ceÛÚerceej veslÙeebvees, G"e… peeies Jne! – नोव्हेंबर २०२१


 meer.Deej.Pes[. keâeÙeÅeeÛes j#eCe keâje!!
  – ßeer. efHeâueerhe Ûeeboer, heeÛetyeboj, JemeF&
 
 vegkeâlesÛe keWâõ Meemeveeves Oeveoeb[ies, efyeu[me& ÙeebÛÙeemee"er ceÛÚerceejebÛeer keâJeÛe-kegbâ[ues DemeuesuÙee meer.Deej.Pes[. keâeÙeÅeeleerue ‘mecegõefkeâveeNÙeeJej 500 ceeršjheÙeËle yeebOekeâece ve keâjCÙeeÛeer ceÙee&oe jö keâ¤ve leer Deelee Heâkeäle 50 ceeršjJej DeeCeueer Deens.’ lÙeecegUs YeejleerÙe ceÛÚerceej meceepe osMeesOe[erme ueeieCeej Deens. efJekeâemeeÛÙee veeJeeKeeueer keâesUer Je lÙeebÛes hetJe&peebheemetveÛes keâesUerJee[s, heejbheefjkeâ ceÛÚerceej Oeboe Je keâesUer mebmke=âleerÛes DeefmlelJeÛe ve° keâjCÙeeÛes Je meer.Deej.Pes[. keâeÙeoener veeceMes<e keâjCÙeeÛes ØeÙelve meg¤ Peeues Deensle.
 peieeleerue meJe& ceÛÚerceej meceepe, lÙeebÛee efkeâveeje, mecegõ, heejbheefjkeâ ceÛÚerceejer Oeboe Je keâesUer mebmke=âleer Ùeebvee ‘mebj#eCe keâJeÛe’ cnCetve peieeleerue veeceJeble Jew%eeefvekeâ, MeeŒe%eebveer otj°erves ‘meer.Deej.Pes[.’ keâeÙeoe keâ¤ve lees meJe& meeiejer osMeebvee ueeiet kesâuee. lÙeeveblej meoj keâeÙeoe Yeejleeleerue ceÛÚerceejebmee"er Fbefoje ieebOeeRveer meve 1981 meeueer Debceueele DeeCeCÙeeÛee ØeÙelve kesâuee DeeefCe MesJešer jepeerJe ieebOeeRÛÙee keâejefkeâoeale meve 1991 meeueer keâeÙeosMeerj Debceueele Deeuee. lÙeecegUs YeejleerÙe ceÛÚerceej, mecegõefkeâveeje ¢eebvee efyeu[me& Je [sJnueheme& ÙeebÛÙeeheemetve DeepeheÙeËle mebj#eCe efceUeues Deens.
 Deepe Yeejle peieele ceemeUer efveÙee&leoej cnCetve ÛeewLÙee ›eâceebkeâeJej Deens. lÙeele Deveskeâ efveÙee&leeryejesyej ceemeUer efveÙee&leerÉejs meve 2021 ceOÙes hejkeâerÙe ÛeueveeÛee mee"e megceejs 600 Deype [e@ueme&Jej peeTve veJee GÛÛeebkeâ iee"uee Deens. Ùeeheg{sner ¢ee ceemeUer efveÙee&leercegUs Yeejle keâpe&oej ve jenlee keâpe&oelee yeveCeej Deens. lejermegæe JeeoUJeeNÙeele meeiejeletve ceemeUer¤heer Oeveoewuele DeeCeCeeje ne yes[j heejbheefjkeâ ceemesceejer yebOet keâpe&yeepeejer Je efveOe&ve keâe?
 Yeejle mejkeâejÛÙee ¢ee meer.Deej.Pes[.ÛÙee veJeerve og®mleercegUs ‘ue@C[uee@[& hee@efuemeer Je ceneGösMeerÙe keâesmšue jes[’ ¢ee ieeW[me veeJeeKeeueer osMeeleerue yeeje ØecegKe yebojs Je lÙeebÛeer ceeueceòee Oevee{Ÿe ueeskeâebÛÙee Je Keepeieer kebâhevÙeebÛÙee leeyÙeele osCÙeele Deeueer Deensle. lÙeeÛeØeceeCes Yeejleeleerue Deveskeâ cees"cees"s ceÛÚceejer Øekeâuhe / Ùeespevee lemesÛe cenòJeeÛes efHeâMeeRie Peesve / meeiejer YetKeb[ner Deveskeâ Keepeieer Oevee{Ÿeebvee ‘DeeboCe’ cnCetve efouÙeeves ceÛÚerceej kegâ"s ceÛÚerceejer keâjCeej? ÙesLes veeWo IesCes keâer peheeve, vee@Jex Je ke@âve[e FlÙeeoer meeiejer je°^ebveer otj°erves lÙeebÛes mecegõ Je efkeâveejs ns keâeÙeÅeeves lesLeerue mLeeefvekeâ heejbheefjkeâ ceÛÚerceejebÛÙee veeJes kesâues Deensle. lÙeecegUs leer je°^s ßeerceble Je ØeieleerMeerue Peeueer Deensle.
 Jejerue meer.Deej.Pes[. keâeÙeÅeele veJeerve og®mleercegUs efyeu[me& Je [sJnueheme& cegpeesj nesTve Je MeemeveeÛes efveÙece OeeyÙeeJej yemeJetve…
 – meeiejeleerue vewmeefie&keâ Deveceesue OevemebheosJej ceÛÚerceejebÛee nkeäkeâ jenCeej veener.
 – efkeâveeNÙeeJejerue JeefnJeešerÛÙee peeiee / jmles yebo nesCeej.
 – keâesUer ceefnueebÛeer ceemeUer efJe›eâer yebo nesTve jespeerjesšerÛes ØeMve efvecee&Ce nesleerue.
 – ceÛÚerceejer OebÅeeJej peieCeejs Flej meceepeeÛesner GÅeesieOebos yebo nesTve lesner osMeesOe[eruee ueeieleerue.
 – efJeMes<e cnCepes efkeâveeNÙeeJej Je mecegõele Oevee{Ÿeebmee"er lejbieleer ne@šsume, yeeieyeieerÛes Je keâjceCegkeâerÛÙee meeiejer KesUebmee"er yeskeâej meeiejheg$eebvee Jes"efyeieejerme "sJetve ns efyeu[me& legheeMeer lej ceÛÚerceej GheeMeer jenleerue, DeMeer Yeerleer Jeešle Deens.
 ÙeehetJeeaner keWâõ MeemeveeceeHe&âle nsefjšspe keâesUerJee[s Je lÙeebÛee ceÛÚerceejer Oeboe veeceMes<e keâjCÙeeÛÙee keâejJeeÙeebÛeer hetJe&keâuhevee JesUesJesUer heÙee&JejCeJeeoer Heâe. øeâeefvmeme efoefyeÇšes Je efveYe&Ùe DeeboesueveeÛes ßeer. ceveJesue legmkeâevees FlÙeeoer heoeefOekeâeNÙeebveer efoueer nesleer. lÙeele ceÛÚerceejebÛÙee DevÙeeÙeeJej je$ebefoJeme PešCeejs Pegbpeej Je efve:mJeeLeea vesles Heâe. Lee@ceme keâesÛesjer Je ßeer. YeeF& yebojkeâj ns keâeueeblejeves mJeie&mLe PeeuÙeeves ceÛÚerceejebÛes vesle=lJe heesjkesâ Peeues.
 Jejerue meJe& Iešvee heenlee mJeÙebIeesef<ele ceÛÚerceej veslÙeebvees, ‘G"e… peeies Jne’ DeeefCe DeeheuÙee je°^erÙe ceÛÚerceej mebIešvesceeHe&âle (NFF) veT meeiejer jepÙes Je heeÛe keWâõMeeefmele ØeosMeebÛÙee menkeâejeves keWâõ Meemeveeme meer.Deej.Pes[. keâeÙeÅeeÛeer veJeerve keâeÙeoeog®mleer jö keâjCÙeemee"er Je keâesUer mebmke=âleer Ùee osMeeÛÙee ‘meebmke=âeflekeâ Jeejmee’Ûeer veeWo IesTve YeejleerÙe ceÛÚerceejebvee efkeâveeje Je mecegõeJej peieCÙeeÛee keâeÙeosMeerj nkeäkeâ efceUJetve ÅeeJee.