yeeueefoveeefveefceòeeves – नोव्हेंबर २०२१


 
 Hegâueb nesCÙeemee"er keâàÙee peeieleevee…
 – ßeer. PesefJeDej ef[cesuees, heehe[er
 
 hebef[le peJeenjueeue vesn¤ ÙeebÛee 14 veesJnWyej ne pevceefove. lÙeebvee Hegâueb DeeefCe cegueb Kethe DeeJe[eÙeÛeer. lÙeebÛee pevceefove ne ‘yeeueefove’ cnCetve ojJe<eea meepeje neslees. lÙeeefveefceòeeves DeeheuÙee Iejeleerue GceuelÙee keâàÙeebÛÙee – cegueebÛÙee – ceveele [eskeâeJetve heenCÙeeÛeer Iesleuesueer ner mebOeer…
 MeeUsle DeOÙeeheve keâjerle Demeleevee keâener Je<eeËhetJeea kesâuesueb ns meJex#eCe Deens. ‘cegueebvee DeeheuÙee heeuekeâebefJe<eÙeer keâeÙe Jeešleb DeeefCe les lÙeebvee keâeÙe meebiet FefÛÚleele’ ne efJe<eÙe osTve 7Jeer les 10Jeer heÙeËleÛÙee efJeÅeeLÙeeËvee DeeheuÙee heeuekeâebvee he$e efueneÙeuee meebefieleues nesles. he$eele mJele:Ûeb veeJe efueneÙeÛeb veener DeeefCe les yebo heeefkeâšele ÅeeÙeÛeb ner Deš nesleer.
 cegueebkeâ[tve peer he$es GheueyOe Peeueer lees lÙeebÛÙee YeeJe-YeeJeveebÛee Skeâ Keefpevee neslee. lÙeeleerue keâener "Ukeâ he$eebceOeerue ØeeefleefveefOekeâ efJeÛeej mebheeefole uesKe¤heeves DeeheuÙeeheg{s ceeb[le Deens. efJeÅeeLÙeeËÛÙee DeJÙekeäle YeeJevee, keâeW[uesues efJeÛeej keâmes Demet Mekeâleele, ns lÙee Deveg<ebieeves heeuekeâebvee DeeefCe efMe#ekeâebvee keâUt Mekesâue.
 mekeâejelcekeâ (Positive) efJeÛeej
 cegueebÛes DeeheuÙee DeeF&Jeef[ueebJej Øesce Demeles ns JesieUs meebieeÙeuee vekeâes. yeNÙeeÛe cegueebveer DeeheuÙee he$eele DeeheuÙee DeeF&Jeef[ueebefJe<eÙeer Ûeebieues efJeÛeej JÙekeäle kesâues Deensle. hewkeâer Heâkeäle ceespekesâ efJeÛeej ÙesLes JeeveieeroeKeue efoues Deensle.
 – DeeF&, let vesnceer ceePÙeeJej ceeÙesÛee Je<ee&Je keâjlesme. let kesâJeU ceePeer DeeF& veenerme lej Ûeebieueer cew$eerCe osKeerue Deensme. ceuee ceenerle Deens let veeskeâjermee"er yeensj he[les lesJne ‘Ieej G[les DeekeâeMeer, ue#e efleÛes efheuueebheeMeer’ DeMeer legPeer DeJemLee Demeles. yeeyee lej DeeceÛÙeemee"er jkeäleeÛeb heeCeer keâjleele. legceÛes Ghekeâej Hesâ[Ceb kesâJeU DeMekeäÙeÛe Deens.
 – osJee, ceer legPÙeekeâ[s ceePÙee DeeF&-Jeef[ueebmee"er ØeeLe&vee keâjlees keâer, let lÙeebvee meowJe Deeveboer "sJe. let ceuee Ûeebieues DeeF&-Je[erue efoues Deensle cnCetve ceer legPes DeeYeej ceevelees.
 – DeeF&-yeeyee, ceer Ûeebieuee DeYÙeeme keâjeJee, Ûeebieueb KeeJeb-hÙeeJeb DeeefCe ceePÙeeJej Ûeebieues mebmkeâej JneJesle, cnCetve efkeâleer keâeUpeer Ieslee legcner ceePeer.
 – yeeyee, DeeF&ÛÙee Deekeâefmcele efveOeveecegUs legceÛÙeeJej IejÛeer meJe& peyeeyeoejer he[ueer Deens. legcner DeeceÛÙeemee"er pes keâjlee les peieeleerue keâesCelesner Je[erue keâjCeej veenerle, Demeb Deecneuee Jeešleb. cnCetveÛe Deecneuee legceÛee Kethe DeefYeceeve Jeešlees. yeeyee, Deecnebueener DeeF&Ûeer Dee"JeCe Ùesles DeeefCe Ùeeheg{sner leer Ùesle jenerue. DeeÙeg<ÙeYej… heCe legceÛÙee mecepeeJeCÙeecegUs Deecneuee og:Ke efieUeÙeÛeer meJeÙe Peeueer Deens.
 – yeeyee, legcner KeÛetve peeT vekeâe. mJele:Ûeer keâeUpeer IÙee. MesJešer, DeeheuÙeeuee Skeâceskeâebmee"er peieeÙeÛeb Deens.
 – DeeF&, SkeâJesU yeeyee jeieeJeleele; heCe let ceePÙee Ûegkeâe ve jeieeJelee ceuee MeebleheCes ue#eele DeeCetve oslesme. ceer Iejer ÙesF&heÙeËle ceePÙeemee"er pesJeeÙeuee Leebyelesme. osJeeÛee ogmeje DeJeleej cnCepes DeeF& Demes cnCeleele les Keesšb veener.
 – DeeF&, let keâjerle Demeuesues keâece heentve ceuee legPeer oÙee Ùesles. let mekeâeUer Ûeej Jeepelee G"lesme. je$eer yeeje Jeepelee PeeshesheÙeËle let kegâšgbyeemee"er jeye-jeye jeyelesme. keâOeer Jeešleb leguee ceole keâjeJeer. heCe let cnCelesme, ‘‘yeeU, Kethe Meerkeâ, cees"e nes.’’ DeeF&, let ceuee hejcesÕejeÛÙee peeieer Deensme.
 – DeeheuÙee Iejele megKe-MeebleerÛes JeeleeJejCe Deens. jespe DeeheCe ØeeLe&vee keâjlees. Iejele Yeeb[Ceb nesle veenerle ÙeeÛeb ßesÙe DeeF&-yeeyee legceÛebÛe Deens.
 – DeeF&-Je[erue Ùee MeyoeÛee DeLe& pemee Deens lemesÛe Deenele legcner. DeYÙeeme kesâuee veener lej legcner DeeceÛÙeeJej Deesj[lee, heCe les meejs DeeceÛÙee YeuÙeemee"erÛe Demeles vee! DeeF&, let DeeceÛeer efkeâleer keâeUpeer Ieslesme. Deecneuee yeesueeÙeuee, ÛeeueeÙeuee letÛe efMekeâJeuebme. DeeceÛÙeeJej Ûeebieues mebmkeâej keâjlesme. DeepeejheCeele leUneleeJejerue Heâes[eØeceeCes Deecneuee pehelesme.
 – DeeF&, let IejeÛeer keâCe&Oeej Deensme. meJeeËvee let ØesceeÛÙee jsMeceer OeeiÙeebveer Skeâ$e pees[ueb Deensme. mJeeJeuebyeve, veeršvesškesâheCee, mJeÛÚlee, DeeojeefleLÙe ns legPes keâener Keeme iegCe Deensle. Iejeleerue Deepeer-Deepeesyeebvee DeeefCe MespeeNÙeebveener let Kethe DeeJe[lesme. Deeheueer DeeefLe&keâ heefjefmLeleer leMeer Keeme veener lejerner meJeeËvee ceole keâjCÙeemee"er let heg{s Demelesme.
 vekeâejelcekeâ (Negative) efJeÛeej
 – cegueebÛÙee ceveeceOÙes DeeheuÙee DeeF&-Jeef[ueebefJe<eÙeer DeeefCe DeeheuÙee keâewšgbefyekeâ JeeleeJejCeeefJe<eÙeer efkeâleerlejer vekeâejelcekeâ efJeÛeejner Demeleele. JejJej heenlee meeOes JeešCeejs ns vekeâejelcekeâ efJeÛeej heg{s cegueebÛÙee JÙeefkeäleceòJeeJej iebYeerj DeeIeele keâjCeejs "jleele.
 – øeâe@F&[ÛÙee Skeâe efmeæebleevegmeej meJe& Øeew{ JÙekeäleeRÛÙee ceveesJewefMe°ŸeebÛes cetU lÙeebvee mJele:uee yeeueheCeele DeeuesuÙee DevegYeJeebJej DeeOeeefjle Demeles. ceevemeesheÛeejlep%eebÛÙee lej Demeb ue#eele Deeueb Deens keâer, ueneveheCeerÛes ÛegkeâerÛes Âef°keâesve DeeefCe DeÙeesiÙe JeeieCetkeâ ner ceeveefmekeâ jesieeÛeer cetU keâejCes Demeleele. yeNÙeeÛe efJeÅeeLÙeeËveer DeeheuÙee ceveeleerue vekeâejelcekeâ efJeÛeejebvee he$e¤heeves Jeeš keâ¤ve efoueer Deens. MeyoebÛÙee heueerkeâ[Ûes Demes keâener vekeâejelcekeâ efJeÛeej DeeheCe ÙesLes heent Ùee :-
 – DeeF&, legpee mJeYeeJeÛe JesieUe Deens. Iejele keâece kesâueb veener, lej let ceuee pesJeeÙeuee osle veenerme DeeefCe Jej ceejmegæe oslesme. keâOeer Øesce keâjMeerue keâe ceePÙeeJej?
 – yeeyee, keâener keâeceemee"er hewmes ceeefieleues lej legcner ceePÙeeJej efJeÕeeme "sJele veenerle. ceer Keesšb yeesuetve legceÛÙeekeâ[tve hewmes GkeâUlees DemebÛe Jeešleb legcneuee. ceuee KeÛee&mee"er efouesues hewmes KetheÛe Dehegjs Demeleele, ns ceer meebiet lejer kegâCeeuee?
 – yeeyee, ceuee Jeešles keâer legcner efveoeve Dee"Je[Ÿeeletve Skeâoelejer ceePÙeeyejesyej efveJeebleheCes yeesueeJeb. keâeceeÛÙee JÙeeheele legcneuee JesU efceUle veener, ns ceuee "eTkeâ Deens. heCe yeeyee, legcner efce$eebyejesyej SJe{b yeesuelee ceie ceePÙeeyejesyej keâe veener?
 – DeeF&, let ÚesšŸee YeeJeebJej Kethe Øesce keâjlesme. lÙeeÛes uee[ keâjlesme DeeefCe lÙeeuee peemle KeeT oslesme. leguee ceer DeeJe[le veener keâe ie? ceer megæe legPeerÛe cegueieer Deens vee?
 – DeeF&, HeâeJeuÙee JesUele let MespeeNÙeebkeâ[s peeTve Kethe JesU iehheeiees°er keâjlesme. lÙeeSsJepeer let Iejele jene vee! let peJeU Demeueer keâer yejb Jeešleb.
 – legcner Deecneuee DeYÙeeme keâjeÙeuee yemeJelee DeeefCe mJele: cee$e šer.Jner. yeIele yemelee. šer.Jner.ÛÙee DeeJeepeele DeeceÛeb ue#e keâmeb ueeieCeej? legcneuee ns keâUle keâmeb veener?
 – ceuee keâOeer keâOeer Demeb Jeešleb keâer DeeheCe meJeeËveer Skeâ$e efHeâjeÙeuee peeJeb, Skeâ$e pesJeeÙeuee yemeeJeb. legcner oesIeb keâeceeuee peelee. legceÛÙeehewkeâer efveoeve Skeâ peCe lejer Iejer DeeceÛÙeepeJeU DemeeJeb Demebner Jeešleb.
 – legcner ceuee Depetve ueneve mecepelee keâe? ceuee meeÙekeâueJe¤ve MeeUsle peeT osle veenerle. efce$eebyejesyej MeeuesÙe menueeruee peeT osle veenerle. pe®jerhes#ee legcner ceePeer peemleÛe keâeUpeer Ieslee. ceuee Flej cegueebØeceeCes Jeeiet Åee vee!
 – legcneuee Jeešleb keâer ceer efoJemeYej Heâkeäle DeYÙeemeÛe keâjeJee. heCe meejKee DeYÙeeme keâ¤ve kebâšeUe Ùeslees ceuee. efoJemeeletve Lees[e JesU lejer ceuee šer.Jner. yeIet Åee. Lees[b KesUt Åee.
 – ceePeb keâener Ûegkeâueb lej legcner ceuee yeesuee heCe "jeJeerkeâ ceÙee&osheÙeËle Je efJeÛeejhetJe&keâ yeesuee. ceePes efJeÛeej mecepetve IÙee. ogmejb cnCepes ceePeer leguevee ogmeNÙee cegueebyejesyej ke⤠vekeâe.
 – yeeyee, Dee@efHeâmeceOeueer Yeeb[Ceb Je JeeoefJeJeeo Iejer DeeCet vekeâe. lÙeecegUs Iejeleueb JeeleeJejCe efyeIe[leb.
 – yeeyee, legcner ceÅeheeve keâjlee lÙeeÛee Deecneuee Kethe $eeme neslees. ceÅeheeve kesâuÙeeJej legcner Deej[eDeesj[ Je DeeoUDeeheš keâjlee. lÙeecegUs ceePeb DeYÙeemeekeâ[s ue#e ueeiele veener. MespeejÛes ueeskeâ iebcele yeIeleele Je nmeleele lÙeeÛee leeF&uee Kethe $eeme neslees.
 – cecceer, ceuee keâhe[s Iesleevee let vesnceer legPÙee DeeJe[erÛes keâhe[s DeeCelesme. yeensj peeleevee megæe let meebieMeerue lesÛe keâhe[s ceuee IeeueeJes ueeieleele. ceePÙee DeeJe[erefveJe[erÛee lejer keâOeer efJeÛeej keâjMeerue keâer veener?
 – DeeF&, ceePee DeYÙeeme PeeuÙeeJej let ceuee yeensj peeT osle veenerme. cewef$eCeeRyejesyej yeesuet osle veenerme. lÙeecegUs cewef$eCeer ceuee ieefJe&‰ mecepeleele.
 – DeeF&-yeeyee, legcner oesIeb Iejele melele ueneve-ueneve keâejCeebJe¤ve Yeeb[le Demelee. legceÛÙee Ùee Yeeb[CeeÛee ceePÙeeJej efJehejerle heefjCeece neslees. DeYÙeemeekeâ[s ue#e ueeiele veener. ceveele vekeâes les efJeÛeej Ùesleele.
 cegueebvee keâeÙe nJeb?
 DeepeÛÙee OeeJeheUerÛÙee DeeefCe JÙemle peerJeveele cegueebyejesyej megmebJeeo meeOeCeb, lÙeebÛÙee ceeveefmekeâlesÛee efJeÛeej keâjCeb heeuekeâebvee DeeefCe efMe#ekeâebveener DeMekeäÙeØeeÙe nesle Deens. mebieCekeâ Je ceesyeeF&ueves cegueebÛÙee ceveeÛee leeyee Iesleuee Deens. kegâCeeÛeblejer kegâ"slejer DeeefCe keâener Lees[b-Heâej Ûegkeâleb, ns cee$e Kejb. cegueebÛee JÙeefkeäleceòJe efJekeâeme DeeefCe meJeeËieerCe Øeieleer JneJeer DeMeer Iejer heeuekeâebÛeer DeeefCe MeeUsle efMe#ekeâebÛeer ØeeceeefCekeâ FÛÚe Demeles. ceie ceeie& MeesOeeÙeuee nJee vee! Ùeemee"er efJeÅeeLÙeeËveer Jej JÙekeäle kesâuesuÙee efJeÛeejebceOetve keâener neleer ueeieleb keâe ÙeeÛeer ÛeeÛeheCeer keâjCeb iejpesÛeb Jeešleb.
 meeleJeer les oneJeer Ùee JeÙeesiešeleerue cegueebÛÙee Meejerefjkeâ Je ceeveefmekeâ efmLelÙeblejeÛÙee keâeUele lÙeebvee heeuekeâebkeâ[tve Je Deepeer-Deeepeesyeebkeâ[tve nJeb Demeleb Øesce, menevegYetleer, efJeÕeeme, peJeUerkeâ, ceeveefmekeâ DeeOeej DeeefCe mecepetve IesCÙeeÛeer Je=òeer. ns meejb lÙeebvee heeuekeâebkeâ[tve Iejer efceUleb keâe?
 neleeÛeer heeÛe yeesšb peMeer meejKeer vemeleele lemesÛe Jeiee&leerue meJe& efJeÅeeLeea meejKes keâmes DemeCeej? efYeVe IejebceOeuÙee JesieJesieàÙee JeeleeJejCeeceOÙes Je mebmkeâejeceOÙes Jee{le DemeCeeNÙee cegueebÛeer ceeveefmekeâlee mecepetve IesTve DeOÙeeheve keâjCeb ns efMe#ekeâebheg{erue Skeâ DeeJneve Demeleb.
 cegueebJej mebmkeâej keâjCeb DeeefCe lÙeebÛes JÙeefkeäleceòJe Ie[JeCeb ÙeeceOÙes heeuekeâebÛeer, Deepeer-DeepeesyeebÛeer Yetefcekeâener MebYej efMe#ekeâebhes#ee DeefOekeâ ceesueeÛeer Demeles. meJe&Ûe heeuekeâ Deeheueer ner Yetefcekeâe peeCeerJehetJe&keâ heej hee[leele keâe, ÙeeJej efJeÛeej JneÙeuee nJee. lÙeemee"er cegueebÛÙee Deble:keâjCeeÛee "eJe IesCeb ns DeeuebÛe.
 keâàÙeebvee Hegâuet Åee. megboj Hegâueb nesCÙeeÛeb YeeiÙe lÙeebvee ueeYet Åee.