– डिसेंबर २०२१


 neefo&keâ MegYesÛÚe
 ßeer. øeâeefvmeme Je meew. mšsuee hejsje, ÛeewjerJee[er, meeueesueer, meeb[esj
 jsJn. Heâe. Deeuyeš& ce@LÙet ieesvmeeuJeerme (Dees. SHeâ. Sce. ke@âhÙegefÛeve), GcejeUs, JeUbyeeJe
 ßeer. efJevmeve Lee@ceme Heâjsje meew. pee@vee efJevmeve Heâjsje, efkeâjJeueer veekeâe, heeueer
 ef[JeeÙevee pescme hejsje, efoIee leueeJe, jcesoer
 ßeer. ceeÙekeâue efHeâueerhe hejsje, heejveekeâe, jcesoer
 De@[. (ßeer.) pee@pe& Je meew. efvece&uee Heâjieespe, cees"er mejiees[er, ieeme
 ßeer. Deeuyeš& Je meew. megefvelee ceesjes,‘efvecee&lee’, Dee[uesJee[er, veboeKeeue
 ßeer. Deiemšerve Je meew. megefvelee IeesvmeeueefJeme, ieeme (cees"er mejiees[er – 2)
 ßeer. efJevmeWš Je meew. yesjue IeesvmeeueefJeme, Gòeve, keâjF&hee[e
 ßeer. Deeueskeäme Je meew. efHeâueesefcevee ieescme, ‘megKeMeebleer’, ÛegUCee jes[
 ßeer. efhešj [e@efcCekeâ DeLeeF&le , keâewueejJee[er, meeueesueer
 ßeer. meeÙeceve meeuet ef[meespee, ieeme (keâeboeskeâ – 1)
 meew. jespeer efhešj [eyejs, ceeJeb[e, efvece&U
 ßeer. PesefJeÙej peesmesHeâ «esefMeÙeme, «esefleMee meove, efoIee ›eâe@me, jcesoer
 ßeer. ieyeÇsue Je meew. Deejefhevee hejsje, keâje[er Jee[er, meeb[esj
 ßeer. DeveeefveDeme yeeJeleerme ®ceeJe, ieeme
 ßeer. [e@ceefvekeâ Je meew. efHeâueesefcevee IeesvmeeueefJeme
 Heâeoj Dece=le Heâesvmeskeâe, ieeme
 ßeer. heeršj Je meew. ceeleg&me efcejeb[e, MeeceYeešJee[er, nesUer, jcesoer
 De@[. vesheesefueÙeve Je meew. ceesefvekeâe legmkeâevees, ieeme
 ßeer. je@keâer Je meew. cesyeue oes[leer, ueg[d&me neTme, oes[leer DeeUer
 ßeer. efJeumeve Je meew. Øeefceuee ef[DeeefyeÇDees, ‘osveeßesÙe’, ceeUerDeeUer, efvece&U
 ßeer. pee@ve ce@LÙet ueesheerme, keâelejJee[er, efMeue&Ùe
 ßeer. veePejsLe ieyeÇsue ef[cesuees, efJeßeeceJee[er, jcesoer
 De@ueve efmeuJesmšj ueesheerme, Devee&Ue, ueesheerme Jee[er
 ßeer. De@vLeveer Je meew. Fpeeyesuee hejsje, veeieUF&, meeb[esj
 Jee@ušj De@vLeveer [eÙeme, YegF&ieeJe
 ßeerceleer JesjesefCekeâe DeeuesuetÙee ef[efmeuJee, Hegâuees[er, ieCeveekeâe, o [^erce, meeb[esj
 
 
 ØesceU mcejCeeLe&
 ¡emleJeemeer ceeÙekeâue Fveeme legmkeâevees, ieeme, cees"er mejiees[er
 mJe. øeâeefvmeme ogcee ef[mee (yeepeer), ‘mce=leer efØeÙee’, ÙegefveÙeve yeBkesâÛÙee Jej, heeJe&leer ›eâe@me, ceeefCekeâhetj
  ef¡emleJeemeer heemkeâesue hee@ue ceesjeÙeme, heeueeryeboj, Je[Jeueer, heeueer
 ef¡emleJeemeer S[vee heemkeâesue ceesjeÙeme, heeueeryeboj, Je[Jeueer, heeueer
 ef¡emleJeemeer Debleesveer [eÙeiees kegâefšveess, yesue¢et, lee[ueF&, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer keâesmet Debleesveer kegâefšvees, yesue¢et, lee[ueF&, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer Heäuee@jer Lee@ceme ceÛÙee[es, efJejbiegUe keWâõ, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer heemkeâesue [e@ceefCekeâ pee@pe&, DeeieeMeer, kegbâYeejJee[e
 ef¡emleJeemeer Lee@ceme øeâeefvmeme IeesvmeeueefJeme, megleejYeeš, meeueesueer
 ef¡emleJeemeer ceveJesue (yevee) efJnkeäšj ef[meespee, ceeefCekeâhetj, ÛegUCee jes[
  ef¡emleJeemeer Heäuee@jsvme (Hegâuee) ceveJesue ef[meespee , ceeefCekeâhetj, ÛegUCee jes[
 ef¡emleJeemeer PesefJeDej (MeeJesj) øeâeefvmeme kegâMesj, ceekeâes[erJee[er, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer meebleeve øeâeefvmeme ef[efyeÇšes, efÛebÛees[er, veeveYeeš
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme yeeJeleerme ef[efyeÇšes, efÛebÛees[er, veeveYeeš
 ef¡emleJeemeer Deeuyeš& øeâeefvmeme keâesjerÙee, keâeUYeeš, heeÛeyeeJe, heehe[er
 ef¡emleJeemeer jespecesjer heemkeâeue IeesvmeeueefJeme, ‘Ûeeue&me mce=leer’, ieeÙeJee[er, jcesoer
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme heemkeâeue [eyejs, vÙet [eyejsJee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer Deeuyeš& øeâeefvmeme ef[efmeuJee, heeueceejJee[er, jcesoer
 ef¡emleJeemeer pee@ve [eÙeiees efve«esue, Gòeveheeueer, YeeFËoj
 ef¡emleJeemeer efme. Sef[Le SueeÙeme IeesvmeeueefJeme, DeleeUs, meeb[esj (‘Øesef<eleebÛeer jeCeer’ mebIe – DeeieeMeer)
 ef¡emleJeemeer Lee@ceme pee@ve efjyesuees, Yeelees[erJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer uegF&me mesyesmšerÙeve ef[efyeÇšes, efÛebÛees[er, veeveYeeš
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme heemkeâeue ef[efmeuJee, efYecešJee[er, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer cesjer ceeÙekeâue je@[^eripe, jepees[er, Ûeejjmlee
 ef¡emleJeemeer ØeeÙeceme ceveJesue je@[^erkeäme, heeueer, ieesjes[er Jee[er
 ef¡emleJeemeer DebyeÇespe (je@yeš&) efhešj [eÙeme, YegF&ieeJe
 ef¡emleJeemeer ce@ioeuesvee (ceouÙeeve) øeâeefvmeme ef[cesuees, ef[cesueesJee[er, ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer efyeheerve pee@ve kegâefšvnes, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer Meeefceve megjsMe IeesvmeeueefJeme, keâevees[er, heehe[er
 ef¡emleJeemeer efjÛe[& kewâleeve [eyejs, meeceCeer ieeJeheefjJeej, YegF&ieeJe
 ef¡emleJeemeer Jesjesefvekeâe je@pej efceefmkeâše
 ef¡emleJeemeer uegpeeve ceeÙekeâue IeesvmeeueefJeme, ce[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer efmeuJesmšj (cebiÙee) meeuet ueesheerme, veeveYeeš, efmeòejYeeš (JeÙe Je<ex 92)
 ef¡emleJeemeer DebyeÇespe (je@yeš&) efhešj [eÙeme, Keeb[eCeJee[er, DeeieeMeer
 ef¡emleJeemeer Sbpeue jepesMe hejsje, ieeme, cees"er mejiees[er – 2
 ef¡emleJeemeer Sefueme Fletj ef[efmeuJee, ieeme
 ef¡emleJeemeer GMeeryeeF& uegF&me ®ceeJe, veboeKeeue, ®ceeJeDeeUer
 ef¡emleJeemeer uegF&me øeâeefvmeme ®ceeJe, veboeKeeue, ®ceeJeDeeUer
 ef¡emleJeemeer [e@ceefCekeâ efhešj IeesvmeeueefJeme, ueeueoemeJee[er, heehe[er
 ef¡emleJeemeer peespesHeâ [e@ceefCekeâ ef[meespee, ÛegUCes
 ef¡emleJeemeer pee@vee peespesHeâ ef[meespee, ÛegUCes
 ef¡emleJeemeer efHeâueesceervee Debleesveer ef[cesuees, ceeefCekeâhetj, Heâ[yeeJe
 ef¡emleJeemeer Debleesveer FivesefMeÙeme ef[cesuees, ceeefCekeâhetj, Heâ[yeeJe
 ef¡emleJeemeer je@yeš& (jsceb[) ceveJesue ceÛÙee[es, ceeoes[er Jee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer vee@cee& øeâeefvmeme ef[kegâvne, yeÇeÿeCeDeeUer, heehe[er
 ef¡emleJeemeer «esše [eÙeiees efÛebÛekeâ, Gòeve, keâjF&hee[e
 ef¡emleJeemeer ceeiee&jsš øeâeefvmeme keâeueexme, keâeskeâjceJee[er, efoIee, heehe[er
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme pee@ve keâeueexme, keâeskeâjceJee[er, efoIee, heehe[er
 ef¡emleJeemeer pee@ve yeehšermše ef[cesuees , ‘mebpeerJeve’, Deeiees[er, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer yeehšermše [eÙeiees ef[cesuees, ‘mebpeerJeve’, Deeiees[er, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer peespeshe øeâeefvmeme ef[efmeuJee, [esUYeešJee[er, meeueesueer
 ef¡emleJeemeer Deeuyeš& [e@ceefvekeâ keâJne&uees
 ef¡emleJeemeer meeÙeceve ce@LÙet je@[^eripe, GcejeUs, keâesuesjerJee[er
 ef¡emleJeemeer uegF&me [eÙeiees ceW[erme, yeesUeRpe, peehekesâ
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme [eÙeiees HeâuekeâeJe, [esueej yesCes, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer efjleerve øeâeefvmeme HeâuekeâeJe, [esueej yesCes, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer peesmesHeâ De@v[^Ÿet ®ceeJe, ‘mehlemetj’, ®ceeJe DeeUer, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer Deeueskeäme pee@ve keâesefjÙee, Jee[er, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer efkeäueHeâ[& yeeJeleerme efcevespeerme, cesjYeeš, DeeieeMeer
 ef¡emleJeemeer Je@uesefjvee mesuesmleerve ef[cesuees, leeceleueeJe, heesKejCeerJee[er, heehe[er
 ef¡emleJeemeer keâesmet SueeÙeme ef[efmeuJee, meelees[erJee[er, efiejerpe
 ef¡emlJeemeer ceeMe&ue efcebiesue ef[efmeuJee, meelees[erJee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer Heâeoj Deiemšerve Debleesve ueesheerme (Ùes.meb.), ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer efHeâueesefcevee efieuyeš& ef[cesuees, ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer De@vLeveer efHeâueerhe ®ceeJe, ®ceeJeDeeUer, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer PesefJeDej (MeeJesj) Lee@ceme uegpeyees, cees"s keâeW[ejJee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer heemkeâesue efJnkeäšj ef[cesuees, oesveleueeJe-veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer yesjveele (ceveg) heemkeâeue efmejspees, GcesUe
 ef¡emleJeemeer Lee@ceme pee@ve ef[cesuees, oesveleueeJe, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer Debleesve øeâeefvmeme uescee@me, veeÙekeâ[, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer cesjer pee@ve jesPeeefjÙees, ÛeesUerJee[er, DeeieeMeer
 ef¡emleJeemeer ceeefš&ve JeepÙee Oeebie[e, efMemeCes (heeb{jleeje), [neCet
 ef¡emleJeemeer peesmesHeâ Fveeme yejyeespe, DeeieeMeer, pÙeesleer
 ef¡emleJeemeer [speer Lee@ceme keâjJeeuees, yejecehetj
 ef¡emleJeemeer efHeâefuehe celesme [eyejs, YegF&ieeJe, veJeeUsveekeâe
 ef¡emleJeemeer ceeMe&ue øeâeefvmeme [eÙeme, meeiees[sJee[er, cemexme
 ef¡emleJeemeer Hesâuet ceeMe&ue [eÙeme, meeiees[sJee[er, cemexme
 ef¡emleJeemeer Deeuyeš& SueeÙeme HeâveeË[erme, efoJeeveJee[er, heehe[er
 ef¡emleJeemeer cee@efvekeâe Deeuyeš& HeâveeË[erme, efoJeeveJee[er, heehe[er
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme Je cesjer ueesheerme, ceejerYeeš, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer ceveJesue Lee@ceme ef[De@efyeÇDees, ceejerYeeš, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer Lee@ceme Je Fpeeyesue [eyej, ceejerYeeš, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer Fveeme Decej ieescme, YegF&ieeJe, peesmees[er
 ef¡emleJeemeer efceušve Sefueme ceeefš&ve, YegF&ieeJe, peesmees[er
 ef¡emleJeemeer pescme (meelet) pee@ve ›eâe@mšess, hejmeeJe, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer uegpeeve pescme (meelet) ›eâe@mšes, hejmeeJe, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer [e@. uesmueer øeâeefvmeme IeesvmeeueefJeme, nesUer, jcesoer
 ef¡emleJeemeer efjÛe[& øeâeefvmeme Deeuces[e, meelees[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer efJeukeâce peesmesHeâ hejsje, KejYeeš, meeb[esj (mJeie&Jeeme : ke@âve[e)
 ef¡emleJeemeer peesmesHeâ pee@ve hejsje, KejYeeš, meeb[esj
 MesJnsueerÙej F. Sme. Dev[^e[erme, yeesjerJee[er, cegUieeJe
 ef¡emleJeemeer efieuyeš& pee@ve IeesvmeeueefJeme efmeleeUsJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer pee@vee (peeueg) peesmesHeâ yebosj, meesveYeeš, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer Øeeflekeâ Dee@peJesue vesleesIej, Gòeve, heeleeveyeboj
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme (Heâjmet) ogcee keâJee&ue, SKeeo, YegF&ieeJe
 ef¡emleJeemeer Fpeceeue øeâeefvmeme keâJee&ue, SKeeo, YegF&ieeJe
  ef¡emleJeemeer ceeÙekeâue Fletj oeuecesle, SKeeo, YegF&ieeJe
 ef¡emleJeemeer MeeJesj peesmesHeâ [eyejs, veJeeUsveekeâe, YegF&ieeJe
 ef¡emleJeemeer efueueer Hesâefuekeäme ieesvmeeueefJeme, nceYeešJee[er, jcesoer
 ef¡emleJeemeer ceeiouesvee De@vLeveer ef[cesuees, menpeerJeve ne@ue, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer De@vLeveer ceeÙekeâue ef[cesuees, menpeerJeve ne@ue, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme heemkeâeue uescee@me, uescee@meJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer cesjereflejspe øeâeefvmeme uescee@me, uescee@meJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer Debleesveer ceeÙekeâue ef[kegâvne, pÙeesleer, ieesCeheF&Jee[er, DeeieeMeer
 ef¡emleJeemeer efHeâefuehe Debleesve [eÙeme, ce[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer veeleeue efHeâefuehe [eÙeme, ce[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme (HeâÛÛee) Debleesve ueesheerme, ceeefCekeâhetj, efhe"e, yeer. kesâ. Sme. MeeUe
 ef¡emleJeemeer uegpeeve ce@LÙet ef[cesuees, oesveleueeJe, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer ceeioeuesvee meebletme Heâesvmeskeâe, efoIee-›eâe@me, jcesoer
 ef¡emleJeemeer FivesefMeÙeme øeâeefvmeme ueesheerme, veeveYeeš, DekeäkeâjYeeš
 ef¡emleJeemeer meebleeve efHeâueerhe keâJee&uees, YegF&ieeJe, Deebyees[er cee[er
 ef¡emleJeemeer «esmeer efHeâueerhe keâJee&uees, YegF&ieeJe, Deebyees[er cee[er
 ef¡emleJeemeer peesmesHeâ [e@ceefCekeâ Heâjsje, vÙet ÛeJejerJee[er, meeueesueer
 ef¡emleJeemeer Deveer Fveeme ef[keâes°e, ÛegUCes
 ef¡emleJeemeer Fveeme Debleesve ef[keâes°e, ÛegUCes
 ef¡emleJeemeer Øesefmeuee mebpeÙe ueesheerme, cegkeäšerJee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer cesyeue vesumeve ueesheerme, cegkeäšerJee[er, efiejerpe
  ef¡emleJeemeer pee@vee SueeÙeme Dev[^e[erme , yeesjerJee[er, cegUieeJe
 ef¡emleJeemeer ogceeryeeF& ceveJesue ef[cesuees,oesveleueeJe, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer efheueeryeeF& yeeJeleerme efcejeb[e, peesmeIej, GcejeUs
 ef¡emleJeemeer peesmesHeâ ceÙee&ve keâesueemees, ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer peesmesHeâ øeâeefvmeme keâJne&uees, meeueYeeš, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer Deeefmeme DeBLeveer Heâjsje, KejYeeš, meeueesueer
 ef¡emleJeemeer efJeefueÙece Je@ueWšeF&ve hejsje, cees"s efiejerpe
 ef¡emleJeemeer ¤yeer yeejleesue ef[meespee, Yeelees[erJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer yeejleesue Lee@ceme ef[meespee, Yeelees[erJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer efvekeâueme Fveeme hejsje, veeieUF&Jee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer S[efJeve FivesefMeÙeme yeej, ef¡e§eveDeeUer, heeueer
 ef¡emleJeemeer cesjer Deeueskeäme hejsje, KeepeveYeeš, heehe[er
 ef¡emleJeemeer meebleeve efvekeâueme hejsje, veeieUF&Jee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme keâvexjes, veev"erJee[er, cegUieeJe
 ef¡emleJeemeer keäuesje øeâeefvmeme keâvexjes, veev"erJee[er, cegUieeJe
 ef¡emleJeemeer Sefueme Fletj ef[efmeuJee, ieeme, Jeevele
 ef¡emleJeemeer ceeÙekeâue Fveeme legmkeâevees, ieeme, cees"er mejiees[er
 ef¡emleJeemeer pee@ve mesuesmleerve ef[meespee, ef¡e§eveDeeUer, heeueer
 ef¡emleJeemeer ceeLee& pee@ve ef[meespee, ef¡e§eveDeeUer, heeueer
 ef¡emleJeemeer [speer he@efš^keâ HeâveeËef[me
 ef¡emleJeemeer ye@hšermše efHeâueerhe ef[cesuees, oesveleueeJe, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer cesjer Fveeme keâe@Ùeuees, DeleeUs, lejKe[
 ef¡emleJeemeer ceveJesue øeâeefvmeme ef[ketâvee, hegvee[er veekeâe, cemexme
 ef¡emleJeemeer je@yeerve ceveJesue ef[ketâvee, hegvee[er veekeâe, cemexme
 ef¡emleJeemeer meebleeve ceveJesue ef[ketâvee, hegvee[er veekeâe, cemexme
  ef¡emleJeemeer DeeuesuegÙee Lee@ceme ef[efmeuJee, Hegâuees[er, ieCeveekeâe, o [^erce, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer pee@vecesjer Lee@ceme ef[efmeuJee, Hegâuees[er, ieCeveekeâe, o [^erce, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer Lee@ceme Debleesve ef[efmeuJee, Hegâuees[er, ieCeveekeâe, o [^erce, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer JeeuesvšeF&ve Debleesve Heâvee&v[erme, jcesoer, cegb[eUs, lejKe[
 ef¡emleJeemeer pesefMebše Je Jee@ušj HeâuekeâeJe, [esueej, yesCes, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer DeeÙejerve vegveerme, Yeboes[er, heeueer
 ef¡emleJeemeer keâesmet peesmesHeâ hejsje, keâeW[eUsJee[er meeb[esj,
 ef¡emleJeemeer peesmesHeâ pee@ve hejsje, keâeW[eUsJee[er meeb[esj
 ef¡emleJeemeer pee@ve peesmesHeâ hejsje, keâeW[eUsJee[er meeb[esj,