ef¡emleer ßeæe – Mebkeâe meceeOeeve – डिसेंबर २०२१


  – mebheeokeâ
 heefJe$e yeeÙeyeueceOÙes ef¡emleeÛÙee pevceefoJemeeÛee GuuesKe keâe keâjCÙeele Deeuee veener?
 : DeeheCe DeeheuÙee meceepeeceOÙes Deeheuee ‘pevceefoJeme’ meepeje keâjlees. pevceefoJeme DemeCeeNÙee JÙekeäleermee"er lees DeeveboeÛee efoJeme Demelees, lÙeeuee lÙeeÛes Deehles° MegYesÛÚe osleele, osCeiÙee osleele, lÙeeÛÙeemee"er ØeeLe&vee keâjleele Je lÙeeÛÙeeyejesyej lÙeeÛÙee pevceefoJemeeÛee Deevebo meepeje keâjleele. DeeheuÙee efvekeâšJeleeaÙeebÛee pevceefoJeme DeeheCeeme Flekeâe cenòJeeÛee Jeešlees lej DeeheuÙee efvecee&lÙee hejcesÕejeÛee pevceefoJeme DeeheCeeme efkeâleer cenòJeeÛee JeešeÙeuee heeefnpes. JeemleefJekeâ heenlee DeeheCe ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛee pevceefoJeme meepeje keâjlees. ef¡emlemeYesves 25 ef[meWyej ne efoJeme ØeYet ÙesMetÛee pevceefoJeme cnCetve "jefJeuesuee Deens. heCe ØeYet ÙesMetÛÙee pevceeÛee efoJeme DeeefCe Je<e& yeeÙeyeueceOÙes veeWoefJeuesues Demeles lej lÙeeuee DeeCeKeer DeLe& Øeehle Peeuee Demelee. ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee pevceefoJemeeÛeer veeWo heefJe$e yeeÙeyeueceOÙes keâe keâjCÙeele Deeueer veener, ¢eeuee keâener keâejCes oslee Ùesleerue :-
 meJe&ØeLece DeepeÛÙee DeeOegefvekeâ Ùegieele pemes DeeheCe pevceefoJemeeuee cenòJe oslees lemes ef¡emlekeâeUeÛÙee peieeceOÙes osCÙeele Ùesle veJnles. efJeMes<ekeâ¤ve Ùengoer Oecee&ceOÙes pevceefoJeme heeUCÙeeÛeer efkebâJee meepeje keâjCÙeeÛeer heæle veJnleer. cnCetve ‘pevceefoJeme’ (birthday : FyeÇerceOÙes 'yalad' DeeefCe «eerkeâceOÙes 'genesia') ne Meyo yeeÙeyeueceOÙes Heâkeäle leerveÛe JesUe veceto keâjCÙeele Deeuee Deens. heefnuÙee JesUsuee pegvÙee keâjejeceOÙes Heâejes jepee lÙeeÛee pevceefoJeme meepeje keâjlees ¢eeÛeer veeWo Deens (Glheòeer 40:20) DeeefCe ogmeNÙee oesve JesUsuee nsjeso jepeeÛÙee pevceefoJeme meepejerkeâjCeeÛeer veeWo veJeerve keâjejeceOÙes keâjCÙeele Deeueer Deens (ceòeÙe 14:6; ceeke&â 6:21). ¢ee oesve IešveebJe¤ve DeeheuÙee efveoMe&veeme Ùesles keâer pevceefoJeme meepeje keâjCeejs jepes nesles, cnCepes iejerye meeceevÙe pevelee Deeheues pevceefoJeme meepeje keâjerle vemes efkebâJee pevceefoJeme meepeje keâjCÙeeÛeer lÙeebÛeer leMeer heefjefmLeleer veJnleer. Ùengoer ueeskeâebceOÙes pevceefoJemeeuee efJeMes<e cenòJe vemeuÙeecegUs MegYeJele&ceevekeâejebveer pesJne MegYeJele&ceeves efueefnueer lesJne Ùengoer heefjefmLeleeruee Oe¤ve lÙeebveer ef¡emleeÛÙee pevceefoJemeeÛee GuuesKe šeUuee DemeeJee.
 ogmejs cenòJeeÛes keâejCe, yeeÙeyeueceOÙes pÙee iees°er efueefnuesuÙee Deensle lÙee Feflenemeehes#ee peemle keâ¤ve efLeDeesuee@efpeuee Oe¤ve Deensle. keâeue& jenvej cnCeleele keâer, ‘‘MegYeJele&ceeveeÛÙee uesKekeâebveer meeceevÙele: Ssefleneefmekeâ keâeue›eâceebSsJepeer Oece&MeeŒeerÙe IeškeâebJej DeefOekeâ ue#e keWâefõle kesâues Deens.’’ keâejCe lÙeebÛÙee Âef°keâesveeletve hejcesÕej efhelÙeeves Deeheuee heg$e ÙesMet ef¡emle ¢eeÛÙeekeâ[s meesheefJeuesues efceMeve DeefOekeâ cenòJeeÛes nesles. cnCetve ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee efceMevekeâeÙee&Ûee peemle ØeceeCeele GuuesKe keâjCÙeele Deeuesuee Deens. MegYeJele&ceeves ner Øesef<eleebÛÙee megJeelee& Iees<eCesÛee meejebMe Deensle. cnCepes Øesef<eleebveer ef¡emleeyejesyej pes DevegYeJeues, heeefnues DeeefCe Sskeâues les lÙeebveer Ieesef<ele kesâues. lÙeebÛÙee megJeelee& Iees<eCesceOetve keâener iees°er mJele: Øesef<eleebveer (ceòeÙe, Ùeesneve) DeeefCe lÙeebÛÙee efMe<Ùeebveer (ceeke&â meble efhešjÛee efMe<Ùe neslee DeeefCe uetkeâ meble heewueÛee efMe<Ùe neslee) DeeheuÙeemee"er efuentve "sJeuÙee Deensle.
 heefJe$e DeelcÙeeÛes oeve Øeehle PeeuÙeeveblej Øesef<eleebveer meJe&ØeLece ef¡emleeÛÙee cejCe DeeefCe hegve®lLeeveeÛeer Iees<eCee kesâueer : ‘‘pÙee ÙesMetuee osJeeves cesuesuÙeebletve G"efJeues lÙeeefJe<eÙeer Deecner meJe& mee#eer Deenes… FŒeeSueÛÙee meJe& IejeCÙeeves ns efve§eÙehetJe&keâ mecepetve IÙeeJes keâer, pÙee ÙesMetuee legcner ›egâmeeJej efKeUtve ceejues lÙeeuee osJeeves ØeYet Je ef¡emle Demes keâ¤ve "sJeues Deens’’ (Øes.ke=â. 2:32,36). ef¡emleeÛes cejCe DeeefCe heggve®lLeeve ne efMe<ÙeebÛÙee MegYeJele&ceeve Iees<eCesÛee cegKÙe ieeYee neslee, cnCetve pesJne MegYeJele&ceeves efueefnCÙeele Deeueer lesJne meJe&ØeLece ØeYet ÙesMetÛes og:Kemenve – cejCe – hegve®lLeeve (passion – death – resurection narratives) ne Yeeie efueefnCÙeele Deeuee. veblej ØeYet ÙesMetÛÙee ueeskeâebceOeerue keâeÙee&Ûee (public ministry) Yeeie lÙeeuee pees[CÙeele Deeuee DeeefCe MesJešer ØeYetÛÙee pevceeÛeer keâLee (infancy narratives) lÙeeceOÙes veceto keâjCÙeele Deeueer.
 ØeYet ÙesMetÛÙee pevcekeâLesÛeer veeWo Demeuesueer MegYeJele&ceeves, ceòeÙe DeeefCe uetkeâ, ner ØeYet ÙesMetÛÙee pevceeveblej meeOeejCe F.me. 70-85 ¢ee keâeUeceOÙes efueefnCÙeele Deeueer Deensle. lÙee JesUsuee pevceleejKesÛeer veeWo kegâ"s nesle vemes. pemepemes ueeskeâ ef¡emleer nesle iesues lemelemee lÙeebÛee ØeYet ÙesMetefJe<eÙeer peemle ceeefnleer peeCetve IesCÙeeÛee ceeveme Jee{uee, lÙeeÛÙee pevceeefJe<eÙeerosKeerue ceeefnleer lÙeebvee peeCetve IÙeeÙeÛeer nesleer, cnCetve ceòeÙe DeeefCe uetkeâ ÙesMetÛeer ner pevcekeâLee DeeheuÙee MegYeJele&ceeveeceOÙes veceto keâjleele DeeefCe lesJne iejpe Jeešle vemeuÙeekeâejCeeves pevceleejerKe veceto keâjerle veener. efMeJeeÙe heefnueer mee[sleerve Melekesâ (350 Je<ex) keâesCeerner ØeYet ÙesMetÛee pevceefoJeme meepeje kesâuee veener. Demes Jeešles keâer efMe<ÙeebveerosKeerue ne efoJeme meepeje kesâuee vemeeJee. ØeYet ÙesMetÛee pevceefoJeme meepeje keâjCÙeeme F.me. 353 meeueer meg®Jeele Peeueer (ke=âheÙee ¢eeJej meefJemlej ceefnleermee"er ¢eeÛe Debkeâeleerue mebheeokeâerÙe heeneJes).
 ueeskeâebÛes ue#e hesieve efJeOeeRheemetve ef¡emleer ßeæskeâ[s JeUefJeCÙeemee"er 25 ef[meWyej ne efoJeme ‘ef¡emleeÛee pevceefoJeme’ cnCetve efveef§ele keâjCÙeele Deeuee. ef¡emleeÛÙee pevceefoJemeeÛeer keâes"sÛe veeWo veener, lejerheCe ef¡emlemeYesves "jJetve efouesuee efoJeme (25 ef[meWyej) DeeheCe ‘ef¡emleeÛee pevceefoJeme’ cnCetve heeUlees. ¢eeceOÙes keâenerner iewj veener, keâejCe ef¡emleeÛÙee pevceeveblejÛee ØelÙeskeâ efoJeme hejcesÕejeÛÙee °erves leejCeeÛee, veJepevceeÛee efoJeme Deens. Meyo (ÙesMet) ceveg<Ùe Peeuee DeeefCe lÙeeves DeecnebceOÙes Jemeleer kesâueer (Ùeesneve 1:14) DeeefCe lÙeeÛeer ner DeecneceOeerue Jemleer keâeÙeceÛeer Deens. cnCetve ef¡emlemeYesÛÙee meg®Jeeleeruee pes Peeues veener les Deecner Deelee meepejs keâjlees. Deecneuee ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee peerJeveeleerue ØelÙeskeâ Iešvee meepejer keâjeÙeÛeer Deens, keâejCe lÙee IešveebceOÙesÛe DeeceÛes leejCe o[uesues Deens. Deeheuee hejcesÕej ceeveJe Peeuee ner Skeâ Ssefleneefmekeâ Iešvee Deens DeeefCe leer Iešvee Deecner Deeveboeves meepejer keâjlees. pejer yeeÙeyeueceOÙes ØeYet ÙesMetÛÙee pevceleejKesÛeer veeWo vemeueer lejer hejcesÕejeves lÙeeÛÙee osn¤heeleerue ÙesCÙeeves meJe& efoJeme DeeMeerJee&efole kesâuesues Deensle DeeefCe 25 ef[meWyej ne lÙeehewkeâerÛe Skeâ efoJeme Deens, pees F.me. 353 meeueeheemetve DeepeheÙeËle ef¡emleeÛee pevceefoJeme cnCetve meepeje keâjCÙeele Ùesle Deens. hejcesÕejemee"er meJe& efoJeme meejKesÛe Deensle cnCetve ef¡emleer hejbhejsves efouesuÙee ef¡emlepevceeÛÙee efoJemeeÛes DeeheCe Deeveboeves mJeeiele kesâues heeefnpes.
 ÙesMetÛÙee pevceeJesUer nsjeso jepeeves KejesKejÛe Deveskeâ yeeuekeâebÛeer keâòeue kesâueer keâe?
 : DeeheCe ceòeÙeke=âle MegYeJele&ceeveeceOÙes JeeÛelees keâer ÙesMetÛÙee pevceeveblej ceeieer ueeskeâ ÙesMet yeeUeÛÙee oMe&veemee"er Ùesleele (ceòeÙe 2:1-12). Ùes®Meuesceme DeeuÙeeveblej ceeieer ueeskeâ efJeÛeejhetme ke⤠ueeieleele keâer ÙengÅeebÛee jepee pevceeme Deeuee Deens lees keâes"s Deens? ceePÙeehes#ee Deelee ogmeje jepee pevceeuee Deeuee Deens, ns pesJne nsjeso jepeeves Sskeâues lesJne lees Je lÙeeÛÙeeyejesyej meJe& Ùes®Meuesce Ieeye¤ve iesues. nsjeso jepeeves cegKÙe Ùeepekeâ Je MeeŒeer ¢eebÛÙeekeâ[tve ceeefnleer keâe{ueer keâer ef¡emleeÛee pevce yesLeuesnsceceOÙes nesCeej Deens. lÙeevegmeej lÙeeves ceeieer ueeskeâebvee ns meebietve hee"efJeues keâer yeeUeÛee MeesOe ueeieuÙeeveblej ceuee keâUJee cnCepes ceerosKeerue peeTve lÙeeuee veceve keâjerve, heCe ceeieer ueeskeâebvee mJehveele metÛevee efceUeuÙeecegUs les ogmeNÙee ceeiee&ves DeeheuÙee osMeele efveIetve peeleele. cnCetve nsjeso jepee ÛeJeleeUlees DeeefCe veJeerve pevceuesuÙee jepeeÛee MeesOe ve ueeieuÙeecegUs lees yesLeuesnsce DeeefCe DeemeheemeÛÙee meJe& ØeosMeele pes oesve Je<ee&Ûes DeeefCe lÙeentve keâceer JeÙeeÛes yeeuekeâ nesles lÙee meJeeËvee ceeCemes hee"Jetve efpeJes ceejlees.
 ef¡emcemeÛÙee keâLesle, cnCepesÛe DeeheuÙee ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee pevcekeâLesle DebleYet&le kesâuesueer ner neveer DeeefCe Meeskeâebeflekeâe, Deßet DeeefCe Jesovee ¢eebÛeer Skeâ oÙeveerÙe keâneCeer Deens. ceòeÙe 2:16-18 uee ef¡emleer hejbhejsceOÙes ‘efvejhejeOe yeeuekeâebÛes nlÙeekeâeb[’ ¢ee veeJeeves mebyeesOeCÙeele Deeues Deens. DeeveboeÛÙee meesnàÙeeceOÙes Ie[uesueer ner Skeâ og:KeoeÙekeâ Iešvee Deens. osJeotleeves mJele: DeeveboeÛÙee MegYeJeelexÛeer Iees<eCee kesâueer nesleer : ‘‘pees cees"e Deevebo meJe& ueeskeâebme nesCeej Deens, lÙeeÛeer megJeelee& ceer legcnebme meebielees. legceÛÙeemee"er Deepe oeJeeroÛÙee ieeJeele leejCeeje pevceuee Deens; lees ef¡emle ØeYet Deens’’ (uetkeâ 2:10-11). ¢ee DeeveboeÛÙee IešvesceOÙes ner og:KeoeÙekeâ Iešvee keâe? meJe& MegYeJele&ceevekeâejebceOÙes Heâkeäle ceòeÙeÛe ¢ee IešvesÛee Deieoer Lees[keäÙeele GuuesKe keâe keâjlees? KejesKejÛe ner Iešvee Ssefleneefmekeâ °Ÿee Ie[uesueer Deens keâe? pej ner Iešvee Ssefleneefmekeâ °Ÿee Ie[uesueer Demesue, lej Ùee Iešvesuee heg°er osCÙeemee"er Flej keâesCelÙeener Ssefleneefmekeâ veeWoer keâe veenerle?
 meJe&ØeLece DeeheCe mecepetve IÙeeÙeuee nJes keâer yeeÙeyeueceOÙes efueefnuesuÙee iees°er ¢ee melÙeeJej DeeOeeefjle Deensle DeeefCe Heâkeäle YeeJeveelcekeâ Âef°keâesveeletve DeeheCe lÙeeÛes efJeJesÛeve ke⤠veÙes. ueneve yeeuekeâebÛeer oÙeveerÙe keâòeue ner efveef§eleÛe ùoÙeõeJekeâ, DeefmJekeâejCeerÙe DeMeer Iešvee Deens, cnCetve DeMeer Iešvee Ie[ueerÛe vemesue Demee DeeheCe mecepe keâ¤ve IesT veÙes. MegYeJele&ceevekeâej lÙeeÛeer veeWo keâjlees cnCepes lÙeeuee Heâej cees"er heeÕe&Yetceer DeeefCe efLeDeesuee@efpekeâue DeLe& Demesue DeeefCe Deens. ner Iešvee ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee pevceeÛÙee Ssefleneefmekeâ veeWoerÛee Skeâ Yeeie Deens. ¢ee efve<heehe ueneve yeeuekeâebveer DeeheuÙee jkeäleeveer ØeYet ÙesMetÛÙee pevceeÛeer mee#e efouesueer Deens. leejCeeNÙeeÛee pevce ¢ee peieeceOÙes Peeuesuee Deens, ¢ee DeeveboJeelexÛes ns ueneve yeeuekeâebÛes nlÙeekeâeb[ Skeâ efJeMes<e efÛevn nesles. peJeUpeJeU ef¡emlepevceeÛÙee 600 Je<eeËhetJeea hejcesÕejeves efÙece&Ùee mebos°ŸeeÉejs FŒeeSueer ueeskeâebvee ef¡emlepevceeJesUer keâeÙe Iešvee Ie[Ceej Deens ¢eeÛeer hetJe&metÛevee efoueer nesleer : ‘‘jecne ÙesLes j[Ces Je cees"e Deekeâeble ¢eebÛee Meyo Ssketâ Ùesle Deens; jensue DeeheuÙee cegueebmee"er j[le Deens, DeeheuÙee cegueebcegUs leer meeblJeve heeJele veener, keâejCe leer veenerle’’ (efÙece&Ùee 31:15; ceòeÙe 2:18). meble ceòeÙe ¢ee IešvesÛeer veeWo keâ¤ve FŒeeSueer ueeskeâebvee DeeefCe DeeheCee meJeeËvee ‘leejCeeje pevceuee Deens’ ¢eeÛeer Dee"JeCe keâ¤ve oslees. ¢ee ueneve cegueebÛÙee keâòeueerceOÙes osKeerue leejCeeNÙeeÛÙee pevceeÛeer MegYeJeelee& o[uesueer Deens. ner ueneve jkeälemee#eer yeeuekesâ DeeheCeeme leejCeeNÙeeÛÙee pevceeÛeer MegYeJeelee& IesTve Deeuesueer Deensle. cnCetve ner Iešvee DeJeMÙe Ie[uesueer Deens DeeefCe ner Iešvee pejer og:KeoeÙekeâ Demeueer lejer ÛeÛe&mee"er leer Deevebo- Jeelee& Deens keâejCe lÙeeÉejs leejCeeNÙee ØeYet ef¡emleeÛes Deeieceve Peeues Deens ns mhe° nesles.
 nsjeso jepeeves ‘efve<heehe yeeuekeâebÛes nlÙeekeâeb[’ ns pes ke=âlÙe kesâues les lÙeeÛÙee mJeYeeJeeuee Oe¤veÛe nesles. nsjeso jepee DelÙeble pegueceer DeeefCe ›etâj jepee neslee DeeefCe lÙeeves mJele:ÛÙee mJeeLee&mee"er mJele:Ûeer meòee efškeâJetve "sJeCÙeemee"er yeNÙeeÛe ueeskeâebvee "ej ceejues nesles. lÙeeÛeer meòee, lÙeeÛeer ieeoer lÙeeuee efØeÙe nesleer DeeefCe DeeheuÙee peeiesJej ogmeNÙee keâesCeerner jepÙe ke⤠veÙes cnCetve lÙeeves mJele:ÛÙee cegueebvee, helveeRvee DeeefCe meemetueeosKeerue "ej ceejues nesles. lÙeeÛÙee "eÙeer oÙee veJnleer, lej Heâkeäle ›etâjlee DeeefCe mJeeLe& neslee. cnCetve veJeerve pevceeuee Deeuesuee ‘ef¡emlejepee’ keâesCe Deens DeeefCe keâes"s Deens ns ceeieer ueeskeâebveer ve keâUJeuÙeecegUs lÙeeves efve<heehe yeeuekeâebÛes nlÙeekeâeb[ Ie[Jetve DeeCeues, ¢ee nsletves keâer lÙee meJe& yeeuekeâebceOÙes ‘ef¡emleyeeU’osKeerue ceejuee iesuee Demesue. heCe hejcesÕejeÛeer Ùeespevee JesieUer nesleer keâejCe ¢ee yeeuekeâebÛeer nlÙee keâjCÙeehetJeeaÛe osJeotleeÛÙee megÛevesvegmeej yeeU ÙesMetuee ÙeesmesHeâ DeeefCe ceefjÙee Fefpehle osMeeceOÙes IesTve peeleele (ceòeÙe 2:13-15).
 yeeU ÙesMetÛes j#eCe keâjCÙeemee"er ¢ee efve<heehe yeeuekeâebveer DeeheuÙee ØeeCeeÛes yeefueoeve efoues. lÙeebÛes yeefueoeve JÙeLe& iesues veener, lej MegYeJele&ceevekeâej ceòeÙe Ùeebveer lÙeeÛeer veeWo kesâueer DeeefCe cnCetve Deepe oesve npeej Je<ee&veblejosKeerue ef¡emceme meepeje nesle Demeleevee lÙeebÛÙee yeefueoeveeÛeer Dee"JeCe kesâueer peeles. ef¡emleemee"er jkeälemee#eer Peeuesues ns yeeuekeâ DeefleOevÙe Deensle DeeefCe DeeheCee meJeeËvee les ÙesMet yeeUeJejerue DeeheuÙee efJeÕeemeeceOÙes Â{ jenCÙeemee"er efJeMes<e ØesjCee osleele.
 (metÛevee : DeeheCe ‘ef¡emleer ßeæe – Mebkeâe meceeOeeve’ ns me$e ‘megJeelee&’ JeeÛekeâebmee"er meg¤ kesâues Deens. ßeæsÛÙee %eeveeceOÙes Deeheueer Jee{ JneJeer neÛe ¢ee ceeieÛee nslet Deens. ßeæsyeeyele Deeheues keâener ØeMve Demeleerue lej les ke=âheÙee ‘megJeelee&’ keâeÙee&ueÙeeceOÙes DeeheuÙee veeJeeefveMeer hee"Jetve ÅeeJesle efkebâJee suvartavasai@gmail.com ¢ee F&-cesueJej hee"Jetve ÅeeJesle. meieàÙeeÛe ØeMveebÛeer Gòejs oslee ÙesCeej veenerle, heCe pes ÙeesiÙe ØeMve Demeleerue lÙeeJej ¢ee me$eeceOetve Yee<Ùe kesâues peeF&ue – mebheeokeâ)