙeskeâ[s, meble peesmesHeâkeâ[s Je ÙesMetkeâ[s veceülesÛeer ke=âhee ceeiet Ùee.
 peerJeveele ieefjyeer efveJe[Ces ne mee›eâeceWle, cnCepesÛe ef¡emleeÛeer ieefjyeebceOeerue GheefmLeleer efÉleerÙe Jn@efškeâve efJeÕeheefj<eosves veJÙeeves MeesOetve keâe{ueer.
 hejcesÕejeves ceeveJeeÛes oeefjõŸe mJele:Jej Iesleues ¢eeletveÛe lÙeeÛeer veceülee G"tve efomeles. meble heewue kesâJeU osJe ceveg<Ùe Peeuee ¢ee meble ÙeesneveeÛÙee melÙeeJej efMekeäkeâeceesle&ye keâjerle veener lej osJe keâesCelÙee ØekeâejÛee ceeCetme Peeuee lÙeeefJe<eÙeerÛeer DeefOekeâ ceeefnleer DeeheuÙeeuee hegjefJelees. ÙesMetÛÙee MejerjOeejCesÛes jnmÙe JeCe&ve keâjleevee meble Ùeesneve Je meble heewue ¢eebÛÙee efMekeâJeCegkeâerle keâesCelee Heâjkeâ Deens DeeefCe les oesIes keâesCekeâesCelÙee yeeyeleerle hejmhejhetjkeâ efMekeâJeCe osleele les heenCes cenòJeeÛes Deens, Demes ceuee Jeešles. ÙeesneveeÛÙee celes Meyo, pees osJe neslee, lees osn Peeuee (heene, Ùeesneve 1:1-14) lej heewueeÛÙee celes, ef¡emle ÙesMet ne osJeeÛÙee mJe¤heeÛee Demetvener lÙeeves mJele:uee efjkeäle kesâues DeeefCe oemeeÛes mJe¤he OeejCe kesâues. (heene efHeâefuehhew 2:5 heemetve heg{s). ÙeesneveeÛÙee celes osJe Demeuesuee Meyo ceveg<Ùe yeveuee; heewueeÛÙee celes, ‘ef¡emle… OeveJeeve Demetvener oefjõer Peeuee’ (heene, 2 keâefjbLe 8:9).
 MejerjOeejCesÛes jnmÙe DeeefCe pÙee heæleerves les hetCe&lJeeme iesues leer heæle ¢eebÛÙeele Heâjkeâ kesâuee lej oeefjõŸeeÛÙee pJeueble efJe<eÙeeJej efJeMes<e ØekeâeMe he[t Mekesâue DeeefCe ef¡emleer JÙekeäleerves DeeheuÙee DebieYetle oeefjõŸeeuee keâmee Øeeflemeeo ÅeeJee les mhe° nesT Mekesâue. efÉleerÙe Jn@efškeâve efJeÕeheefj<eosves peenerj kesâuesuÙee ‘ieefjyeebÛÙee yeepetves hemebleerÛee keâewue’ ¢ee efMekeâJeCeerceeieÛeer yeeÙeyeueÛeer Je F&Meheefj%eeveeÛeer yew"keâ mecepetve IesCes FLes HeâeÙeosMeerj "jsue.
 ÛeÛe&ÛÙee heeleUerJej Jejerue efJeÛeejeÛee keâesCelee heefjCeece neslees les DeeheCe mecepetve IesT Ùee. meble lesefJemeeJes pee@ve ¢eebveer efÉleerÙe Jn@efškeâve efJeÕeheefj<eosÛÙee keâeUeleÛe ‘ieefjyeebÛes ÛeÛe&’ (mebhetCe& ef¡emlemeYee KeNÙee DeLee&ves ieefjyeebveer Yejueer Deens) Demee MeyoØeÙeesie leÙeej kesâuesuee neslee. lÙeeÛee ceefLeleeLe& vesnceerÛÙee meJe&meeceevÙe DeLee&heueerkeâ[s peeCeeje Deens. ‘ieefjyeebÛes ÛeÛe&’ ne MeyoØeÙeesie kesâJeU ÛeÛe&ceOÙes meeceeJeuesuÙee ieesjiejerye Ieškeâebhegjlee ceÙee&efole veener. Skeâe °erves heenlee peieeleerue meJe& ieesjieefjyeebÛee lÙeele meceeJesMe neslees. ceie lÙeebÛee yeeefhlemcee Peeuesuee Demees keâer vemees. keâenerpeCe Dee#eshe Iesleerue keâer, ‘ns keâmes MekeäÙe Deens? lÙeebbveer ßeæsÛee mJeerkeâej kesâuesuee veener efkebâJee yeeefhlemcee Iesleuesuee veener!’ les Kejs Deens; hejbleg ef¡emceme keâeUele DeeheCe pÙee heefJe$e efve<heehe yeeuekeâebÛee mevceeve keâjlees (28 ef[meWyej) lÙeebveerosKeerue yeeefhlemcee mJeerkeâejuesuee veJnlee. hejcesÕejeÛÙee vepejsle, lÙeebÛeer ieefjyeer DeeefCe lÙeebÛes keâ°, pej les efve<heehe Je efveleU Demeleerue lej lesÛe, lÙeebvee ‘jkeäleeÛee yeeefhlemcee’ osT Mekeâleele. ceeveJeeÛes leejCe keâjCÙeeÛes hejcesÕejeÛes ceeie&, ¢eebÛeer DeeheCe keâuhevee ke⤠Mekeâlees. DeeheuÙee keâuheveshes#ee hejcesÕejeÛes ceeie& efkeâleerlejer efJeefJeOe ØekeâejÛes Demeleele. ns meJe&Ûe ceeie& ef¡emleeÛÙee ØeebieCeeletve peele Demeleele DeeefCe les kesâJeU osJeeuee "eTkeâ Demeleele.
 ieesjiejerye ns ef¡emleeÛes Demeleele. les mJele: lemee oeJee keâjleele cnCetve veJns, lej Kegö ef¡emleeves les Deeheues, DeeheuÙee MejerjeÛes Yeeie DemeuÙeeÛes peenerj kesâuesues Deens. ¢eeÛee DeLe& Demee veener keâer, hejcesÕejeÛÙee Debeflece jepÙeele DeeheesDeehe ØeJesMe efceUefJeCÙeemee"er ¢ee peieele DeeheCe peieeÛÙee cetuÙeebveer iejerye Demeuees keâer hegjsmes Deens. ‘‘Denes, ceePÙee efhelÙeeÛes DeeMeerJee&efole nes, Ùee!’’ (ceòeÙe 25:34) ns Meyo ieesjieefjyeebÛeer keâeUpeer IesCeeNÙeebvee GösMetve GÛÛeejCÙeele Deeuesues Deensle. iejerye ns Yeeweflekeâ°Ÿee iejerye Deensle cnCetve lÙeebvee GösMetve les GÛÛeejuesues veenerle.
 veceülee ne meodiegCe DeeefCe ieefjyeer neleele nele Ieeuetve peeleele.
 pÙee efoJeMeer heeshe øeâeefvmeme ¢eebÛeer heesheheoer efveJe[ Peeueer lÙeeÛe efoJeMeer lÙeebveer peenerj kesâues keâer, ‘‘nesÙe, ceuee iejerye ÛeÛe& DeeefCe ieefjyeebmee"er Demeuesues ÛeÛe& efkeâleer DeeJe[sue!’’ les heg{s mhe° keâjleele, ‘‘ef¡emleer ¢ee veelÙeeves DeeheuÙeemee"er ieefjyeer ne meeceeefpekeâ, JewÛeeefjkeâ efkebâJee meebmke=âeflekeâ Jeie&JeejerceOÙes cees[Ceeje efJe<eÙe veener. lees F&Meheefj%eeveerÙe (Oeeefce&keâ) Jeiee&le ÙesCeeje efJe<eÙe Deens. ceer lej cnCesve. lees heefnuÙee ßesCeerle ÙesCeeje efJe<eÙe Deens keâejCe hejcesÕej, mee#eele osJeeÛee heg$e, mJele:uee ueerve keâjlees DeeefCe DeeheuÙeemeesyele JeešÛeeue keâjCÙeemee"er mJele: iejerye yevelees. nerÛe Deeheueer ieefjyeer Deens. ef¡emleeÛÙee osneÛeer ieefjyeer, osJegheg$eeves DeeheuÙee osnOeejCesves mJele:meesyele DeeCeuesueer ieefjyeer. ieefjyeebmee"er Demeuesues iejerye ÛeÛe& ns ef¡emleeÛÙee osnOeejer PeeuesuÙee JeemleJeekeâ[s peeCÙeeves meg¤ nesles. DeeheCe pej ef¡emleeÛÙee osnOeejer JeemleJeekeâ[s iesuees lej DeeheuÙeeuee keâenerlejer Deueewefkeâkeâ mecepeeÙeuee ueeieles. ieefjyeer vekeäkeâer keâeÙe Deens, ØeYetÛeer ieefjyeer keâMeer Demeles les DeeheuÙeeuee keâUt ueeieles.
 Skeâe Meyoeble meebieeÙeÛes lej ner meJe& veceülesÛeer efkeâceÙee Deens. pegvÙee peceevÙeeleerue ÙesMetmebIeerÙe efHeâefuehe ke@âjeceeve ¢eebveer Skeâoe Demes efueefnues nesles, ‘‘veceülee ne Demee Skeâ meodiegCe Deens keâer, pÙeeÉejs DeeheCe hejcesÕejemeceesj Deeheueer melÙe hee$elee mecepet Mekeâlees Je Deeheueer vekeäkeâer Demeuesueer efkebâcele ceespet Mekeâlees. hejcesÕejeves DeeheuÙeeuee efouesues Je DeeheuÙeemee"er kesâuesues meJe& keâener DeeefCe lees DeeheuÙeekeâ[tve pÙeeÛeer Dehes#ee keâjlees les meJe& keâener DeeheuÙee ue#eele ÙesT ueeieles.’’
 osnOeejCesÉejs hejcesÕejeves vescekeâer keâesCeleer yeepet Iesleueer DeeefCe ÛeÛe&ves keâesCeleer ÙeesiÙe yeepet IÙeeJeer les Fefleneme/YetlekeâeU oeKeJelees.
 MegYeJele&ceeveeceOÙes DeeheCe ceefjÙee DeeefCe ÙeesmesHeâ ¢eebÛÙeeefJe<eÙeer JeeÛelees keâer,‘‘lÙeebvee GleejMeeUsle peeiee veJnleer’’ (uetkeâ 2:7). Deepekeâeue peieeÛÙee GleejMeesUle ieesjieefjyeebmee"er peeieeÛe efMeuuekeâ veener; hejbleg hejcesÕej keâesCeeÛÙee yeepetves neslee DeeefCe ÛeÛe&ves keâesCeeÛÙee yeepetves DemeeÙeuee nJes les YetlekeâeUeves (Meyo osn Peeuee) oeKeJeuesues Deens. ieesjieefjyeebheÙeËle heesnesÛeCes cnCepes hejcesÕejeÛÙee veceülesÛes DevegkeâjCe keâjCes nesÙe. pes leUeieeUele Deensle lÙeebvee Jej DeeCeCÙeemee"er Øesceeheesšer mJele:uee ueerve Je ueneve keâjCes nesÙe.
 osJeeÛee Meyo JÙeefkeäleMe: ¢ee peieele, ØelÙeskeâ ßeæeJebleebÛÙee DeelcÙeele Deeuee. ‘Deecner ÙesT DeeefCe lÙeebÛÙee"eÙeer Jemeleer keâ¤.’ Meyo osn Peeuee DeeefCe lÙeeves DeecneceOÙes Jemeleer kesâueer. FLes meceejeshe keâjCÙeeDeeOeer DeeheCe Deveskeâ JeÛeveebkeâ[tve SkeâJeÛeveekeâ[s ÙeeÙeuee nJes. Meyo ¢ee peieele {esyeU ceeveeves meJe&meeOeejCe mJe¤heele Deeuee veener lej ØelÙeskeâ ßeæeJebleebÛÙee DeelcÙeele JÙeefkeäleMe: (personally) Deeuee. ØeYet ÙesMetves cnšues Deens : ‘‘pÙeeÛeer ceePÙeeJej Øeerleer Demesue lees ceePeer JeÛeves heeUerue DeeefCe ceePee efhelee lÙeeÛÙeeJej Øeerleer keâjerue DeeefCe Deecner lÙeeÛÙeekeâ[s ÙesT DeeefCe lÙeeÛÙee"eÙeer Jemeleer keâ¤.’’ (Ùeesneve 14:23). lÙeecegUs ef¡emle kesâJeU peieeÛÙee efkebâJee ÛeÛe&ÛÙee JeeoUele meehe[uesuÙee yeesšerJej npej Demelees Demes veener lej lees ceePÙee JÙeefkeäleiele peerJeve¤heer ÚesšŸeeMee yeesšerJej GheefmLele Demelees. keâeÙe ne YeJÙe efJeÛeej! KejsÛe, DeeheCe pej osJeeJej efJeÕeeme "sJeuee lej efkeâleer yejs nesF&ue! meble SefuePeeyesLe Dee@Heâ o efš^efvešer efnuee FLesÛe heeefJe$ÙeeÛes iegefhele meehe[ues. efleves DeeheuÙee Skeâe cewef$eCeeruee efueefnues, ‘‘ceuee Ùee he=LJeerJej ceePee mJeie& meehe[uee Deens, keâejCe mJeie& cnCepes hejcesÕej DeeefCe hejcesÕej lej ceePÙee DeelcÙeele Deens. pÙeeefoJeMeer ceuee ns keâUues lesJne meJe& iees°er Skeâe lespeeves GpeUtve efveIeeuÙee.’’
 ef¡emleeuee ÛeÛe&ceOÙes YesšCÙeeDeeOeer DeeheCe ØelÙeskeâeves lÙeeuee DeeheuÙee mJele:ÛÙee ùoÙeele YesšeÙeuee nJes.
 keâesJeer[-19 ¢ee ceneceejercegUs meeJe&peefvekeâ GheemevesJej DeeefCe ÛeÛe&ceOeerue GheefmLeleerJej efveyeËOe ueeoCÙeele Deeues. DeMeeJesUer DeeheCeebhewkeâer heg<keâUebvee Skeâ ceneve melÙe MeesOetve keâe{CÙeeÛeer mebOeer Ûeeuetve Deeueer nesleer. kesâJeU ÛeÛe&ceOÙes peeTveÛe DeeheCe hejcesÕejeuee Yesšt Mekeâlees Demes veener. DeeheCe ‘DeelcÙeeves Je KejsheCeeves’ hejcesÕejeÛeer DeejeOevee ke⤠Mekeâlees. DeeheuÙee yebo IejebceOÙes jentvener DeeheCe yebefomle KeesueerceOÙes ØeYet ÙesMetMeer mebJeeo meeOet Mekeâlees, nsÛe les melÙe! ef¡emleer ¢ee veelÙeeves DeeheCe heefJe$e efcemmee Je Deeheues meecegoeefÙekeâ peerJeve ¢eebÛÙeeefMeJeeÙe peerJeve peiet Mekeâle veenerle; hejbleg pesJne peyejomleerves DeeheuÙeeuee ¢ee iees°eRheemetve JebefÛele "sJeues peeles (keâesefJe[ – 19 heefjefmLeleerle) lesJne DeeheuÙee ef¡emleer peerJeveele Keb[ he[uee Demes DeeheCe keâoeefhe mecepet veÙes. keâejCe, pej legcneuee legceÛÙee ùoÙeele ÙeeDeeOeer ef¡emle meehe[uee vemesue lej legcneuee lees keâOeerner-DeeefCe Deieoer keâ"esj Meyoeble meebieeÙeÛes lej kegâ"sner-YesšCeej veener.
 ef¡emcemeÛes "Ukeâ/Oee[meer melÙe : ØelÙeskeâeÛÙee ùoÙeele Je DeelcÙeele ef¡emle pevceeuee ÙesT os.
 ef¡emcemeefJe<eÙeerÛes Skeâ "Ukeâ/Oee[meer melÙe ØeeÛeerve efJeÛeejJeble Dee@efjpesve, meble Deiemleerve, meble yeve&[&, Deebpesuetme efmeuesefmeLetme DeeefCe Flej Deveskeâ ceneve Oece&hebef[leebÛÙee Je DeeOÙeeeflcekeâ $e+<eer-ieg¤bÛÙee cegKeebletve efkeâleerlejer JesUe yeensj he[uesues Deens. cetUele les melÙe DeMee ØekeâejÛes Deens : ‘‘ef¡emle pej ceefjÙesÉejs kesâJeU yesLeuesnsce ÙessLes SkeâoeÛe pevceuee Demesue DeeefCe lees pej ßeæsves ceePÙee ùoÙeele pevceCeej vemesue lej ceuee ef¡emcemeÛee keâeÙe HeâeÙeoe?’’ ‘Keesueele peeTve efJeÛeej keâjlee ef¡emle pej legceÛÙee ùoÙeele Je legceÛÙee DeelcÙeele pevceCeej vemesue lej lees DeeCeKeer kegâ"s pevce IesCeej?’ Demes meble DeebyeÇespe ¢eebveer efueefnues Deens. Jele&vemee#eer meble ce@keämeerceme nsÛe melÙe ØeefleOJeefvele keâjleele : ‘‘osJeMeyo lÙeeÛÙee osnOeejCesÛes jnmÙe (mystery, me-story) ØelÙeskeâ œeer-heg®<eeb"eÙeer hegvne hegvne meekeâej ke⤠FefÛÚlees.’’ ns KejesKejÛe Skeâ JewefÕekeâ mJe¤heeÛes melÙe Deens, ns legceÛÙee ue#eele Deeues Demesue.
 Ùes, ØeYees DeeefCe Deecnebuee JeeÛeJe. meOÙeeÛÙee keâesefJn[-19 ¢ee ceneceejerÛÙee ØeoerIe& keâmeesšerves Deecner heej Leketâve iesuesues Deenesle.
  meble lesefJemeeJes pee@ve ¢eebveer 1962 meeueer efouesuÙee veeleeU mebosMeele ner OeieOeieleer ØeeLe&vee kesâueer : ‘‘ns efhelÙeeÛÙee MeeÕele Meyoe, osJeeÛÙee Je ceefjÙesÛÙee heg$ee, DeeceÛÙee DeelcÙeeÛÙee ieghlemLeUer, legPÙee DeodYegle pevceeÉejs Deepe DeeceÛes hegvne Skeâoe vetleveerkeâjCe keâj.’’
 ner ØeeLe&vee DeeheCe Deeheueer mJele:Ûeer ØeeLe&vee yeveJet Ùee. cee$e lÙeeÛeyejesyej meÅee DeeheCe keâesefJn[-19 ÛÙee ceneceejerÛes pes mebkeâš DevegYeJele Deenesle lÙee heeÕe&YetceerJej ef¡emcemeÛÙee Gheemevesleerue ÙeeÛevee keâUkeâUerves ke⤠Ùee : ‘‘ns je°^ebÛÙee jepee, meJe& ueeskeâebvee pees[CeeNÙee keâesveefMeues, pÙeeÛeer Deecner Deelegjlesves Jeeš heenele Deenesle, lÙee meòeeefOeMee, let Deecnebuee ceeleerheemetve Ie[efJeues Deensme. Ùes, DeeefCe Deecne meJeeËÛes leejCe keâj. meOÙeeÛÙee keâesefJn[-19 ¢ee ceneceejerÛÙee ØeoerIe& keâmeesšerves Deecner Leketâve Yeeietve iesuees Deenesle. Ùes DeeefCe ceeveJepeeleeruee hegvne Skeâoe GYes keâj! Deecesve !’’ (¢ee efÛebleveemee"er ceer, efvemmeeÛes meble «esiejer DeeefCe keâeef[&veue keâevšeueecesmmee ¢eebÛÙee efueKeeCeeÛee DeeOeej Iesleuesuee Deens.)
  ± DeeÛe&efyeMehe Heâsefuekeäme ceÛÙee[es
 
 
 DeefOeke=âle – 2
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 heg{erue meJe& heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeues Deensle.
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce veJeerve keâeÙe&›eâceemeefnle ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle.)
 17 veesJnW. me. 9.30:heefJe$e efcemmee, meble SefuePeeyesLe keâe@vJnWš, nesUer.
 (me. 10.30 les 11.30): efoJÙeebie cegueebmeceJesle JesU, meble SefuePeeyesLe keâe@vJnWš, nesUer.
 mebOÙee. 4.00:ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI) ÛÙee heoeefOekeâeNÙeebmeceJesle meYesceOÙes efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 mebOÙee. 6.00:‘megJeelee&’ DeeefCe ‘Meebefleotle’ ceeefmekeâeÛÙee mebheeokeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 19 veesJnW. me. 7.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Oece&Øeebleeleerue Skeâe le®Ceeruee Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 10.00 les og. 1.30): DeOÙe#e, Oece&ØeebleerÙe heeUkeâerÙe ceb[UeÛeer (DPC) meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.30:heefJe$e efcemmee (DeblÙeefJeOeer), jcesoer ceelee leerLe&mLeeve, jcesoer.
 20 veesJnW.me. 10.00:DeOÙe#e : Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâ meefceleerÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 21 veesJnW.me. 9.00:heefJe$e efcemmee (ef¡emlejepeeÛee meCe) DeeefCe heefJe$e mee›eâeceWleeÛÙee YekeäleerceOÙes menYeeie, DeJej ues[er Dee@Heâ nsuLe ÛeÛe&, jepees[er.
 (me. 11.30 les og.12.30): heefJe$e mee›eâeceWleeÛÙee YekeäleerceOÙes menYeeie, meble øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
 22 veesJnW.me. 11.00:efvejeefßeleebÛeer mesJee keâjCeeNÙee Skeâe ØeehebefÛekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.15:DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemexmeÛÙee ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 23 veesJnW. me. 10.00: yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. Dee@he. yeBkesâÛes ÛesDejceve, ØeYeejer JÙeJemLeehekeâ Je Øee@hešea ce@vespej ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.45:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.30:Oece&ØeebleeÛÙee DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.45:‘megJeelee&’ DeeefCe ‘Meebefleotle’ ceeefmekeâebÛÙee mebheeokeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.30:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 24 veesJnW.(mebOÙee. 3.00 les 4.30) : UCPI efLeDeesuee@efpekeâue HeâesjceÛÙee meYesceOÙes efJnef[Ùees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 mebOÙee. 5.15: JemeF&ÛÙee ceepeer heesefueme GheDeeÙegkeäleebyejesyej Yesš, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 25 veesJnW.me. 10.15: Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.15: meble Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esjÛÙee ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.15 les 6.15) : DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[er Oece&«eeceeleerue šercemeceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
 26 veesJnW. me. 10.15: Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.00 og. 1.30): ‘megJeelee&’ DeeefCe ‘Meebefleotle’ ceeefmekeâebÛÙee mebheeokeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 27 veesJnW. (me. 10.00 leg og. 1.00): DeOÙe#e : Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.00:meermeeryeerDeeÙe keâewefvmeue Heâe@j Jegcesve – efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs ceeie&oMe&ve.
 (mebOÙee. 6.30 les 9.00): ke@âLeefuekeâ De@keäMeve Heâesjce (FIAC) ÛÙee meYesceOÙes efJnef[Ùees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 28 veesJnW.me. 9.00:heefJe$e efcemmee, jcesoer ceelee leerLe&mLeeve, jcesoer.
 me. 11.00:ueive PeeuesuÙee veJeerve pees[hÙeeuee DeeMeerJee&o, DeJej ues[er Dee@Heâ Heâeeflecee ÛeÛe&, ÛegUCes.
 29 veesJnW. me. 9.30: keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešue, yebieueer ÙesLeerue heoeefOekeâejer Je pevejue ce@vespejmeceJesle meYee Je hesef[Ùeeefš^keâ DeeÙemeerÙeguee Yesš.
 og. 11.15:ceoj Dee@Heâ iee@[ ÛeÛe&, heeueer ÙesLeerue ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.00: Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.15: efjefueefpeDeme keâeB@ef«eiesMeveÛes (OMD) Oece&ieg¤ pes cegUÛes DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[erÛes jefnJeemeer Deensle lÙeebÛÙeeyejesyej meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.15: efceje-YeeFËoj ÙesLeerue keâener heesefueme Dee@efHeâmej Je JemeF&-efJejej heesefueme keâefceMevej ¢eebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 30 veesJnW.me. 9.30: Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 10.30: cesjer nsuhe Dee@Heâ ef¡e§eve ÛeÛe&, veeÙeieeJe F&mš ÙesLeerue ØecegKe Oece&ieg®meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.30: Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 5.15 les 6.30): [e@šme& Dee@Heâ o ›eâe@me Dee@Heâ ueerSpe (FC) ÛÙee efmemšjebmeceJesle efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.30:Skeâe ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (ef[meWyej 2021 les peevesJeejer 2022 ¢ee ceefnvÙeemee"er DeeÛe&efyeMehe Heâsefuekeäme ceÛÙee[es ¢eebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce heg{erue ØeceeCes Demeleerue.)
 1 ef[meW.me. 10.30: Oece&ØeebleerÙe ‘Gceso’ ¢ee efoJÙeebie mebmLesÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.30: Oece&ØeebleeÛÙee ce@jspe š^eÙeyÙegveuemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.30:keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešue, yebieueer ÙesLeerue heoeefOekeâejer Je pevejue ce@vespejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.45:ieg[Meshe[& keâcÙegefvešerÛes (CGS) mebmLeehekeâ Je ceepeer mecevJeÙekeâ ¢eebÛÙeeyejesyej meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 2 ef[meW.me. 10.30: Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâe meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.30: heefJe$e Deelcee ÛeÛe&, veboeKeeue ÙesLeerue ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.15: meble pescme ÛeÛe&, DeeieeMeer ÙesLeerue ØecegKeOece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 3 ef[meW.mebOÙee. 5.15: keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.45: keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 5 ef[meW.me. 8.00: heefJe$e efcemmee (DeeiecevekeâeUeleerue ogmeje jefJeJeej Je efiejerpe Oece&«eeceeÛee Jeeef<e&keâeslmeJe), meble øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
 (me. 10.15 les og. 12.15): Skeâe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.00: Skeâe efnbot JÙekeäleermeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 6 ef[meW.(me. 10.30 les og. 1.00): DeOÙe#e, keâe@uespe Dee@Heâ [ervmeÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 1.00:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30: Skeâe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.30: JemeF& ÙegefvešÛes CRI meÛeerJemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.00: efJnef[Ùees keâe@vHeâjvmeÉejs NDTVJej cegueeKele.
 7 ef[meW.me. 11.20: Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.30: Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.00 les 6.45):ceeueceòeemebyebOeer keâener "jeJeerkeâ Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 8 ef[meW.me. 7.00:heefJe$e efcemmee (meble ÙeesmesHeâ Je<ee&Ûeer meebielee), DeJej ues[er Dee@Heâ jsces[erpe, jcesoer.
 (mebOÙee. 4.00 les 7.30) : DeOÙe#e, keâeef[&veue «esMeme cesceesefjDeue ne@efmhešue, yebieueer ÙesLeerue MRI meWšjÛee veecekeâjCe efJeOeer.
 9 ef[meW.me. 10.45:Øesceebpeueer (He@âefceueer keâewefvmeefuebie meWšj), mebmLesÛes mebÛeeuekeâ Heâe. šesveer ef[meespeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.30 les 1.45): meeb[esj [ervejerÛÙee [ervejer efcešeRieceOÙesmenYeeie DeeefCe ceeie&oMe&ve, meble Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj.
 mebOÙee. 5.15:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.00:‘megJeelee&’ DeeefCe ‘Meebefleotle’ ceeefmekeâebÛÙee mebheeokeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 10 ef[meW.me. 11.00:FvHebâš efpePeme meWšj, cemexme ÙesLeerue ØecegKe Oece&ieg¤ DeeefCe keâener ceeueceòee meefceleerÛÙee meYeemeoebmeceJesle meYee, cemexme.
 og. 12.15:meble pee@ve efJeÙeeveer keäuepeea nesce, meeb[esj ÙesLes JeemleJÙeeme DemeuesuÙee Oece&ieg¤bvee Yesš.
 11ef[meW.me. 9.30:he@Meefvemš keâeBef«eiesMeveÛes Skeâ Oece&ieg¤ pes ßeeF&ve Dee@Heâ DeJej ues[er Dee@Heâ jsces[erpe, jcesoer ÙesLeerue jefnJeemeer Deensle lÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 10.30:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:JemeF& ÙegefvešÛes CRI meÛeerJemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 7.00 les 8.30):ÚU meesmeCeeNÙee ueeskeâebmee"er ieg[ Meshe[& keâcÙegefvešerves DeeÙeesefpele kesâuesuÙee ve@Meveue Fbšjmesmejer SkeäÙegcesefvekeâue ØesDej Heâe@j ef¡e§evme ØeeLe&vesceOÙes menYeeie.
 12 ef[meW.me. 9.30:ef¡emleJeemeer Heâeoj peespesHeâ ceeefjÙee HesâuÙet, Sme.pes., (50 Je<eeËheemetve DeeÛe&efyeMeheebÛes DeeOÙeeeflcekeâ ieg¤) ¢eebÛÙee DeblÙeefJeOeer efcemmeeyeueeroeveeceOÙes menYeeie, meble oneJes heeÙeme mesefcevejer, ieesjsieeJe (F&mš)
 13 ef[meW.me. 11.00:vesefšefJnšer Dee@Heâ DeJej ues[er, heeueIej ÙesLeerue ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.15:keâeef[&veue «esMeme cesceesefjDeue ne@efmhešue, yebieueer, ¢eeÛes ÛesDejceve DeeefCe pevejue ce@vespej Je Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâ Je ‘JemeF& peveefnle š^mš’Ûes mebÛeeuekeâ ¢eebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 1.00:Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâ Je ‘JemeF& peveefnle š^mš’Ûes mebÛeeuekeâ ¢eebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 15 ef[meW.(me. 9.00 les og.12.00): DeOÙe#e, efJeJeenhetJe& ceeie&oMe&ve efMeefyej IesCeeNÙee JekeälÙeebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og.12.15:Oece&ØeebleeÛÙee ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 6.00 les 8.30):efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs Fbšjve@Meveue Jew<CeJee-ef¡e§eve FbšjefjefueefpeDeme [eÙeuee@ie meYesceOÙes menYeeie.
 16 ef[meW.(me. 9.00 les og.1.30):Jesmšve& efjpeve efyeMehme keâewefvmeueÛÙee (WRBC) meYesceOÙess efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie DeeefCe efmeve[yeeyele ceeie&oMe&ve.
 (og. 3.30 les 4.30):FCRA meboYee&le mejkeâejer heoeefOekeâeNÙeebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.45:efiejerpe he@efjMeceOeerue leerve efleàÙee cegueebvee DeeMeerJee&o, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 6.00 les 8.30) :efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs Fbšjve@Meveue Jew<CeJee-ef¡e§eve FbšjefjefueefpeDeme [eÙeuee@ie meYesceOÙes menYeeie.
 17 ef[meW.(me. 9.30 les og.12.30):keâecexueeF&š keâe@vJnWš FbefiueMe neÙemketâue, KejeUs, meeb[esj ÙesLes Oece&ieg¤bmee"er DeeiecevekeâeU jskeâueskeäMeve efoues.
 (og. 12.35 les 1.00): jskeâueskeäMeveveblej keâener Oece&ieg¤bmeceJesle efceefšbie.
 mebOÙee. 5.00:keâener ØeehebefÛekeâebÛes mJeeiele, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.30:NISCORT (CBCI keâcÙegefvekesâMevme SpÙegkesâMeve FefvmššŸegš, efouueer) Ûes mebÛeeuekeâ Heâe. je@yeervemeve je@ef[^ipe ¢eebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 18 ef[meW.me. 8.30:heefJe$e efcemmee (heeueer Oece&«eeceeÛee Jeeef<e&keâeslmeJe), ceoj Dee@Heâ iee@[ ÛeÛe&, heeueer.
 me. 11.00:otjoMe&ve (heefyuekeâ meefJn&me yeÇe@[keâemšj, ieJnve&ceWš Dee@Heâ Fbef[Ùee) ÛÙee meYeemeoebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 19 ef[meW.me. 8.45:heefJe$e efcemmee (Deeieceve keâeUeleerue 4Lee jefJeJeej), DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemexme.
 mebOÙee. 5.00:Heâe. veePejsLe ieeyeÇt ¢eebÛÙee Oece&iegjheoeÛÙee megJeCe&ceneslmeJeeefveefceòe heefJe$e efcemmee, cegKÙe hegjesefnle, DeJej ues[er Dee@Heâ o meer ÛeÛe&, Gòeve.
 20 ef[meW.me. 10.45: keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešue, yebieueer ÙesLeerue heoeefOekeâejer Je pevejue ce@vespejmeceJesle meYee.
 21 ef[meW.me. 9.00:ÛeevmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 9.40:Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.30:veeleeUefveefceòe MegYesÛÚe osCÙeeme DeeuesuÙee ØeehebefÛekeâebvee Yesš, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (og. 12.15 les 2.30): ‘ueeskeâMeener vÙetpe’ Ûe@veueuee cegueeKele, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 22 ef[meW.me. 9.30:ueivemee›eâeceWleeuee 25 Je<ex hetCe& PeeuesuÙee Ûeej oechlÙeebvee Yesš DeeefCe DeeMeerJee&o, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 9.45:ef[keâve pÙegefueÙeme je@ef[^ipemeceJesle (pÙeebÛeer 1 peevesJeejeruee ieg®oer#ee nesCeej Deens) Yesš, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 10.00:heehe[er keâefLe[^ueÛÙee Øee@hešea DeeefCe HeâeÙeveevme keâefcešer Je keâener he@efjMeveme&yejesyej Jeelee&ueehe, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 3.00:cegbyeF& mejOece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe keâeef[&veue Dee@peJeu[ «esefMeDememeceJesle meYee, DeeÛe&efyeMehme neTme, Heâesš&, cegbyeF&.
 23 ef[meW.og. 12.30:efyeMehme neTmeceOÙes keâece keâjCeeNÙeebmee"er heefJe$e efcemmee (veeleeUefveefceòe), efyeMehme neTme, yejecehetj.
 24 ef[meW.je$eer 9.00:heefJe$e efcemmee (ef¡emceme ceer[veeF&š efcemmee), nesueer He@âefceueer ÛeÛe&, YegF&ieeJe.
 25 ef[mes.me. 9.00:heefJe$e efcemmee (ef¡emceme efoJemeeÛeer efcemmee), meble Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj
 (mebOÙee. 5.00 les 7.00):ef¡emecemeefveefceòe DeeblejOeceeaÙe ØeeLe&vee cesUeJee, peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 28 ef[meW.mebOÙee. 4.00:DeOÙe#e, ‘Gceso’ ceOeerue efoJÙeebie yeebOeJeebmee"er ef¡emceceefveefceòe Jeeef<e&keâ keâeÙe&›eâce, Gceso [eÙeesefmePeve meWšj, YegF&ieeJe Heâeše.
 31 ef[meW.(mebOÙee. 8.00 les 9.00):2021 ceOÙes hejcesÕejeÛÙee efceUeuesuÙee DeeMeerJee&oeyeöue DeeYeej ceeveCÙeemee"er heefJe$e leemeeceOÙes menYeeie, DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[er.
 je$eer 9.00 :heefJe$e efcemmee (ceoj Dee@Heâ iee@[, meesnUe DeeefCe Jeu[& heerme [s), DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[er.
 1 peeves.mebOÙee. 5.00 :heefJe$e efcemmee DeeefCe øeâeefvmemkeâve ke@âhÙegefÛeDeve mebmLesÛes ef[keâve pÙegefueÙeme je@ef[^ipe ¢eebvee ieg®oer#ee, meble peesmesHeâ ÛeÛe&, GcejeUe.
 7 peeves.mebOÙee. 4.30 :keâeef[&veue «esMeme cesceesefjDej ne@efmhešue, yebieueer, meeb[esj ÙesLeerue yeÇoj je@pej Dee@Heâ lesPes keâcÙegefvešer hesef[Ùeeefš^keâ DeeÙe meer Ùeg meWšjÛee DeeMeerJee&oefJeOeer.
 8 peeves.(mebOÙee. 500 les 6.30) :meble heeÙeme mesefcevejer ieesjsieeJe F&mšves DeeÙeesefpele kesâuesuÙee ‘ef[heve ÙegJej HesâLe’ ceOÙes efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs ceeie&oMe&ve.
 9 peeves.me. 10.30 :heefJe$e efcemmee DeeefCe ceeTbš cesjer, Jeemee, keâjbpeieeJe, ieebieCeieeJe ÙesLeerue ceeme meWšjÛee DeeMeerJee&o DeeefCe mecehe&Ce efJeOeer.
 10 peeves.(me.9.00 les og. 1.30) :pÙegefveDej keäuepeeamee"er Dee@veieesFËie Heâe@cexMeve mesMeve, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 11 peeves.(og. 2.00 les 5.30):efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs hee@efvšefHeâkeâue keâewefvmeue Heâe@j Fbšjefjefuepeme [eÙeuee@ie (Jn@efškeâve) ÛÙee meYesceOÙes menYeeie.
 mebOÙee. 6.00 :efmemšj F[e DeuHeâesvmees, (SMMI) ¢eebÛÙee efmeuJej pÙegefyeueerefveefceòe heefJe$e efcemmee, meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, ieeme.
 24 peeves. (mebOÙee. 6.00 les 8.00):DeOÙe#e, ef¡emleer SskeäÙe mehleeneefveefceòe nesCeejer FkeäÙegefceefvekeâue ØeeLe&veemeYee, Lee@ceme ye@efhšmše mketâue ne@ue, heehe[er.
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es