heefjmebJeeo : Øeele:keâeU : keâesjesveeÛeer heeÕe&Yetceer : yeeU ÙesMet"eÙeer veJeerve DeeMee, veJeerve efoMee – mekeâejelcekeâ Âef°keâesve – डिसेंबर २०२१


 [iesueer oesve Je<ex keâesjesveeves YeerleerÛes, efÛeblesÛes JeeleeJejCe hemejefJeuesues Deens. iesuÙee Je<eeaÛee ef¡emceme meesnUe meepeje keâjlee Deeuee heCe lÙeeceOÙes hetJeeameejKee Glmeen efometve Deeuee veener. uee@keâ[eTve nesles, ÛeÛexme yebo nesleer, cegueebÛÙee MeeUe yebo neslÙee, Dee@veueeF&ve efMe#eCe Ûeeuet nesles. heeuekeâebvee ognsjer Yetefcekeâe yepeJeeJeer ueeiele nesleer – Jeke&â øeâe@ce nesce DeeefCe cegueebÛee DeYÙeeme. ¢ee ognsjer YetefcekesâcegUs heeuekeâ pesjerme Deeuesues nesles. ¢ee Dees{JeuesuÙee mebkeâšecegUs ueeskeâebÛÙee peerJeveMewueerJej yejeÛe heefjCeece Peeuesuee efometve Ùesle Deens. Je@keämeerve IÙeeÙeÛes Deens, Iesleues Deens, cegueebÛes Je@keämeerve Depetve JneÙeÛes Deens. DeeefLe&keâ heefjefmLeleer {emeUuesueer Deens, yeNÙeeÛe peCeebÛÙee veeskeâNÙee iesuesuÙee Deensle, GÅeesie "hhe Peeuesues Deensle, Demes keâener vekeâejelcekeâ DevegYeJe Deeues lej keâener mekeâejelcekeâ. keâejCe yejsÛe peCe hejcesÕejeÛÙee peJeU Deeues Deensle, ØeeLe&vee ke⤠ueeieues Deensle, keâener peCeebÛÙee celes hejcesÕejeves ¢ee Iešvesletve lÙeebvee ceeie& oeKeJeuesuee Deens. DeMee ¢ee meceepeeleerue heefjefmLeleerÛee Dee{eJee IesTve Deecner keâener JÙekeäleeRMeer mebheke&â meeOeuee DeeefCe ÙesCeeNÙee ef¡emcemeÛÙee heeÕe&YetceerJej keâesjesvee keâeUeleerue lÙeebÛes keâeÙe DevegYeJe Deensle ¢eeefJe<eÙeer efJeÛeejCee kesâueer. mebheke&â meeOeuesuÙee JÙekeäleeRceOÙes leerve MeeUkeâjer cegues, leerve ÙegJekeâ-ÙegJeleer, oesve Øeew{ JÙekeäleer, Skeâ [e@keäšj DeeefCe Skeâe Oece&ieg¤bÛee meceeJesMe Deens. – mebheeokeâ]
 1) MeeUkeâjer cegues
 De. ‘‘veeleeUÛee meCe cees"e, veener DeeveboeÛee leesše’’
 veeleeU cnCepes Deevebo, veeleeU cnCepes ceebieuÙe. Deecneb yeeuekeâebvee veeleeUÛÙee meCeeÛeer Glmegkeâlee Demeles. yeeuekeâJeeRÛÙee keâefJelesØeceeCes ‘Deeveboer Deevebo ie[s, Fkeâ[s eflekeâ[s Ûengkeâ[s’, Demee ne cebieue keâeU Demelees. ef[meWyej ceefnvee Deeuee keâer meJe&$e GlmeeneÛes Jeejs Jeent ueeieleele. MeeUsle ke@âjue efmeefiebieves JeeleeJejCe ceb$ecegiOe nesles. Jeeef<e&keâ ›eâer[e-ceneslmeJe osKeerue ¢eeÛe keâeUele Demelees. meC[smketâue Demees Jee ieeJeele ke@âjue efmebefiebie, iees"e leÙeej keâjCes, veeškeâ-ve=lÙe lemesÛe mšej yeveefJeCes, ef¡emceme keâe[& yeveefJeCes Demes Skeâ vee Deveskeâ Ghe›eâce Deecneb cegueebÛes meg¤ Demeleele, cegueebmee"er meeblekeäuee@pe Je ef¡emceme efieHeäšÛeer peemle ›esâPe Demeles. veJeveJeerve keâhe[s, ceOÙeje$eerÛeer efcemmee ¢eeÛes JesOe meJeeËveeÛe Demeleele. ceOÙeje$eerÛÙee efcemmeeÛeer DeeuleejmesJee ceuee efceUsue keâe? Demes Deecneb cegueebvee Jeešle Demes. Ùee keâeUele DeYÙeemeeuee megóer Demeles. keâejCe Iejermegæe nsÛe JeeleeJejCe Demeles.
 cee$e iesuÙee Je<eeaÛÙee meJe&Ûe meCeebJej keâesjesveeÛes meeJeš nesles. lÙeecegUs DeeceÛÙee meJeeËÛÙeeÛe ceveele YeerleerÛes JeeleeJejCe efvecee&Ce Peeues. meJe&$e uee@keâ[eTve nesles. lÙeecegUs veeleeUÛee meCe Kethe JesieUe neslee. ieeJeele Skeâ$e ÙesTve iees"e leÙeej keâjCes, mšej yeveefJeCes Demes keâesCelesÛe Ghe›eâce veenerle, ke@âjue efmebefiebie veener keâejCe Skeâ$e ÙeeÙeÛeb veener, osJeUele efcemmee veener, ceie Deecnebuee Deeuleej mesJee keâjCÙeeÛeer mebOeer keâMeer efceUCeej? ceve Kethe nleeMe, efvejeMe Peeues nesles. heCe keâeUÛe lemee neslee, Deveskeâ ueeskeâ efveJee&efmele nesleer, keâener ueeskeâ yesjespeieej nesleer. Deveskeâ peCe ØeeCeebme cegkeâues nesles, Deieoer ceePÙeehes#ee ueneve-ueneve cegueeRÛes, keâesCeeÛeer cecceer, lej keâesCeeÛes [@[er osJeeIejer iesuÙeeÛeer yeeleceer Ssketâve Kethe JeeF&š Jeešs. keâener ueeskeâebvee lej DeeheuÙee kegâšgbyeeleerue JÙekeäleeRÛÙee DebleÙee$esueener peelee Deeues veener, keâeneRvee KeeÙeuee DeVe-heeCeer efceUeueb veener. DeMee JesUer meCe meepeje keâjCÙeeÛee efJeÛeejner ceveele Deeuee veener.
 Deecneb cegueebÛÙee MeeUe yebo neslÙee. meJe& efMe#eCe Dee@veueeF&ve lÙeecegUs Deecner efce$e-cewef$eCeer Skeâceskeâebvee Ùee oesve Je<eeËle Yesšuees osKeerue veener. jespeÛÙee Dee@veueeF&ve efcemmeele ceer ceePÙee kegâšgbyeeyejesyej menYeeieer nesTve ef¡emleeÛes Deeieceve ueJekeâjele ueJekeâj JneJes ¢eemee"er melele ØeeLe&vee keâjle neslees.
 heCe DebOeejeletve ØekeâeMeele DeeCeCeeje Deeheuee hejcesÕej Deens. lees ¢ee meJeeËceOetve DeeheuÙeeuee meeJejle Deens, Demee ceePee efJeÕeeme Deens. Ùeboe veeleeU meCeemee"er uee@keâ[eTve veener. lÙeecegUs ¢eeDeeOeer pemee veeleeU meepeje nesle neslee, lemee Ùeboe meepeje keâjlee ÙesF&ue cnCetve Deevebo Deens. heCe efJeÛeej cee$e Lees[s JesieUs Deensle. iesuÙee Je<eea keâesjesvee keâeUele pÙee efce$e-cewef$eCeeRÛÙee kegâšgbyeeleerue JÙekeäleer Deepeejer neslÙee, pÙeebÛÙee heefjmejeleerue keâener JÙekeäleer osJeeIejer iesuÙee Deensle, lÙeebÛÙee Iejer ceuee veeleeUÛee Deevebo keâmee heesnÛeefJelee ÙesF&ue, lÙeeÛee ceer efJeÛeej keâjlees. lÙeebvee DeVe-heeCeer efceUle veener, ceePÙee YeeJee-yeefnCeeRÛÙee Iejer DebOekeâej hemejuesuee Deens. lesLes ef¡emle yeeUeÛee ØekeâeMe keâmee veslee ÙesF&ue? Demee DeeMeeceÙe efJeÛeej ceePÙee ceveele melele mheMe& keâjlees. pesJne ceer Ùee meJeeËheÙeËle ef¡emle IesTve heesnesÛesve lesJneÛe ceePee KeNÙee DeLee&ves veeleeU meepeje Peeuee Demes ceer mecepesve.
 ceePeer ef¡emleyeeUeÛejCeer nerÛe ØeeLe&vee Deens keâer Deecneb meJeeËvee megKeer Je Deeveboer "sJe, Ûeebieues DeejesiÙe os Je ef¡emleeÛÙee ØekeâeMeeÛÙee ceeiee&ves IesTve pee.
  – ef›eâme megefveue ef[meespee, heehe[er,
  FÙeòee 7Jeer, JeÙe – 12 Je<ex.
 ye. keâesjesvee keâeUeleerue DevegYeJe
 2020 Ùee veJeerve Je<ee&uee meg®Jeele Peeueer DeeefCe YeÙeevekeâ DeMee keâesjesvee ceneceejerves mebhetCe& peieeuee «eemetve šekeâues. oJeeKeeves leg[gbye Yejues, Deveskeâ peCe cejCe heeJeues. ueeskeâebÛes Iejeyeensj he[Ces yebo Peeues. meCeJeej, Yesšeriee"er yebo PeeuÙee, Deecne cegueebÛee DeeveboÛe peCet efnjeJetve IesCÙeele Deeuee. mebhetCe& peieÛe uee@keâ[eTve Peeues. meJe& Dee@veueeF&ve Peeues nesles. ceePes efMe#eCemegæe Dee@veueeF&ve Ûeeuet Peeues. ØeLece ieeWOeUeÛeer heefjefmLeleer nesleer; heCe veblej ceuee Dee@veueeF&ve efMe#eCeeÛeer meJeÙe Peeueer DeeefCe yeNÙeeÛe iees°er efMekeâlee DeeuÙee. keâe@chÙegšjefJe<eÙeer Depetve %eeve Jee{ues. meJe& keâener Úeve nesles; hejbleg efce$ecewef$eCeeRvee Je efMe#ekeâebvee ØelÙe#e Yesšlee Ùesle veJnles ÙeeÛesÛe og:Ke nesles.
 keâener kegâšgbyeeceOÙes keâesjesveeÛee Øemeej PeeuÙeecegUs HeâejÛe JeeF&š heefjefmLeleer nesleer. petve 2020 ceOÙes ceer Je ceePÙee kegâšgbyeeves megæe ne YeÙeevekeâ DevegYeJe Iesleuee. DeÛeevekeâ ceePÙee Jeef[ueebÛeer leyÙesle efyeIe[ueer. lÙeebvee leeheemeejKes Je DeMekeäleheCee peeCeJet ueeieuee. lÙeecegUs lÙeebveer mJe@ye šsefmšbie kesâueer. heCe efjheesš& efceUCÙeeme GMeerj nesCeej neslee cnCetve ceePÙee Jeef[ueebveer Keyejoejer cnCetve IejeleÛe Deueie jeneÙeÛeb "jJeueb. Dee" efoJeme lÙeebveer mJele:uee Skeâe Keesueerle yebo keâ¤ve Iesleueb nesleb. Iejele KetheÛe leCeeJeeÛes JeeleeJejCe nesles. ceePeer DeeF& lÙeebÛeer meJe&hejerves keâeUpeer Iesle nesleer. ceePÙee Jeef[ueebvee DeeceÛeer HeâejÛe efÛeblee ueeieueer nesleer. keâejCe Deecner oesIes ueneve YeeJeb[b Je DeeceÛÙee Deepeer-Deepeesyeebvee lÙeebÛee mebmeie& nesCÙeeÛeer Yeerleer nesleer. Deecner keâesCeerÛe lÙeebÛÙee KeesueerheeMeer peeT veÙes cnCetve ceePeer DeeF& KetheÛe Keyejoejer Iesle nesleer. lÙeebÛeer Yeeb[er, keâhe[s DeeF& JesieUer Oetle nesleer. lemesÛe JeejbJeej nele me@efvešeF&pe keâjerle nesleer Je Deecneueener keâjeÙeuee meebiele nesleer. Deecner Iejele ceemkeâ Ieeuetve efHeâjle neslees. Iejner jespe [sše@ue šeketâve hegmeues peele nesles. keäJeejbšeF&ve ¢ee MeyoeÛee DeLe& ceer heefnuÙeeboeÛe mecepeues nesles. ceePes Je[erue Iejele Demetvener Deecner lÙeebvee heent Mekeâle veJnlees. Deecner jespe ceefjÙee ceeleskeâ[s ØeeLe&vee keâjerle neslees. MesJešer Dee" efoJemeeveblej efjheesš& vesiesefšJn DeeuÙeeJej Deecnebuee Kethe Deevebo Peeuee.
 Skeâe yeepetves Deevebo Peeuee; heCe ogmeNÙee yeepetves keâesjesveeÛes meeJeš meJe&$e hemejuesues nesles. 2020Ûee ef¡emceme keâesjesvee keâeUeleÛe iesuee. efJeMes<e Deevebo meepeje keâjlee Deeuee veener, heCe F&Õej ke=âhesves 2021 Ûee ef¡emceme Deecnebuee Lees[ŸeeHeâej ØeceeCeele meepeje keâjlee ÙesF&ue cnCetve Deecnebuee Deevebo Peeuee Deens. efcemmeeuee peelee ÙesF&ue, Skeâceskeâebvee MegYesÛÚe oslee Ùesleerue. osJeeuee OevÙeJeeo!
  – ke@âjesefuevee keäueeF&[ ceeefš&ve, YegF&ieeJe (peesmees[er),
  FÙeòee 8Jeer, JeÙe – 13 Je<ex.
 keâ. veJeerve DeeMee
 keâesjesvee keâeUeleerue DevegYeJe cnšueb lej Ûeebieueb DeeefCe JeeF&š oesvner, pemes Skeâe veeCÙeeuee oesve yeepet Demeleele. ceePÙeeyeöue meebieeÙeÛeb Peeueb lej ceuee ve=lÙe keâjCÙeeÛeer Kethe DeeJe[ Deens. hejbleg MeeUe, keäueemesme ÙeecegUs ceuee Flekeâe JesU efceUle veJnlee. heCe keâesjesvee keâeUele meJe& Dee@veueeF&ve PeeuÙeecegUs ceer Yejhetj ieeCÙeebJej [evme efMeketâ Mekeâues DeeefCe ceePÙee celes Flej ueeskeâebvee osKeerue lÙeebvee DeeJe[le Demeuesueer keâeceb Ùee keâeUele keâjlee Deeueer Demeleerue.
 ogmejer yeepet cnCepes keâesjesvee efJe<eeCetcegUs Deveskeâ ueeskeâebveer DeeheuÙee peJeUÛÙee ceeCemeebvee ieceeJeues. ceermegæe Ùee keâeUele ceePÙee Jeef[ueebvee ieceeJeues. og:KeeÛee [eWiej DeeceÛÙee kegâšgbyeeJej keâesmeUuee DeeefCe meesMeue ef[mšveefmebiecegUs veelesJeeF&keâ osKeerue Iejer ÙesT Mekeâle veJnles lÙeecegUs lÙee keâeUele ceeveefmekeâ ceveesyeUeÛeer Kethe iejpe nesleer.
 meJe& Dee@veueeF&ve PeeuÙeecegUs ceguebosKeerue DeeUMeer yevele iesueer. hetCe& efoJeme Heâesve neleele IesTve meesHeäÙeeJej yemetve jenle. lÙeecegUs cegueebÛÙee efMe#eCeeJej osKeerue Kethe heefjCeece Peeuee. meeceeefpekeâ DeblejecegUs veelÙeele osKeerue ogjeJes Deeues. Ûeej efYebleerle yebo jeefnuÙeecegUs ceeveefmekeâ MeebleerosKeerue ogjeJeueer. vegmeleer Ûeer[Ûeer[ DeeefCe Iegmeceš Peeueer.
 ef[meWyej ne ceefnvee veJeerve DeeMee DeeefCe veJeerve meg®Jeele IesTve Ùesle Deens. ÙesMet yeeUeÛee pevce osKeerue DeeceÛÙee peerJeveele veJÙeeves DeeMee IesTve ÙesF&ue DeeefCe DeeceÛÙee DeeÙeg<Ùeeleerue DebOekeâej otj meejerue, ¢eeÛeer ceuee Kee$eer Deens DeeefCe FlekesâÛe veJns; lej Ùee efJe<eeCetMeer ue{eÙeuee osKeerue DeeheuÙeeuee Mekeäleer efceUsue.
  – ßeeF&ve ueesheerme, ieesefKeJejs,
  FÙeòee 9Jeer, JeÙe – 13 Je<ex.
 2) ÙegJekeâ-ÙegJeleer
 De. ‘keâesjesvee’ JeeÙejmecegUs Deveskeâ peCeebveer [esUs efcešues; heCe meieàÙee peieeÛes cee$e [esUs GIe[ues
 24 ceeÛe&, 2020. DeLee&le DeeheuÙee DeeÙeg<Ùeele DevegYeJeuesuÙee heefnuÙee ‘uee@keâ[eTveÛee’ meg®JeeleerÛee efoJeme. OeeJelÙee Yeejleeuee DeÛeevekeâ ueeieuesuee yeÇskeâ. Deieoer meg®Jeeleeruee ns uee@keâ[eTve efkeâleer keâ"esj DemeCeej, ¢eeÛeer keâuhevee kegâCeeueeÛe veJnleer. heCe pesJne ne keâeU mebheCÙeeÛes kegâ"uesner efÛevn efomele veJnles, lesJne ceeCemeeÛÙee meJe& FÛÚe-Deekeâeb#ee SKeeÅee legšuesuÙee Pee[eÛÙee heeveebmeejKÙee PeeuÙee, efnjJeU keâeÙeceÛeer efveIetve iesuÙeemeejKeer heefjefmLeleer Deveskeâebveer DevegYeJeueer. uee@keâ[eTveÛee heefjCeece meJe& ceguee-yeeUebJej Je efJeMes<ele: Deecneb ÙegJekeâebJej Heâej DeeieUe-JesieUe neslee. ceguee-yeeUebvee lej meJe& uesKeer hejer#eebheemetve megškeâe efceUeueerÛe; heCe DeefJemcejCeerÙe DemeCeejer MeeUsleerue ceewpe-cepee lÙeebÛÙeeheemetve efnmekeâeJetve Iesleueer iesueer. nesceJeke&â keâener keâeU keâceer Peeues; heCe DeeÙeg<Ùeeleerue cenòJeeÛes Oe[s keâeÙeceÛes jentve iesues. Deveskeâ Je<eeËheemetve efMe#eCeeceeies OeeJele Demeuesueer Deeheueer cegueb – lÙeebvee Deelee MeebleheCes efJeßeebleer IesCÙeeÛeer mebOeer efceUeueer. mekeâeUer MeeUe, ogheejer šŸetMeve, mebOÙeekeâeUer nesceJeke&â DeMee efoveÛeÙexcegUs lÙeebÛÙeele Glmeen Je yeeueceveeJej melele oyeeJe DemeeÙeÛee. Deelee cegueb KesUt ueeieueer, yeeie[t ueeieueer DeeefCe kegâ"ueener efMe#eCeeÛee cevemleehe [eskeäÙeeJej ve Ieslee njJeuesues yeeueheCe peiet ueeieues Deensle. lemesÛe DeeheuÙee ÙegJekeâebvee uee@keâ[eTveves Deveskeâ iees°eRÛeer efkebâcele mecepeeJetve efoueer. yejsÛe ÙegJekeâ-ÙegJeleer DeeheuÙee veeskeâNÙee ieceeJetve yemeues. DeMee JesUsme DeeÙeg<Ùeele Heâkeäle veeskeâjer, hewmee, ceer Je ceewpe-cepee ner mebkeâuhevee "sJeCeejs Deeheues ÙegJekeâ-ÙegJeleer ¢eebvee ¢eehes#ee Flej iees°erner cenòJeeÛÙee Demeleele, ¢eeÛeer peeCeerJe Peeueer.
 vekeâUle kegâšgbyes Skeâ$e ÙesT ueeieueer. meJeeËvee DeeheuÙee ceeCemeebÛeer iejpe Yeemet ueeieueer. meJe& keâener nUtnUt ceeiee&Jej ÙesCÙeeÛes efÛevn efomet ueeieues. heCe Deeheueer ÛeÛe& keâOeer GIe[Ceej, ¢eeÛeer keâuhevee kegâCeeueener veJnleer. Deieoer ¢eeJe<eea megæe ef¡emeceme uee@keâ[eTveceOÙes peeCeej keâer keâeÙe ¢eeÛeer Yeerleer efvecee&Ce Peeueer nesleer. ceeCetme Skeâše he[uee keâer osJeeÛeer nekeâ lÙeeuee Ssketâ Ùesles. MesJešer leer nekeâ lÙeeuee Ssketâ Deeueer. meJe& Oeeefce&keâ mLeUs hegvne GIe[ueer iesueer. ¢ee YekeäleerceOÙes Kejer ßeæe efometve Deeueer. Deieoer mene ceefnvÙeebheemetve ceW{heeU DeeheuÙee ceW{jebÛeer Jeeš heenle nesles. KejesKej ¢ee JeešsceOÙes DeeheuÙee peerJeveele Oecee&uee keâeÙe cenòJe Deens, les mecepetve Deeues. iesuÙee Je<eea veeleeUÛee meCe meepeje keâjCÙeele Deeuee neslee, heCe uee@keâ[eTveÛÙee efveÙeceeDebleie&le keâener efveyeËOeecegUs lees efoueKegueeme meepeje keâjlee Deeuee veener.
 SefØeue-ces ceefnvÙeele keâesjesveeÛÙee nenekeâejecegUs DeeheuÙee DeeÙeg<Ùeele hegvne Oeeskeâe efvecee&Ce Peeuee. lejerner DeeheCe lÙee heefjefmLeleerMeer Skeâ$e Pegbpe osle jeefnuees. ¢ee keâeUele meJe& ÙegJekeâebveer ‘keâesefJe[-JeeefjDeme&’ yevetve Deveskeâ mebmLeebmee"er Je Oece&«eece heeleUerJej ceesueeÛes keâeÙe& heej hee[ues. Skeâ ogozJeer keâeU, Skeâe jepÙeemee"er cees"s mebkeâš efvecee&Ce keâjle Demes heCe ¢eeÛe keâeUeceOetve Oee[meer Je Metj Ùeesæs pevce Iesleele. ¢ee ogozJeer keâeUecegUs, Deecne ÙegJekeâebceOÙes keâeÙe& keâjCÙeemee"er JÙeeketâU Demeuesuee ÙegJekeâ peeiee Peeuee. keâOeer keâOeer osJe Deeheueer heefjefmLeleer yeouele veener, keâejCe lÙeeuee Deeheueer ceveefmLeleer yeoueeÙeÛeer Demeles. uee@keâ[eTve Demeuee lejer Deecneb ÙegJekeâebÛÙee keâuheveebvee meercee veJnleer. Deveskeâ Dee@veueeF&ve keâeÙe&›eâceeletve veJeerve mebieerlekeâej, ve=lÙekeâej, efÛe$ekeâej, uesKekeâ pevceeuee Deeues. ¢eeÛes ßesÙe vekeäkeâerÛe peeles DeeheuÙee Oece&«eeceele keâeÙe&jle Demeuesues Heâeome&, efmemšme& Je ÙegJeeheeUkeâerÙe mebIešvesuee. KejesKej, DeeÙeg<Ùeele Skeâoelejer JeeF&š efoJemeebvee meeceesjs iesuÙeeefMeJeeÙe ÛeebieuÙee efoJemeebÛeer efkebâcele keâUle veener. ¢ee ceneceejerves meeNÙee peieeuee ceeCegmekeâerÛes, ØesceeÛes, veceülesÛes Je $e+CelJeeÛes Oe[s efMekeâJeues. lejer keâesjesvee mebheuesuee veener, cnCepesÛe keâesjesveeÛÙee MeeUsle Depetvener Deveskeâ Oe[s efMekeâCes yeekeâer Deens.
 ¢eeJe<eea veeleeUÛee meCe DeeheCe cees"Ÿee ceveeves Je Deeveboeves meepeje ke⤠Ùee. yeeU ÙesMetÛÙee DeeieceveeÛeer Jeeš DeeheCe meJe& heenle Deenesle. yeeU ÙesMetÛÙee Deeieceveeves DeeheuÙee peieeJej Deeuesues ns mebkeâš efveIetve peeJes. hegvne DeeheCe Skeâpegšerves Je Øesceeves ¢ee peerJeveeÛeer veJÙee leNnsves meg®Jeele ke⤠Ùee. DeeheuÙee ceeCemeebvee Heâkeäle veeleeUÛÙee Je veJeerve Je<ee&ÛÙee MegYesÛÚe osCÙeeheÙeËle Leebyet vekeâe lej heg{erue Je<e&Yejele lÙeebÛÙee peerJeveele ÙesCeeNÙee mebkeâšele Je og:Keele menYeeieer Jne. DeeheuÙee cegueeyeeUebmee"er Lees[e JesU keâe{e DeeefCe DeeheuÙee ÙegJekeâebvee meoe Øeeslmeeefnle keâje. ¢ee Je<eea veeleeUÛee meCe DeeheCe DeeheuÙee ceeCemeebyejesyej Lees[e JesieàÙee Øekeâejs meepeje ke⤠Ùee, efpeLes ÛebieUheCee keâceer DeeefCe ØesceYeeJevee Lees[er peemle.
 MesJešer ue#eele "sJee, ''This is the Most Happiest Time of the Year…"
  – Dee@efpJeve ef[efmeuJee, efmeueÛeerJee[er, meeb[esj
 ye. keâesjesvee keâeUeves yejsÛe efMekeâJeues… hejcesÕejeves keâeÙe oeKeJeues?
 pes njJeues Deens les MeesOeuÙeeJej meehe[les heCe pes yeoueues Deens les MeesOetve osKeerue meehe[le veener. Deepe peer JesU DeeheCe ceneceejerle peiele Deenesle leer njJeueer veener lej yeoueueer Deens, ceie ØelÙeskeâ yeoue Ûeebieuee Demees efkebâJee JeeF&š – ceeveJeeuee lej Skeâe veJeerve mebkeâšeuee meeceesjs peeJesÛe }eieles. DeepeÛÙee ¢ee owvebefove ØeJeemeeÛee veeMe nesCÙeeheemetve les DeVeeMeer Demeuesues Deeheues veeles yeoueCÙeeheÙeËle Ùee meeLeerÛÙee jesieebcegUs ceePes peie DeefOekeâÛe yeoueues Deens. ceePÙee JewÙeefòeâkeâ peerJeveMewueerle yejsÛe yeoue ¢ee keâesjesvee keâeUele Ie[ues. keâesefJe[ÛÙee heefnuÙee ueešsveblej Ùee efJe<eeCetÛee Øemeej jesKeCÙeemee"er mejkeâejves uee@keâ[eTve Ieesef<ele kesâues. MeeUe DeeefCe efJeÅeeheer"s yebo keâjCÙeele Deeueer. Dee" oMekeâentve DeefOekeâ cegues DeeefCe efkeâMeesj DeeefCe lÙeebÛes meeceeefpekeâ DeeefCe Mew#eefCekeâ ef›eâÙeekeâueehe LeebyeJeues. ceerosKeerue Ùee mecetneleerue Skeâ nesles. GefMeje PeesheCes, efJeuebye keâ¤ve keâece keâjCes, DeefOekeâJesU hejosMeer Øeke=âleerÛee mejeJe keâjCÙeele IeeueJeCes ¢ee ØecegKe ke=âleer ceer uee@keâ[eTveÛÙee Ùee meg®JeeleerÛÙee šhhÙeele kesâuÙee. keâesefJe[Ûee keâeU ceePÙeemee"er Kethe DeeveboeÛee neslee. meJe&oe keâeceele iebgleuesues ceer uee@keâ[eTveceOÙes cee$e ceePÙee DeeF& DeeefCe Jeef[ueebmeceJesle pesJeCe IÙeeÙeuee ueeieues. hejosMeele Demeuesues ceePes Je[erue mene ceefnvÙeeletve Skeâoe YesšeÙeÛes lesosKeerue DeecnebmeceJesle oesve Je<e& jeefnues. ceer ¢ee uee@keâ[eTveÛÙee keâeUele meJee&sòece GheYeesieues cnCetve ne keâeueeJeOeer mekeâejelcekeâlesves heefjhetCe& neslee Demes efmeæ nesle veener. pej ceer ner heefjefmLeleer leueeJeeleerue yes[tkeâ cnCetve heeefnueer lej ceer efveef§eleheCes ne keâeueeJeOeer ceePÙee peerJeveeÛee Skeâ ceewuÙeJeeve Yeeie ceevesve; heCe ceeveJeeÛes DeeÙeg<Ùe Skeâ Jele&gUele meeceeJeues peeT Mekeâle veener ØelÙeskeâ heefjefmLeleer ØelÙeskeâ ceeCemeemee"er Deueie Demet Mekeâles DeeefCe keâesefJe[Ûeer heefjefmLeleer leesšŸeeves Yejhetj, vekeâejelcekeâlesves heefjhetCe& DeeefCe ceeveefmekeâ DeejesiÙeeuee ueÙeeme vesCeejer nesleer DeeefCe Deepener leer oerIe&keâeU OeeJe DeeheCe OeeJele Deenesle. Ùee iebYeerj heefjefmLeleerle ceer Deveskeâ uesKe JeeÛeues pÙeele keâesjesvee osJeeheemetve Deeuee Deens ns efmeæ keâjCÙeeÛee ØeÙelve Deveskeâ efJeodJeeveebveer kesâuee. ceer Ùee heefjefmLeleerkeâ[s Skeâe JesieàÙee Âef°keâesveeletve yeIeles. DeeheuÙee keâesCelÙee heeheecegUs osJe ns meJe& Ie[Jele Deens Demee efJeÛeej keâjCÙeeSsJepeer osJe DeeheuÙeeuee ¢ee mebkeâšeletve keâeÙe efMekeâJele Deens Demee efJeÛeej keâjCes DeefOekeâ iejpesÛes Deens. ¢ee ceneceejerletve hejcesÕej DeeheuÙeeuee keâener efJeefMe° iees°er efMekeâCÙeeme meebiele Deens Demes ceuee efometve Deeues. DeeheCe ÛeÛe& cnCetve MeejerefjkeâefjlÙee Skeâ$e nesT Mekeâle vemeuÙeecegUs, osJe keâoeefÛele DeeheuÙeeuee ÛeÛe&mecegoeÙeeÛÙee cenòJeeÛeer ØeMebmee keâjCÙeemee"er ØeefMe#eCe osle Deens, DeeheuÙeeuee ce=lÙetÛeer Yeerleer DeeefCe peerJeveeÛeer keâcepeesjer peeCeJele Demeleevee, osJe keâoeefÛele DeeheuÙeeuee hegve®lLeeveeÛÙee megJeelexÛÙee DeeMesÛÙee DeeÕeemeveeÛeer keâoj keâjCÙeeÛes ØeefMe#eCe osle Deens, DeeheCe DeeheuÙee IejebceOÙes DeeefCe mecegoeÙeebceOÙes mJele:uee ØeefleyebefOele kesâuÙeecegUs, osJe keâoeefÛele DeeheuÙeeuee DeeheuÙee MespeeNÙeebmee"er veJeerve megJeeefle&keâ ùoÙe Øeehle keâjCÙeemee"er ØeefMe#eCe osle Deens. DeeheCe ie=nerle OejuesuÙee yeNÙeeÛe iees°er ke⤠Mekeâle vemeuÙeecegUs, osJe keâoeefÛele DeeheuÙeeuee peerJeveele KejesKej cenòJeeÛÙee iees°eRvee cenòJe osCÙeeÛes ØeefMe#eCe osle Deens DeeefCe DeeheuÙeeuee efMekeâJele Deens. Ùeele keâener Mebkeâe veener. osJe oÙeeUt Deens DeeefCe lees ¢ee efJe<eeCetbÛee ØeYeeJe jesKesue DeMeer DeeMee ve Oejlee DeeheuÙeeceOÙes Oeeefce&keâlesÛeer ner keâeheCeer JneJeer Ùeemee"er osKeerue DeeheCe ØeeLe&vee ke⤠Ùee keâejCe efnyeÇt (12:09) cnCeles, ‘‘Deecner Demes nesT pes DeelcÙeeÛÙee efhelÙeeuee JeMe nesTve peieCÙeeme leÙeej Deenesle.’’
  – me@cÙegsuee ef[ceesvšer, veboeKeeue
 keâ. keâesjesvee keâeUele Deeuesuee keâšt DevegYeJe… heCe DeeMee ØeHegâefuuele Deens
 mebhetCe& peie ns keâesjesvee ceneceejerves «eemeuesues Demeleevee ÙeeJejerue GheeÙe keâeÙe les keâesCeeueeÛe ceenerle veJnles. hejbleg %eele Demeuesuee SkeâcesJe GheeÙe cnCepes mJele:uee ogmeNÙeeheemetve Deefuehle "sJeCes nesÙe. cnCetve MeemeveeÛÙee DeeosMeevegmeej ‘uee@keâ[eTve’ keâjCÙeele Deeues. SkeâØekeâejs mebÛeejyeboer ueeiet keâjCÙeele Deeueer nesleer.
 uee@keâ[eTveÛee ØeYeeJe ne mebhetCe& peieeJej he[uee. keâener iees°eRÛee Ûeebieuee lej keâeneRÛee DevegYeJe Heâej JeeF&š. Skebâojerle ¢ee keâeUele keâeÙe cenòJeeÛes DeeefCe keâeÙe ieewCe ns ceuee ÛeebieuÙee Øekeâejs mecepeues.
 mebhetCe& pevepeerJeve efJemkeâUerle Peeues. MeeUe, keâe@uespesme yebo Peeueer. ¢ee iees°eRÛee efJehejerle heefjCeece cegueebÛÙee efMe#eCeeJej Peeuee. Dee@veueeF&ve efMe#eCe meg¤ nesles Kejs; heCe pÙeebÛÙeekeâ[s ceesyeeF&ue efkebâJee Fbšjvesš veJnles DeMee efJeÅeeLÙeeËÛes vegkeâmeeve Peeues. ‘efMe#ekeâ-efJeÅeeLee&Ûeb’ veeleb njJeueb. cegueebvee Dee@veueeF&ve efMe#eCe lej efceUle nesleb; heCe leer KejbÛe lÙeeletve keâener efMekeâle nesleer keâe?… ¢eeÛeer ceuee Mebkeâe Ùesles. ¢ee meieàÙee iees°eRcegUs efJeÅeeLÙeeËÛeb ceeveefmekeâ Je Mew#eefCekeâ peerJeve efJemkeâšueb. cnCetve lÙeeÛeb YeefJe<Ùe lÙeebvee Oegjkeâš efomet ueeieueb. Oeeefce&keâ mLeUs, ÛeÛe&sme yebo Peeueer DeeefCe efcemmee yebo DemeuÙeekeâejCeeves DeeheuÙeeuee heefJe$e ef¡emleMejerj mJeerkeâejCeb DeMekeäÙe Peeueb. DeeÙeg<Ùe KetheÛe DeJeIe[ JeešeÙeuee ueeieueb. Heâeome&, efmemšme& ¢eebÛÙeeMeer ØelÙe#e mebheke&â meeOeCeb keâ"erCe Peeueb. ÛeÛe& mebueive keâeÙe&›eâce, meb[smketâue, ke@âefjpce@šerkeâ ØeeLe&vee FlÙeeoer LeebyeuÙeecegUs DeeheCe meJe&peCe osJeeheemetve otj peele Deenesle, ns meJeeËveeÛe peeCeJeeÙeuee ueeieueb. hejbleg DeeheuÙee keâewšgbefyekeâ Je JewÙeefòeâkeâ ØeeLe&vescegUs hejcesÕejeves DeeheuÙeeuee keâOeerÛe šekeâueb veener; lees DeeheuÙee yejesyej melele Ûeeuele jeefnuee. keâejCe hejcesÕejeves DeeheuÙee JeÛeveeÉejs DeeheuÙeeuee mejU meebefieleues Deens (mlees$e 23) lees vesnceer DeeheuÙeeyejesyej Demelees.
 Ùee uee@keâ[eTveÛÙee keâeUele mebhetCe& kegâšgbye meesyele DemeuÙeeves keâewšgbefyekeâ ØeeLe&vee, jesPejer efveÙeefcele meg¤ Peeues. ¢eecegUs Ieje-Iejele megboj Demeb ØeeLe&veeceÙe JeeleeJejCe efvecee&Ce Peeueb. lÙeeÛeyejesyej meJe&peCe meesyele DemeuÙeeves ØelÙeskeâeves Skeâceskeâebmee"er JesU keâe{uee. Skeâ$e yemetve pesJeCe keâjCes, JesieJesieUs KesU KesUCes FlÙeeoeRÛee iees[ DevegYeJe Iesleuee. lemesÛe meg®Jeeleeruee Iejele yemetve-yemetve Heâej kebâšeUe ÙeeÙeÛee. ceie uesKeve ne ceePee Skeâ pegvee Úbo neslee, lÙeeuee ceer ÛeebieuÙee Øekeâejs peesheemeues. DeeF&yeeyeebveer pegvÙee Dee"JeCeeRvee GpeeUe osle Deveskeâ efkeâmmes, iees°er meebefieleuÙee lÙeecegUs DeeceÛeb lÙeebÛÙeeyejesyejÛeb veeleb ns Depetve cepeyetle Peeueb. peCet keâener les DeeceÛes efce$eÛe yeveues.
 ne@šsume, KeeveeJeU, Deecne ÙegJekeâebÛeb HesâJejsš, mš^erš Hetâ[ yebo PeeuÙeeves ceveeÛee ceesn ne ceejuee iesuee; heCe DeeF&ÛÙee mJeeefo° cespeJeeveerves MejerjeÛee yeebOee cepeyetle Peeuee.
 uee@keâ[eTvecegUs Deveskeâ ueeskeâ yesjespeieej Peeues. Kethe peCeebÛeer DeeefLe&keâ heefjefmLeleer KeeueeJeueer. lejermegæe hejcesÕejeJejerue efJeÕeeme {Uuee veener, cnCetve lÙeeves DeeheuÙee meJeeËveeÛe vesnceer leejues Deens. DeeMee DeeefCe ØeeLe&vescegUs DeeheCe meJeeËveerÛe DeMee ueneve cees"Ÿee mebkebâšeJej ceele keâ¤ve lÙeeJej efJepeÙe efceUJeuee Deens. ¢ee keâeUele kegâšgbye cnCepes meJe&mJe ner peeCeerJe ceuee Peeueer DeeefCe yeNÙeeÛe iees°eRÛeer efMekeâJeCe ceuee ¢ee meJe& Øemebieeletve hejcesÕejeÉejs ueeYeueer. lÙeeleerue cenòJeeÛÙee leerve iees°er cnCepes – Yeerleer, OewÙe&, mebÙece. les Demes keâer, hejcesÕejeÛÙee JeÛeveebceOÙes SJe{b OewÙe& DeeefCe meeceLÙe& Deens keâer kegâ"uesner mebkeâš DeeheCe ve Yeerlee heej ke⤠Mekeâlees DeeefCe mJele:ÛÙee ceesnebJej efkebâJee JÙeLe& iees°eRJej mebÙece pej DeeheCe yeeUieuee lej DeeheCe kegâ"uÙeener De[ÛeCeeRJej menpe ceele ke⤠Mekeâlees. Demee Skebâojerle uee@keâ[eTveÛee DevegYeJe ceer Iesleuee.
 lÙeeÛeyejesyej iesuÙeeJe<eea uee@keâ[eTveÛÙee keâejCeecegUs ÛeÛe&sme yebo DemeuÙeeves veeleeUÛÙee meCeeÛee Deevebo DeeheCe Dee@veueeF&ve ceeOÙeceeletve efkebâJee keâceerle keâceer ueeskeâebyejesyej efcemmee meepejer keâ¤ve JÙekeäle kesâuee. heCe hejcesÕejeuee kegâ"ueerner iees° DeMekeäÙe veener, Demee Deeheuee efJeÕeeme Deens. cnCetve ¢eeJe<eea Deeheuee veeleeUÛee meCe Je meieUb keâener DeeOeermeejKeÛeb megjUerle nesF&ue nerÛe Deeheueer meJeeËÛeer DeeMee Je ØeeLe&vee Deens. hejcesÕejeJejerue Deeheuee efJeÕeeme Depetve yeUkeâš nesJees!
  – ¤Le cemleeve, JemeF& keâesUerJee[e
 3) Øeew{ JÙekeäleer
 De. veJee DeeMee; veJeer Gceso
 keâesjesvee JneÙejme hemejuee. DeeheuÙee ieeJeeheÙeËle veJns; lej kegâšgbyeeheÙeËle ÙesTve heesnesÛeuee. 20 ceeÛe& 2020 jespeer heefnuee Oekeäkeâe yemeuee. uee@keâ[eTve nesTve ÛeÛexme, MeeUe, yeepeejhes"e yebo PeeuÙee. ØelÙeskeâ ceeCetme ogmeNÙee ceeCemeekeâ[s mebMeÙeeves heent ueeieuee. YeÙeeJen DevegYeJe ÙesT ueeieues. IejeceOÙes Deepeejer ceeCemes, JeÙeesJe=æebÛes Deew<eOeheeCeer, heLÙes meebYeeUCes keâ"erCe nesT ueeieues. keâmeesšerÛes Øemebie ÙesTve ceeveefmekeâ Yeerleer Jee{ueer.
 ‘Skeâceskeâe meeneÙÙe keâ¤, DeJeIes Oe¤ meghebLe’ Ùee GkeäleerØeceeCes DeeuesuÙee De[ÛeCeeRJej ceele keâjCÙeemee"er hetCe&heCes hejcesÕejeuee MejCe iesues. keâesjesvee¤heer efvejeMeepevekeâ DeceeJemÙesÛes {ie F&Õejer ke=âhesves peeleerue DeeefCe heewefCe&cesÛes megKeo {ie Deevebo IesTve Ùesleerue ¢ee DeeMesves Dee@veueeF&ve heefJe$e efcemmee, JewÙeefkeälekeâ ØeeLe&vee, ke@âefjpce@efškeâ ØeeLe&vee, heefJe$e MeeŒeeÛes JeeÛeve ¢eeJej Yej efouee. mJele:Ûes šeF&cešsyeue yeveJeues. uee@keâ[eTvecegUs MeeUe yebo Peeueer heCe Dee@veueeF&ve SpÙegkesâMeve Ûeeuet "sJeues. efJeÅeeLÙeeËMeer Je heeuekeâebMeer melele mebheke&â meeOeuee. mejkeâejer ceole efJeÅeeLÙeeËheÙeËle heesnÛeefJeCÙeemee"er ØeÙelveebÛeer hejekeâe‰e kesâueer. ceeieÛÙee Deveskeâ Je<ee&ÛÙee OeeJeheUercegUs Úbo peesheemeCes jentve iesues nesles les kegâšgbyeerÙeemeceJesle hetCe& kesâues. HeâesveJe¤ve ÛeewkeâMeer keâjCes, Skeâceskeâebvee Oeerj osCes, iejpeJebleebvee ceoleerÛee nele osCes, ceeveefmekeâ mLewÙe& jeKeCes, mesJee keâjCes, Megßet<ee keâjCes DeMee Øekeâejs kegâšgbyeeÛee meebYeeU kesâuee. ‘Deeheues kegâšgbye, Deeheueer peyeeyeoejer’ keâewšgbefyekeâ mecemÙeebletve meJe&peCe leeJetve megueeKetve yeensj he[ues.
 ceeieÛÙee Je<eeaÛee veeleeU uee@keâ[eTveceOÙes iesuee. keâesjesveeÛÙee ogmeNÙee ueešscegUs kegâšgbyes GodOJemle Peeueer. lÙee leguevesle ÙeboeÛes ÛeueveJeueve veJeerve DeeMee oeKeJeCeejs Deens. ÙeboeÛee veeleeU ne veJee Deevebo, veJeer Gceso IesTve Deeuesuee Deens. #eCeYebiegj peerJeveeefJe<eÙeerÛee Âef°keâesve hetCe&heCes yeouetve iesuesuee Deens. ‘‘ceer heCe DeJeIes ieUtveer iesues nes’’ ¢ee GkeäleerØeceeCes keâesjesvee DeeOeerÛee ceeCetme Je keâesjesvee ceneceejerveblejÛee ceeCetme hetCe&heCes yeoueuesuee Deens. Deecetuee«e yeoue Peeuesuee Deens.
 keâesjesvee JneÙejmeÛÙee keâeUele ceeCemeeleerue veelÙeebÛeer Kejer DeesUKe hešueer. peele-heele, Oece&, hebLe ve heenlee ceoleeruee pees OeeJetve Deeuee leesÛe Keje Mespeejer ner keâesjesvee ÙeesæŸeeÛÙee ¤heeves Kee$eer hešueer. Øesef<elekeâeÙee&Ûee DevegYeJe Deeuee. DeveskeâebÛÙee mee#eerÉejs ef¡emleeÛee efpeJeble DevegYeJe Iesleuee. veJeerve °er efvecee&Ce Peeueer. ef¡emleer cetuÙeebÉejs FlejebÛÙee peerJeveele Deevebo HegâueefJeCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee. mekeâejelcekeâ Âef°keâesve Debieer yeeCeJetve efveOee&jeves, owJeer ke=âhesves heefjefmLeleerMeer meecevee kesâuee. ÙesCeeNÙee veeleeUves, ef¡emlepeÙebleerves ceveeuee, leveeuee, meceepeeuee meJe& ceeveJepeeleeruee ÛewlevÙeeÛes oerhe ueeieues Deensle les F&Õejer lespeeves keâeÙece GpeUle jenesle nerÛe ØeeLe&vee!
  – yesvmeer efmeuJesmšj keâesÙeuees, nesUer jcesoer
 ye. keâesjesvee keâeUeleerue DevegYeJe
 12 ceeÛe& 2020, Deecner hejosMeJeejer keâ¤ve Iejer Deeuees. SJnevee peeieeflekeâ DeejesiÙe mebIešvesves (WHO) keâesjesvee ner peeieeflekeâ ceneceejer Ieesef<ele kesâueer. lÙeecegUs 14 efoJeme Deecnebuee IejeleÛe keäJeejbšeF&ve JneJeb ueeieueb. ¢ee keâeUele kegâšgbyeerÙe, veelesJeeF&keâ, ieeJekeâjer Je efce$eceb[UeRbveer Deecnebuee Kethe DeeOeej efouee Je peerJeveeJeMÙekeâ JemletbÛee hegjJe"e kesâuee.
 uee@keâ[eTve meg¤ Peeueb lemeb meieUbÛe peerJeve yeÇskeâ ueeieuÙeemeejKeb "hhe Peeueb. keâesjesvee«emleebÛee Deekeâ[e Jee{t ueeieuee lemes ®iCeJeeefnkesâÛes DeeJeepe DeefOekeâ keâeveer ÙesT ueeieues. efce$eceb[Uer Je veelesJeeF&keâ DeMee DeveskeâebÛes efjheesš& hee@efPeefšJn DeeuÙeeves ceePesner DeJemeeve ieUt ueeieues.
 keâesjesveeÛÙee ogmeNÙee ueešsves cee$e nene:keâej G[Jeuee. yeeefOeleebÛeer mebKÙee cees"er nesleer. lÙeecegUs DeveskeâebÛes yeUer iesues Je Deveskeâ mebmeej GIe[ŸeeJej Deeues. efkeâleerlejer le®CeebÛes Dekeâeueer efveOeve Peeues. DeeceÛÙeener kegâšgbyeele cees"er yenerCe (efmemšj), ogmeNÙee yeefnCeerÛeb mebhetCe& kegâšgbye, ceePee cegueiee, metve Je lÙeebÛÙee ÚesšŸee oesve cegueer yeeefOele Peeues. ¢eekeâeUele ne@efmhešueceOÙes yes[ efceUCeb Kethe DeJeIe[ nesleb. cee$e osJeeÛÙee ke=âhesves meJeeËvee yes[ efceUeues. kegâšgbyeerÙe ne@efmhešueceOÙes Demetvener Deecner lÙeebÛÙee Yesšeruee peeT Mekeâle veJnles, cnCetve Kethe JeeF&š JeešeÙeÛeb. Deecner ¢ee keâeUele DeeceÛÙee YeeJeespeeruee ieceeJeues. yeekeâer meJe& ¢ee peerJeIesCÙee Deepeejeletve yeÛeeJeues cnCetve osJeeuee OevÙeJeeo!
 ¢ee keâesjesvee keâeUele DeveskeâpeCe osJeeIejer iesues. DeveskeâebÛes DeblÙeoMe&vener Ieslee Deeues veener. lej keâenerÛeb onve keâjeJeb ueeieueb.
 DeMee ¢ee keâ"erCe meceÙeer ueeskeâebvee ceole keâjCÙeemee"er DeeceÛeb ÛeÛe& (ceoj Dee@Heâ iee@[ ÛeÛe&, heeueer) KebyeerjheCes ueeskeâebÛÙee hee"erMeer GYeb jeefnueb Je jenle Deens. Heâe. jsceb[ ¤ceeJe ¢eebÛÙee meceLe& Je otjoMeea vesle=lJeeKeeueer meJe& Heâeojebbveer ueeskeâebvee Oeerj osTve Deecner legceÛÙeeyejesyej Deenesle, Demee DeeOeej efouee. efveÙeceeÛeb heeueve keâ¤ve ce=le JÙekeäleeRÛÙee Iejer peeTve ØeeLe&vee keâ¤ve ceespekeäÙee ueeskeâebÛÙee GheefmLeleerle DebleefJeOeer heej hee[tve og:efKele kegâšgbyeerÙeebÛeb meeblJeve kesâueb. keâener JesUe oHeâve keâer onve Demee ØeMve efvecee&Ce Peeuee. DeMeeJesUer meJe& MeemekeâerÙe efveÙeceebÛeb Je Oece&ØeebleerÙe DeeosMeebÛeb heeueve keâ¤ve MeemekeâerÙe DeefOekeâeNÙeebÛÙee Yesšer IesTve mecebpemeheCes Deveskeâ ce=leebÛes oHeâveefJeOeer ÛeÛe&ÛÙee oHeâveYetceerle mevceeveeves kesâues. keâOeer je$eer GefMeje, keâOeer henešs lej keâOeer PPE metš heefjOeeve keâ¤ve DebleefJeOeer heej hee[ues. cee$e ueeskeâebÛÙee mesJesle Keb[ he[uee veener.
 keâesjesvee keâeUele DeveskeâebÛÙee veeskeâNÙee iesuÙee. owvebefove KeÛee&Ûes Je KeeCÙeeÛes ØeMve efvecee&Ce Peeues. Deveskeâ ceeveefmekeâ leCeeJeeKeeueer Deeues. DeMeeJesUer ÛeÛe&ves heg{ekeâej IesTve oeveMetjebÛÙee menkeâeÙee&ves iejpeJebleebvee peerJeveeJeMÙekeâ Jemlet hegjefJeuÙee. ¢eeÛee ueeYe he@efjMeceOeerue Je he@efjMeyeensjerue meJe& Oeefce&Ùe Depetvener Iesle Deensle. iejpeJeble cees"Ÿee DeeMesveb ÛeÛe&ceOÙes Ùesleele Je cees"Ÿee meceeOeeveeves ceeJeueeruee OevÙeJeeo osle Deeveboeves Iejer peeleele. keâesjesvee uemeerÛee legšJe[e Demeleevee ÛeÛe&ves heg{ekeâej IesTve ÙeesiÙe DeeÙeespeve-efveÙeespeve keâ¤ve cegbyeF&ÛÙee ne@efmhešueÛÙee menkeâeÙee&ves mejkeâejer ojele Je veblej JemeF&-efJejej ceneveiej heeefuekesâÛÙee menkeâeÙee&ves Deveskeâoe ceesHeâle ueme GheueyOe kesâueer. ¢eeÛee ueeYe JemeF&Yejeleerue meJe&OeceeaÙeebveer Iesleuee.
 he@jerMeceOeerue kegâCeerner GheeMeerheesšer Peeshet veÙes cnCetve ÛeÛe&leHexâ mesJekeâvesles Je he@jerMekeâewefvmeue meYeemeoebÛÙee menkeâeÙee&ves ieeJeele meJnx keâ¤ve iejpeJebleebvee ceoleerÛee nele efouee. ¢ee keâeUele Deveskeâ mJeÙebmesJekeâebveer Je le®Ce-le®CeeRveer ueeskeâebvee mesJee hegjefJeueer.
 OeeJeleb peie keâesjesveecegUs "hhe Peeueb. iejerye Je ßeerceble ¢eeceOetve kegâCeerÛe megšues veenerle. hewmee kegâCeeueener JeeÛeJet Mekeâuee veener. Úesšs-cees"s keâeÙe&›eâce Je ÛeÛe& yebo PeeuÙeecegUs SkeâceskeâebÛÙee Yesšeriee"er yebo PeeuÙee. Heâesve DeeefCe meesMeue efceef[ÙeeÛee Jeehej Jee{uee. efoJemeYej efš.Jner Ûeeuet jent ueeieues. MeeUe-keâe@uespe yebo; heCe Dee@veueeF&ve keäueemesme meg¤ DemeuÙeeveb ceneie[s Heâesve cegueebÛÙee neleer ueeieues Je lÙeeÛee Jeehej Jee{uee. ojjespe Dee@veueeF&ve efcemmee yeIeCes Je Skeâef$ele keâewšgbefyekeâ ØeeLe&vee efvelÙevesceeves nesT ueeieuÙee. keâewšgbefyekeâ mebJeeo Jee{uee. DeveskeâpeCe ØeeLe&veeceÙe peerJeve peiet ueeieues. ceeCemeeves efkeâleerner GbÛe YejeNÙee IesleuÙee lejer #eCeeOee&le osJe meJe& keâener "hhe ke⤠Mekeâlees. ØeJeemeer cnCetve ¢ee peieeleuee Deeheuee ØeJeeme keâOeerner mebhet Mekeâlees. mebkeâšmeceÙeer osJeÛe Deeheuee j#eCekeâlee& Deens, ns DeeheuÙeeuee keâUueb lÙeecegUs osJeeJejÛeer Deeheueer ßeæe yeUkeâš Je Â{ Peeueer.
 keâesjesvee ceneceejerves DeeheCeebme hejcesÕeje"eÙeer veceü kesâues Deens. DeeheCeebme DeeheuÙee ef¡emleer keâle&JÙeeÛeer DeeefCe peyeeyeoejerÛeer peeCeerJe keâ¤ve efoueer. ¢eeJe<eeaÛee ef¡emceme meesnUe meepeje keâjleevee meenefpekeâÛe DeeheCeebme peeCeerJe Demesue keâer DeeheCe meJeeËÛeer efJeMes<ekeâ¤ve iejpeJebleebÛeer, efvejeefßeleebÛeer Dee"JeCe keâjeÙeÛeer Deens. lÙeebvee meeceeJetve IesCes, lÙeebÛÙeemee"er ceoleerÛee nele heg{s keâjCes, ns Deeheues keâle&JÙe Deens. Demes kesâuÙeeves KeNÙee DeLee&ves DeeheCe ef¡emceme meepeje kesâuee Demes nesF&ue.
  – efJnkeäšj kegâueemees, heeueer Oece&«eece
 4) [e@keäšj
 keâesjesvee : meÅe heefjefmLeleer
 keâesjesvee JneÙejmeves peieeceOÙes nenekeâej ceepeJeuee, Deveskeâ ueeskeâebveer Deeheues ØeeCe ieceeJeues, DeeheuÙee veeskeâNÙee, Deeheues GÅeesie ieceeJeues DeeefCe Deveskeâ ueeskeâ keâesjesvee JneÙejmeÛÙee og<heefjCeeceeÛes yeUer "jle Deensle, ueeskeâebceOÙes Depetvener YeÙe keâeÙece Deens. DeeheuÙee meJeeËÛeer meeceeefpekeâ yeebefOeuekeâer Deens. DeeheCe Skeâceskeâebme Yesšlees, meCe-meesnUs meepejs keâjlees, heCe iesuÙee oesve Je<eeËheemetve lÙeeuee DeeUe yemeuesuee Deens. iesuÙee Je<eeaÛee (2020) ef¡emcemeÛee meesnUe Yej keâesjesvee keâeUele iesuee. ¢ee Je<eea (2021) Deeuesuee ef¡emceme Lees[emee DeeuneooeÙekeâ Demesue, DeMeer DeeMee ke⤠Ùee. keâejCe keâesjesveeÛee Øeeog&YeeJe keâceer Peeuesuee Deens, lejerheCe DeeheCeeme ieeHeâerue jentve ÛeeueCeej veener, lej DeeOÙeeeflcekeâ Âef°keâesveeletve ef¡emceme meepeje keâjerle Demeleevee DeeheCe mJele:Ûeer DeeefCe FlejebÛeer keâeUpeer IÙeeJeer. Skeâ [e@keäšj cnCetve keâesjesveeefJe<eÙeer keâener GheÙegkeäle ceeefnleer ceer DeeheCeebme osT FefÛÚlees.
 JneÙejme ns efpeJeeCet meJeeËle met#ce peblet Deensle Je les efvemeiee&ceOÙes Meskeâ[es Je<eeËheemetve Dee{Uleele. les meJe& ØekeâejÛÙee hesMeeRvee, ØeeCÙeebvee, Pee[ebvee yeeefOele ke⤠Mekeâleele. lÙeebveer ceeCemeebceOÙes nesCeejs meeceevÙe Deepeej cnCepes FvHeäuegSbPee (meoea, leehe Je Keeskeâuee), heesefueDees, ieesJej, keâebpeCÙee, veeieerCe, keâeJeerU FlÙeeoer… keâesjesvee JneÙejme nener lÙeebleerue Skeâ Øekeâej Deens. lees ØeeCÙeebceOÙes Je ceeCemeebceOÙes ÕemeveeÛes Deepeej hemejJelees. pemes – meeme& (Sars), ceme& (Mars) FlÙeeoer.
 ef[meWyej 2019 ceOÙes ÛeeÙeveeleerue Jegneve Menjele vÙegceesefveÙeeÛeer meeLe Deeueer. vÙegceesefveÙee cnCepes HegâhHegâmeebÛee nesCeeje mebmeie&. vesnceerÛÙee vÙegceesefveÙeehes#ee ne HeâejÛe PeheešŸeeves heme¤ ueeieuee Je 31 ef[meWyejuee lÙeeyeöue peeieleefkeâ DeejesiÙe mebIešvesuee (World Health Organization – WHO) keâUefJeCÙeele Deeues. heg{s ¢ee vÙegceesefveÙeeÛÙee efpeJeeCetÛes veeJe SARS Cov2 (veesJnsue keâesjesvee JneÙejme) Demes "sJeCÙeele Deeues Je lÙeeheemetve nesCeeNÙee efJekeâejeuee Corona Virus Disease 2019 cnCepesÛe Covid-19 Demes veeJe efceUeues. heg{erue keâener ceefnvÙeebleÛe keâesefJe[-19 Ûee Øemeej peieYej Peeuee Je Yeejleele HesâyeÇgJeejer-ceeÛe& 2020 ceOÙes lÙeeÛes heefnues ®iCe Dee{Uues. peieYej hemejuÙeecegUs ¢ee meeLeeruee (epidemic) ceneceejer (heB[efcekeâ) Demes cnCeleele.
 keâesefJe[-19 ne Keeskeâleevee, efMebkeâleevee efveIeCeeNÙee met#ce LeWyeeletve meceesjÛÙee JÙekeäleeruee ueeieCe keâjlees. cnCetve ceemkeâ efJeMes<ele: N95 Mask Ûee Jeehej keâ¤ve veekeâ Je leeW[ Peeketâve DeeheCe ner ueeieCe šeUt Mekeâlees. lemesÛe ne efJe<eeCet mene Hetâšebhes#ee (2 ceeršjhes#ee) DeefOekeâ ueebye peeT Mekeâle vemeuÙeeves ‘meesMeue ef[mšbefmebie (megjef#ele Deblej "sJeCes) ns Deeheues ogmejs MeŒe nesles. les DeefOekeâ ØeYeeJeerheCes heej hee[CÙeekeâefjlee uee@keâ[eTve keâjCÙeele Deeues.
 yejsÛe ceefnves mebMeesOeve kesâuÙeeJej osJeeÛÙee ke=âhesves ‘jsce[sefmeJeerj’ veeJeeÛes FbpeskeäMeve ¢ee DeepeejeJej Skeâ ÙeMemJeer GheeÙe cnCetve efmeæ Peeues. heg{erue keâener ceefnvÙeebleÛe ueMeer yeveJeCÙeele ÙeMe Deeues.
 Je@keämeerve (ueme) ns efveef<›eâÙe JneÙejme (killed inactivated virus) efkebâJee JneÙejue Antigens (ØeefLeves) heemetve yeveefJeCÙeele Ùesles. lÙeecegUs les IesleuÙeeves lÙeeleerue JneÙejmeves keâOeerÛe Deepeej nesle veener. heCe DeeheuÙee Mejerjeleerue heeb{NÙee hesMeer ØeeflekeâejMekeäleer Jee{Jeleele. cnCetve heg{s pejer DeeheuÙeeuee kegâ"uÙee keâejCeeves ueeieCe Peeueer lejer efleÛeer iebYeerjlee KetheÛe keâceer Demetve Deepeej heškeâve yeje neslees. cee$e DeeheCe ns ue#eele IÙeeÙeuee nJes keâer Je@keämeerve IesleuÙeeves DeeheCe [^e@heuesšdmeÛes veekeâeletve efMejCes LeebyeJet Mekeâle veener. lÙeemee"er ceemkeâ neÛe Keje GheeÙe Deens. heCe Je@keämeerveves Deepeej meewcÙe neslees (iebYeerjlee keâceer nesles) nsner eflelekesâÛe Kejs Deens.
 heefnuÙee [esmeveblej keâener ceefnvÙeele ogmeje [esme IesleuÙeecegUs ØeeflekeâejMekeäleer Deveskeâ hešerves Jee{les DeeefCe cnCetve lÙee [esmeuee ‘yegmšj’ Demes cnCeleele.
 oesve [esme IesleuÙeecegUs DeepeejeÛeer leer›elee keâceer PeeuÙeecegUs pej DeeheCe ceemkeâÛee Jeehej šeUeÙeÛee efJeÛeej keâjle Demet lej DeeheCe ÛegkeâleesÙe. keâejCe DeeheCe pejer efvejesieer Je keâceer JeÙeeÛes DemeuÙeecegUs Deieoer menpe Deepeejeletve yejs nesT lejer vekeâUleheCes DeeheCe ue#eCe vemeuesues Jeenkeâ yevetve lÙeeÛeer yeeOee keâceer Øeeflekeâej MekeäleerÛÙee MespeeNÙeebvee, kegâšgbyeerÙeebvee osT Mekeâlees Je lÙeebvee lÙeeÛeer efkebâcele ceespeeJeer ueeiet Mekeâles. lÙeeÛeyejesyej oesve [esme IesTvener pÙeebvee pegves Deepeej Deensle ([eÙeefyešerme, efueJnj, efkeâ[veer, ùoÙe, HegâhHegâmeebÛes efJekeâej) lÙeebvee ceOÙece les iebYeerj Deepeej nesT Mekeâlees.
 lejer ceemkeâ ve JeehejCes cnCepes nueiepeeaheCee, iewjpeyeeyeoejheCeeÛe veener keâe?
 pesJne pesJne DeeheCe ceemkeâ ve Jeehejlee ieoea keâjlees, lesJne lesJne DeeheCe veJeerve ueešsuee Devegketâue DeMeer heefjefmLeleer efvecee&Ce keâjlees. ner ceneceejer keâOeer hetCe&heCes mebhesue ¢eeÛes Yeekeâerle keâesCeer ke⤠Mekeâle veener. DeeheuÙee neleele Heâkeäle meleke&â jenCes Je ØeefleyebOeelcekeâ keâeUpeer IesCes SJe{sÛe Deens.
 yeeÙeyeueÛÙee pegvÙee keâjejelemegæe keâener ceneceejer DeeuÙeeÛes JeCe&ve kesâues Deens. lÙeeJesUer ueeskeâebveer Deeheues Jele&ve Je DeeÛejCe megOeejues Je lÙee DeepeejebJej ceele kesâueer. DeeheCe megæe ¢ee efoJemeeble keâener ÛeebieuÙee meJeÙeer Deelcemeele kesâuÙee Deensle :- ceemkeâ JeehejCes, efJeveekeâejCe ieoea ve keâjCes. lÙeebÛÙee meeneÙÙeeves Je osJeeJejerue De{U ßeæsÛÙee yeUeJej DeeheCe ¢eeletve yeensj he[t ne Deeheuee "ece efJeÕeeme Deens. Skeâ mekeâejelcekeâ Âef°keâesve Demee Deens keâer ¢ee De[ÛeCeerÛÙee keâeUele Deeheues ÛeÛe& Je Deeheues ueeskebâ FlejebÛÙee ceoleeruee OeeJetve Deeues. DeeheuÙee meceepeele DeeheCeebme efve:mJeeLe&lee Je ceeCegmekeâer ¢eebÛee Glke=â° ØelÙeÙe heeneJeÙeeme efceUeuee. iejpeJebleebvee ceole keâjCes, ns Deeheues ef¡emleer keâle&JÙe Deens DeeefCe les yeNÙeeÛe ueeskeâebveer heej hee[ues.
 veJÙeeves pevceeuee Deeuesuee yeeU ÙesMet DeeheCeebme ¢ee ceneceejerheemetve cegkeäle keâjes DeeefCe DeeheCeebme veJeerve peerJeveeÛeer peesceeves, SskeäÙeeves DeeefCe Øesceeves meg®Jeele keâjCÙeeme ØesjCee osJees. ¢ee DeeheòeerceOÙes Deelcemeele kesâuesueer Ûeebieueer, Goeòe cetuÙes DeeheCe peesheemetve "sJet Ùee Je Deeheueer heg{erue JeešÛeeue Ûeeuet "sJet Ùee.
  – [e@. cesuJeerve IeesvmeeueefJeme,
  meble ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj
 5) Oece&ieg¤
 keâesjesvee : DeeOÙeeeflcekeâ Âef°keâesve
 1. keâesjesvee : ceeCegmekeâerÛeer heneš
 keâesjesvee ceeCemeeuee ‘ceeCetme’ cnCetveÛe DeesUKelees ÙeeÛeeÛe Jeešlees Keso…
 keâe…js..?? veceepe, Deejleer, ØeeLe&veebÛÙee jkeäleebceOeues peeCele veener keâe let Yeso??
 lÙee De@cyÙeguevmeceOÙesner meJe& PeW[ŸeebÛee jbie efHeâkeâe he[ueeÙe…
 YeieJee, efnjJee, meHesâo efceUtve kesâJeU peerJe JeeÛeJeCÙeeÛee MeLeeaÛee ØeÙelve ÛeeueueeÙe…
 SjJeer cetleeAceOÙes ceePeer DeesUKe MeesOeCeeje ceer Yeeye[e Yekeäle… Deepe jmlÙeeJej le[Heâ[CeeNÙee ÕeemeebceOÙes MeesOeleesÙe efJeOeelÙeeÛes DeefmlelJe…
 Skeâe LeWyeemee"er JÙeeketâU kebâ" efYepeJeCeeje mheMe&ner Deepe Heâkeäle ceeCemeeÛeeÛe YeemeleesÙe…
 KejbÛe Yegkesâuee peele vemeles -Oece& vemelees… lesner Deepe mheboveebÛeerÛe Yee<ee mecepeleele…
 keâesjesveeves ØeOeeve, ceb$eer, MeeJe nsner KeeÛesle šekeâues… MesJešer meejKesÛe nesles meieàÙeebÛÙee ne[ebÛes meeheUs…
 ceeCemee… Deelee lejer kesâJeU ceeCetme cnCetve peieMeerue???
 keâejCe keâesjesveeMeer Pegbpeleevee Jesvšeruesšj ueeJeCeejs nelener kesâJeU ceeCegmekeâerÛesÛe Demeleerue…
 keâesjesveeves hejcesÕejeceOÙes ceeCetme yeIeeÙeuee efMekeâJeueb Je ceeCemeebceOÙes hejcesÕej yeIeeÙeuee efMekeâJeueb. ceeCegmekeâerÛes Debkegâj Hegâueues, yenjues. peele, Oece&, jbie efJeme¤ve ceeCetme kesâJeU ceeCetme Peeuee. peCet veJeerve DeeOÙeeeflcekeâ efJeÛeejebÛeer heeueJeer Hegâšueer. cet"ceeleer osleevee, peerJeveeJeMÙekeâ Jemlet Jeešleevee, oesve Ieeme YejJeleevee, ne@efmhešueceOÙes yes[mee"er Oe[he[ keâjleevee ceeCemeeves ceeCemeebceOÙes kesâJeU ceeCetmeÛe heeefnuee.
 2. keâesjesvee : mesJesÛeer mebOeer
 FlejebÛeer mesJee ner ceePÙee DeelcÙeeÛÙee leejCeemee"er ceuee efceUeuesueer mebOeer Deens. cnCetve keâesjesveeves peCet mesJesÛeer mebOeerÛe GheueyOe keâ¤ve efoueer.
 ‘Ûeebieuee Meescejesveer’ Ùee oeKeuÙeeJej efÛebleve efueefnleevee heeshe øeâeefvmeme efueefnleele keâer, Ùeepekeâ Je uesJeer Ùeebveer lÙee ceejneCe PeeuesuÙee JÙekeäleeruee heentve mJele:uee ØeMve efJeÛeejuee keâer, ceer pej ¢ee ceeCemeeuee ceole kesâueer veener lej ¢ee ceeCemeeÛeb keâeÙe nesF&ue? heCe Meescejesveer, pÙeeves lÙee ceeCemeeuee ceole kesâueer lÙeeves mJele:uee ØeMve efJeÛeejuee keâer, ceer pej Ùee ceeCemeeuee ceole kesâueer veener lej ceePeb keâeÙe nesF&ue? ceePÙee DeelcÙeeÛeb keâeÙe nesF&ue? mJeeceer jeOeeveeLe cnCeleele, ‘hejcesÕejeÛÙee ke=âhesÛes ueeYeeLeea nesCÙeeÛee meieàÙeele Gòece ceeie& cnCepes ogmeNÙeebvee hejcesÕejeÛeer ke=âhee efceUtve osCÙeemee"er Oe[he[le jenCes.’ cnCetve Demeb cnšueb peeleb keâer keâOeer De[uÙee-ve[uÙeebÛeer nekeâ legceÛÙeeheÙeËle heesnesÛele Demesue lej F&ÕejeÛes DeeYeej ceevee, keâejCe lees meceLe& Demeleeveener FlejebÛÙee ceoleermee"er lÙeebveer legceÛeer efveJe[ kesâueer Deens. peer ceeCemeb ogmeNÙeebÛÙee ÛesnNÙeebJej Deevebo efvecee&Ce keâjCÙeeÛeer #ecelee "sJeleele, F&Õej lÙeebÛÙee ÛesnNÙeebJejÛee Deevebo keâOeerÛe keâceer nesT osle veener.
 pe@keämeve yeÇeTve cnCelees, ‘‘pesJne legcner legceÛÙee ceeueceòesceOetve oslee; lesJne legcner HeâejÛe keâceer oslee. pesJne legcner mJele:ntve oslee, lesÛe Kejs oeve Demeles. osCÙeemee"er cesCeyeòeer mJele: peUles, Hetâue lÙeeÛes DeefmlelJe osles, ue#eele "sJee, Deeveboer ueeskeâ pÙeebvee peemle efceUles les veenerle lej pes peemle osleele les Deensle.’’
 3. keâesjesvee : Ssefnkeâ megKeehes#ee meeJe&keâeefuekeâ peerJeveeÛeer leneveÛe ceeCemeeuee KeNÙee DeeveboeÛee Jeejmeoej yeveJeles, ÙeeÛeer leer›e peeCeerJe –
 keâesjesveeves ceeCemeeÛeer mebheòeerÛeer Oegboer GlejJeueer. mJele:ÛÙee veesšebJej efÛebleve keâjCÙeeme Yeeie hee[ues. mJeeceer cegkegbâoevebo Skeâ megboj JeekeäÙe meebieleele, ‘‘legcneuee peeCeeÙeÛes Demesue keâer legcner efkeâleer ßeerceble Deenele lej legceÛÙeekeâ[erue hewMeeves efJekeâle ve Ieslee ÙesCeeNÙee iees°er ceespee.’’ ceer ceePÙee efJeÅeeLÙeeËvee pesJne efJeÛeejueb keâer legcneuee Keje Deevebo kesâJne neslees? Skeâe efJeÅeeLÙee&ves Úeve Gòej efoues, ceer pesJne ogmeNÙeebÛÙee ÛesnNÙeeJej efmcelenemÙe yeIelees DeeefCe lÙee efmcele nemÙeeÛes keâejCe ceer Demelees lesJne ceuee Keje Deevebo neslees. Meejerefjkeâ cejCe ns kesâJeU Skeâ ØekeâejÛes cejCe Deens heCe KejbÛe efJeÛeej keâje pesJne ceoleermee"er, mesJesmee"er, Flejebvee GbÛeeJeCÙeemee"er ceer keâOeerÛe heg{s Ùesle vemesve lej ceer KejesKejÛe efpeJeble Deens keâe? les megæe Skeâ ØekeâejÛes cejCeÛe veener keâe? cnCetve Kejb peieCeb ns mesJesceOÙesÛe Deens. ceer KejbÛe peieCÙeemee"er Oe[he[leesÙe keâe?
 hejceesÛÛe Deevebo ne kesâJeU iejpeebÛee hee"ueeie keâjCÙeele Deens, ¢ee Yeeye[Ÿee mecepegleeruee peerJeveeÛes SkeâcesJe melÙe mecepeCeeje ceer…
 Deelee ogmeNÙeebÛÙee efmcelenemÙeeceOÙes DeevebokeâCe MeesOeleesÙe…
 … Deelee Heâkeäle peieCÙeemee"er Oe[he[leesÙe.
 Deemeceble ceg"erle IesTve cebieU, Ûebõ keâeyeerpe keâjCÙeemee"er yesOegbo Peeuesuee ceer…
 ceePÙeeÛe «eneJej Skeâ FJeueemee keâesheje MeesOeleesÙe…
 … Deelee Heâkeäle peieCÙeemee"er Oe[he[leesÙe.
 DeeÙeg<ÙeYej ve MeceCeejer mJeeLee&Ûeer Yetkeâ YeeieJeCÙeemee"er Deieoer ce=leebÛÙee šeUtceOeuee ceWot osKeerue Deesjyee[Ceeje ceer… Deelee kesâJeU DeOÙee& YeekeâjerÛÙee legkeâ[Ÿeemee"er le[Heâ[leesÙe…
 … Deelee Heâkeäle peieCÙeemee"er Oe[he[leesÙe.
 šerÛeYej peefceveerÛÙee efnMMÙeemee"er Jeef[ueebÛee ce=lÙetheshej Úeleeruee keâJešeUtve Hegâše-HegâšeJe¤ve veelÙeebvee efPe[keâejCeeje ceer…
 IejeÛÙee he[Pe[erle mene HegâšeÛes DebLe¤Ce MeesOeleesÙe…
 … Deelee Heâkeäle peieCÙeemee"er Oe[he[leesÙe.
 Deelee cee$e DenbkeâejeÛeer Oegboer ieYe&ieUerle he[tve efveÙeleermeceesj Deieoer kesâefJeueJeeCÙee efmLeleerle GYee "ekeâuesuee ceer… IejeleÛe peieCÙeeÛeer meeOeves MeesOeleesÙe…
 … Deelee Heâkeäle peieCÙeemee"er Oe[he[leesÙe.
 Deelee ceuee GceieuebÙe…
 peieCÙeemee"er efpeJeble jenCeb DeeefCe efpeJeble jenCÙeemee"er peieCeb DeeJeMÙekeâ Deens…
 cnCetve … Deelee Heâkeäle peieCÙeemee"er Oe[he[leesÙe.
  Heâe. De@Mueer Yebiee, veeveYeeš ÛeÛe&
 …DeeheuÙee ef¡emleer meceepeeleerue JesieJesieàÙee JeÙeesiešeleerue ueeskeâebveer keâesjesveeÛÙee keâeUeleerue Deeheues DevegYeJe mee#e ¤heeves DeeheuÙeemeceesj ceeb[ues Deensle. ¢eele nslet neÛe Deens keâer lÙeebÛÙee mee#eerves DeeheCeeme Øeeslmeenve efceUeJes, hejcesÕejeJejerue Deeheuee efJeÕeeme Â{ JneJee DeeefCe lÙeeÛeer mesJee keâjCÙeeme DeeheCeeme efJeMes<e ke=âhee efceUeJeer lemesÛe mJele:Ûeer DeeefCe FlejebÛeer keâeUpeer IesCÙeeme DeeheCeeme megyegæer efceUeJeer. ef¡emcemeÛee Deevebo ne JeešCÙeeceOÙes Deens, lees Deevebo DeeheCeebme efvelÙe efceUeJee nerÛe F&ÕejÛejCeer ØeeLe&vee!