neefo&keâ MegYesÛÚe – नोव्हेंबर २०२१


 ßeer. mš@vueer Je meew. nscee [eyejs, ‘me@yeer efJnuee’, ceeJeb[e (ceeUer DeeUer), efvece&U
 ßeer. [e@ceefCekeâ Je meew. [speer Heâjespe, ÛegUCes
 ßeer. mesJnue&me Je meew. jesMeue Deeuces[e, ieeme (keâeboeskeâ – 2)
 ßeer. je@keâ Je meew. ceeiee&jsš IeesvmeeueJeerme, ieesefKeJejs
 ßeer. uee@jsvme Je meew. Fpeeyesue keâesÙeuees, yejecehetj
 meew. SefuePee pee@veer Heâjsje, megleejYeeš, meeueesueer
 meer. S. pesje@u[ pee@veer Heâjsje, megleejYeeš, meeueesueer
 ßeer. Deeuyeš& yeÇePe hejsje, ¤veheeU ›eâe@me, efMejueÙe
 ßeerceleer Fmlesueerve veePejsLe Heâesvmeskeâe, ieeÙeleueeJe, cemexme
 Deeefke&âšskeäš efkeäueDee@vee meer. HeâveeËef[me
 [e@. cesefuevee efhešj Deeuces[e, ceeefCekeâhetj
 meew. cÙegjue ce@LÙet ef[kegâvne, Mesvees[er Jee[er, heeueer
 ßeer. efJeuÙece Je meew. keâe@uesš efmeJexue, efoIee, efmeceYeešJee[er
 ßeer. ce@LÙet efkeâjcesue ›eâe@mšes, ceeefjÙeeveiej, YegF&ieeJe
 ßeer. Jn@uesefjÙeve peesmesHeâ ef[kegâvne, Mesvees[er Jee[er, heeueer
 meew. efmcelee jsvee@u[ [eÙeme, ‘efmcele’, yebieueer veekeâe, meeb[esj
 ßeer. øeâeefvmeme yeeJeleerme HeâveeËef[me, ve@Leuesve, ceoxme, Heâvee&o DeeUer
 
 ØesceU mcejCeeLe&
 ef¡emleJeemeer pee@pe& Debleesveer Jesumees, KejYeeš, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer ¤yeer Sefceueerve hejsje, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer De@[. Hesâefuekeäme peesmesHeâ iesj, cegUieeJe
 ef¡emleJeemeer GoÙe Hesâefuekeäme iesje, cegUieeJe
 ef¡emleJeemeer peevecesjer (yesyeer) De@v[^Ÿet Deeuces[e, ceeefCekeâhetj leueeJe
 ef¡emleJeemeer De@vLeveer ke@âefpešve Deeuces[e, ceeefCekeâhetj leueeJe
 ef¡emleJeemeer efmeefmeefueÙee heemkeâesue ef[kegâvne, veeboeCe, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer [e@veu[ uesJesš ef[meespee, ce[er Jee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer [sCeerme ceeÙekeâue ef[efmeuJee, iePeYeeš, DeeieeMeer
 ef¡emleJeemeer efieuyeš& Lee@ceme ef[ketâvee, Ùesjes[erJeDee[er, cemexme
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme Deeueskeäme HeâveeËef[me, Heâvee&leDeeUer, ceoxme
 ef¡emleJeemeer Deefveue YeeueÛebõ Iejle, nesUer mše@he, Devee&Ue
 ef¡emleJeemeer pÙegueerÙeme øeâeefvmeme ceÛÙee[es, peerJeveJee[er, cemexme
 ef¡emleJeemeer keâesmet SueeÙeme efcevespeerme, ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer SueeÙeme Debleesve efcevespeerme, ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer ce@keämeer øeâeefvmeme IeesvmeeueJeerme, HeâCemeYeeš, heehe[er
 ef¡emleJeemeer PesefJeÙej ceeMe&ue keâjJeeuees, heešueejJee[er, meeueesueer
 ef¡emleJeemeer efhešj Fveeme Heâjsue, ueebyeJee[er, efkeâjJeueer, heeueer
 ef¡emleJeemeer ke@âLejerve efhešj Heâjsue, ueebyeJee[er, efkeâjJeueer, heeueer
 ef¡emleJeemeer [eÙeiees IeesvmeeueJeerme, efšJeUerJee[er jcesoer
 ef¡emleJeemeer cemexueerve IeesvmeeueJeerme, efšJeUerJee[er jcesoer
 ef¡emleJeemeer jespeer IeesvmeeueJeerme, efšJeUerJee[er jcesoer
 ef¡emleJeemeer efMeuhee vesmšj keâjJeeuees, lee[ueF&
 ef¡emleJeemeer ceeÙekeâue Deeueskeäme ueesheerme, efmeòejYeeš, veeveYeeš
 ef¡emleJeemeer keäuesje ceeÙekeâue ueesheerme, efmeòejYeeš, veeveYeeš
 ef¡emleJeemeer ceJeerve ceeÙekeâue IeesvmeeueJeerme, jesceJee[er, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer [eÙeiees [e@ceefCekeâ ef[keâes°e, šekeâer MespeesU, ÛegUCes
 ef¡emleJeemeer efJeuÙece (efJeumeve) peesmesHeâ ef[efmeuJee, efYecešJee[er, cemexme
 ef¡emleJeemeer FivesefMeÙeme (Fveeme) heemkeâeue keâjJeeuees, meeueYeešJee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer peesmesHeâ (yeb[Ÿee) Deeueskeäme hejsje, keâeboeskeâ – 1, ieeme
 ef¡emleJeemeer pee@ve peesmesHeâ ceÛÙee[es, ceMeeo DeeUer, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer Mesu[e@ve efjÛe[& Dev[^eef[me, kebâlees[erJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer yeÇeF&me ØepeÙe efcevespeerme, cesjYeeš, DeeieeMeer
 ef¡emleJeemeer ke@âefpešve øeâeefvmeme hejsje, keâebpegjceeie& (hetJe&)
 ef¡emleJeemeer ®yeervee efJeJeve ef[cesuees, ‘ef[JeeF&ve ueeF&š’, ›eâe@me iee[&ve, YeeFËoj (he.)
 ef¡emleJeemeer mesyesmšerve Debleesve efjyesuees, ‘mesyesmšerve efJnuee’, ÛeewkeâeUs, ieescmeDeeUer
 ef¡emleJeemeer efJnkeäšj ceveJesue [eÙeme, Deuceesoj Jee[er (KeesheJee[er), jcesoer
 ef¡emleJeemeer efJnkeäšj ceveJesue [eÙeme, Deuceesoj Jee[er (KeesheJee[er), jcesoer
 ef¡emleJeemeer Debleesveer meeÙeceve ef[efmeuJee, efMeue&ÙeJee[er
 ef¡emleJeemeer cesjer Debleesveer ef[efmeuJee, efMeue&ÙeJee[er
 ef¡emleJeemeer cesjer øeâeefvmeme efjyesuees, KeesheJee[er, jcesoer
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme (jeHeâeÙeue) [eÙeiees efjyesuees, KeesheJee[er, jcesoer
 ef¡emleJeemeer meboerhe Deeuveve ef[meespee, DeesUbyeJee[er, heehe[er
 ef¡emlJeemeer peesefJelee heemkeâeue IeesvmeeueefJeme, Meslees[erJee[er, heehe[er
 ef¡emleJeemeer efmePej efHeâueerhe [eÙeme, Jee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer ce@LÙet efmeuJesmšj Deeuces[e, veeveYeeš
 ef¡emleJeemeer F&peceeue ce@LÙet Deeuces[e, veeveYeeš
 ef¡emleJeemeer Deeefuekeâ Deeuyeš& efuemyees, efkebâleeue Jee[er, heehe[er
 ef¡emleJeemeer peevecesjer øeâeefvmeme DeLeeF&le, keâewueejJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer pee@vmeve øeâeefvmeme DeLeeF&le, keâewueejJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer pevet heemkt mepeve, JemeF& keâesUerJee[e, JeeÙeeyeboj
 ef¡emleJeemeer efHeâueesefcevee mebpÙeeJe mepeve, JemeF& keâesUerJee[e, JeeÙeeyeboj
 ef¡emleJeemeer ce@ieer (ce@iouesvee) De@iemšerve ef[cesuees, meeiejMesle jes[ (ce@ieer efJnuee), heehe[er
 ef¡emleJeemeer Lee@ceme Debleesve ef[meespee, keâje[erJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer yueebÛeer efJeuÙece ef[kegâvne, osueceJee[er, nesUer, jcesoer
 ef¡emleJeemeer eflejspee Leece@me ef[meespee, keâje[erJee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer Mesu[e@ve efjÛe[& Deb[^e[erme, kebâlees[er Jee[er, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer Hesâuegefcevee keâeueg&me keâjJeeuees, cees"sYeeš, cegUieeJe
 ef¡emleJeemeer [sefveme De@vLeesveer ef[meespee, ueesCeerr Jee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer jspeervee jeÙeceve keâeUtheešsue, Gòeve, Yeeslees[eryeboj
 ef¡emleJeemeer jeÙeceve ceveJesue keâeUtheešsue, Gòeve, Yeeslees[eryeboj
 ef¡emleJeemeer meeÙeceve efHeâueerhe ef[efyeÇšes, ‘mšefueËie’, pesuee[er, Ješej
 ef¡emleJeemeer pee@vecesjer øeâeefvmeme JeePe, vÙet ÛeeHesâJee[er, heehe[er
 ef¡emleJeemeer heg<hee Jee@ušj IeesvmeeueJeerme, pegves yeNnecehetj, ÛeÛe& jes[
 ef¡emleJeemeer Øesefmeuee je@yeš& ieescme, cesjerefJnuee, ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer [e@veyeemkeâes ceeÙekeâue keâesueemees, mlesuee, yejecehetj
  ef¡emleJeemeer jsvee@u[ ceeÙekeâue efmekeäJesje, ueneve efiejerpe
  ef¡emleJeemeer ÙesJepeerve ceeÙekeâue efmekeäJesje, ueneve efiejerpe
 ef¡emleJeemeer efnuejer Deeueskeäme IeesvmeeueJeerme, "eketâjYeeš, meeiejMesle, heehe[er
 ef¡emleJeemeer he@š^erkeâ De@v[^Ÿet ef[efmeuJee, efMejueÙe
 ef¡emleJeemeer MeeJeje@keâ yespeceer [eyejs, YegF&ieeJe, peesmees[er
 ef¡emlJeemeer efHeâueMeeryeeF& MeeJeje@keâ [eyejs, YegF&ieeJe, peesmees[er
 ef¡emleJeemeer yuesme Lee@ceme IeesvmeeueefJeme, njoUsJee[er, jcesoer
 ef¡emleJeemeer Fmlesueerve peespesHeâ hejsje, KeepeveYeeš, heehe[er
 ef¡emleJeemeer Deiemšerve ef[cesuees, ceeUgbieerJee[er, cegUieeJe
 ef¡emleJeemeer Ûesumer efmejerue efjyesuees, Oeceeceer, heehe[er
 ef¡emleJeemeer [e@. nsueve efveUkebâ" peeOeJe, ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer [e@veu[ uesJesš ef[meespee, ce[er, meeb[esj, yebieueer veekeâe
 ef¡emleJeemeer JepeeaefveÙee jeHeâeÙeue ef[ketâvee, GbyejMesleJee[er, jcesoer
 ef¡emleJeemeer cesjer [e@ceefCekeâ IeesvmeeueefJeme, ieeÙeJee[er, nesUer, jcesoer
 ef¡emleJeemeer [e@ceefCekeâ Fveeme IeesvmeeueefJeme, ieeÙeJee[er, nesUer, jcesoer
 ef¡emleJeemeer ueervee Ûeeume& legmkeâevees, jeCesYeeš, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer yespeceer (DeCCee) efcebiet ueeshe, peehekesâDeeUer, yeesUeRpe
 ef¡emleJeemeer Hegâueesefcevee De@vLeveer HeâveeËef[me, ceeefCekeâhetj, veJehee[e
 ef¡emleJeemeer uee@jsvme Fveeme ceeefš&ve, meeoes[eJee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer SuHeâerve Deeueskeäme IeesvmeeueefJeme, vÙet jeCesYeeš, SJeve neTme, jepees[er jes[, veboeKeeue
 ef¡emleJeemeer peesmesHeâ ceeÙekeâue Heâesvmeskeâe, Heâ[yeeJe, ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer cemexue peesmesHeâ Heâesvmeskeâe, Heâ[yeeJe Ûeewkeâ, ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer pemeerve osieerve [eyejs, osJeUYeeš, meeueesueer
 ef¡emleJeemeer pee@vee pemeerve [eyejs, osJeUYeeš, meeueesueer
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme Fveeme ef[meespee, veeveeßece, ÛegUCee
 ef¡emleJeemeer Lee@ceme Debleesve efceefmkeâše, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer HeâjMeeryeeF& øeâeefvmeme legmkeâevees, meebyees[er DeeieeMeer
 ef¡emleJeemeer jesPee meeÙeceve legmkeâevees, IeesmeeUer, veboeKeeue
 ef¡emlJeemeer ceveJesue De@vLeveer efjyesuees, KeesheJee[er, jcesoer
 ef¡emleJeemeer [e@ceefCekeâ pee@ve hejsje, hes[erJee[er, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer F&peeyesue [e@ceefCekeâ hejsje, hes[erJee[er, ceefme&me
 ef¡emleJeemeer ogcee cevet efome, Deesueeboe, YegF&ieeJe
 ef¡emleJeemeer cejeryeeF& ogcee efome, Deesueeboe, YegF&ieeJe
 ef¡emleJeemeer pee@efpe&Ùeeve heer. Deb[^eef[me, cegUieeJe
 ef¡emleJeemeer efJevmeWš Pegpet keâesueemees, uesJe[er, meeueesueer, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer cesjer De@vLeveer leJeejerme, Je[Jeueer, heeueer
 ef¡emleJeemeer pÙegueer (De@veer) øeâeefvmeme keâesueemees, yemejes[erJee[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer he@efš^keâ Fveeme keâesueemees, yemejes[er, efiejerpe
 ef¡emleJeemeer ue@vmeer keâeueesmees
 ef¡emleJeemeer Fveeme keâesueemees
 ef¡emleJeemeer cesjer efvekeâueme hejsje
 ef¡emleJeemeer pee@ve meeuJeeoesj ef[DeeefyeÇDees, peehekesâ, yeesUeRpe
 ef¡emleJeemeer uegpeeve pee@ve ef[DeeefyeÇDees, peehekesâ, yeesUeRpe
 ef¡emleJeemeer ke@âLejerve (keâleeryeeF&) peesmesHeâ je@[^erkeäme, ieeme, cees"er mejiees[er
 ef¡emleJeemeer ceeiee&jsš øeâeefvmeme keâeueexme, keâeskeâjceJee[er, efoIee
 ef¡emleJeemeer efmeefmeue osieerve JeePe, keâevees[erJee[er, heehe[er
 ef¡emleJeemeer meebleeve heemkeâesue keâesÙeueess, [esUYeeš, Deebyee[erJee[er
 ef¡emleJeemeer Fmheejele Debleesveer HeâveeË[erme, ceeUerDeeUer, efvece&U
 ef¡emleJeemeer jsceb[ ieescme, OeghheueJee[er, meeueesueer, meeb[esj
 ef¡emleJeemeer ceeMexue [e@ceefCekeâ ceÛÙee[es, meelees[er,efiejerpe
 ef¡emleJeemeer pee@ve Devleesve keâesueemees, ceeefCekeâhetj
 ef¡emleJeemeer øeâeefvmeme efcebiesue efcevespeerme, ceeefCekeâhetj, veewhee[e
 ef¡emleJeemeer Debleesveer [e@ceefCekeâ ef[cesuees
 ef¡emleJeemeer ogceer Debleesveer ef[cesuees