Jee*dceÙe heefjÛeÙe – नोव्हेंबर २०२१


 meboerhe jeTle, JemeF&
 cees. : 9158948200
 
 keâle=&lJe ‘pevceYetceer-keâce&Yetceer’leerue
 je@keâ je@ef[^ipe Ùeebveer DeeheuÙee DeepeJejÛÙee peerJeveØeJeemeeÛes MeyoefÛe$e JeeÛekeâebheg{s ‘pevceYetceer – keâce&Yetceer’ ¢ee veeJeeves "sJeues Deens. 52 Je<eeËhetJeea je@keâ peieCÙeemee"er cnCepesÛe veeskeâjerefveefceòeeves hejosMeele iessues. lÙeebÛÙee cnCeCÙeevegmeej hejosMeele peeCeejs les heefnuesÛe Gòej JemeF&keâj Demeleerue. je@keâ ÙeebÛee pevce 15 ef[meWyej 1944, JemeF&leerue melheeUe ieeJeÛee. meWš peesmesHeâ neÙemketâue ÙesLes lÙeebÛes MeeuesÙe efMe#eCe hetCe& Peeues. MeeUsle lÙeebÛÙeeJej Deveskeâ efMe#ekeâebÛes mebmkeâej Peeues. je@keâ Oe[Oeekeâš nesles. keâyeñerleerue lÙeebÛÙee ›eâer[evewhegCÙeecegUs lÙeebvee ‘pechej je@keâ’ ner GheeOeer efceUeueer.
 Sme.Sme.meer.veblej lÙeebveer keâener Keepeieer kebâhevÙeebceOÙes keâece keâjerle ceefMeefvemš lemesÛe FbefpeefveDejeRie keâeceeleerue %eeve mebheeove kesâues, lÙee DevegYeJeeletve lÙeebvee cegbyeF&leerue ‘vesJnue [e@keâ’ ÙesLes ‘uesLe Dee@hejsšj’ cnCetve veeskeâjer efceUeueer. lees keâeU 1965 Ûee cnCepes Yeejle-heekeâ ÙegæeÛee neslee. vesJeue [e@keâ yebojele lesJne YeejleeÛeer DeefYeceeve Demeuesueer DeeÙe.Sve.Sme. efJe›eâeble lemesÛe Flej ØecegKe Ùegæ veewkeâe [e@keâÙee[&ceOÙes neslÙee. vesJeue [e@keâceOÙes megæe lÙeebvee heg<keâU leb$e%eeveer efce$e efceUeues pÙeebÛÙee DevegYeJeeÛee HeâeÙeoe je@keâvee Peeuee. Ûeej Je<eeËleÛe lÙeebÛÙee peerJeveele šefveËie hee@FËš Deeuee. vesJeue [e@keâceOeerue Jesleve lÙeekeâeUer legšhegbpes DemeuÙeecegUs lÙeebveer hejosMeele cnCepesÛe DeeKeeleele (ieuHeâ) peeCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee. les 1969 meeueer cemkeâleuee iesues. DeLee&leÛe yeesšerves. cemkeâle, lesLetve ceLeje, meueeueen Demee lÙeebÛÙee veeskeâjerÛee ØeJeeme nesle neslee. lesLes je@keâ ¢eebvee ‘Gmleeo je@keâer’ ¢ee veeJeeves mebyeesOeues peele Demes. les lÙeebveer heg{s Kejb keâ¤ve oeKeJeueb. lÙeebÛee ØeJeeme 1971 meeueeheÙeËle Deesceeve ¢ee osMeele heesnesÛeuee. lesLeerue Lejej lÙeebÛÙeeÛe Meyoeble DevegYeJeCÙeemeejKee Deens.
 ‘yesle Deued Heâueepe efceefuešjer keBâhe’ ¢ee ceLeje Je ®yeer MenjeÛÙee ceOÙeYeeieer DemeuesuÙee keBâheceOÙes Jee@jbš Dee@efHeâmej meeÙeceve ¢eebÛÙee neleeKeeueer lÙeebveer keâmetve keâece kesâues. keâener keâeUeves lÙeebÛeer yeoueer DeesceeveceOeerue efvePeJee ÙesLes Peeueer. lesLes lÙeebvee efyeÇefšMe DeefOekeâejer mš@vueer «eerJnpe ¢eebÛes yengceesue ceeie&oMe&ve efceUeues. ‘efvePeJee keBâhe’ Je ‘[sPeš& jsefpeceWš’ ¢ee keâeceeefJe<eÙeer lÙeebvee ceeefnleer efoueer iesueer. lesLes lÙeebvee ‘hesš^esefueÙece [sJnueheceWš Dee@Heâ Deesceeve’ ¢ee Deesceeve DeeceeaÛÙee DeKelÙeejerleerue mebJesoveMeerue efJeYeeieele keâece keâjCÙeeÛeer cenòJehetCe& mebOeer efceUeueer. lesLes peerJeehee[ cesnvele kesâuÙeeveblej je@keâ Ùeebvee mJeeYeeefJekeâle: keâeceeÛÙee ÛeebieuÙee DevegYeJeecegUs ‘ef[Hesâvme Dee@efHeâmej’ yeveCÙeeÛeer cenòJeekeâeb#ee efvecee&Ce Peeueer. leer Heâueõthe Peeueer. leer ‘ceWšsvevme [eÙejskeäšj keâerLe yegue’ ÙeebÛÙee efMeHeâejMeercegUs. lÙeebvee ef[Hesâvme Dee@efHeâmejÛes ØeceesMeve efceUeues. lÙeebÛÙee GuuesKeveerÙe keâeceecegUs lÙeebvee ‘efnpe ce@pesmš^er megueleeve keâeyetme yeerve meF&o heokeâ’, ‘Deesceeve Meebefleheokeâ’, ‘megueleeve keâeyetme Ùeebveer efouesues efJeMes<e heokeâ’, oesHeâejer yeb[KeesjebÛee efyecees[ kesâuÙeeveblej efceUeuesueb ‘efJnkeäšjer heokeâ’, ‘DeesceeveÛÙee je°^efoveeefveefceòeeves efceUeuesues efJeMes<e heokeâ’ DeMee Deveskeâ mevceeveeves lÙeebvee Yet<eefJeues iesues. 1994 meeueer ‘š^evmeHeâj Dee@Heâ jsefme[vme’ IesTve 22 Je<eeËveer les Yeejleele hejleues. meOÙee les melheeUe ÙesLes mJeleb$e JÙeJemeeÙe keâjerle Deensle. ‘pevceYetceer les keâce&Yetceer’ ne lÙeebÛee efJeue#eCe Lejejkeâ peerJeve ØeJeeme Deens.
 ‘pevceYetceer-keâce&Yetceer’
 je@keâ je@ef[^ipe
 ØekeâeMekeâ – mehle<eea ceeref[Ùee
 cetuÙe ®. 170/-.
 ue#eJesOeer ‘JemeF&leerue menkeâejer cetuÙeebÛeer ÙeMemJeer ieeLee’
 JemeF&le meeOeejCele: 1920 heemetve menkeâej #es$eeÛeer heeÙeeYejCeer Peeueer Deens. «eenkeâeefYecegKe menkeâejer meesmeeÙešŸee meJe&otj JemeF&le 1950 ÛÙee oMekeâele meg¤ PeeuÙee. lelkeâeueerve mJeeleb$Ùeeveblejner cenmetue KeelÙeele DeeheuÙee heefjCeecekeâejkeâ mesJesÛes Ùeesieoeve efouesues ceefme&me ÙesLeerue menkeâejcen<eea ßeer. efJnkeäšj [eyejs Ùeebveer JemeF&le menkeâejer meesmeeÙešŸee mLeeheve keâ¤ve efouÙee. ceefme&me ÙesLes ‘«eeceesVeleer menkeâejer meesmeeÙešer’, ‘megKemebheòeer meesmeeÙešer’, ‘Meslekeâer meesmeeÙešer’, ‘Meslekeâer helehes{er’ FlÙeeoer mebmLee efJnkeäšj [eyejs ¢eebÛÙee heg{ekeâejeves mLeeheve PeeuÙee. [eyejs ¢eebveer Jej cnšuÙeeØeceeCes leermentve DeefOekeâ menkeâejer meesmeeÙešŸee mLeeheve keâjCÙeeceOÙes cenòJeeÛee Jeeše GÛeueuee.
 ßeerÙegle efJevmeWš ¢eebveer meoj hegmlekeâele JemeF&leerue menkeâej #es$eeceOeerue meJe&Ûe meesmeeÙešŸeebyeöue ceeefnleer GheueyOe keâ¤ve efoueer Deens. JemeF&leerue menkeâej, efMe#eCe, DeeefLe&keâ, DeejesiÙe DeMee Deveskeâ #es$eeble Ùeesieoeve efouesuÙee jsJn. Heâe. pee@ve ®ceeJe, pee@ve Deeuces[e, efyeMehe ([e@.) Lee@ceme [eyejs, ceepeer Deeceoej [e@ceefvekeâ IeesvmeeueJeerme, Jee@ušj Jnsumees, ceeÙekeâue Heg⚟ee&[es, øeBâkeâ efcejeb[e, efJeuøesâ[ hejsje, jpeerve ef[efmeuJee, efcebiet ocesue, Heâe. øeâeefvmeme efoefyeÇšes ¢ee ceevÙeJejebÛeer meeceeefpekeâ #es$eeÛÙee Deveg<ebieeves ceeefnleer efoueer Deens. ßeer. efJevmeWš ¢eebveer DeeheuÙee meoj hegmlekeâele Fb«epeer uesKevener kesâues Deens. (ßeer. efJevmeWš ¢eebÛes efMe#eCe Sce.S., Sce.yeer.S., Sue.Sue.yeer. Flekesâ Peeues Deens) efMe#eCeeÛes cenòJe, peieCÙeeÛeer keâuee, Øesce nsÛe peerJeve, Øeot<eCe Skeâ Yeerleer, DeepeÛeer Oecee&yeöueÛeer Jee{leer iewjmecepetle ¢ee efJe<eÙeebJej efJevmeWš Ùeebveer Øekeâ<ee&ves uesKeve kesâues Deens.
 lÙeeÛeyejesyej lÙeebveer lÙeebÛÙee pe[CeIe[CeerceOÙes pÙeebveer pÙeebveer lÙeebvee efMekeâefJeues Je ceeie&oMe&ve kesâues, lÙeebÛÙeeyeöue ke=âle%elee JÙekeäle kesâueer Deens. lÙeebveer efJeefJeOe ØekeâjCeebceOetve cenòJeeÛÙee efJe<eÙeebJej Yee<Ùe kesâues Deens. vewjeMÙe, kegâšgbye JÙeJemLee, Mew#eefCekeâ OeesjCe, Mesleer, ceneefJeÅeeueÙeerve JeeleeJejCe, vesle=lJeiegCe, yeBkeâebÛeer keâpe& Jemegueer, yeeueefJekeâeme, keâesjesvee lÙeeÛeØeceeCes lÙeebveer Deeblejje°^erÙe JÙeefkeäleceòJeebÛÙee keâle&=lJeeÛee Dee{eJee DeeheuÙee 272 heeveebceOetve Fb«epeer ceje"er Yee<eebceOetve meefÛe$eheCes kesâuee Deens. ceefme&me Yeeieeleerue meeceeefpekeâ menkeâej #es$eele Ùeesieoeve efouesuÙee cenveerÙe JÙekeäleeRvee les efJemejues veenerle, FlekeäÙee yeejkeâeF&ves lÙeebveer ns hegmlekeâ meekeâejues Deens. cnCetveÛe ns hegmlekeâ meb«ee¢e Peeues Deens DeeefCe le®Ce efhe{erves ns hegmlekeâ JeeÛetve Deeheues meeceeefpekeâ #es$eeleerue %eeve DeJeiele keâjeJes Demes Jeešles.
 JemeF&leerue menkeâejer cetuÙeebÛeer ÙeMemJeer ieeLee
 uesKekeâ : efJevmeWš FivesefMeÙeme Deeuces[e
 he=‰s : 272.