Jee*dceÙe heefjÛeÙe – डिसेंबर २०२१


 
 DeeMeerJee&o
 ØeYet ÙesMet ef¡emleeceOÙes mJele:uee Øekeâš keâjCeeje hejcesÕej, ef¡emleer Oecee&Ûee keWâõefyebot Deens. DeeheCe pÙee osJeeJej Deeheueer ßeæe "sJelees lÙee hejcesÕejeuee mecepetve IesCÙeeÛee DeefJejle ØeÙelve keâjerle jenCes DeeJeMÙekeâ Deens. ueeskeâebÛÙee hejcesÕejeefJe<eÙeer efvejefvejeàÙee keâuhevee Demeleele. Goe. DeeheCeemee"er ceeCetme Peeuesuee hejcesÕejeÛee heg$e Heâkeäle Skeâ Ûeebieuee efMe#ekeâ neslee, Flej Deveskeâ mebos°Ÿeebhewkeâer lees Skeâ neslee. leLeeefhe, ØeYet ÙesMet mJele:yeöue cnCelees, ‘‘ceer ceeie&, melÙe DeeefCe peerJeve Deens. ceePÙeeÉejs keâesCeerner efhelÙeekeâ[s Ùesle veener’’ (Ùeesneve 14:6). ØeYet ef¡emleeefJe<eÙeer DeeheCe keâeÙe ceevelees ÙeeJej Deeheues leejCe DeJeuebyetve Deens. DeeheCe ØeYet ÙesMetuee meJeeËÛee leejCeeje cnCetve DeesUKelees keâe?
 leLeeefhe, ef¡emleMeeŒe (Christology) DeeheCeeuee ØeYet ÙesMet vekeäkeâer keâesCe Deens, ¢ee melÙeekeâ[s IesTve peeles. ef¡emleMeeŒe ne ÙesMetuee peeCetve IesCÙeeÛee, lÙeeÛÙee DeefOekeâ peJeU ÙesCÙeeÛee Skeâ ceeie& Deens. ‘‘ceer keâesCe Deens?’’ ns ØeYet ÙesMetves mJele: efJeÛeejues. ‘‘ueeskeâ ceuee keâeÙe cnCetve mecepeleele?’’ efMe<Ùeebveer Gòej efouÙeeveblej, ÙesMetves DeeCeKeer meKeesue ØeMve efJeÛeejuee, ‘‘legcneuee ceePee keâeÙe DevegYeJe Deeuee Deens?’’ (ceòeÙe 16:15). heeršjÛes mebmcejCeerÙe Gòej Deens, ‘‘let ef¡emle, efpeJeble osJeeÛee heg$e Deensme’’ (ceòeÙe 16:16). pÙee JesUer heeršj ÙesMetuee ‘cemeerne’ DeeefCe ‘osJeeÛee heg$e’ Demes mebyeesefOelees, lesJne efMe<Ùeebveer ÙesMetÛee ØelÙe#e DevegYeJe IesleuÙeeÛeer peeCeerJe nesles.
 heefJe$e yeeÙeyeue DeeefCe ef¡emlemeYesÛeer DeefOeke=âle efMekeâJeCe ¢eebÛee megboj, ØeeceeefCekeâheCes cesU Ieeuetve ‘‘heCe ne Deens lejer keâesCe?’’ ¢ee Meer<e&keâeKeeueer ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛes Ûeefj$e DeesIeUlÙee hejbleg eflelekeäÙeeÛe ØeYeeJeer Meyoele Heâe. SueeÙeme je@ef[^ipe hegmlekeâ Øeefmeæ keâjerle Deensle. ceje"erle Demes efJe<eÙe neleeUCeejer hegmlekesâ ogefce&U efomeleele. ner heeskeâUer Ye¤ve keâe{uÙeeyeöue ceer Heâe. SueeÙeme Ùeebvee OevÙeJeeo oslees Je lÙeebÛÙee ¢ee Ùeesieoeveeyeöue DeefYevebove keâjlees. Oece&ieg®oer#esÛÙee megJeCe& ceneslmeJeeyeöue Heâe. SueeÙeme je@ef[^ipe Ùeebvee DeefYe° efÛebeflelees.
  ± DeeÛe&efyeMehe Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
  JemeF& Oece&Øeeble
 ‘heCe ne Deens lejer keâesCe?’
 uesKekeâ : Heâe. ([e@.) SueeÙeme je@ef[^ipe
 
 DeefYeØeeÙe
 
 ‘‘heCe ne Deens lejer keâesCe?’’
 Heâeoj SueeÙeme je@ef[^ipe ¢eebveer ef¡emleÛeefj$e efuentve cenòJeeÛeer meceepemesJee kesâueer Deens. meOÙee F&-cesue mebmke=âleerÛÙee JeeleeJejCeele mebheke&â-meeOeveebÛee og®heÙeesie nesle Deens. heg<keâUmes ieefueÛÚ DeeefCe DeefMueue efueKeeCener efveue&ppeheCes Øemlegle kesâues peele Deens. Goeòe, GodyeesOekeâ DeeefCe ØesjCeeoeÙeer DeMee efueKeeCeebÛeer Heâej iejpe Deens. lÙee °erves heenlee Øemlegle ‘ef¡emleÛeefj$e’ ns uesKekeâebÛes YejerJe DeeefCe efJeOeeÙekeâ Demes Ùeesieoeve Deens.
 ef¡emleeÛÙee efJemle=le Ûeefj$eele lÙeeÛes efJeefJeOeebieer JÙeefkeäleceòJe Deieoer meebieesheebiejerlÙee KegueefJeCÙeele Deeues Deens. keâesCelesner Oeeefce&keâ efueKeeCe ne uesKekeâeÛee keâuheveeefJeueeme Demet Mekeâle veener. Oeeefce&keâ efueKeeCe lÙeeÛÙee efJeÕeemeen&lesmee"er Oecee&ÛÙee cetU ieeYÙeeMeer megmebiele DeeefCe Fceeve jeKeCeejs DemeeJes DeeefCe ef¡emleÛeefj$eeÛÙee yeeyeleerle yeesueeÙeÛes cnCepes les yeeÙeyeue DeeefCe ÛeÛe&ÛÙee efMekeâJeCegkeâervegmeej DemeeJes ueeieles. Heâeoj SueeÙeme Ùeebveer ns oesvner efveCee&Ùekeâ efvekeâ<e heæleMeerjheCes heeUues Deensle.
 Oeeefce&keâ uesKeve kesâJeU yeewefækeâ keâjecele vemeeJeer. Oece& heeUeJeÙeeÛee Demelees, lees kesâJeU ÛeÛe&Ûee efJe<eÙe vemelees. ef¡e§eve Oece&ßeæsJej DeeOeejuesues ns ef¡emleÛeefj$e ef¡emleevegYeJe DeeefCe lÙeevegmeej Deeheues JÙeefkeäleiele peerJeve Je meeceeefpekeâ peerJeve ¢eebÛee uesKekeâebveer meelelÙeeves ¢ee hegmlekeâeble Dee«enhetJe&keâ hegjmkeâej kesâuee Deens, nsosKeerue ¢ee hegmlekeâeÛes JÙeJeÛÚsokeâ JewefMe°Ÿe ceeveeJes ueeieles.
 ef¡emleeÛee DeevebooeÙekeâ DeeefCe heefjhetCe& peerJeveeÛee DeemJeeo IesCes ns ßeæsÛes cetU Gefö° Deens. ceePÙee efMe<Ùeebveer ceuee peeCeeJes, ceePÙeeMeer Skeâ¤he jeneJes DeeefCe ceePes peerJeve Øeehle keâ¤ve IÙeeJes, Demes ØeYet ÙesMetves "eceheCes DeeefCe "emetve DeeheuÙee efMe<ÙeebJej efyebyeefJeues. lÙeeyejesyej ÙesMetves Demesner efMekeâefJeues keâer, efMe<Ùeebveer ceePÙee Meyoevegmeej Je Dee%esvegmeej JeeieeJes. veenerlej keâenerÛe Heâueefve<heòeer nesCeej veener. cnCetveÛe Ûeefj$ekeâlÙee&ves efvelÙeeÛÙee peerJeveeleerue GoenjCes, keâ[giees[ DevegYeJe, ceeveJeer peerJeveeleerue Ûe{Gleej DeeefCe yejsJeeF&š Øemebie Deieoer cegkeäleheCes DeeefCe efJehegueheCes GuuesefKeues Deensle.
 Demes hegmlekeâ meelelÙeeÛee DeYÙeeme, keâ"esj heefjßece, meKeesue JewÛeeefjkeâ cebLeve DeeefCe JÙeefkeäleiele DeOÙeelce ¢eebÛÙee YejYekeäkeâce heeÙeeJejÛe GYes jent Mekeâles. Deeeflcekeâ ØesjCesves efueefnuesuÙee ¢ee ef¡emleÛeefj$eeyeöue ceer Heâeoj SueeÙeme je@ef[^ipe ¢eebÛes OevÙeJeeohetJe&keâ DeefYevebove keâjlees. ßeæeJeble Je ÛeesKeboU JeeÛekeâ ¢ee efJemle=le Je JÙeehekeâ «ebLeeÛes efveef§eleÛe mJeeiele keâjleerue, Demee ceuee YejJemee Jeešlees.
  ± efyeMehe Lee@ceme [eyejs
  hegCes Oece&ØeebleeÛes efyeMehe
 25 Dee@iemš 2021