keâefJelee – नोव्हेंबर २०२१


 
 
 
 JÙeekegâUlee ceveeleerue
 oesve Je<ex, nesT peeleensle Deepe
 keâesjesveeÛÙee YeerleerceOÙes, Deens meceepe.
 heenlee ceeies JeUtveer, ¢ee oesve Je<eeËle
 iesues vekeâesmes, nesTve DeeÙeg<Ùeeble.
 osJe oMe&veeuee, YeeefJekeâ cegkeâues
 mebkeâš efJeceesÛeveeme, DeeUJetveer Lekeâues.
 efHeâjlee yeensj, leeW[ yeebOeuesues
 Demelee Iejeble, peCet kewâosle Demeuesues.
 G[euee veener, kegâ"s ueiveeÛee yeej
 ieepeuee veener, kegâ"ueeÛe meCe-Jeej.
 peceuee veener kegâCeer, megKee-og:Keeuee
 veener Deeuee, kegâCeer cejCe leeW[ heeneÙeuee.
 veelÙeeble kegâCeeÛes, veener peeCes-ÙesCes
 otjOJeveerJe¤veÛe nesles, Keyej-yeele IesCes.
 YeueleerÛe Yeerleer, neslee nes Deepeejer
 otj jent ueeieleele, Ssketâveer Mespeejer.
 ceePÙee ceveeleerue ner, JÙeekegâUuesues JÙeLee
 meceepeeble meJeeËÛeer Deepe, meejKeerÛe keâLee.
 osJee DeeYeejer js, "sJeuesme efpeJeble
 DeepeheÙeËleÛÙee ¢ee, efoJemeeheÙeËle.
 ØeeLe&vee js osJee, Ûeebieues peeJes
 ÙesCeejs Je<e&, legPÙee DeeMeeaJeeoele DemeeJes.
  -ßeer. hee@ue IeesvmeeefuJeme, heehe[er
 
 meble cenleer
 keâeÙe JeCee&Jeer leer mebleeÛeer cenleer
 TOJe&ueeskeâer hemejles lÙeebÛeer keâerleea
 Demes ceeveJe, vemes pevcele: meble
 peietve DeeoMe& nesF& YeeiÙeJeble ~~
 meesefMeleer les Deveskeâ nej-Øenej
 ceeefveleer keâOeer ve mebkeâšele nej
 ieg¤ lÙeebÛee Demes ØeYet ÙesMet ef¡emle
 hetCe&le: "sefJeleer les lÙeeJejer efYemle ~~
 peeJes ueeieles leÙeebvee efoJÙeeletve
 megueeKetve efveIes Deeletve yeens¤ve
 lecee vemes leÙee Deheguee peerJeeÛeer
 MegYeJeelee& hemejefJeleer osJeeÛeer ~~
 peerJeve lÙeebÛes Demeleer lÙeeieceÙe
 ØelÙeskeâ Õeeme Iesleer les F&MeceÙe
 Øeerleer meJeeËieeves lÙeebÛeer ef¡emleeJejer
 veerefleceeve peerCes peieleer YetJejer ~~
 osTveer mee#e DeheguÙee Jele&veeves
 Jele&vemee#eer yeveleer les veeJeeves
 peieer meebef[leer jkeäle ØeYet YeeJeeves
 jkeälemee#eer yeveleer KeNÙee DeLee&ves ~
 menJeeme mJeiee&le otleemebieleer
 osJeeÛeer mlegleer-megceves meoe ieeleer
 efvelÙe cegKe osJeeÛes les heenleer
 heeheer peveebmee"er keâjleer ceOÙemLeer ~~
 pesJne meCe-meesnUs mebleeÛes Ùesleer
 lesJne n<ee&ves ceve Ye¤ve peeleer
 meJee& ke=âhee ueeYeeJeer mebleieCeebÛeer
 ÙeeefÛelees Jee{ neslees meblepeveebÛeer ~~
 – meew.efyeÇpeefove efieu[me ueesheerme, vÙet efiejerpe
 
 mce=leerle Gjuee
 Jeerpe keâ[e[les
 efvejeshe iepe&vee
 Oegkesâ oešt ueeies
 Ye¤ve Ùes oevee ~
 meblees<eeÛes megKe
 veÙeveer mepeles
 megJeCe& Meeuetveer
 ceve GYeejles ~~
 IeeceeÛÙee Oeejebveer
 efhekeâues ceewleerkesâ
 ßeceeÛes meeLe&keâ
 keâefjleer keâewlegkesâ ~~
 ceepeleer efKeuueejs
 vešlees meesnUe
 Yejs kegâCeyÙeebÛee
 DeesleØeesle ceUe ~~
 GOeUs oewuele
 megieerÛes efoJeme
 OeevÙeeÛeer ner jeme
 ieeef"leer keâUme
 efoJeme efHeâjues
 ke=âef<ekeâcee& yeóe
 mejkeâej keâjer
 yeUerjepeeÛeer Leóe ~~
 Deeyeeoer ®meueer
 GoemeuÙee Jeeše
 ke=â<ekeâeÛÙee ceeLeer
 DeeuÙee YeesieJeeše ~~
 iesueer meejer jÙee
 ceUe Deesme Peeuee
 efhekeâebÛee nbieece
 mce=leerle Gjuee ~~
  -Heâe. Deesefveue Heâjespe