menØeJeemeelcekeâ ÛeÛe&mee"er efmeve[Ûee Oece&ØeebleerÙe šhhee – डिसेंबर २०२१


 (Dee@keäšes. 2021 les Dee@keäšes. 2023)
  – meew. megefvelee yeve&[ hejsje, ieeme
 ef¡emlemeYesÛÙee JesMeerÛes leš Hegâueues;
 Skeâelcelee, menYeeefielee DeeefCe efceMeveves ~
 menØeJeemeeÛes metj Gcešues;
 efmeve[¤heer efJeÛeejOeejsves ~~
 Skeâelcelee, menYeeefielee DeeefCe efceMevekeâeÙe& Ùee leerve šhhÙeebJej DeeOeeefjle Demeuesueer ‘efmeve[’ cnCepes heeshemeensyeebvee he[uesues peCet mJehveÛe! ef¡emleeÛÙee ›egâmeeÛes Øeleerkeâ oMe&efJeCeeje, DeekeâeMeeuee efYe[Ceeje Skeâ Je=#e, pÙeeÛÙee HeâebÅee he#ÙeeÛÙee hebKeeØeceeCes meJeeËvee keâJesle IesCeeNÙee heefJe$e DeelcÙeeØeceeCes Yeemeleele. pÙeeÛÙee keWâõmLeeveer DemeCeejs ef¡emleMejerj lespemJeer metÙee&ØeceeCes Ûecekeâles. mebhetCe& ceeveJepeeleerÛes ØeefleefveefOelJe keâjCeejs 15 ueeskeâ Skeâceskeâebvee meesyele IesTve ef¡emleer SskeäÙeeÛes ØeoMe&ve keâjleele. DeMee Ùee ‘nesce št jesce’ efmeve[ØeJeemeele Oece&ØeebleerÙe šhhee DeefleMeÙe cenòJeeÛee ceeveuee peelees.
 ØeYet ÙesMet cnCelees, ‘‘Denes, keâ°er DeeefCe Yeeje›eâeble pevenes, legcner cepepeJeU Ùee, cnCepes ceer legcneuee efJemeeJee osF&ve.’’ Deieoer lÙeeÛeØeceeCes menØeJeemeelcekeâ ÛeÛe&mee"er DemeCeeje efmeve[Ûee Oece&ØeebleerÙe šhhee ne DeeheuÙee JemeF& Oece&Øeebleeuee heefJe$e DeelcÙeemee"er ßeæsÛes vetleveerkeâjCe keâ¤ve meceepeeleerue meJe& iejerye, Ghesef#ele Ieškeâebvee menØeJeeme keâjCÙeeme Deecebef$ele keâjlees. efmeve[Ûee menØeJeeme keâjleevee ‘SskeâCes Je yeesueCes’ Ùee Ieškeâeme DeefleMeÙe cenòJeeÛes mLeeve efoues Deens. meceepeeleerue meJe& mebmLeebÛes, mebIešveebÛes Je Flej meJe& YeeefJekeâebÛes cele ef¡emlemeYesves Ssketâve Iesleues heeefnpes. meJeeËÛÙee ceveeleerue meJe& YeeJeveebÛee Deeoj keâ¤ve hetJe&«enotef<ele ve "sJelee ßeJeCeØeef›eâÙee mJeÛÚ Je heejoMe&keâ "sJeueer heeefnpes. lÙeeÛeØekeâejs ÛeÛe&mebueive mebIešvee, Ghesef#ele, ogye&ue, iejerye Ieškeâebvee Deeheues cele DeefleMeÙe efoueKegueemeheCes Je ceveceeskeâUsheCeeves ceeb[lee Deeues heeefnpes. Flej OeceeaÙeebvee Je Flej ef¡emleer hebLeebvee meceeefJe° keâ¤ve lÙeebÛesner cele Ssketâve lÙeebvee ef¡emleer ßeæsle heefJe$e DeelcÙee"eÙeer menØeJeeme keâjCÙeeme Øeeslmeenve efoues heeefnpes.
 µ menØeJeemeelcekeâ ef¡emlemeYesle heg{erue iees°eRÛee meceeJesMe DemeeJee :-
 1)heefJe$e DeelcÙee"eÙeer efJeJeskeâhetCe& ßeJeCe keâ¤ve YeeefJekeâebvee ceeie&oMe&ve keâjCes.
 2)Yee<ee, efMe#eCe, meeceeefpekeâ Je DeeefLe&keâ mlej ue#eele Ieslee meJeeËvee peemleerle peemle ØeceeCeele menØeJeemeele meceeefJe° keâjCes.
 3)mLeeefvekeâ heeleUerJejerue meJe& Ghesef#ele, efvejeOeej Ùeebvee Je lÙeebÛÙee mebmke=âleeruee menØeJeemeele mLeeve osCes.
 4)ef¡emlemeYesleerue meJe& YeeefJekeâebvee ÙeesiÙe lees Deeoj osTve lÙeebÛee mevceeve keâjCes.
 5)meJe& ØeeflemeeoeÛes DeÛetkeâ mebMues<eCe keâjeJes.
 6)‘SskeâCes Je yeesueCes’ Ùee Øeef›eâÙesle meJeeËvee meceeefJe° keâ¤ve lÙeele peemleerle peemle heejoMe&keâlee Je efve<he#elee DeeCeeJeer.
 µ Glke=â° HeâueoeÙeer Øeef›eâÙesmee"er heg{erue cegöŸeebÛee efJeÛeej keâjeJee :-
 – veeJeervÙehetCe& efJeÛeej, meJe&meceeJesMekeâlee, ceeskeâUs Je efoueKegueeme ceve, meJeeËÛes SskeâCes, menØeJeemeeÛes ÙeesiÙe Deekeâueve, ef¡emlemeYesÛeer peyeeyeoejer Je cenòJe, JewefÕekeâ Je DeeblejOeceeaÙe megmebJeeo.
 µ menØeJeemeele heg{erue leesšs šeUeJesle :-
 1) menØeefmeæerÛee ceesn šeUtve ef¡emlee"eÙeer keâeÙe& keâjeJes.
 2) Heâkeäle mecemÙee MeesOeCÙeeÛee ØeÙelve ke⤠veÙes.
 3) efmeve[uee heeue&ceWš efkebâJee mebmeo ceevet veÙes.
 4) ÛeÛe&ceOÙes heg{s De«emLeeveer DemeCeeNÙee ueeskeâebÛesÛe ve Sskeâlee pes ceeies Deensle, DeMeebveener yeesueles keâ¤ve lÙeebÛesner SskeâeJes.
 5) mebIe<e& DeeefCe efJeYeepeve šeUeJes.
 6) Heâkeäle mebjÛevesÛee efJeÛeej ke⤠veÙes.
 heeÙeeYetle ØeMve
 Deieoer ØeejbYeerÛe meebefieleuÙeeØeceeCes hejcesÕejeÛÙee ueeskeâebMeer efJeÛeejefJeefveceÙe keâjCÙeeÛÙee ¢ee Øeef›eâÙesle ceeie&oMe&keâ "jCeeje heeÙeeYetle ØeMve heg{erue Meyoeble ceeb[lee ÙesF&ue :-
 menØeJeemeer ef¡emlemeYee MegYeJele&ceeveeÛeer Iees<eCee keâjleevee, ‘‘Skeâef$eleheCes ØeJeeme keâjles.’’ DeeheuÙee mLeeefvekeâ ef¡emlemeYesle (Oece&Øeebleele) Deepe ne ‘‘Skeâef$ele ØeJeeme’’ keâMee Øekeâejs kesâuee peelees? ‘‘Skeâef$eleheCes ØeJeeme’’ keâjCÙeemee"er keâesCeleer heeJeues GÛeueCÙeeme heefJe$e Deelcee DeeheuÙeeuee DeeJeenve keâjerle Deens? ¢ee ØeMveeÛes Gòej osleevee legcner heg{erue cegös efJeÛeejele IÙeeÙeuee nJesle :-
 De) legceÛÙee mLeeefvekeâ ef¡emlemeYesleerue DevegYeJe ue#eele Ieslee legceÛÙee [esàÙeemeceesj keâesCekeâesCeles cetueYetle ØeMve Ùesleele?
 ye) Ùee DevegYeJeeÛes hegvejeJeueeskeâve keâje. lÙeeletve keâesCelee Deevebo legcneuee Øeehle Peeuee? ØeJeemeele keâesCekeâesCelÙee De[ÛeCeer Je De[LeUs legcneuee peeCeJeues?
 keâ) legcneuee Øeehle Peeuesueer HeâUs ieesUe keâ¤ve lÙeeJej efJeÛeejebÛeer osJeeCeIesJeeCe keâje. ¢ee DevegYeJeebceOÙes heefJe$e DeelcÙeeÛeer JeeCeer kegâ"s Ssketâ Ùesles? keâesCelÙee ÙeespeveebceOÙes yeoue keâjeJeemee Jeešlees? Ùeeyeeyeleerle pes Skeâcele nesles, lÙeeÛeer veeWo kegâ"s kesâueer peeles? DeeheuÙee mLeeefvekeâ ef¡emlemeYesmee"er keâesCekeâesCeles ceeie& Kegues Deensle?
 one yeerpe¤he efJe<eÙeebÛes mhe°erkeâjCe
 efJeÛeejefJeefveceÙeeleerue DevegYeJe DeOeesjsefKele DeeefCe mece=æ keâjCÙeeme ceole JneJeer cnCetve Deecner ‘‘ØelÙe#e DeeÛejCeele DeeCeuÙee peeCeeNÙee menØeJeemeeÛes’’ one yeerpe¤he efJe<eÙe megÛeJet FefÛÚlees :-
 1) menØeJeemeeleerue meesyeleer :- DeeheuÙee Oece&Øeebleele keâesCekeâesCe ‘Skeâef$eleheCes menØeJeeme keâjerle Demeleele? pesJne DeeheCe cnCelees : ‘DeeceÛes ÛeÛe&’ efkebâJee ‘DeeceÛeer ef¡emlemeYee’ lesJne lÙeele keâesCekeâesCe Demeleele?
 2) Ssketâve IesCes :- DeeheCe keâesCeeÛes DeeefCe keâMee Øekeâejs Sskeâlees?
 3) Deeheues cele JÙekeäle keâjCes :- DeeheuÙee meceepeeuee DeeefCe mebIešveebvee ceveceeskeâUsheCes Je efoueKegueemeheCes mebJeeo meeOeCÙeeme DeeheCe keâMee Øekeâejs Ûeeuevee oslees?
 4) Gheemevee meepejer keâjCes :- ØeeLe&vee DeeefCe Gheemevee ¢eebÛÙeekeâ[tve DeeheuÙeeuee Skeâef$ele ØeJeeme keâjCÙeemee"er keâesCeleer ‘ØesjCee Je efoMee’ efceUles?
 5) efceMevekeâeÙee&leerue men-peyeeyeoejer :- efceMevekeâeÙee&le Peesketâve osCÙeemee"er ef¡emleer mecetn DeeheuÙee meYeemeoebvee keâMee Øekeâejs heeef"byee oslees?
 6) ef¡emlemeYesleerue DeeefCe meceepeeleerue megmebJeeo :- meceepeeleerue Flej IeškeâebMeer ef¡emlemeYee keâMee Øekeâejs megmebJeeo meeOeles?
 7) Flej ef¡emleer hebLe :- Flej ef¡emleer hebLeebÛÙee yebOeg-YeefieveeRMeer Deeheues veeles keâmes Deens?
 8) DeefOekeâej DeeefCe menYeeie :- DeeheuÙee mLeeefvekeâ Oece&Øeebleele DeefOekeâejeÛee Jeehej keâMee Øekeâejs kesâuee peelees?
 9) efveCe&Ùe Øeef›eâÙee DeeefCe efveCe&Ùe :- SKeeÅee iees°erÛeer heejKe keâ¤ve efveCe&Ùe IesCÙeemee"er DeeheCe keâesCekeâesCelÙee Øeef›eâÙee DeeefCe heæleerÛee DeJeuebye keâjlees?
 10) menØeJeemeeÛÙee efJeÛeejmejCeerle mJele:uee Ie[efJeCes :- Deeheueer ef¡emlemeYee ueeskeâebÛeer pe[CeIe[Ce keâMee Øekeâejs keâjles?
 menØeJeemeeleerue ef¡emlemeYesmee"er heefJe$e DeelcÙee"eÙeer Skeâ$e Yesšleevee meceepeeleerue iejerye, Ghesef#ele, efvejeOeej, Demegjef#ele Ùee meJeeËÛee meceeJesMe keâ¤ve lÙeebÛes Ssketâve lÙeebvee cele JÙekeäle keâjCÙeeme Yeeie hee[CÙeeme meesÙeerÛes cnCetve one yeerpe¤he ØeMveeÛes heeÛe Yeeieele efJeYeepeve kesâues Deens. les heg{erueØeceeCes :-
 1) menØeJeeme :-
 µ ef¡emlemeYesleerue ØeJeeme Ske⚟eeÛee Deens keâer menØeJeeme Deens?
 µ DeeheCeeuee lemes keâe Jeešles?
 µ ef¡emlemeYesle DeeheCe iejerye, Ghesef#ele, Flej hebLeerÙe, Flej OeceeaÙeebÛee meceeJesMe keâjlees keâe?
 2) SskeâCes Je yeesueCes :-
 µ DeeheCe ogmeNÙeebÛes Sskeâlees keâe?
 µ Sskeâle vemet lej keâe Sskeâues peele veener?
 µ meceepeeleerue meJe& Ieškeâ ceveceeskeâUsheCes DeeefCe OeeršheCes Deeheues cele JÙekeäle keâjleele keâe?
 3) Gheemevee :-
 µ Deeheueer ieeJeheefjJeejeleerue ØeeLe&vee, Gheemevee DeeheuÙeeuee efceMevekeâeÙe& keâjCÙeeme keâMee Øekeâejs ceeie&oMe&ve keâjles?
 µ Deeheueer ØeeLe&vee, Gheemevee cenòJeeÛes efveCe&Ùe IesCÙeemee"er keâMee Øekeâejs ceeie&oMe&ve keâjles?
 µ Deeheueer ØeeLe&vee ner meJeeËÛÙee menØeJeemeemee"er Demeles keâe?
 4) efceMevekeâeÙee&le meef›eâÙe menYeeie :-
 µ efceMevemee"er Deeheuee menØeJeeme keâmee Ûeeuet Deens? keâener DevegYeJe keâLeve keâje.
 µ DeeheCe Flej hebLeerÙe, OeceeaÙe Je Flej mebmke=âleerMeer keâMee Øekeâejs pees[ues peelees?
 5) DeefOekeâejeÛee Jeehej Je efveCe&Ùe Øeef›eâÙee :-
 µ DeeheuÙee ieeJeheefjJeejele mesJekeâvesles, heeUkeâerÙe meomÙe DeefOekeâejeÛee Jeehej keâmee keâjleele? efveCe&Ùe keâMee Øekeâejs Iesleues peeleele?
 µ megÙeesiÙeheCes DeefOekeâejeÛee Jeehej keâ¤ve efveCe&Ùe Øeef›eâÙee jeyeefJeCÙeemee"er keâesCelÙee heæleerÛee Je meeOeveebÛee Jeehej kesâuee peelees?
 heeÛe ØeMveebÛeer Gòejs ner efmeve[ ueesieesleerue leerve IeškeâebJej ØekeâeMePeesle šekeâleele. ns leerve Ieškeâ heg{erueØeceeCes Deensle :- Skeâelcelee, menYeeefielee DeeefCe efceMevekeâeÙe&.
 1) Skeâelcelee :- Deeheueer ef¡emlemeYee (Oece&Øeeble) DeeheuÙeeuee ogmeNÙeebMeer keâMee Øekeâejs pees[les? Skeâef$ele ØeJeeme keâjleevee keâesCekeâesCeles DevegYeJe Ùesleele?
 2) menYeeefielee :- DeeheCe meJe&peCe, Deieoer ueneve yeeuekesâ, ÙegJekeâ-ÙegJeleer, meJe& kegâšgbyes, Gheemevesle, ØeeLe&vesle menYeeieer neslees keâe? DeeheCe Flej hebLeeuee, ieefjyeebvee, Ghesef#eleebvee keâMee Øekeâejs Gheemevesle menYeeieer keâ¤ve Ieslees?
 3) efceMevekeâeÙe& :- Deeheueer ef¡emlemeYee DeeheCeebme efceMevekeâeÙe& keâjCÙeeme keâMee Øekeâejs ØeJe=òe keâjles? legcner efceMevekeâeÙe& keâMee Øekeâejs keâjlee?
 efmeve[ ueesieesleerue Skeâelcelee, menYeeefielee Je efceMevekeâeÙe& DeeheCeebme Skeâ cegKÙe ØeMveebMeer pees[leele.
 µ ef¡emlemeYesleerue Skeâelcelee, menYeeefielee Je efceMevekeâeÙe& DeeheCeebme Skeâe cegKÙe ØeMveebMeer pees[leele.
 µ ef¡emlemeYesleerue ‘Skeâef$ele ØeJeeme’ cnCepes keâeÙe? lees keâMee Øekeâejs keâjeJee? ¢ee meJe& ØeMveebÛee Skeâef$ele meejebMe kesâuÙeeJej DeeheCe efJeÛee¤ Mekeâlees :-
 1)Deeheueer ef¡emlemeYee Skeâef$ele ØeJeeme keâjles keâe?
 2)De. ‘nesÙe’ Gòej Demesue lej keâmes?
 ye. pej ‘veener’ Gòej Demesue lej keâe veener?
 3) lÙeemee"er keâeÙe GheeÙeÙeespevee keâjeJÙeele?
 ¢ee meJe& ØeMveebÛee SkeâcesJe nslet cnCepes ‘menØeJeeme keâjCes’. meJe& ØeMveebÛes efvejmeve keâjCes, ne ÙeeceeieÛee nslet vemetve mLeeefvekeâ heeleUerJejerue YeeefJekeâebÛes ØeMve Lesš ‘nesce št jesce’ Ùee Øeef›eâÙesDebleie&le jesceuee peeTve lÙeeJej efJeÛeejefJeefveceÙe keâ¤ve lÙeeÉejs efmeve[ Øeef›eâÙesuee JeeJe osCes, YeeefJekeâebÛee ef¡emleer efJeÕeeme Â{ keâjCes DeeefCe meJeeËvee meesyele IesTve Skeâef$ele ØeJeeme keâjCes ne nesÙe, meceepeeleerue meJe& IeškeâebÛes Ssketâve lÙeebvee Deeheues cele ceeb[CÙeeme ØeJe=òe keâjCes.
 efmeve[Ûee ne ØeJeeme heefJe$e DeelcÙee"eÙeer megkeâj heæleerves Ie[es, nerÛe F&ÕejÛejCeer ØeeLe&vee!