keâefJelee – डिसेंबर २०२१


 cebieue efove
 osF& Dee%ee kewâmej Deewiegmle
 veeJe veeWoCeer keâjeJeer jemle
 peeJes meJe& peve mJe-ieeJeeuee
 oeefJeo kegâU les ÙeesmesHeâeuee ~~
 mebies vesues yesLeuesnsceuee
 ÙeesmesHeâeves Jeeioòe ceefjÙesuee
 nesleer heefJe$e DeelcÙeeves ieYeea
 Peeueer ÙeesmesHeâ mebies leer ceeieea ~~
 Yejues efleÛes efoJeme hetCe&
 Øemegleer keâUebveer heeuešs JeCe&
 JÙeekegâU nesTveer peeleer oesIes
 ueeÛeejer lÙeebÛeer heenleer yeIes ~~
 "es"eJeleer ØelÙeskeâ IejeÛes Éej
 Deemeje osCes pevee Jeešs Yeej
 veJnleer peeiee Gleej MeeUsle
 yeUner veener Gjs Debieele ~~
 DeejesUer nesleer lÙeebÛeer ner cetkeâ
 peeCetveer ØeeCeer nesleer YeeJetkeâ
 Âef°heLeeme ÙesF& ieJneCe
 meehe[s leÙee DeeMesÛeer KeeCe ~~
 pevces ceefjÙee ØeLece heg$e
 mJeie&OejerÛee neslee jepeheg$e
 Jeoleer otle ceW{heeUele
 leejCeeje pevces yesLeuesnsceele ~~
 mJeieeaÙe mewvÙe nesF& Øekeâš
 hejceF&Meeuee ieeleer Deeveboele
 osleer mJeieeaÙe osJeeuee ieewjJe
 Meebleerves Yejuee peeJees ceeveJe ~~
 cebieue efove ne ef¡emecemeÛee
 yeeU ÙesMetÛÙee ceeve-mevceeveeÛee
 ef¡emle pevcees DecegÛÙee ùoÙeele
 efomees lees JeeieCÙee-yeesueCÙeele ~~
 – meew. efyeÇpeefove efie. ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 legpe MeesOet kegâ"s?
 efhelÙeeÛÙee IejeÛes yeepeejerkeâjCe let GOeUefJeuesme
 leerve ceb[hener hes$eeÛes let veekeâejuesme
 efhelÙeeÛee hejceefØeÙe heg$e cnCetve leguee ieewjefJeues
 cebefojeÛÙee jepesMeenerves leguee ›egâmeer efKeUerues.
 YeJÙe-efoJÙe ef¡emlecebefojele kesâues yebefomle leguee
 meJe[ervegmeej kesâuÙee legPÙee oMe&veeÛÙee leeefmekeâe JesUe
 meCee-megoermeceÙeer n<ee&ves neslees pesJne Deecner ieesUe
 mebkeâšmeceÙeer Deecnebme ueeies legPee Heâej ueUe.
 MeesOet kegâ"s leguee Deecner, oefuele heeref[le DeveeLeeceOÙes let
 heent kegâ"s leguee Deecner, yesJeejme leev¢ee peerJeeceOÙes let
 hegkeâe¤ keâmes leguee Deecner, oej "es"eJele oejeMeer GYee let
 DeefmlelJe vÙeeneUt keâmes Deecner, keâCee-keâCeele DeCet-jsCetle let.
 veener let cebefojele, veener let cenecebefojele
 Deensme let ÛejeÛejele, Deensme let efvemeiee&le
 KeUKeUCeeNÙee heeCÙeeÛÙee keâesceue PeNÙeele.
 ®õ ¤he OeejCe kesâuesuÙee ie[ie[CeeNÙee keâeàÙee veYeele.
 Je<e&Yejele GheemevesÛes, kesâues Deecner efJeefJeOe ‘keâeU’
 ceneceejerves meeOeuee [eJe, keâ¤ve Iesleuee ‘keâesjesvee keâeU’
 neleeuee mØes cee¤veer, leeW[euee ceemkeâ yeebOetveer
 ØeeefLeues Deecner leguee, Yeerleerves ueebye-ueebye yemetveer.
 mebheleesÙe Deelee keâesjesvee keâo&vekeâeU
 ÙesleesÙe Deelee ØeYetÛee DeeiecevekeâeU
 peeie¤keâlesves meheeš keâje Jeeš Ke[keâeU
 JewYeJeeves, n<ee&ves Ùeslees, osJeheg$e ÙesMetyeeU.
  – pÙees hejsje, pÙeesleer
 
 
 YetJejleer leejCeeje pevceuee
 osJeÙeespevee-osJekeâuhevee, ceeveJeemee"er osJe OejlejerJejleer ~
 oÙeeOeveeÛeer Øesce, oÙee, Meebleer OejleerJejer keâ®Cee °er ~
 osJeotle ieeueerueeleerue veePejsLe ieeJeer kegâceeefjkeâe mebosMe osleer ~
 ceefjÙesMeer ÙeesmesHeâeMeer meesÙeefjkeâerÛee Jeelee&ueehe Peeuee ~
 osJeotle cnCes efleuee ke=âhee heeJeuesues efŒeÙes, keâuÙeeCe Demees ~
 leJe mebieleer ØeYet Demees, efleÛÙee peerJeveeÛeer KeUyeU G[eueer ~
 osJeotle cnCes, ceefjÙes efYeT vekeâes, DeeheuÙee Gojer Jelme pevcesue ~
 ceefjÙee Jeoleer leJe cepe heg®<e veener "eTkeâ, keâmee yeeU pevcesue ~
 osJeotle cnCes, heefJe$e DeelcÙeeÛÙee meeneÙÙeeves ieYe&Jeleer nesF& ~
 legPeer veeleer-ieesleer DeefueefMeyee meenJee ceefnvee ieYe&Jeleer nesF& ~
 ceefjÙesÛee DeelceefJeÕeeme Jee{efJeuee ceefjÙee Jeoleer ceer osJeeÛeer oemeer ~
 leJe mJehve meekeâej nesF& cepeheeMeer ~
 ceefjÙee ieYe&OeejCee Peeueer, heefJe$e DeelcÙeeÉeje ~
 leer peeles yesLeuesnsce ieeJeer, JeuueYe ÙeesmesHeâe mebies ~
 efoJeme hetCe& Peeues kegâCeer veener osF& Deemeje efveJeeje ~
 iegjeiees"er yeeUÙesMet pevce IesF& yesLeuesnsce ieeJeer ojeje ~
 mJeie&otle mebosMe osleer ceW{heeUeme, yeeUblÙeeves iegb[eUuesuee yeeU ves$e efomeleer ~
 ceW{heeU n<ee&ves peeleer, yesLeuesnsce ieeJeer oMe&ve Iesleer ~
 ceW{heeU megJeelee& oener efoMeebvee meebieleer ~
 ‘yeeU pevceuee, leejCeeje pevceuee’~
  – nsvjer ieewNÙee, Gòeve
 je#eme DeeÙeuee keâesjesveeÛee!
 DeeÙekeâe Dees YeeJeevees veb yeÙeefvevees
 meebielebÙe legbceevee keâesjesveeÛeer JÙeLee
 meieueb keâeÙe Deeue-yesue Ûeeuueb nesleb
 hetve DeeÙeuee Ùees keâesjesveeÛee je#eme ogefveÙeeceveer.
 Fmeefheleueb Yejueer ueeskeâebMeer
 Keeše veÙe efceuuÙee efyepÙeebvee
 Õeeme keâeW[ues ieuÙeeveÛes ieuÙeeve
 DeesKeveeefMeJeeÙe peerJe cesues le[Heâ[tve.
 FbpeskeäMeveÛee PeeÙeuee keâeueeyeepeej
 ceevemeb ce¤ ueeieueer efkeâ[s-ceekeâes[sieleer
 veJeje cesuee les Keyej veÙe yeeÙekeâesuee
 veb yeeÙekeâes cesueer les Keyej veÙe veJeNÙeeuee.
 keâesjeveeveb veÙe DeesueefKeueer meeskeâjer keâe [eskeâjer
 veebiej efHeâjeruee mebieuÙeebÛes mebmeejeJejleer
 leeW[ veÙe yeieeJeuee efceuueb IejÛÙeebvee veb meesÙeNÙeebvee
 keâefÙekeâ ef¡emleeJeebvee ceeleer veÙe efceuueer osJeueeÛeer
 peeueeruÙee lÙeebÛÙee kegâ[er cemeveeceveer.
 keâejKeeves, nesšsueb veb Fmkeâesueb yeve he[ueer
 veeskeâNÙee iesuÙee veb Yeerkeâ ceebieeÛeer heeueer DeeÙeueer
 heesjb Dee@veueeF&ve efuemeebJe ke⤠ueeieueer
 kebâJeeb veb kewâmeer efMekeâleerue leer Oeemleer ueeieueer.
 keâesjeveeveb kesâueer Heâmeiele ogefveÙesÛeer
 ceebieveb keâjlebÙe hejcesmejecesjs
 cesuesues FmeJeeMeer ueeskeâevee
 Ies legPes JeWiesceveer!
  – uesveer hejsje, efiejerpe
 
 mJeeiele veJeerve Je<ee&Ûes
 Ûeuee Deeveboeves, peuuees<eeves ke⤠Ùee
 mJeeiele 2022ÛÙee, veJeerve Je<ee&Ûes.
 "jJeeJes Deepe, ceeveJeeves peieele
 mJele:me osJeemeceesj, veceefJeCÙeeÛes.
 ieg[IÙeeJej ÙesTveer, keâjeJeer ØeeLe&vee
 veJeerve Je<e& peeJees, Deeveboele mece=æerÛes.
 efJeme¤veer peeJes, hetCe&heCes meJeeËveer
 oesve Je<ex ceeieerue, Deefle keâ"erCe iesuÙeeÛes.
 veJeerve efJešer, veJeerve oeb[tves
 veJÙeeves keâjeJes meg¤, veJeerve Je<ee&le peieCÙeeÛes.
 mvesnYeeJe, oÙee, efØeleerves meJeeËveer
 peheeJes veeles peerJeveeble, ceeÙee-ØesceeÛes.
 jeie, És<e, nsJee, celmej peerJeveeleerue
 osTveer mees[tve, Yeeve "sJeeJes ceeCegmekeâerÛes.
 ke⤠Ùee meg®Jeele, veJeerve Je<ee&le
 Øesce, melÙe, yebOegØesce, DebieerkeâejCÙeeÛes.
 cees"s yevegveer, ve efcejefJelee cees"sheCee
 keâjeJes ØeÙelve, efoveeme cees"s yeveefJeCÙeeÛes.
 ceerheCee peerJeveeleerue, osT Ùee mees[tveer
 meJeeËyejesyej Jeeiet Ùee, yevegveer meJeeËÛes.
 DeeheuÙee hejerves, GJe&efjle DeeÙeg<Ùeeble
 osT Ùee iejpeJebleebme, nele ceoleerÛes.
 osJee os js meodyegæer Deecneb meJeeËvee
 2022 Je<e&, meeefVeOÙeele legPÙee JeeieCÙeeÛes.
 DeeYeej ceevegveer legPes, OevÙeJeeo oslees
 DeepeheÙeËleÛÙee DeeÙeg<Ùeele, peerJeble "sefJeuÙeeÛes.
 keâefjlees Deecner mJeeiele, Deeveboeves peuuees<eeves
 ¢ee 2002ÛÙee, Deveceesue veJeerve Je<ee&Ûes.
  – hee@ue IeesvmeeefuJeme, heehe[er
 
 
 ÙesMet yeeU pevceuee
 ÙesMet yeeU pevceuee leejCeeje pevceuee
 heefJe$e ceefjÙee ÙeesmesHeâeÛee ÙesMet yeeU uee[keâe
 osJeheg$e Demegveer yeeU ÙesMet iegje iees"er pevceuee
 yesLeuesnsce veiejer Deeveboer Deevebo Peeuee
 meveF&Ûee efveveeo meYeesJeleeueer Iegceuee
 mJeieeaÙe efhelÙeeÛee Dee%eeOeejkeâ yeeU pevceuee.
 pevceueer efvejeMe«emleebÛeer ØesceU DeeMee
 yesmenejebvee meenje osCeeje ÙesMet yeeU pevceuee
 iejerye oefueleebÛee ceneve jepee pevceuee
 DeveeLeebÛee veeLe ÙesMet yeeU pevceuee
 heeheebÛee DebOeej otj keâjCeeje ØekeâeMe Deeuee
 keâ°keâNÙeebvee efJemeeJee osCeeje jepeheg$e pevceuee
 DevÙeeÙeeefJe®æ vÙeeÙe osCeeje jepee pevceuee
 megKeer peerJeveeÛeer JeÛeves osCeeje peieleer Deeuee
 og:Keer ueskeâjebÛeer DeemeJeb hegmeCeeje ÙesMet yeeU pevceuee.
 meppeveebvee Meebleer osCeeje MeebleerÛee jepee Deeuee
 heeheer peveebÛeer heehes cegkeäle keâjCeeje cegkeäleeroelee Deeuee
 Me$egbvee #ecee keâjCeeje ÙesMet yeeU pevceuee
 JeOemlebYeer ce=lÙetves mJeieeaÙe jepÙe osCeeje Deeuee
 ÙesMet yeeU pevceuee…
  – øeâeefvmeme Debleesve ieeJeÅee, Devee&Ue