keâefueÙegie les melÙeÙegie… – डिसेंबर २०२१


  – keâesceue efjyesuees
 
 ceePeer Skeâ pegveer cew$eerCe ‘yeervee’ efnuee Heâesve keâjCÙeemee"er meÛe&ceOÙes ‘yeer’ šeF&he kesâuee DeeefCe ‘yeeÙe-Ieesškeâeue’ veeJe efm›eâveJej Deeues. vekeâUle [esUs heeCÙeeves Yejues. ceePÙee Jeef[ueebÛeer Skegâueleer Skeâ yenerCe… ceePeer uee[keâer yeeÙe! yeeÙeuee osJeeIejer iesuÙeeuee Deepe peJeUpeJeU Ûeej Je<ex Peeueer. yeeÙeÛÙee meJe& Dee"JeCeer Skeâeceeieesceeie Âef°hešueeheg{s ÙesT ueeieuÙee. ceer ces ceefnvÙeeÛÙee megóerle yeeÙeÛÙee Iejer one-hebOeje efoJeme nceKeeme jeneÙeuee peeÙeÛeer. leer ceePes Kethe uee[ keâjeÙeÛeer. Ûeej YeeJeebÛeer Skeâ yenerCe. ceensj ßeerceble, meemejner ßeerceble. heCe yeeÙe cee$e ceveeves iejerye, ØesceU, hejeshekeâejer, veceü. efleÛÙee DeMee mJeYeeJeecegUs mebhetCe& ieeJe-heefjmejele leer Øeefmeæ nesleer DeeefCe cnCetveÛe efleÛÙee efveOeveeves mebhetCe& ieeJe Meeskeâekegâue Peeues nesles. nUtnUt efvemeie&efveÙeceeves keâeUeyejesyej og:Ke DeeefCe Dee"JeCeer hegmeš nesle iesuÙee. HeâesveJejerue vebyej heentve ceveele efJeÛeej Deeuee… pej YetleueeJe¤ve mJeiee&leerue ueeskeâebyejesyej HeâesveJe¤ve yeesuelee Deeues Demeles lej…??? Demees les MekeäÙe veener… heCe ceie efJeÛeej Deeuee mJeiee&Ûee… keâmee Demesue yejb mJeie&?? mJeie& cnCepes osJeeÛes jepÙe… vekeäkeâerÛe meJe& ueeskeâ Deeveboele, megKee-meceeOeeveele veebole Demeleerue… vee GÛe-veerÛe, vee ßeerceble-iejerye, vee nsJee-oeJee, vee Ûe{eDees{… meJe& Skeâ meceeve… efkeâleer Úeve!
 Deepe Ùee YetleueeJej cee$e keâeÙe ÛeeueuebÙe???
 osJeeves pesJne Ùee peieeÛeer efveefce&leer kesâueer lesJne meejs efkeâleer mJeÛÚ, megboj nesles. osJeeves ØeLece metÙe&, Ûebõ, mecegõ, [eWiej, veÅee, Pee[s, he#eer, ØeeCeer efvecee&Ce kesâues. Deeheueer efveefce&leer heentve osJe ØemeVe Peeuee. heCe lÙeeuee keâenerlejer keâceer DemeuÙeemeejKes Jeešues DeeefCe lÙeeves meJeeËle yegefæceeve ØeeCeer cnCepes, ceeCetme ‘Deeoece’ ¢eeuee efvecee&Ce kesâues. ceie SJesuee efvecee&Ce kesâues. lesJne lÙeeuee ‘meJe& hetCe& Peeues Deens’ Demes Jeešues. ceeCemeeves nUtnUt Øeieleer kesâueer DeeefCe Deepe lees ØeieleerÛÙee FlekeäÙee GbÛe efMeKejeJej heesnesÛeuee Deens keâer lÙeeuee DeeheuÙee efvecee&CekeâlÙee&Ûeener efJemej he[t ueeieuee Deens.
 ¢ee peieekeâ[s heentve Jeešles keâer KejbÛe keâefueÙegie Deeues Deens keâe????
 pesLes Ûeej Je<ee&ÛÙee yeeefuekesâJej yeueelkeâej neslees, hewMeemee"er cegueb, DeeF&yeehe, YeeT, yenerCe ner jkeäleeÛeer veeleer ceevele veener. Oecee&ÛÙee veeJeeKeeueer jepekeâejCe Ûeeuet Deens. je°^eje°^ebceOÙes Ùegæ, obieue, DeelebkeâJeeoer nuues, yee@cyemHeâesš ¢eebveer vegmelee OegceeketâU Ieeleuee Deens. yeeue DelÙeeÛeej, yeeue iegvns, yeeue cepeogjer efoJemeWefoJeme Jee{le Deens. ns keâefueÙegie veJns lej keâeÙe???
 peeieeflekeâ meJnxvegmeej 80³ ueeskeâebÛeer mebheòeer pejer Skeâ$e kesâueer lejer efveJe[keâ 20³ ueeskeâebÛÙee SketâCe mebheòeerÛÙee leguevesves leer keâceerÛe Deens. ßeerceble DeeefCe ieefjyeerceOÙes SJe{er leHeâeJele Deens keâer ßeerceble Depetve ßeerceble nesle Deens DeeefCe iejerye Depetve iejerye. efkeâleerlejer ueeskeâ oeefjõŸejs<esÛÙee Keeueer Deensle. meceepemesefJekeâe megOee cetleea DeeheuÙee Skeâe DevegYeJeele cnCeles, ‘‘Skeâ JeÙemkeâj yeeF& KeesueerÛÙee yeensj ÙesT Mekeâle veJnleer. keâejCe efleÛÙeekeâ[s Debie PeekeâeJeÙeeme keâhe[s veJnles.’’ Skeâerkeâ[s ueeskeâ ÛebõeJej peeCÙeemee"er keâjes[esJeejer hewmee osCÙeeme leÙeej Deensle DeeefCe ogmejerkeâ[s ueeskeâebvee oesve JesUÛes pesJeCe, jeneÙeuee Iej, Debie PeekeâeJeÙeeme hegjsmes keâhe[s veenerle. KejbÛe keâe ceeCetme Øeiele Peeuee??? keâOeerkeâOeer efJeÛeej Ùeslees keâer hetJeeaÛÙee keâeUele ‘Barter System ’ nesleer leerÛe yejer nesleer. legPÙee Iejer pes efhekeâles les ceuee os DeeefCe ceePÙee IejÛes let Ies. 'Exchange System'. hewmee Deeuee DeeefCe meejs keâener yeoueues.
 osJee, Ùee peieeÛeer let efveefce&leer kesâueer leer meJe&veeMe keâjCÙeemee"er veJns, oesve npeej Je<eeËhetJeea let DeeheuÙee heg$eeuee hee"Jetve Ùee peieeÛes leejCe kesâues. ns hejcesÕeje, Deepener veeleeU meepeje keâjerle Demeleevee let Deecneuee Dee"JeCe keâ¤ve oslees keâer ef¡emle DeeceÛes leejCe Deens DeeefCe DeeceÛÙee leejCeemee"erÛe lees pevceeuee Deeuee. Deeleener let DeeceÛes leejCe keâj, Deecnebuee ceeie& oeKeJe… melÙeeÛee, MeebleerÛee, SskeäÙeeÛee Je ØesceeÛee!! je°^eje°^ebleerue Ùegæs, DeelebkeâJeeoer nuues Leebyetve peieYejele Meeblelee veebot os. Ûeesjer, Ketve, yeueelkeâej, yeeue-DelÙeeÛeej, yeeueiegvns ÙeebmeejKeer DeIeesjer ke=âlÙes mebheg°ele ÙesT os. SkeâceskeâebefJe<eÙeer DeeojYeeJevee Jee{erme ueeiet os. ueeskeâebveer melÙeeÛÙee ceeiee&Jej ÛeeueeJes cnCetve ØesjCee os.