DeefOeke=âle – 1 – डिसेंबर २०२१


 
 menØeJeemeelcekeâ efmeve[ – mJe¤he Je keâeÙe&
 (Dee@keäšes. 2021 les Dee@keäšes. 2023)
 ¢ee efmeve[ceOÙes yeeefhlemcee IesleuesuÙee ßeæeJebleebceOetve peemleerle peemle ueeskeâ menYeeieer nesleerue DeMeer Dehes#ee heeshecenesoÙe øeâeefvmeme yeeUietve Deensle. ßeæe DeeefCe veerefleceòee ¢eebÛes mebj#eCe keâjCÙeemee"er DeeefCe Jee{le jenCÙeemee"er heeshe øeâeefvmeme Ùeebvee meJeeËÛes menkeâeÙe& nJes Deens. DeMeeØekeâejs les ef¡emlemeYesleerue efMemle yeUkeâš ke⤠FefÛÚleele. ef¡emlemeYesÛeer jÛevee menkeâejer Je=òeer Je menGòejoeefÙelJe Ùeebvee ØesjCee osCeejer DemeeJeer Je lÙeecegUs Oece&«eeceeleerue heefjJeejyeebOeCeer Je Oece&«eece heeleUerJej, Oece&ØeebleerÙe heeleUerJej, je°^erÙe heeleUerJej, Keb[elcekeâ heeleUerJej MesJešer JewefÕekeâ heeleUerJej, ÛeÛe&ceOÙes DeefOekeâeefOekeâ menYeeefielee efometve ÙeeJeer. ogmeNÙee Jn@efškeâve heefj<eosÛeer ner mhe° efMekeâJeCegkeâ Deens. DeLee&le ÛeÛe&ceOÙes meJeeËÛÙee menYeeefielesÛeer Øeef›eâÙee melele Ûeeuet jeefnueer heeefnpes DeeefCe leer ÂMÙe¤he Demeueer heeefnpes. Skeâelcelee, menYeeefielee DeeefCe efceMeve ns Meyo 2021-2023ÛÙee efmeve[meboYee&le cenòJeeÛes Meyo Deensle. menYeeie IesCes ns kesâJeU yeIÙeebÛeer Yetefcekeâe IesCÙeeÛÙee efJe®æ Deens; DeMeer ceeCemes keâener mecepetve ve Ieslee šerkeâe keâjCeejer Demet Mekeâleele.
 ¢ee efoJemeeble ieeJeheefjJeejele ‘Skeâ$e’ ÙesCÙeeceeieÛee nslet DeeheCe heesheceneMeÙeebvee SKeeoe omleSsJepe leÙeej keâjCÙeemee"er keâener DenJeeue hee"JeeÙeÛee Deens, Demee veener. ÙesLes keâesCelesner Deieesoj "juesues efve<keâ<e& vemeleerue. efmeve[ceOÙes Skeâ JÙekeäleer ogmeNÙeeJej DeefOekeâej ieepeJeCeej veener. efmeve[ ner Skeâ yeewefækeâ keâmejle vemetve lÙeeceOÙes menYeeieer nesCes ne Skeâ DeeOÙeeeflcekeâ DevegYeJe DemeeJeÙeeme nJee. cnCetve Heâueefve<heòeerJej ue#e keWâefõle kesâues peele vemetve DeeheuÙee JÙeefkeäleiele heefjJele&veeÛeer Øeef›eâÙee meg¤ JneJeer, ÙeeJej ue#e keWâefõle kesâues peeJes. kegâšgbye, ieeJeheefjJeej, Oece&«eece, Oece&Øeeble, je°^, Keb[ Je efJeÕe Ùee meJe& mlejebJej menØeJeemeelcekeâ (synodal) efJeÛeejmejCeerÛee mJeerkeâej kesâuee peeJee. meJeeËvee ¢ee heefj<eosle menYeeieer nesCÙeemee"er Deeceb$eCe osCÙeele Deeues Deens. ef¡emlemeYee cegUele menØeJeemeer (synodal) Deens. heCe Oece&ieg¤bÛÙee JeÛe&mJeecegUs (clericalism) ef¡emlemeYee ogmeNÙee menœekeâeceOÙes Deeheuee ne menØeJeemeelcekeâ (synodal) mJeYeeJe efJemejueer nesleer, pesLes Oece&ieg¤bveer ØeehebefÛekeâebvee Heâkeäle ØeeLe&vee keâjCes, oeve osCes DeeefCe Dee%eeOeejkeâ jenCes ¢eebhegjles ceÙee&efole "sJeues nesles. ef¡emlemeYesves Deeheuee efJemejuesuee menØeJeeme hegvne Deelcemeele keâjeÙeuee nJee cnCetve ner efmeve[ Deens. Oece&ieg¤bÛes JeÛe&mJe (clericalism) cnCepes keâeÙe? Oece&ieg¤bÛes JeÛe&mJe cnCepes Oece&ieg¤bvee Jeešle Demeuesuee mesJee DeeefCe meòee ¢eebceOeerue ieeWOeU. Oece&ieg¤bÛÙee ¢ee JeÛe&mJeeuee efleueebpeueer osT Ùee. ØeMve Demee keâer, ÛeÛe&ceOÙes cenòJehetCe& mLeeve keâesCeeÛes? ¢ee ØeMveeÛes Gòej MeesOeeJeÙeeme nJes. mJele: heeshe ceneMeÙe ¢ee ØeMveeÛes Gòej osleele. les cnCeleele, ‘‘pes mesJee keâjleele lÙeebÛes ÛeÛe&ceOÙes cenòJeeÛes mLeeve Demeles.’’ Oece&ieg¤, ›elemLe Je efyeMehme ¢eebveer Deeheues leeW[ veJns, lej keâeve GIe[s "sJetve meJe&meeceevÙe ßeæeJebleebÛÙee meesyele yemeeÙeuee nJes. ner efmeve[ ef¡emlemeYesÛÙee ØelÙe#e mJeYeeJeele jÛeveelcekeâ Je Øeef›eâÙeelcekeâ yeoue keâjCÙeemee"er Deeceb$eCe osle Deens.
 heeshe øeâeefvmeme ¢ee efmeve[Ûee ienve DeLe& DeeheCeebme mecepeeJee cnCetve veJeerve keâjejeleerue oesve Øeeflecee DeeheuÙeeheg{s "sJeleele :-
 1) MegYeJele&ceeveevegmeej ueeskeâmecegoeÙe Je Øesef<ele ÙeebÛÙeeyejesyej ØeYet ÙesMet vesnceer Demes.
 2) meble efhešjÛes heefjJele&ve (Øes.ke=â. 10:1-48).
 heefnuÙee Øeeflecesle ueeskeâmecegoeÙe ÙesMetyejesyej Demeleevee efveJe[uesueer Øepee DeeheCeeuee efomeles. hejbleg ÙesMetefJevee kesâJeU ueeskeâmecegoeÙe Skeâ jepekeâerÙe he#e Demelees. hejbleg Øesef<ele pesJne ØeYet ÙesMetyejesyej Skeâ$e Demeleele lesJne meJe&meceeJesMekeâ Øesef<ele keâeÙe&mesJee meg¤ nesles. heCe ÙesMetefJevee les efMe<Ùe kesâJeU Skeâ De-jepekeâerÙe mesJee mebmLee (NGO) Gjleele.
 meble efhešjves keâener keâeueyee¢e hejbheje mees[eÙeuee heeefnpesle Demes efÛe$e ogmeNÙee Øeeflecesle efomeles. ner Øeeflecee meble efhešj (Ùengoer) DeeefCe keâe@vexefueÙegme (hejOeceeaÙe) ¢ee oesIeebvee Skeâ$e DeeCeCÙeeÛÙee Iešvesletve Iesleueer Deens (Øes.ke=â. 10:1-48).
 efmeve[ÛÙee ¢ee efoJemeebceOÙes DeeheuÙee ieeJemecetnebleerue meYee, SkeâceskeâebÛes SskeâCes DeeefCe SskeâuesuÙeeÛeer heejKe keâjCes ¢ee Øeef›eâÙesceOÙes DeeheuÙeekeâ[tve keâeÙe Dehesef#ele Deens, ns ceer leheMeerueJeej mhe° keâjlees :-
 1) Synod ne Fb«epeer Meyo oesve «eerkeâ MeyoebceOetve leÙeej Peeuesuee Deens. ‘efmeve’ cnCepesÛe ‘men’ Je ‘nes[esme’ cnCepes ‘jmlee’. cnCepesÛe Ùee MeyoebceOetve ‘menØeJeeme’ (efmeve[) ne DeeMeÙe OJeefvele neslees. efmeve[ mLeehevesÛÙee 50JÙee JeOee&heveefoveer heeshe øeâeefvmeme cnCeeues, ‘‘menØeJeemeelcekeâlee (synodal) ne mebhetCe& ÛeÛe&Ûee Skeâ DebieYetle Yeeie Deens keâejCe lees jespeÛÙee peieCÙeeÛÙee DeeefCe keâece keâjCÙeeÛÙee efJeefMe° ceeiee&Ûee meboYe& oslees’’ (modus vivendi et operandi). cnCepesÛe ef¡emlemeYee DeefOekeâeefOekeâ (heefJe$e $ewkeäÙeeØeceeCes) menØeJeemeelcekeâ (synodal) mJeYeeJeeÛeer DemeeJeer. keâeef[&veue megSvesvme efÉleerÙe Jn@efškeâve Oece&heefj<eosÛÙee JesUer cnCeeues nesles, ‘‘menØeJeemeelcekeâ (synodal) ÛeÛe& ns ‘DeeMesÛee kewâje@me’ (kairos, efveCe&Ùeelcekeâ Devegketâue #eCe), pees #eCe ef¡emlemeYesÛÙee meJe& meomÙeebceOÙes men-peyeeyeoejermen mebhetCe&le: DeefmlelJeele Demelees.
 2) 15 mehšWyej 1965ÛÙee ‘‘De@heesmšesefuekeâe mee@ueerefmešŸeg[es’’ Ùee DeeheuÙee ceeslet ØeesefØeDees ceOÙes heeshecenesoÙe meneJes hee@ue ¢eebveer ‘‘efyeMeheebÛeer efmeve[’’ Demee GuuesKe keâe kesâuee? keâejCe efyeMeheebÛeer efmeve[ ef¡emleeÛÙee MejerjeÛÙee meJe& meomÙeebefMeJeeÙe DemetÛe Mekeâle veener. ØelÙeskeâ Oece&ØeebleeÛÙee efyeMeheebvee hejcesÕejeÛÙee ØepesÛee efJeefMe° Yeeie peyeeyeoejer meebYeeUCÙeemee"er megheto& kesâuee peelees. efyeMehe Oece&ieg¤bÛÙee menkeâeÙee&ves DeeheuÙee keâUheeÛeer efveiee jeKeleele. ¢ee mLeeveerÙe ÛeÛe&ceOÙes ef¡emleeÛes SkeâÛe, heefJe$e, ke@âLeefuekeâ DeeefCe Øesef<eleerÙe ÛeÛe& KejesKejÛe npej Deens DeeefCe meef›eâÙe Deens (heene, ef¡emlegme [e@efcevegme 11). keâeLexpeÛee meble efmeefØeÙeve efueefnlees, ‘‘efyeMeheebceOÙes ef¡emlemeYee npej Demeles DeeefCe ef¡emlemeYesceOÙes efyeMehe npej Demeleele.’’ efyeMehe ns mLeeveerÙe ef¡emlemeYesÛes ØecegKe Deensle DeeefCe ef¡emleer ßeæeJebleebyejesyej les efyeMehe meJeeËvee efceUtve ef¡emleeÛes Mejerj yeveleele, lÙee ef¡emleeÛÙee MejerjeÛee efJeefJeOe mlejebJej DeveskeâebMeer mebyebOe Ùeslees. DeMeeØekeâejs, efmeve[Ûeer mebkeâuhevee JÙeehekeâ keâ¤ve, pes efvejefvejeàÙee Øekeâejs ÛeÛe&ÛÙee jnmÙeebMeer mebyebefOele Demeleele DeMee peieeleerue meJe& ueeskeâebÛee efmeve[ceOÙes meceeJesMe keâjCÙeele ÙeeJee. ke@âLeefuekeâ cnCetve DeeheCe ÛeÛe&Ûee ØelÙeskeâ Ieškeâ menØeJeeme (synodal) keâjCeejs DemeeJeÙeeme nJes, cnCepes mebkegâefÛele Âef°keâesve ÛeÛe&ceOetve ve° nesF&ue. DeLee&le, meJe& ke@âLeefuekeâ ßeæeJeble ÛeÛe&ceOÙes hetCe&heCes meceeefJe° (incorporantur) nesleele, ceie Flej ef¡emleerpeve ÛeÛe&yejesyej Skeâ$e pees[uesues (coniunctum) Demeleele, lÙeeÛeØeceeCes Flej OeceeaÙe ueeskeâ efJeefMe° mebyebOeebveer ÛeÛe&Meer efveie[erle (ordinantur) Demeleele. MesJešer pes hejcesÕejeÛee MeesOe Iesle Deensle DeeefCe pes KeNÙee hejcesÕejeuee Depetve DeesUKele veener lÙeebÛeeosKeerue meeJe&keâeefuekeâ leejCeeceOÙes ØeJesMe nesT Mekeâlees (uegcesve pesveefmeÙegce 14-16).
 3) yeNÙeeÛe peCeebvee Jeešles keâer Heâkeäle keâener efveJe[keâ ueeskeâ mebhetCe& ef¡emlemeYesÛes ØeefleefveefOelJe keâjleele. hejbleg pesJne ef¡emlemeYee efleÛÙee meJe& meomÙeebyejesyej KejesKej Skeâ$e Demeles lesJne leer Demmeue ef¡emlemeYee Demeles. ÛeÛe&ceOetve keâesCeeueener JeieUues peele veener SJe{s cnCeCes hegjsmes veener; lej meJe& ßeæeJebleebvee efmeve[Ûee meJe&meceeJesMekeâ Yeeie yeveefJeCÙeemee"er meef›eâÙe ØeÙelve JneÙeuee nJesle. cnCetve ef¡emlemeYesÛÙee meJe& meomÙeebkeâ[tve meef›eâÙe DeeefCe mekeâejelcekeâ menkeâeÙee&Ûeer Dehes#ee kesâueer peeles.
 4) jespeÛÙee peerJeveele ieeJeheefjJeej, Oece&«eece heeUkeâerÙe heefj<eo, Oece&ØeebleerÙe heeUkeâerÙe heefj<eo, DeLe& DeeefCe ceeueceòee meefcelÙee, Oece&Øeeble Je JewefÕekeâ ÛeÛe& ¢ee meJe& mlejebJej mebhetCe& ef¡emlemeYee Skeâelcelesves peerJeve peiele Deens Demes efomeeJeÙeeme nJes. meJeeËÛes menkeâeÙe& keâmes efceUJeeÙeÛes? meJeeËveer ÛeÛe&ÛÙee efceMevekeâeÙee&le keâmes menYeeieer JneÙeÛes? hejcesÕejeÛes efceMevekeâeÙe& keâMeeØekeâejs efmeæerme veslee ÙesF&ue? DeMee ØeMveebÛeer Gòejs Øemlegle efmeve[ceOÙes MeesOeeJeer ueeieleerue. ØelÙeskeâeves ØelÙeskeâeÛÙee Âef°keâesveeletve (weltanschauung) ns ØeMve mJele:uee efJeÛeejeJeÙeeme nJes. meJeeËveer ¢ee ØeMveebÛeer "esme Gòejs MeesOeueer heeefnpesle. cnCetve SkeâceskeâebÛes ue#ehetJe&keâ SskeâCes ns ÛeÛe&ceOeerue meJe& ef¡emleer ßeæeJebleebmee"er cenòJehetCe& Deens.
 5) DeeheuÙee DeepetyeepetÛÙee JeemleJeekeâ[s ue#e hegjJeCes Je meceepeeleerue meJe& ueeskeâebkeâ[s ue#e osCes ne ÛeÛe&Ûee menØeJeemeelcekeâ (synodal) Je DelÙeble cenòJeeÛee Yeeie Deens; efkebâyengvee, DeeheCe pÙee efmeve[ceOÙes iegbleuees Deenesle lÙeeÛee ne cegKÙe GösMe Deens. keâesCelÙeener JeÛeveyeælesefMeJeeÙe yeesueCeeNÙee SKeeÅeeÛes cele Sskeâle yemeCes ns efmeve[Ûes OÙesÙe veener, lej Skeâef$eleheCes meJeeËveer heefJe$e DeelcÙeeÛes SskeâCes ns meOÙeeÛÙee efmeve[Ûes ØeeLeefcekeâ OÙesÙe Deens. Deeheueer Deble:keâjCes DeeheCe Kegueer keâ¤ve meJeeËÛes SskeâeJes ns cenòJeeÛes Deens. cegueebveeosKeerue ¢ee Øeef›eâÙesle menYeeieer keâjeÙeÛes Deens. efÛe$es, jbiekeâece, keâLee FlÙeeoer ceeOÙeceebletve lÙeebÛes DeeheCe SskeâeÙeuee efMekeâues heeefnpes. lemesÛe ÙegJekeâebÛes cnCeCes osKeerue ÙegJeeefmLeleeruee Oe¤ve veerš SskeâeÙeuee efMekeâues heeefnpes. Je=æebÛes megjkegâleuesues Ûesnjs DevegYeJeeÛes Keb[ yeesueleerue cnCetve lÙeebÛesosKeerue Sskeâues heeefnpes. kesâJeU Skeâceskeâebvee KetMe keâjCÙeemee"er SkeâceskeâebÛes SskeâeÙeÛes Demes veJns; lej DeeheCe pes Sskeâlees, lÙeeletve heefJe$e DeelcÙeeÛeer JeeCeer keâeÙe yeesueles ns DeeheCe Sskeâues heeefnpes. heefJe$e Deelcee mebhetCe& ef¡emlemeYesMeer yeesuele Demelees cnCetve ØelÙeskeâ JÙekeäleer Jee keâener JÙekeäleeRÛee Úesšemee mebIe ¢eebÛÙeeÉejs osKeerue heefJe$e Deelcee yeesuet Mekeâlees. mebhetCe& ÛeÛe&ves SskeâeJes cnCetve heefJe$e Deelcee yeesuele Demelees ns DeeheCe ue#eele IÙeeJeÙeeme nJes. heefJe$e Deelcee mebhetCe& ef¡emlemeYesÛÙee GYeejCeermee"er yeesuele Demelees. heefJe$e Deelcee meJe& Ieškeâeble SskeäÙe efvecee&Ce keâjlees. mewleeve ogner Jee{Jelees. keâeef[&veue Dee@peJeu[ ÙeebÛes Godieej DeeheCeeme ns mecepeCÙeemee"er meeneÙÙe keâjleerue, ‘‘efmeve[ ¢ee Øeef›eâÙesefJe<eÙeer heg<keâU ueeskeâebceOÙes yejeÛe Glmeen efometve Ùeslees. hejbleg [esàÙeeble lesue Ieeuetve ¢ee Øeef›eâÙesuee ÙeesiÙe efoMee oeKeJeueer veener, lej ef¡emlemeYee Deens lÙeehes#ee DeefOekeâ efJeYeeieueer peeT Mekeâles Je efleÛÙeele DemeuesuÙee ieeWOeUehes#ee DeefOekeâ ieeWOeU ceepet Mekeâlees.’’
 6) DeeheuÙeeceOÙes DeeOeerheemetveÛe DeefmlelJeele DemeuesuÙee menYeeieer mebjÛeveebÛes keâeUpeerhetJe&keâ cetuÙeebkeâve keâjCÙeeme efmeve[cegUs DeeheCeebme me#ecelee Øeehle Peeueer heeefnpes. ieeJeheefjJeejebleerue keâeÙe&, Oece&«eece heeUkeâerÙe heefj<eo, Oece&ØeebleerÙe heeUkeâerÙe heefj<eo, meeDeejDeeÙe (CRI, ke@âLeefuekeâ efjefuepeme Dee@Heâ Fbef[Ùee) DeeefCe Oece&ieg¤bÛeer heefj<eo ¢ee meJe& jÛevee menØeJeemeelcekeâ (synodal) ÛeÛe& yeveCÙeemee"er Devegketâue Deensle. lÙee meJe& jÛevee menØeJeemeelcekeâ (synodal) ÛeÛe&uee Øeeslmeenve osCÙeemee"erÛe Deensle; ¢ee jÛevee efÉleerÙe Jn@efškeâve Oece&heefj<eosÛes ieescešs HeâU Deensle. ‘‘meJeeËvee pes DeeyebOekeâ yeveJeles les meJeeËveer Skeâ$e "jJeues heeefnpes DeeefCe Skeâceleeves cebpetj kesâues heeefnpes.’’ Ùee DeefYepeele ceOÙeÙegieerve leòJeeÛÙee ØekeâeMeele DeOÙeeheve, heeefJe$Ùe DeeefCe ØeMeemeveeÛÙee keâeÙee&le hejcesÕejeÛÙee meJe& ueeskeâebvee meeceerue keâ¤ve IesCÙeeÛeer Demmeue Øeef›eâÙee leÙeej keâjCÙeeÛee ceeie& cnCepes efmeve[ nesÙe. meble efmeefØeÙeve meJe& efyeMehmevee Dee"JeCe keâ¤ve oslees keâer keâeÙe&Yeej meebYeeUleevee lÙeebveer Oece&ieg¤bÛÙee meuuÙeeefMeJeeÙe DeeefCe ueeskeâebÛÙee menceleerefMeJeeÙe heg{s peeT veÙes. ØeehebefÛekeâebveer heejKe keâjCes, efveCe&Ùe "jJeCes, efveÙeespeve keâjCes DeeefCe "jJeuesuÙee efveCe&ÙeebÛeer DebceueyepeeJeCeer keâjCes Ùee Øeef›eâÙeebceOÙes meJeeËveer menYeeie oMe&efJeuee heeefnpes. ‘‘ÛeÛe&, ueeskeâMeener veener lej, Skeâeshee Deens’’ Demes kesâJeU yeesuetve Leebyelee ÙesCeej veener. Ùeekeâefjlee efouesuÙee DeefOekeâejeÛee og®heÙeesie lej nesle veener vee? mesJee DeeefCe DeefOekeâej ¢eebceOÙes ieeWOeU lej ceepeuee veener vee? cnCepes, Oece&ieg¤ DeeheuÙee DeefOekeâejeÛee og®heÙeesie keâjleele keâeÙe? ns ØeMve cenòJeeÛes Deensle. pee@ve oÙeeue (Skeâ JeÛeveyeæ ØeehebefÛekeâ meeceevÙe ke@âLeefuekeâ JÙekeäleer DeeefCe kegâMeue meeceeefpekeâ efJeMues<ekeâ) ¢eebÛÙee celes Oece&ieg¤bÛes JeÛe&mJe (clericalism) cnCepes, ‘‘Oece&ieg¤bveer mJele:mee"er jeKetve "sJeuesuÙee nkeäkeâebÛeer YeeJevee Deens, pesCeskeâ¤ve ØelÙeskeâ iees° – nesÙe, ØelÙeskeâ iees° kesâJeU Oece&ieg¤bÛÙeeÛe ceveeØeceeCes efveÙebef$ele kesâueer peeF&ue.’’
 7) ÛeÛe&ceOÙes he[uesuÙee iešyeepeerÛes keâeÙe? Oece&«eece/Oece&ØeebleeceOÙes yengmebKÙeekeâ ueeskeâebÛÙee efJe®æ DeuhemebKÙeekeâ Demes ieš leÙeej nesle veenerle vee? DeepeÛeer ueeskeâMeener cnCepes yengmebKÙeekeâebÛÙeekeâ[tve DeuhemebKÙeekeâeJej nesCeejs DevÙeeÙe. ßeæsÛes melÙe kesâJeU yengmebKÙeekeâebÛÙee cepeeavegmeej DeJeuebyetve Demeles keâeÙe? Skeâ efJeefMe° JÙekeäleer efkebâJee Skeâ Úesšemee mecetnosKeerue melÙeeÛÙee DeefOekeâ peJeU Demeuesuee Dee{Utve ÙesT Mekeâlees. meecegoeefÙekeâ efnleeJej Je meJeexoÙeeJej Deeheues meJe& ue#e keWâefõle keâjeÙeÛes Je lÙeemee"er Deeheuee mJeeLe& keâmee yeepetuee meejeÙeÛee ns cenòJeeÛes Deens. DeMeeØekeâejÛÙee menØeJeemeelcekeâ (synodal) ÛeÛe&ceOÙes pÙee yeeyeleerle meJe&meceeJesMekeâlee Dee{Utve ve ÙesCeeNÙee mebmLeebÛee, jÛeveebÛee veeceesuuesKe keâjlee ÙesF&ue keâeÙe? ÛeÛe&ceOeerue menØeJeemeelcekeâ (synodal) jÛevesle meuueeieej Yetefcekeâe Je efveCe&Ùe IesCeejer Yetefcekeâe Ùee oesneWle efJejesOe Dee{Utve Ùeslees keâeÙe? pesJne mecemle ef¡emleer mecegoeÙeeÛes SKeeÅee iees°erefJe<eÙeer meJe&meeOeejCe Skeâcele nesles lesJne ÛeÛe&Ûee SKeeoe veslee mecegoeÙeeves pes "jJeues Deens lÙeehes#ee JesieàÙee yebOevekeâejkeâ efveCe&ÙeeÛes meceLe&ve keâesCelÙee DeeOeejeJej ke⤠Mekeâlees, ns mhe° Peeues heeefnpes. heeshecenesoÙe meble meneJes hee@ue DeeheuÙee ‘‘De@heesmšesefuekeâe mee@ueerefmešŸeg[es’’ ceOÙes pes meebieleele les ue#eJesOeer Deens, ‘‘efyeMeheebÛeer efmeve[ meuueeieej Yetefcekeâe heej hee[CÙeemee"er Demeueer lejer efleuee efveCe&Ùe IesCÙeeÛeeosKeerue DeefOekeâej Demelees.’’ uegcesve pesveefmeÙegce 19 veceto keâjlees keâer ØeYet ÙesMetves Øesef<eleebvee MegYeJele&ceeveeÛÙee Øemeejemee"er keâener meecegefnkeâ meòee DeeefCe peyeeyeoejer efoueer nesleer.
 8) DeepeÛÙee eflemeNÙee menœekeâele ef¡emlemeYee menØeJeemeelcekeâ (synodal) nesCes DeielÙeeÛes Deens, keâejCe jepekeâerÙe, meeceeefpekeâ Je DeeefLe&keâ #es$eeble lÙee efoMesves peueo yeoue nesle Deensle. ef¡emlemeYesves peieeleerue JÙeJenejebÛÙee ieleerves yeoue kesâues veenerle lej efleuee ‘keâeueyee¢e’ efkebâJee ‘efvejLe&keâ’ yeveCÙeeÛee Oeeskeâe Deens (efÉleerÙe Jn@efškeâveÛes 'aggiornanento' ns leòJe ÛeÛe&uee meJe&keâeU Øesefjle keâjless). Demes ve PeeuÙeeme Ùee peieele DeeheuÙee meJeeËÛeer efJeÕeemeen&lee DeeheCe ef¡emleer ieceeJetve yemet. ef¡emlemeYesceOÙesmegæe ner efJeÕeemeen&lee SkeâceskeâebmebyebOeer jeefnueer Deens keâeÙe Demee mebYeüce efvecee&Ce neslees.
 9) DelÙeble iebYeerj ØeMve cnCepes ÛeÛe& keâMeekeâefjlee DeefmlelJeele Deens? cnCetve ØelÙeskeâ yeeefhlemcee IesleuesuÙee ceeCemeevesner ØeMve efJeÛeejeJee, ‘‘ceer keâMeekeâefjlee peielees?’’ ÛeÛe&Ûes efceMevekeâeÙe& Heâkeäle Deeheues mJele:Ûes peerJeve ¢ee he=LJeerJej DeefOekeâ megme¢e keâjCÙeeheÙeËleÛe ceÙee&efole Deens keâeÙe? hejcesÕejeÛes efceMevekeâeÙe& ¢ee efJeOeeveeÛee DeLe& Deepe ef¡emlemeYesJej efJeÕeeme "sJeCeeNÙeebmee"erosKeerue DeefOekeâeefOekeâ Deefveef§ele Je ieeWOeUele šekeâCeeje nesle Ûeeueuee veener keâeÙe? DeeheCe ef¡emleer ueeskeâebveer DeeheuÙee osMeeleerue ØeÛeefuele jepekeâerÙe heefjefmLeleer ue#eele IesTve keâmes Jeeieues heeefnpes? pee@ve oÙeeue "eceheCes meebieleele keâer, ‘‘iesuÙee keâener Je<eeËle Deveskeâ DenJeeueebveer heg{erue efJeOeeveeuee efJeÕeemeen&lee efoueer Deens keâer, Yeejle osMe keâoeefÛele ceefnueebmee"er peieeleerue meJeeËle JeeF&š ef"keâeCe yeveuee Deens, efJeMes<ele: pes iejerye DeeefCe efvejeOeej Deensle lÙeebÛÙeeJejerue iegvns Kethe yesmegceej Jee{ues Deensle.’’ les heg{s cnCeleele, ‘‘YeejleerÙe ÛeÛe&ceOÙes peeleerÙeJeeoeÛeer keâhešer GheefmLeleer ner JeCe&És<eeÛee (racism) Skeâ mJeosMeer DeeJe=òeer yeveueer Deens DeeefCe osMeeÛÙee efJeefJeOe YeeieebceOÙes leer Je=òeer JesieJesieàÙee Øekeâejs DevegYeJeueer peeles. JeCe&És<eeØeceeCes, lJeÛee, yeesueCes efkebâJee JeebefMekeâ cetU ¢ee iees°er Deveskeâoe ‘Flej, DeeheuÙeemeejKes veener’ DeMee mebJesoveMeerue DeeefCe eflejmkeâejeÛÙee YeeJevesves yeesueuÙee peeleele.’’ SkeâceskeâebÛÙee meesyele jentve SkeâceskeâebÛes Ssketâve IÙeeÙeÛeer DeeJeMÙekeâlee veener keâeÙe? DeeheuÙeeJej ÙesCeeNÙee hesÛeØemebieebvee meeceesjs peeCÙeemee"er DeeheuÙeeuee SkeâceskeâebÛeer iejpe veener keâeÙe? DeeheCe pej Ùee yeeyeleerle menØeJeemeelcekeâ (synodal) Je=òeer OeejCe kesâueer veener lej Deeheueer ßeæe ogyeUer nesCÙeeuee efJeuebye ueeieCeej veener. DeeheuÙee heg{Ÿeele "ekeâuesues Deeheues ØeMve mees[JeCÙeekeâefjlee DeeheCe meJeeËveer menØeJeemeelcekeâ (synodal) Je=òeer OeejCe keâjCes DeeJeMÙekeâ Deens. DeeheuÙeeuee KejesKej Øeieleer keâjeÙeÛeer Demesue lej menØeJeemeelcekeâ (synodal) nesCÙeeefMeJeeÙe ogmeje heÙee&Ùe veener.
 10) Heâkeäle SkeâceskeâebÛes SskeâCÙeeÛÙee Øeef›eâÙesceOÙesÛe DeeheCeeme Deeheues ÛeÛe& vescekesâ kegâ"s Deens, ns DeeheuÙeeuee keâUt ueeiesue. cnCetve YeÙe ve yeeUielee Skeâceskeâebvee YesšCes, SkeâceskeâebÛes SskeâCes DeeefCe SskeâuesuÙee iees°eRÛeer Skeâ$e heejKe keâjCes ¢ee Øeef›eâÙesle meJeeËveer menYeeieer nesCes iejpesÛes Deens. mekeâejelcekeâ yeoue DeeheCeebme Je<ee&vegJe<ex mee"Jetve "sJeuesuÙee keâeueyee¢e, efvejLe&keâ DeeefCe DeveeJeMÙekeâ hejbheje mees[CÙeeme ceole ke⤠Mekeâlees; ecclesia semper reformanda est (ÛeÛe& vesnceerÛe mJele:ceOÙes megOeejCee keâjerle jenles), ¢ee "eceheCes ceeb[uesuÙee efMekeâJeCegkeâerØeceeCes nesCeeje yeoue ÛeÛe&Ûes vetleveerkeâjCe keâjCÙeeme ceole ke⤠Mekeâlees. DeeheuÙee meOÙeeÛÙee meuueeieej mebjÛevee ¢ee efmeve[ DeeefCe SkeâelcelesÛÙee YeeJevesves me#ece kesâuÙee peeT Mekeâleele keâe? keâeef[&veue ÙeerJn keâe@vieej ÛeÛe&ceOeerue jÛeveebyeöue Deeheues cele JÙekeäle keâjleevee cnCeleele, ‘‘DeeheCe DemeCeeNÙee mebjÛevescegUs pes keâener vetleveerkeâjCe ke⤠Mekeâlees lÙeeÛes vetleveerkeâjCe keâje DeeefCe DeeJeMÙekeâlee Demesue lesJne veJeerve jÛevee mLeeefhele keâje, cnCepes ÛeÛe&ceOÙes melele megOeejCee nesle jenerue.’’
 DeeheCe meJe& efceUtve Skeâ ÛeÛe& Deenesle ne Deeheuee oeJee efkeâlehele Keje Deens? DeeheCe ef¡emleeÛes Skeâ Mejerj Deenesle keâe? ceie ef¡emleeÛes Mejerj efvejefvejeàÙee mecetnele efkebâJee iešele efJeYeeieues keâe Deens? ¢ee iešyeepeercegUs Deeheueer Kejer Deefmcelee hegmetve iesuesueer efomeles. DeeheCeeceOÙes Skeâehes#ee ogmeje JejÛe{ JneÙeuee yeIelees keâeÙe? Dee›eâcekeâ yevetve Deeheueer celes ogmeNÙeebJej ueeoueer peeleele keâeÙe? ef¡emleMejerjeÛes meJe& DeJeÙeJe ef›eâÙeeMeerue Deensle keâeÙe? efJeefJeOelesleerue SskeäÙe ner ÛeÛe&Ûeer cetueYetle DeesUKe Deens. hejbleg KejesKej ÛeÛe&ceOÙes SskeäÙe Deens keâe? oneJÙee DeeefCe meesUeJÙee Melekeâele oesve JesUe ÛeÛe&ceOÙes ogHeâUer he[uee, ne Fefleneme Deens. 10JÙee Melekeâele peieeceOeerue hetJe& DeeefCe heef§ece efJeYeeie cnCetve ÛeÛe&Ûes oesve legkeâ[s Peeues DeeefCe 16JÙee Melekeâele peieeceOeerue Gòej Je oef#eCe efJeYeeie cnCetve ÛeÛe& ogYebieues. Deepe yengOee DeMeer veešŸeceÙe ogHeâUer ÛeÛe&ceOÙes efomele veener; hejbleg DeeheuÙee Oece&«eece, Oece&Øeeble DeeefCe JewefÕekeâ ef¡emlemeYesceOÙes KejesKej efJeefJeOelesle SskeäÙe Deens keâe? ÛeÛe& KejesKej ef¡emleeÛes efpeJeble Mejerj Deens; hejbleg efvejefvejeàÙee iešeble Je efJeYekeäle PeeuesuÙee mecetneble, Deeboesueveele jentve Skeâ ieš ogmeNÙeebJej JejÛe{ nesT heenlees. cnCetve ÛeÛe&uee menØeJeemeelcekeâlesÛeer (synodal) efveleeble iejpe Deens; Skeâ$e ÛeeueCÙeeÛeer DeeJeMÙekeâlee Deens. ÛeÛe&uee mJele:Ûee cetueYetle mJeYeeJe hegvne hejle efceUJetve osCes MekeäÙe veener keâe? nesÙe, pe¤j MekeäÙe Deens. heCe pesJne ÛeÛe&ceOÙes meJe&peCe menØeJeemeeves (synodal) ÛeeueCÙeeÛee efve§eÙe keâjleerue lesJne. DeeheuÙee efJeYekeäle PeeuesuÙee ueeskeâebyejesyej ef¡emleer ßeæsMeer le[pees[ keâjCÙeemee"er meoj efmeve[ Deeceb$eCe osle Deens, Demee iewjmecepe keâesCeerner keâ¤ve IesT veÙes. meJeeËvee Heâkeäle JejJe¤ve Skeâef$ele "sJeCÙeemee"er Je Skeâ$e Deensle Demes efÛe$e oeKeefJeCÙeemee"er meJe&mebcele melÙeeÛee mJeerkeâej keâ¤ve le[pees[ keâjCes MekeäÙe veener. Debeflece OÙesÙe ÛeÛe& ‘Skeâ, heefJe$e, ke@âLeefuekeâ Je Øesef<eleerÙe’ Deens, ns melÙe iee"Ces Deens.
 11) DeeheuÙee Oece&ØeebleeceOeerue keâener efJeYeeie mepe&veMeerue (creative) Demet Mekeâleele (veJeerve ØeMve, veJeerve Gòejs). GoenjCeeLe&, DeeheuÙee DeeefoJeemeer efkebâJee oefuele ef¡emleer yeebOeJeebveer uebie[le DemeuesuÙee DeeefCe LekeâuesuÙee ÛeÛe&Ûes ogyeUsheCeeves DevegkeâjCe keâjCÙeehes#ee veJeerve Øekeâejs hetCe&heCes lÙeebÛee Demmeue Øeeflemeeo les osT Mekeâleele.
 12) efmeve[Ûee Oece&ØeebleerÙe hetJe&leÙeejerÛee keâeueeJeOeer Jee{JeCÙeele Deeuesuee Deens. ns efmeve[ efveuebefyele keâjCÙeemee"er kesâuesues vemetve 17 Dee@keäšesyej 2021 uee meg¤ Peeuesuee ne šhhee 2022 ceeÛe&heÙeËle Ûeeuet jenCeej. efmeve[ÛÙee ¢ee heeleUerJejerue Øeef›eâÙesuee hegjsmee JesU efceUeJee cnCetve ne keâeueeJeOeer Jee{efJeCÙeele Deeuee Deens. ne šhhee efmeve[ ÙeMemJeer keâjCÙeemee"er DelÙeble cenòJeeÛee DemeuÙeecegUs ne keâeueeJeOeer Jee{efJeCÙeele Deeuee Deens. Oece&ØeebleerÙe šhhÙeeÛee keâUme Skeâe mJeleb$e ‘‘Oece&ØeebleerÙe efmeve[’’ ceOÙes JneJeÙeeme nJee cnCetve Oece&ieg¤bÛeer keâewefvmeue, mesJekeâ vesles, Oece&«eece heeUkeâerÙe keâewefvmeueÛes ØeefleefveOeer, Oece&ØeebleerÙe heeUkeâerÙe keâewefvmeue FlÙeeoer mebIešveebleHexâ Oece&ØeebleerÙe efmeve[ meJe& meYeemeoebheÙeËle heesnÛeCÙeemee"er Kethe GheÙegkeäle "jsue.
 13) jesceve efcemmee«ebLeeceOÙes efvejefvejeàÙee iejpeebmee"er DeeefCe Øemebieebmee"er efcemmee Je ØeeLe&vee efouesuÙee Deensle. he=‰ ›eâceebkeâ 795 Jej efmeve[mee"erosKeerue efcemmee efouesueer Deens. peieYejeleerue mebhetCe& ÛeÛe& efmeve[ceOÙes ceive Deens, DeMeeJesUsuee pesJne Dee@oexceOÙes heÙee&Ùeer efcemmee efveJe[CÙeeÛeer veeWo Demeles lesJne Oece&ieg¤bveer ueeskeâebyejesyej ‘efmeve[mee"er efcemmee’ Dehe&Ce keâjCes Kethe DeLe&hetCe& "jsue.
 ØeeLe&vee
 ‘‘ef¡emlemeYesceOeerue meJe& DeÙeesiÙe iees°er heefJe$e Deelcee otj keâjes Je meJe& ßeæeJebleebvee menØeJeeme (synodal ceeie&›eâceCe) keâjeÙeuee lees Mekeäleer hegjJees. Skeâelcelee menYeeefielee DeeefCe hejcesÕejeÛes efceMevekeâeÙe& ÙeebÛee Deeveboer DevegYeJe IesCÙeemee"er heefJe$e Deelcee meJeeËvee Skeâ$e "sJees, ner ØeeLe&vee Deecner DeeceÛÙee ØeYet ef¡emleeÉejs keâjlees, Deecesve!’’
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
 
 DeefOeke=âle – 2
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 heg{erue meJe& heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeues Deensle.
 (ceeieerue veesJnWyej DebkeâeceOÙes Øeefmeæ kesâuÙeeØeceeCes DeeÛe&efyeMeheebveer JemeF& Oece&ØeebleeÛÙee meJe& Oece&«eeceebceOÙes Â{erkeâjCe mee›eâeceWle efoues Deens. lejerheCe, keâener Dehee@FËšceWšdme veblej IesleuÙeekeâejCeeves lÙee Deelee Øeefmeæ keâjerle Deenesle. meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce veJeerve keâeÙe&›eâceemeefnle ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle.)
 16 Dee@keäšes.me. 11.00:heefJe$e efcemmee (efme. meebleeve ueesyees SRA, ÙeebÛeer ieesu[ve pÙegefyeueer), heefJe$e DeelcÙeeÛes ÛeÛe&, veboeKeeue.
 18 Dee@keäšes.me. 8.30:vÙegÙee@ke&âceOetve DeeblejOeceeaÙe megmebJeeoemeboYee&le efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs cegueeKele les 9.15) (cesjer nsuhe Dee@Heâ ef¡e§eve ÛeÛe&, veeÙeieeJe F&mš ÙesLes Â{erkeâjCe mee›eâeceWle osCÙeeDeieesoj).
 19 Dee@keäšes.mebOÙee. 6.00:veboeKeeue Je efvece&U ef[vejer Oece&ØeebleerÙe keâesDej keâefcešer meceJesle efmeve[ meboYee&le meYee (meble pescme
 les 8.00) ÛeÛe&, DeeieeMeer, ÙesLes Â{erkeâjCe mee›eâeceWle efouÙeeveblej), nesueer ›eâe@me ÛeÛe& ne@ue, efvece&U.
 21 Dee@keäšes.(mebOÙee. 6.00:heehe[er Je meeb[esj ef[vejer Oece&ØeebleerÙe keâesDej keâefcešer meceJesle efmeve[ meboYee&le meYee, peerJeve oMe&ve
  les 8.00) keWâõ, efiejerpe ( meble hee@ue ÛeÛe& veeveYeeš ÙesLes Â{erkeâjCe mee›eâeceWle efouÙeeveblej).
 22 Dee@keäšes. mebOÙee. 4.15:efcemšj nsje@u[ ef[meespee, keâes-HeâeTb[j Dee@Heâ DeeF&pe Deesheve Fbšjve@Meveue Sve.peer.Dees. (NGO) DeeefCe Skeäme-keâewefvmeue ceWyej Dee@Heâ ÙegveeÙešs[ mšsšdme De@[JeeF&pejer keâewefvmeue Dee@ve ¢egceve š^eHeâerkeâeRie, ¢eebÛÙeemeceJesle jsPÙegjskeäMeve ÛeÛe&, efJejej Fmš ÙesLes meYee (¢eeÛe ÛeÛe&ceOÙes Â{erkeâjCe mee›eâeceWle osCÙeeDeieesoj).
 27 Dee@keäšes.og. 12.00:meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespe, JemeF& ÙesLeerue efØeefvmeheuevee Yesš ( meble heeršj ÛeÛe&, JemeF& keâesUerJee[e ÙesLes ÛeÛe&ceOÙes Â{erkeâjCe mee›eâeceWle PeeuÙeeveblej)
 mebOÙee. 4.15:meble Lee@ceme DeeÙe.meer. Sme. meer. mketâue, meble Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj ÙesLeerue ce@vespejyejesyej Yesš (Â{erkeâjCe mee›eâeceWle osCÙeeDeieesoj ).
 28 Dee@keäšes.(og. 3.00 les 5.30): efmeve[ meboYee&le leueemejer efceMeve efJeYeeie [ervejerÛÙee keâesDej šercevee ceeie&oMe&ve, DeJej ues[er Dee@Heâ hejhesÛÙegDeue mekeâj, leueemejer (leueemejerceOeerue 240 le®Ce-le®CeeRvee Â{erkeâjCe mee›eâeceWle efouÙeeveblej).
 29 Dee@keäšes.me. 10.00:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 10.45:vees$e oece (SND) efmemšjebÛÙee ØeesefJnefvMeÙeue megefheefjDejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.45:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 12.30:meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee ÛeÛe&, Debyee[er jes[ ÙesLeerue ieesJee mejOece&Øeebleemee"er keâeÙe&jle DemeuesuÙee Skeâe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee ÛeÛe&, Debyee[er.
 30 Dee@keäšes.mebOÙee. 4.00:DeOÙe#e : efceje-YeeFËoj JemeF&-efJejejÛes heesefueme keâefceMevej ßeer. oeles ÙeebÛÙeemeceJesle keâeB@efheefšefšJn SkeäPeeefcevesMeve mš[er DeB[ ieeF&[vme meWšjÛee (UPSC / MPSC) GodIeešve meceejbYe, meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespe, JemeF&.
 31 Dee@keäšes.me. 7.30:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue SkeâeflemeeJee jefJeJeej – jcesoer Oece&«eeceeÛee meCe), jcesoer ceelee leerLe&mLeeve, jcesoer.
 (mebOÙee. 4.00 les 7.45):efmeve[ meboYee&le Oece&Øeebleeleerue meJe& he@efjMe ceOeerue ke@âefjpce@efškeâ ØecegKeebvee ceeie&oMe&ve, meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
 (veesJnWyej 2021 ¢ee ceefnvÙeemee"er DeeÛe&efyeMehe Heâsefuekeäme ceÛÙee[es ¢eebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce heg{erue ØeceeCes Demeleerue.)
 1 veesJnW.me. 10.00:nsuheme& Dee@Heâ cesjer meesmeeÙešerÛÙee (SHM) efmemšme&,yuesmes[ Jeefpe&ve cesjerÛÙee ØesPeWšsMeve efmemšme& (PBVM) Je [e@šme& Dee@Heâ o ›eâe@me efueSpe (FC) ¢eebÛÙeemeceJesle nesueer ÛeeF&u[nt[ Øee@peskeäšmeboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.00:Dee@[eršjmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.30:jsef[chšesefjmš (CssR) HeâeojebÛÙee JneF&me ØeesefJnefvMeÙeuemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 2 veesJnW.me. 7.30:heefJe$e efcemmee (ce=le YeeefJekeâ efove) Je vetleveerkeâjCe kesâuesuÙee oHeâveYetceerÛee DeeMeerJee&oefJeOeer, nesueer He@âefceueer ÛeÛe&, YegF&ieeJe.
 3-5 veesJnW. :keâeefjleeme Fbef[ÙeeÛÙee 101JÙee ieJnefveËie yees[& efceefšbieceOÙes menYeeie, keâeefjleeme Fbef[Ùee Dee@efHeâme, vÙet efouueer.
 6 veesJnW.mebOÙee. 5.00:keâveesmee keâe@vJnWš, Je[esueer, leueemejer ÙesLeerue efmemšjebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 8 veesJnW.me. 10.00:cegbyeF& mejOece&ØeebleeÛÙee Skeâe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.15:je°^erÙe mJeÙebmesJekeâ mebIeeÛÙee (RSS) meYeemeoebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.15:Skeâe ØeehebefÛekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 9 veesJnW.(me. 10.00 les og.12.30) : DeOÙe#e : [ervme Je efmeve[ keâe@-Dee@[eavesšj meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.30:[eÙeesefmePeve yees[& Dee@Heâ SpÙegkesâMeveÛes (DBE) mebÛeeuekeâ Je Oece&ØeebleeÛes DeLe&JÙeJemLeehekeâ ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 10-12 veesJnW.:yeBieueesj ÙesLes meYee.
 12 veesJnW. (mebOÙee. 6.00 les 8.15): je°^erÙe mJeÙebmesJekeâ mebIeeÛÙee (RSS) meYesceOÙes efJnef[Ùees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie, Jesmšve& efjpeve.
 13 veesJnW. (mebOÙee. 6.00 les 8.00):DeOÙe#e : efŒeÙeebmee"er DemeuesuÙee meer.yeer.meer. DeeÙe.ÛÙee keâewefvmeueuee efJnef[Ùees keâe@vHeâjvmeÉejs ceeie&oMe&ve.
 14 veesJnW.me. 8.00:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue lesnleermeeJee jefJeJeej – cegUieeJe Oece&«eeceeÛee meCe), meble cesjer ceeioeuesvee ÛeÛe&,cegUieeJe.
 15 veesJnW. me. 10.30:Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâ Je ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.00 les 12.15): Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 16 veesJnW.me. 10.00:[eÙeesefmePeve š^eÙeyÙegveueÛÙee meYeemeoebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.00:DeeieeMeer ÙesLeerue meble pescme neÙemketâueÛes ce@vespej, efØeefvmeheue DeeefCe DBE Ûes mebÛeeuekeâ, Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 12.15:hejceefhelee ÛeÛe&, ieebieCeieeJe ÙesLeerue ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.45:Skeâe ØeehebefÛekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:mJeeOÙeeÙe heefjJeejeleerue Skeâe efnbot kegâšgbyeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.15:Skeâe efoJÙeebie cegueeuee Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, DeJej ues[er Dee@Heâ «esme keâefLe[^ue, heehe[er.
 17 veesJnW. me. 9.30:heefJe$e efcemmee, meble SefuePeeyesLe keâe@vJnWš, nesUer.
 (me. 10.30 les 11.30): efoJÙeebie cegueebmeceJesle JesU,meble SefuePeeyesLe keâe@vJnWš, nesUer.
 mebOÙee. 4.00:ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI) ÛÙee heoeefOekeâeNÙeebmeceJesle meYesceOÙes efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 mebOÙee. 6.00:‘megJeelee&’ DeeefCe ‘Meebefleotle’ ceeefmekeâeÛÙee mebheeokeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 19 veesJnW. me. 7.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe veboeKeeue Oece&«eeceeceOeerue Skeâe le®Ceeruee Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 10.00 les og. 1.30) : DeOÙe#e, Oece&ØeebleerÙe heeUkeâerÙe ceb[UeÛeer (DPC) meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 20 veesJnW.me. 10.00:DeOÙe#e : Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâ meefceleerÛeer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 21 veesJnW.me. 9.00:heefJe$e efcemmee (ef¡emlejepeeÛee meCe) DeeefCe heefJe$e mee›eâeceWleeÛÙee YekeäleerceOÙes menYeeie, DeJej ues[er Dee@Heâ nsuLe ÛeÛe&, jepees[er.
 (me. 11.30 les og.12.30) : heefJe$e mee›eâeceWleeÛÙee YekeäleerceOÙes menYeeie, meble øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
 22 veesJnW.me. 11.00:efvejeefßeleebÛeer mesJee keâjCeeNÙee Skeâe ØeehebefÛekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.30:DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemexmeÛÙee ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 23 veesJnW.me. 10.00:yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. Dee@he. yeBkesâÛes ÛesDejceve, ØeYeejer JÙeJemLeehekeâ Je Øee@hešea ce@vespej ÙeebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.45:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 og. 12.30:Oece&ØeebleeÛÙee DeLe&JÙeJemLeehekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.45:‘megJeelee&’ DeeefCe ‘Meebefleotle’ ceeefmekeâebÛÙee mebheeokeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 6.30:keâener ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 24 veesJnW.(mebOÙee. 3.00 les 4.30) : UCPI efLeDeesuee@efpekeâue HeâesjceÛÙee meYesceOÙes efJnef[Ùees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 mebOÙee. 5.30: JemeF&ÛÙee ceepeer heesefueme DeeÙegkeäleebyejesyej Yesš, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 25 veesJnW.me. 10.15: Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 11.15: meble Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esjÛÙee ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.15 les 6.15): yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. Dee@he. yeBkesâÛes ÛesDejceve Je lÙeebÛÙee šercemeceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
 26 veesJnW. me. 10.15: Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 11.00 og. 1.30) :‘megJeelee&’ DeeefCe ‘Meebefleotle’ ceeefmekeâebÛÙee mebheeokeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 27 veesJnW. me. 11.00: DeOÙe#e : Oece&ØeebleerÙe ceeueceòee meefceleer meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 6.30 les 9.00): ke@âLeefuekeâ De@keäMeve Heâesjce (FIAC) ÛÙee meYesceOÙes efJnef[Ùees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
 
 DeefOeke=âle – 4
 
 Vos estis Lux mundi (You are the Light of the World) is a motu proprio by Pope Francis promulgated on 9th May, 2019. It establishes new procedural norms to combat sexual abuse and ensure that Bishops and Religious Superiors handle sexual abuse cases with responsibility and due attention to the victims. Accordingly, every Diocese should set up a committee comprising of Priests, Religious and Lay faithful.
 Following these instructions from the Holy Father, I have constituted a committee of the following persons who will monitor and handle cases related to child abuse and abuse of other sexually vulnerable persons.
 1) Fr. John Furgose
 2) Fr. Peter Almeida
 3) Bro. Wilfred D'Souza (Christian Brothers)
 4) Sr. Annie Fernandes (PSOL)
 5) Mr. Victor Rodrigues
 6) Mrs. Elicita Valerian Rodrigues
 7) Mrs. Bella Leslie Almeida
  + Archbishop (Dr.) Felix Machado
  Bishop of Vasai
 
 
 
 Jnesme Smeleerme uekeäme cetboer (legcner peieeÛee ØekeâeMe Deenele) ns heeshe cenesoÙe øeâeefvmeme ¢eebveer 9 ces 2019 jespeer Øeefmeæ kesâuesues ‘ceeslet Øee@efØeDees’ (motu proprio) Deens. ns ‘ceeslet Øee@efØeDees’ ueQefiekeâ Mees<eCeeÛee meecevee keâjCÙeemee"er veJeerve Øeef›eâÙeelcekeâ efveÙece mLeeefhele keâjles, lemesÛe efyeMehme DeeefCe ›elemLeebÛes DeefOekeâejer ¢eebveer peyeeyeoejerves Je Meesef<eleebefJe<eÙeer DeemLee yeeUietve ue#e IeeueeJes ¢eeÛeer Kee$eer keâjles. ¢eevegmeej, ØelÙeskeâ Oece&ØeebleeceOÙes Oece&ieg¤, ›elemLe DeeefCe ØeehebefÛekeâ ¢eebÛeer Skeâ meefceleer DemeeJeer cnCetve efMeHeâejme keâjles.
 DeMee Øekeâejs heeshe cenesoÙeebkeâ[tve metÛevee efceUeuÙeeveblej ceer DeeheuÙee Oece&ØeebleeceOÙes heg{erue JÙekeäleeRÛeer Skeâ meefceleer mLeeheve kesâueer Deens. ner meefceleer ueQefiekeâ yeeueMees<eCe DeeefCe Flej ueQefiekeâ °Ÿee Demegjef#ele JÙekeäleeRÛÙee DelÙeeÛeejeMeer mebyebefOele ØekeâjCeeÛes efvejer#eCe DeeefCe leheemeCeer keâjerue.
 1)Heâe. pee@ve Heâjieespe
 2) Heâe. efhešj Deeuces[e
 3)yeÇ. efJeuøesâ[ ef[meespee (ef¡e§eve yeÇome&)
 4)efme. De@veer HeâveeËef[me (heer.Sme.Dees.Sue.)
 5)efcemšj efJnkeäšj je@ef[^ipe
 6)efcemesme Sefueefmeše Jn@uesefjÙeve je@ef[^ipe
 7)efcemesme yesuee uesmueer Deeuces[e
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
  JemeF& Oece&Øeeble
 
 DeefOeke=âle – 4
 DeeiecevekeâeUeleerue Yetkeâ Je jesiejeF& efveJeejCe ceesnerce
 meeueeyeeoØeceeCes Ùeboener DeeheuÙee Yetkeâ Je Deepeej«emle yeebOeJeebmee"er DeeheuÙee Oece&Øeebleeleerue YeeefJekeâebvee DeeiecevekeâeUele oeveOece& keâjCÙeeÛes DeeJeenve keâjCÙeele Ùesle Deens. osJeeÛÙee DeewoeÙee&cegUs DeeheCe Ùee peieeleerue ÛeebieuÙee iees°eRÛee ueeYe Ieslees. heCe keâener ueeskeâ Ùee ueeYeebheemetve JebefÛele jeneleele. lÙeebÛÙee efyekeâš heefjefmLeleerle lÙeebvee ceoleerÛee nele osCes Deeheues ef¡emleer keâle&JÙe "jles. keâejCe les DeeheuesÛe yeebOeJe Deensle. Ùee DeeiecevekeâeUele lÙeebÛeer Dee"JeCe "sJetve DeeheuÙee GlheVeeÛee keâener efnmmee lÙeebÛÙeemee"er oeve ke⤠Ùee. DeeF&Jeef[ueebveer DeeheuÙee cegueebvee lÙeeieemee"er Øeeslmeeefnle keâ¤ve oeveOece& keâjCÙeeme ØeJe=òe keâjeJes. Deeheues Ûeskeâ 'Vasai Janhit Trust' ÛÙee veeJeeves keâe{eJesle. ÙeeefJe<eÙeerÛeer metÛevee DeeiecevekeâeUeleerue heefnuÙee jefJeJeejer efcemmeebJej keâjCÙeele Deeueer Deens.
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
 
 DeefOeke=âle – 5
 
 An Ardent Appeal
 Dear Fathers, Sisters, Brothers and my dear faithful of the Catholic Church in Vasai Diocese,
 I would like to bring to your notice an unpleasant development taking place in Vasai. A group of people, under the leadership of Donald Rodrigues (former priest of the Archdiocese of Mumbai who got married on March 1, 2021 and according to Can.1394 # 1, incurred latae sententiae suspension and who can no longer function as a Catholic Priest, offer Mass, administer the Sacraments, etc.) has begun a Centre of the breakaway group. Donald Rodrigues, has associated himself with the "Ecumenical Catholic Church of Christ. This Church is not in Communion with the Holy See" (Please refer to the letter of Cardinal Oswald Gracias, Archbishop of Bombay, dated September 2nd, 2021).
 Donald Rodrigues has set up a centre in a rented place in our Catholic locality in Vasai; the Centre has a Cross and there is a statue of Our Lady. The Center was inaugurated in the presence of some people from Mumbai. The prayer of the Rosary is recited and some kind of ritual celebrated which includes prayers from the Holy Mass. There are also some former priests (who have left priesthood) and some former seminarians who are involved in the breakaway group and help to run the Centre.
 This is my humble, ardent and urgent appeal to all our Catholic Faithful throughout Vasai that they please keep away from this Center or abstain from associating themselves with this Centre or any other centre the group might have or going to start. This is a breakaway group from the Holy Roman Catholic Church. Please share this appeal of mine with other people who may be confused and may ignorantly attend the programmes of this Centre. I appeal that no person who belongs to the Catholic Church should associate with the above-mentioned group.
 Continue to keep in your prayer all those who have gone astray from the One, Holy, Catholic and Apostolic Church. Thank you for your kind attention to my heartfelt appeal.
  + Archbishop (Dr.) Felix Machado
 
 
 Skeâ veceü, leele[erÛes DeeefCe keâUkeâUerÛes DeeJeenve
 efØeÙe Heâeome&, yeÇome& DeeefCe efmemšme&, lemesÛe JemeF& Oece&Øeebleeleerue ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ÛÙee ceePÙee efØeÙe yebOegYeefieveeRvees,
 ceer DeeheuÙee efveoMe&veeme DeeCet osT FefÛÚlees keâer, DeeheuÙee JemeF&ceOÙes Skeâ DeefØeÙe iees° efJekeâefmele nesle Deens. cegbyeF& mejOece&Øeebleemee"er oeref#ele Peeuesues Oece&ieg¤ [e@veu[ je@ef[^ipe ¢eebveer 1 ceeÛe& 2021 jespeer mJesÛÚsves ueive kesâues. lÙeebÛÙee ¢ee ke=âleercegUs ke@âveve 1394 # 1 vegmeej lÙeebveer mJeÙebefmeæ efveuebyeve (latae Sententiae = Automatic excommunication) mJele:Jej Dees{Jetve Iesleues Deens. ÛeÛe&ÛÙee mesJesceOetve efveuebefyele PeeuÙeecegUs [e@veu[ je@ef[^ipe ke@âLeefuekeâ Oece&ieg¤ cnCetve keâeÙe& ke⤠Mekeâle veenerle, cnCepes efcemmee Dehe&Ce ke⤠Mekeâle veenerle, keâesCelesner mee›eâeceWle meepejs ke⤠Mekeâle veenerle DeeefCe Oece&ieg¤bmee"er jeKetve "sJeuesueer keâesCeleerner mesJee osT Mekeâle veenerle.
 keâener ueeskeâebÛÙee Skeâe ieševes [e@veu[ je@ef[^ipe ¢eebÛÙee vesle=lJeeKeeueer ÛeÛe&heemetve efJeYekeäle PeeuesuÙee ueeskeâebÛÙee iešeÛes Skeâ keWâõ Ûeeuet kesâues Deens. [e@veu[ je@ef[^ipe ¢eebveer mJele:uee ‘‘FkeäÙegcesefvekeâue ke@âLeefuekeâ ÛeÛe& Dee@Heâ ¡eeF&mš ¢eebÛÙeeyejesyej pees[ues Deens Je ns ÛeÛe& (mebmLee) Øesef<eleerÙe Oece&heer"eMeer (Holy See) pees[uesues veener’’ (ke=âheÙee 2 mehšWyej 2021 jespeer, cegbyeF& Oece&ØeebleeÛes DeeÛe&efyeMehe, keâeef[&veue Dee@PeJeu[ «esefMeÙeme ¢eebÛes heg{erue heeveeJej Øeefmeæ kesâuesues he$e heeneJes).
 [e@veu[ je@ef[^ipe ¢eebveer DeeheuÙee JemeF&leerue ke@âLeefuekeâ heefjmejele Yee[s keâjejeJej Skeâ keWâõ GYeejues Deens. ¢ee keWâõele ›eâe@me Deens DeeefCe heefJe$e ceefjÙesÛee hegleUeosKeerue "sJeuee Deens. cegbyeF&leerue keâener ueeskeâebÛÙee GheefmLeleerle keWâõeÛes GodIeešve Peeues. lesLes jesPejerÛeer ØeeLe&vee kesâueer peeles DeeefCe Skeâ ØekeâejÛee efJeOeer meepeje kesâuee peelees, pÙeele heefJe$e efcemmeeÛÙee ØeeLe&veebÛee meceeJesMe Deens. hetJee&ßeceerÛes keâener Oece&ieg¤ (pÙeebveer Oece&ieg®heo mees[ues Deens) DeeefCe keâener ceepeer mesefceveefjÙeveosKeerue ¢ee efJeYekeäle PeeuesuÙee iešeceOÙes meeceerue Deensle Je les keWâõ ÛeeueJeCÙeeme ceole keâjleele.
 DeeheuÙee JemeF&leerue meJe& ke@âLeefuekeâ ßeæeJeble peveebvee ceePes veceü, keâUkeâUerÛes DeeefCe leele[erÛes DeeJeenve Deens keâer, ke=âheÙee DeeheuÙee meJe& YeeefJekeâebveer Ùee keWâõeheemetve otj jeneJes. Ùee keWâõeyejesyej keâesCelÙeener ke@âLeefuekeâ YeeefJekeâebveer mJele:uee pees[t veÙes efkebâJee ¢ee iešeÛes DeMee ØekeâejÛes ogmejs keâesCelesner keWâõ DeefmlelJeele Demesue efkebâJee Ûeeuet nesCÙeeÛÙee ceeiee&Jej Demesue lej lÙeebÛÙeeheemetve mJele:uee otj "sJeeJes, keâejCe ne ieš heefJe$e jesceve ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&heemetve efJeYekeäle Peeuesuee Deens. ke=âheÙee ceePes ns iebYeerj DeeJeenve pes ieeWOeUuesuÙee DeJemLesle Demeleerue lÙee ueeskeâebveer DeeefCe Flejebveer ue#eele IesTve ¢ee keWâõeÛÙee keâesCelÙeener keâeÙe&›eâceebceOÙes menYeeieer nesCÙeeÛes šeUeJes. ceer DeeJeenve keâjlees keâer, ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&Meer mebyebefOele DemeuesuÙee keâesCelÙeener JÙekeäleerves Jejerue iešeMeer mebyebOe pees[t veÙes.
 SkeâeÛe, heefJe$e, ke@âLeefuekeâ DeeefCe Øesef<eleerÙe ÛeÛe&heemetve otj iesuesuÙee meJeeËmee"er ØeeLe&vee keâjCes Ûeeuet "sJee. ceePÙee efJeveceü DeeJeenveekeâ[s legcner ØesceU ue#e efouÙeeyeöue DeeheCeebme OevÙeJeeo!
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es