DeeheCe ‘ef¡emleer ßeæe – Mebkeâe meceeOeeve’ – नोव्हेंबर २०२१


 
 heefJe$e ceefjÙee KejesKej Deepevce kegâceeefjkeâe nesleer keâe? ÛeÛe&Ûeer ¢ee yeeyeleerle DeefOeke=âle efMekeâJeCe keâeÙe Deens?
 : yeeÙeyeue DeeheCeeme meebieles keâer heefJe$e ceefjÙesÛee DeeefCe ÙeesmesHeâÛee Jee*defve§eÙe Peeuee neslee efkebâJee ceefjÙee ÙeesmesHeâuee Jeeioòe nesleer (ceòeÙe 1:18; uetkeâ 1:27). Jee*defve§eÙe efkebâJee Jeeioòe nesCes ¢eeuee DeepeÛÙee ÙegieeceOÙes DeeheCe meeKejheg[e efkebâJee veeles (engagement) Peeues Deens Demes cnCelees. hejbleg ØeeÛeerve keâeUÛÙee FŒeeSueceOÙes (engagement) veeJeeÛeer keâuhevee veJnleer, lej Ùengoer Oecee&ceOÙes efJeJeeneÛes efJeMes<ekeâ¤ve oesve Yeeie Demele. heefnuee Yeeie : pÙeeuee FyeÇer Yee<esceOÙes ‘efkeâotefMeve’ (kiddushin) DeeefCe «eerkeâ Yee<esceOÙes ‘ScevesmelesDeesceeÙe’ (emnesteumai) Demes mebyeesOeCÙeele Deeues Deens DeeefCe ¢ee oesvner MeyoebÛee ceje"er DeLe& Deens ‘‘Jee*defve§eÙe efkebâJee Jeeioòe nesCes’’ (Fb«epeerceOÙes lÙeeÛes Yee<eeblej betrothal efkebâJee espoused Demes keâjCÙeele Deeues Deens). efkeâotefMeve ¢ee efJeOeerceOÙes œeer keâeÙeosMeerjjerlÙee lÙee heg®<eeÛeer helveer nesle Demes DeeefCe ns yebOeve Heâkeäle ce=lÙet efkebâJee metšhe$eevesÛe mebhele Demes. MegYeJele&ceevekeâej pesJne DeeheCeeme meebieleele keâer ceefjÙee ÙeesmesHeâuee Jeeioòe nesleer, cnCepes ÙeesmesHeâ DeeefCe ceefjÙee ¢eebÛÙeeceOÙes efJeJeeneÛÙee heefnuÙee YeeieeÛeer Øeef›eâÙee hetCe& Peeueer nesleer, cnCepes ceefjÙee ÙeesmesHeâÛeer helveer Peeueer nesleer. Ùengoer Oece&keâeÙeÅeevegmeej efJeJeeneÛee ogmeje Yeeie pÙeeuee FyeÇer Yee<esceOÙes ‘efvemetF&ve’ (nisuin -‘Skeâ$e jenCes’, cnCepes hetCe& efJeJeen) cnCeleele. cnCepes efkeâotefMeve veblej heleer-helveer Skeâ$e jenle vemele, lej efvemetF&veÛeer Øeef›eâÙee hetCe& PeeuÙeeveblejÛe heleer-helveer Skeâ$e jenle Demele. efkeâotefMeve DeeefCe efvemetF&veceOÙes meeOeejCe Skeâ Je<ee&Ûee DeJeOeer Demes DeeefCe lÙee keâeUele cegueerÛÙee yeeheeves efJeJeenyeæ PeeuesuÙee cegueeheg{s ceeb[uesueer FÛÚe (jenCÙeeÛeer ÙeesiÙe JÙeJemLee keâjCes, kegâšgbyeemee"er "jeJeerkeâ jkeäkeâce peceJeCes, FlÙeeoer) hetCe& kesâuÙeeveblejÛe lees lÙeeÛÙee cegueeruee Deeheueer helveer cnCetve Iejer IesTve peele Demes. FLes Skeâ iees° mecepeeJeer keâer efkeâotefMeve DeeefCe efvemetF&ve ¢ee oesve efJeJeeneÛÙee YeeieebojcÙeeve heefJe$e ceefjÙeskeâ[s ie@efyeÇSue ceneotle osJeeÛee mebosMe IesTve Ùeslees, cnCepes efJeJeeneÛee ogmeje Yeeie hetCe& nesCÙeeDeieesojÛe heefJe$e ceefjÙee heefJe$e DeelcÙeeÛÙee Ùeesieeves ieYe&Jeleer nesles. ns Jele&ceeve pesJne ÙeesmesHeâuee keâUles lesJne lees ceefjÙesÛeer yesDeyeÇt (ueeskeâebkeâ[tve oie[ceej keâ¤ve "ej ceejCes, heene DevegJeeo 22:13-30) ve keâjlee efleuee ieghleheCes metšhe$e («eerkeâ, apolusai – divorce) osCÙeeÛee efJeÛeej keâjle neslee (ceòeÙe 1:19). ceefjÙee DeeOeerÛe efJeJeeneÛÙee heefnuÙee YeeieecegUs ÙeesmesHeâÛeer helveer nesleer. Heâkeäle lÙeebÛÙee efJeJeeneÛÙee ogmeNÙee YeeieeÛeer hetle&lee Peeueer veJnleer. pej lÙeebÛÙeele Heâkeäle engagement Peeues Demeles lej lÙeeves efleuee metšhe$e osCÙeeÛee efJeÛeej keâe kesâuee Demelee?
 ceefjÙesuee metšhe$e osCÙeeÛes efJeÛeej ÙeesmesHeâÛÙee ceveele IeesUle Demelee osJeotle lÙeeuee mJehveele oMe&ve osTve meebielees, ‘‘ÙeesmesHeâ, oeefJeoÛÙee heg$ee let ceefjÙesÛee Deeheueer helveer cnCetve mJeerkeâej keâjCÙeeme Deveceeve ke⤠vekeâesme, keâejCe efleÛÙee heesšer pees ieYe& Deens lees heefJe$e DeelcÙeeheemetve Deens… ¢ee meebieCÙeeJe¤ve ÙeesmesHeâves DeeheuÙee helveerÛee mJeerkeâej kesâuee (ceòeÙe 1:20-24). cnCepes KeNÙee DeLee&ves FLes Ùengoer Oecee&leerue efJeJeeneÛeer ogmejer Øeef›eâÙee hetCe& Peeueer DeeefCe ceefjÙee Je ÙeesmesHeâ Skeâ$e jent ueeieues.
 pejer ÙeesmesHeâ DeeefCe ceefjÙee heleer-helveer Demeues lejer ef¡emlemeYee DeeheCeeme Kee$eerhetJe&keâ meebieles keâer heefJe$e ceefjÙee Deepevce kegâceeefjkeâe Deens, cnCepes ÙeesmesHeâ DeeefCe ceefjÙee ¢eebÛÙeeceOÙes keâOeerner Meejerefjkeâ mebyebOe Deeuee veener. yeeÙeyeueceOetve DeeefCe ef¡emleer hejbhejsceOetve ner efMekeâJeCe DeOeesjsefKele keâjCÙeele Deeueer Deens. ØeLece ceòeÙeke=âle MegYeJele&ceevekeâej 1:23 ceOÙes meebielees, ‘‘heene, kegâceejer ieYe&Jeleer nesF&ue Je efleuee heg$e nesF&ue…’’ ceòeÙe FLes ÙeMeÙee mebos°ŸeeÛÙee «ebLeeceOÙes 7:14 ÙesLes kesâuesuÙee YeeefkeâleeÛee GuuesKe keâjlees. pesJne ÙeMeÙee ns Yeekeâerle keâjlees lesJne lees FyeÇer Yee<esleerue 'almah' (Deuecne cnCepes le®Ce œeer) ne Meyo Jeehejlees, heCe ceòeÙe lÙeeÛÙee MegYeJele&ceeveeceOÙes ns Yeekeâerle Jeehejleevee 'almah' SsJepeer ' parthenos' (ns heeLe&sveesme) ne «eerkeâ Meyo Jeehejlees, pÙeeÛes '' ¢ee definit article cegUs lebleesleble Yee<eeblej Deens ‘meowJe kegâceeefjkeâe.’ ceòeÙeves ÙeMeÙeeÛÙee ‘le®Ce Œeer’SsJepeer ‘kegâceejer’ ne Meyo keâe Jeehejuee? keâejCe Øesef<eleerÙe keâeUeheemetve ceefjÙee ‘kegâceejer’ Deens ne efJeÕeeme Øesef<eleebceOÙes DeeefCe Flej efMe<ÙeebceOÙes Â{ neslee. yeeÙeyeueceOeerue ne meboYe& ‘ceefjÙee meowJe kegâceeefjkeâe Deens’ (Perpetual Virgin) ¢ee ef¡emlemeYesÛÙee efMekeâJeCegkeâerÛee heeÙee Deens.
 ceefjÙee meowJe kegâceeefjkeâe Deens ¢eeÛee ogmeje meboYe& uegkeâke=âle MegYeJele&ceeveeceOÙes Dee{Ulees. pesJne ie@efyeÇSue ceneotleeves heefJe$e ceefjÙesuee meebefieleues keâer, ‘‘heene let iejesoj jenMeerue Je leguee heg$e nesF&ue. lÙeeÛes veeJe ‘ÙesMet’ Demes "sJe.’’ lesJne ceefjÙee osJeotleeuee cnCeeueer, ‘‘ns keâmes nesF&ue? keâejCe ceuee heg®<e "eTkeâ veener’’ (uetkeâ 1:31-34). Jejleer efveoMe&veeme DeeCetve efouÙeeØeceeCes ceefjÙee DeeOeerÛe ÙeesmesHeâÛeer helveer nesleer. leer efJeJeeefnle Deens ns efleuee "eTkeâ Demetvener leer osJeogleeuee meebieles ceuee heg®<e "eTkeâ veener cnCepes ceefjÙesves efveef§ele keâewceeÙee&Ûes ›ele Iesleues Demesue cnCepes keâesCelÙeener heg®<eeyejesyej ceePee mebyebOe ÙesCeej veener, lej ceie ns keâmes nesF&ue? ¢eeÛes Gòej osJeotle efleuee oslees, ‘heefJe$e Deelcee legPÙeeJej ÙesF&ue…’’ ¢ee keâejCeeves pÙeeÛee pevce nesF&ue, lÙeeuee heefJe$e, osJeeÛee heg$e Demes cnCeleerue’’ (uetkeâ 1:35). meenefpekeâÛe FLes ØeMve GYee jenlees keâer ceefjÙesves pej keâewceeÙee&Ûes ›ele Iesleues nesles lej efleves ueive keâe kesâues? keâewceeÙee&Ûes ›ele IesCes ner Ùengoer Oecee&leerue keâener ®{ hejbheje veJnleer lejer keâener ØeceeCeele Ùengoer Oecee&le lÙeeÛes DeefmlelJe nesles. ef¡emleer Feflenemeeleerue Skeâ meg®JeeleerÛee omleSsJepe ÙeekeâesyeÛes ØeesšesFJnvepesefueÙegce (Protoevangelium of James) DeeheCeeme meebielees keâer ceefjÙee ‘meceefhe&le kesâuesueer kegâceeefjkeâe’ (Consecrated Virgin) nesleer DeeefCe heefJe$e cebefojeÛÙee mesJesmee"er lesLes JeemleJÙeeme nesleer. heCe cegueeRÛÙee ceeefmekeâ heeUerÛÙee DeMegæerkeâjCeecegUs ceesMesÛÙee efveÙeceMeeŒeeØeceeCes lÙeeJesUer lÙeebvee cebefojele jenCes DeMekeäÙe DemeuÙeecegUs DeMee cegueeRvee cebefojeleHexâ Skeâ heg®<e mebj#eCeeLe& efouee peele Demes. ceesMesÛÙee efveÙeceMeeŒeeØeceeCes heg®<e pÙee œeeryejesyej ueive Peeues veener lÙee œeeryejesyej jent Mekeâle vemes, cnCetve mebj#eCeemee"er Demeuesuee heg®<e DeeefCe kegâceeefjkeâe ¢eebÛÙeeceOÙes ueive nesle Demes, heCe lÙeebÛÙeeceOÙes JewJeeefnkeâ mebyebOe vemele. DeeheCe ie=nerle Oe¤ Mekeâlees keâer ceefjÙee DeeefCe ÙeesmesHeâ ¢eebÛÙee yeeyeleerle osKeerue Demes Peeues Demesue, keâejCe mekeäle heg®<eØeOeeve Ùengoer meceepeeceOÙes heefJe$e ceefjÙee peer kegâceejer ceelee yeveCeej nesleer efleuee heg®<eeÛÙee mebj#eCeeÛeer DeeefCe Oece&keâeÙeÅeevegmeej heleerÛeer DeeJeMÙekeâlee nesleer pees efleÛÙee keâewceeÙe& ›eleeÛee Deeoj jeKeerue DeeefCe efleÛÙee heesšer pevceeuee ÙesCeeNÙee yeeUeuee yeeheeÛes mebj#eCeosKeerue osF&ue.
 ueive nesTve osKeerue heefJe$e ceefjÙee meowJe kegâceeefjkeâe jeefnueer ¢eeuee pegvÙee keâjejeleerue ieCevee 30:6-7 ¢ee meboYee&letve osKeerue DeeOeej efceUlees. FLes meebieCÙeele Deeues Deens keâer ueive PeeuesuÙee œeerÛÙee keâewceeÙe& ›eleeefJe<eÙeer pej efleÛÙee heleerves keâesCeleer njkeâle Iesleueer veener lej leer efleÛes keâewceeÙe& jeKet Mekeâles. heefJe$e ceefjÙeskeâ[s hejcesÕejeÛes Skeâ efJeefMe° efceMeve meesheefJeCÙeele Deeues nesles DeeefCe lÙee efceMevecegUs heefJe$e ceefjÙee hejcesÕejeÛeer DelÙeble uee[keâer keâvÙee yeveueer nesleer. hejcesÕejeÛÙee ceneve heg$eeuee pevce osCeejer ceefjÙee heefJe$e DeeefCe DelÙeble Keeme JÙekeäleer Deens ¢eeÛeer ÙeesmesHeâuee peeCeerJe nesleer efkebâJee osJeogleeÉejs lÙeeuee leMeer peeCeerJe keâ¤ve osCÙeele Deeueer nesleer. DeMee efve<keâuebkeâ heefJe$e ceefjÙesÛee heleer nesCÙeeÛes YeeiÙe ÙeesmesHeâuee ueeYeues, cnCetve lÙeeves hejcesÕejeÛÙee ØesceeKeelej heefJe$e ceefjÙesÛÙee keâewceeÙee&Ûee efveef§ele Deeoj kesâuee Demesue. meg®Jeeleerheemetve Deveskeâ mebleebveerosKeerue ef¡emlemeYesÛeer ‘heefJe$e ceefjÙee meowJe kegâceeefjkeâe Deens’ ner efMekeâJeCe GÛeuetve Oejueer Deens. meble De@LevesefmeÙeme, meble yesefPeue, meble DeByeÇespe, meble pesjesce, meble Deiemšerve DeeefCe ceeefš&ve uÙegLej Je efPJebieueer ¢eebveer megæe lemee efJeÕeeme JÙekeäle kesâuee Deens. F.me. 411 ceOÙes meble Deiemšerveves meebefieleues Deens keâer, ‘‘heefJe$e ceefjÙee ieYe&OeejCesDeieesoj, ieYe&Jeleer PeeuÙeeveblej, ef¡emleeuee pevce efouÙeeveblej kegâceeefjkeâe nesleer DeeefCe meoemeJe&keâeUemee"er kegâceeefjkeâe Deens.’’ yeeÙeyeueceOeerue meboYe& DeeefCe mebleebveer efouesuÙee efMekeâJeCegkeâerJe¤ve F.me. 553 meeueer keâe@vmešBefšveesheue ÙesLes YejuesuÙee Oece&heefj<eosceOÙes heefJe$e ceefjÙesuee "Aeiparthenos" (Perpetual Virgin -meowJe kegâceeefjkeâe) ¢ee veeJeeves mebyeesOeCÙeele Deeues Deens. veblej F.me. 749 ceOÙes ue@šjve Oece&heefj<eosceOÙes lÙeeJej efMekeäkeâeceesle&ye keâjCÙeele Deeues keâer, ‘‘heefJe$e ceefjÙesÛÙee keâewceeÙee&uee ieYe&OeejCesJesUer keâesCeleerner neveer heesnesÛeueer veener DeeefCe ef¡emleeÛÙee pevceeveblejosKeerue efleÛes keâewceeÙe& DeyeeefOele jeefnues. cnCepesÛe heefJe$e ceefjÙee ef¡emleeÛÙee pevceeDeieesoj, pevceeJesUer DeeefCe pevceeveblejosKeerue meowJe kegâceeefjkeâe Deens.’’ ogmeNÙee Jn@efškeâve Oece&heefj<eosÛeerosKeerue nerÛe efMekeâJeCe Deens (uetcesve pesveefmeÙegme 57). F.me. 1546 meeueer ceeefš&ve uÙegLej ¢eebveer efueefnues Deens keâer, ‘‘heefJe$e ceefjÙee ef¡emleeÛÙee ieYe&OeejCesDeieesoj ef¡emleeÛÙee pevceeveblej meowJe kegâceeefjkeâe Deens.’’ nsÛe cele F.me. 1528 meeueer efPbJeieueer ¢eebveer ceeb[ues nesles, ‘‘ceePÙee meJe& efueKeeCeeceOÙes ceefjÙee heefJe$e DeeefCe meowJe kegâceeefjkeâe Deens ns ceer "eceheCes meebielees.’’
 meble heeshe efmeefjefmeDeme (St. Pope Siricius, 344 – 399) meebieleele keâer, ‘‘hejcesÕej efhelÙeeves DeeheuÙee SkegâuelÙee Skeâ heg$eemee"erÛe heefJe$e ceefjÙesÛes Goj hetCe&heCes jeKetve "sJeues nesles.’’ heefJe$e ceefjÙee osJeheg$eeÛeer ceelee DemeuÙeeves meowJe efve<keâuebkeâ jeefnueer, kegâceeefjkeâe jeefnueer. ef¡emlemeYesves DeefOeke=âleefjlÙee ner efMekeâJeCe [e@iecee (Dogma cnCepes efJeÕeeme "sJeeÙeueeÛe heeefnpes) cnCetve ueeskeâebmeceesj ceeb[ueer Deens DeeefCe DeeheCe ef¡emleer YeeefJekeâ ¢ee veelÙeeves ¢ee efMekeâJeCegkeâerJej efJeÕeeme "sJeCes DeefveJeeÙe& Deens. meble Lee@ceme DekeäJeeÙeveme meebieleele, ‘‘heefJe$e ceefjÙesÛes keâewceeÙe& efmeæ keâjlee ÙesCeej veener, heCe ¢ee efMekeâJeCegkeâerÛee mJeerkeâej keâjeÙeuee DeeefCe efJeÕeeme "sJeeÙeuee peeiee Deens keâejCe ÙesMet ef¡emle ne osJeeÛee Skegâuelee Skeâ heg$e Deens, lÙeecegUs lees ceefjÙesÛeeosKeerue Skegâuelee Skeâ heg$e DemeeÙeuee heeefnpes. efpeÛÙee heefJe$e GojeceOÙes osJeeÛee Skegâuelee Skeâ heg$e ieYeea mebYeJeuee lÙee heefJe$e GojeceOÙes ceeveJeeheemetve hejle ieYe&OeejCee nesCes ¢ee lÙee heefJe$e GojeÛee Deheceeve "jsue.’’
 ef¡emlemeYesÛÙee ßeæsvegmeej heefJe$e ceefjÙee KejesKej ‘meowJe kegâceeefjkeâe’ (Perpetual Virgin) Deens, cnCetve ef¡emlemeYesÛÙee hejbhejsceOÙes Ùenspkesâue 44:2 ‘hejcesÕej cnCeeuee ns oej yebo "sJeeJes, GIe[t veÙes, Ùeebletve keâesCeer ØeJesMe ke⤠veÙes, keâejCe hejcesÕej FŒeeÙeueÛee osJe ¢eeves ¢ee oejeves ØeJesMe kesâuee Deens cnCetve ns oej yebo "sJeeJes’’ ne meboYe& DeeOÙeeeflcekeâ Âef°keâesveeletve heefJe$e ceefjÙesmee"er JeehejCÙeele Deeuee Deens. heefJe$e ceefjÙee ns oej Deens DeeefCe ØeYet ÙesMet ef¡emleeves Ske⚟eevesÛe lÙee oejeletve ØeJesMe kesâuee Deens. pÙee ceefjÙee ceelesÛÙee GojeceOÙes peieeÛee leejCeeje jeefnuee lÙee heefJe$e GojeÛee ogmeNÙee JÙekeäleermee"er keâmee keâeÙe Jeehej nesCeej? ÛeÛe&ÛÙee Heâeome&veer ¢eeÛee vesnceerÛe heefJe$e ceefjÙee DeeefCe ef¡emleeÛÙee ieYe&OeejCesmee"er šeÙehee@uee@efpekeâue meboYe& (Typological reference) cnCetve Jeehej kesâuee Deens.
 (metÛevee : DeeheCe ‘ef¡emleer ßeæe – Mebkeâe meceeOeeve’ ns me$e ‘megJeelee&’ JeeÛekeâebmee"er meg¤ kesâues Deens. ßeæsÛÙee %eeveeceOÙes Deeheueer Jee{ JneJeer neÛe ¢ee ceeieÛee nslet Deens. ßeæsyeeyele Deeheues keâener ØeMve Demeleerue lej les ke=âheÙee ‘megJeelee&’ keâeÙee&ueÙeeceOÙes DeeheuÙee veeJeeefveMeer hee"Jetve ÅeeJesle efkebâJee suvartavasai@gmail.com ¢ee F&-cesueJej hee"Jetve ÅeeJesle. meieàÙeeÛe ØeMveebÛeer Gòejs oslee ÙesCeej veenerle, heCe pes ÙeesiÙe ØeMve Demeleerue lÙeeJej ¢ee me$eeceOetve Yee<Ùe kesâues peeF&ue – mebheeokeâ)