Je=òeefJenej – नोव्हेंबर २०२१


 
 yeeÙeyeue DeeOeeefjle keâeÙee&mee"er heef§ece efJeYeeieeleerue Oece&ØeebleeÛee heefjmebJeeo
 hegCes : heef§ece efJeYeeieemee"er DemeuesuÙee ‘yeeÙeyeue keâefceMeve’ves yeeÙeyeueJej DeeOeeefjle keâeÙe& meJe& Oece&ØeebleebceOÙes peesceeves heg{s peeJes cnCetve efoveebkeâ 5 DeeefCe 6 Dee@keäšesyej jespeer veJe meeOevee, Oece&ØeebleerÙe heeUkeâerÙe keWâõ, hegCes ÙesLes Skeâ heefjmebJeeo DeeÙeesefpele kesâuee neslee. ¢ee heefjmebJeeoemee"er heef§ece efJeYeeieeleerue Oece&ØeebleebceOetve 35 peCe (Heâeome&, efmemšme& DeeefCe ØeehebefÛekeâ) GheefmLele nesles. mevceeveveerÙe efyeMehe ([e@.) Lee@ceme [eyejs, hegCÙeeÛes efyeMehe DeeefCe heef§ece efJeYeeieemee"er DemeuesuÙee yeeÙeyeue keâefceMeveÛes ÛesDejceve ¢eebveer ¢ee heefjmebJeeoeÛes GodIeešve kesâues DeeefCe meJe& GheefmLeleebvee yeeÙeyeueÛes cenòJe hešJetve osTve heefjmebJeeo keâeÙe Demesue ¢eeÛeer peeCeerJe keâ¤ve efoueer. heef§ece efJeYeeieemee"er DemeuesuÙee yeeÙeyeue keâefceMeveÛes mes›esâšjer Heâe. uegF& nsjsef[Ùee ¢eebveer ¢ee heefjmebJeeoeÛes met$emebÛeeueve kesâues.
 oesve efoJemeebÛee ne heefjmebJeeo mebJeeoelcekeâ me$es DeeefCe ieš ÛeÛee& ÙeebÉejs JÙeJeefmLele DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeuee neslee. JekeälÙeebveer (Heâeome& DeeefCe ØeehebefÛekeâ) Glke=â°jerlÙee heefjmebJeeoeceOÙes menYeeieer PeeuesuÙee ueeskeâebvee yeeÙeyeueÛes DeeefCe lÙeeJej DeeOeeefjle keâeÙee&Ûes efJeMes<e cenòJe hešJetve efoues DeeefCe DeeheuÙee ØelÙeskeâeÛÙee Oece&ØeebleeceOÙes DeeheCe keâMee Øekeâejs ns keâeÙe& efmeæerme vesT Mekeâlees, ¢eeefJe<eÙeer JÙeeJeneefjkeâ GoenjCes osTve Øeeslmeeefnle kesâues.
 heefjmebJeeoeÛÙee Debeflece me$eeceOÙes menYeeieer Peeuesues ØeefleefveOeer lÙeebÛÙee Oece&ØeebleeØeceeCes iešÛeÛee& keâjCÙeemee"er Skeâ$e Deeues DeeefCe DeeheuÙee Oece&Øeebleeleerue Oece&«eeceebceOÙes yeeÙeyeueJej DeeOeeefjle ns keâeÙe& DeeheCe keâMee Øekeâejs meef›eâÙe ke⤠Mekeâlees, ¢eeefJe<eÙeer ÛeÛee& kesâueer DeeefCe Deeheues DevegYeJe Je efJeÛeej veblej Flejebmeceesj ceeb[ues. ns Debeflece me$e efyeMehe Lee@ceme [eyejs ¢eebÛÙee DeOÙe#elesKeeueer heej he[ues. efyeMeheebveer hejle Skeâoe yeeÙeyeueJej DeeOeeefjle keâeÙe& keâMee Øekeâejs JneÙeuee nJes ¢eeefJe<eÙeer meoj Øemebieer yeesOe kesâuee. efyeMehe Lee@ceme [eyejs ¢eebveer meJeeËÛes DeeYeej ceevetve, ØeeLe&vee kesâueer Je GheefmLeleebvee DeeMeerJee&o osTve ¢ee heefjmebJeeoeÛeer meebielee kesâueer.
 
 keâeef[&veue «esMeme cesceesefjÙeue ne@efmhešueÛÙee ÛesDejceveheoer ßeer. efjÛe[& JeePe ÙeebÛeer efveJe[
 meeb[esj : meve 2021 les 2026 Ùee keâeueeJeOeermee"er ne@efmhešuemee"er keâeÙe&keâejer meefceleerÛeer efveJe[Cetkeâ efoveebkeâ 19/09/2021 jespeer IesCÙeele Deeueer. ÙeeceOÙes 11 efJeÕemle efveJe[tve Deeues. efoveebkeâ 28 mehšWyej 2021 jespeer PeeuesuÙee heoeefOekeâeNÙeebÛÙee efveJe[Cegkeâerle ßeer. efjÛe[& pee@ve JeePe ÙeebÛeer ÛesDejceveheoer Skeâceleeves efveJe[ Peeueer lej ßeer. Lee@ceme efyeÇšes – Jne. ÛesDejceve, ßeer. Ùegjer IeesvmeeueefJeme – pevejue mes›esâšjer Je ßeer. peesmesHeâ Deeuces[e ÙeebÛeer Keefpeveoejheoer efveJe[ Peeueer.
 ÙeeDeeOeer meve 2016 les 2021 Ùee keâeÙe&keâeUele ßeer. øeâeefvmeme kegâefšvees Je ßeer. De@vemeve hejsje Ùeebveer ÛesDejceveheos Yet<eefJeueer Deensle. Flej heoeefOekeâeNÙeebceOÙes ßeer. Lee@ceme efyeÇšes – Jne. ÛesDejceve, ßeer. efjÛe[& JeePe – pevejue mes›esâšjer Je ßeer. Ùegjer IeesvmeeueefJeme – Keefpeveoej cnCetve keâece heenle nesles. Ùee keâeÙe&keâeUele meer.šer. mke@âve ceMeerve ®. 3.40 keâesšer, Sce.Deej.DeeÙe. ceMeerve ®. 5.50 keâesšer, Ûeej Dee@hejsMeve efLeSšj ®. 2.00 keâesšer Je meesueej Ùeb$eCee ®. 60 ueeKe FlÙeeoer cenòJeeÛeer keâeces keâjCÙeele Deeueer. lemesÛe keâesjesvee ceneceejerceOÙes 2,400 ®iCeebJej GheÛeej keâjCÙeele Deeues.
 
 efNnoce JemeF&keâj mebIeeÛee jewhÙe ceneslmeJe
 JemeF& : 1 Dee@iemš 1996 jespeer mLeeheve kesâuesuÙee Je keâuesmee"er JeeefnuesuÙee ‘efNnoce – JemeF&keâj’ Ùee mebIeeuee Dee@iemš 2021 ceOÙes 25 Je<ex hetCe& Peeueer. lÙeeefveefceòeeves Ùee Je<e&Yejele Deveskeâ meebmke=âeflekeâ keâeÙe&›eâceebÛes DeeÙeespeve keâjCÙeele Deeuesues Deens. lÙeebleerue GuuesKeveerÙe keâeÙe&›eâce cnCepes MeefveJeej efoveebkeâ 2 Dee@keäšes. Je jefJeJeej efoveebkeâ 3 Dee@keäšes. 2021 jespeer JemeF&ÛÙee Feflenemeele ØeLeceÛe mebheVe Peeuesuee ‘DeeefJe<keâej : veJeesefole keâueekeâejebÛee’ ne keâeÙe&›eâce nesÙe.
 Ùee keâeÙe&›eâceele JemeF& leeuegkeäÙeeleerue 120 meJe&OeceeaÙe veJeesefole keâueekeâejebveer efJeefJeOe JeeÅeebÉejs Je ieeÙeveeÉejs Deeheueer mebieerle keâuee ØeoefMe&le kesâueer. Ùee keâeÙe&›eâceeÛes ØeemleeefJekeâ efNnoce JemeF&keâjÛes efvecee&les Je ØecegKe ßeer. cesueJeerve [eyejs ¢eebveer kesâues Je kegâceejer De@efPeefueÙee [eyejs Ùeebveer meeoj kesâuesuÙee ØeeLe&veeieerleeves keâesjesveeÛÙee heeÕe&YetceerJej ce=lÙegcegKeer PeeuesuÙee meJeeËvee DeeefCe efJeMes<e keâ¤ve keâuee#es$eeleerue ceÙele keâueekeâejebvee ßeæebpeueer JeenCÙeele Deeueer. Ùee keâeÙe&›eâceeÛes Dee@veueeF&ve Øe#esheCe keâjCÙeemee"er ßeer. ØeMeeble efcevespeerme ¢eebveer Kethe cesnvele Iesleueer. efNnoce JemeF&keâjÛee ne keâeÙe&›eâce Ùeg šŸegye Ûe@veueJej oeKeefJeCÙeele Deeuee.
 
 yemeerve ke@âLeefuekeâ yeBkesâuee «eerve Jeu[& mecehe&Ce hegjmkeâej
 JemeF& : keâesjesvee ceneceejercegUs mebhetCe& peie Leebyeues nesles. GÅeesie, JÙeeheej, mesJee heÙe&šve DeMee Deveskeâ #es$eeleerue Jesieeves OeeJeCeejer Ûeekesâ Leebyeueer hejbleg yeBkesâÛÙee mesJesceOÙes cee$e Keb[ he[uee veener. ueeskeâebÛeer DeeefLe&keâ iejpe YeeieefJeCÙeemee"er keâesjesvee ceneceejerle yeBkesâves DeefJejle mesJee efoueer. ueeskeâebÛeer iejpe DeesUKetve pevelesÛÙee hee"erMeer GYeer jeefnueer. Øemebieer IejheesÛe mesJee GheueyOe keâ¤ve efoueer. Øemebieer keâce&ÛeeNÙeebÛÙee DevegheefmLeleerle osKeerue yeBkesâÛÙee mesJee Ûeeuet jeefnuÙee.
 ueeskeâ mesJesmee"er meowJe lelhej DemeuesuÙee menkeâejer yeBkesâÛÙee mesJesÛeer veeWo keâe@mecee@me yeBkeâ DeeefCe «eerve Jeu[& DemeesefmeSMeve ¢eebveer IesTve mebÙegkeäle efJeÅeceeves ceneje°^ jepÙeeleerue keâener efveJe[keâ menkeâejer yeBkeâebvee «eerve Jeu[& mecehe&Ce hegjmkeâej osTve ieewjefJeues.
 ceneje°^ jepÙeele De«esmej Demeuesueer DeeefCe heeueIej, "eCes, hegCes, Denceoveiej FlÙeeoer efpeu¢eebleerue ueeskeâmesJesmee"er DeeheuÙee 66 MeeKeebkeâ[tve keâesjesvee ceneceejerle peesKeerce helkeâ¤ve meowJe lelhej jeefnuesuÙee yemeerve ke@âLeefuekeâ keâes. Dee@hejsefšJn yeBkesâÛeer efJeMes<e veeWo IesCÙeele Deeueer. ¢ee yeBkesâves keâce&ÛeeNÙeebvee megj#ee keâJeÛe osTve DeeefCe Keepeieer JeenveebÛeer mesJee hegjJetve DeeheuÙee MeeKesleerue keâecekeâepe meg¤ "sJeues, «eenkeâebvee menkeâeÙee&ÛÙee YeeJevesves JeeieefJeues.
 yemeerve ke@âLeefuekeâ yeBkesâÛÙee DelegueveerÙe keâeÙee&yeöue DeefYeceeve DeeefCe $e+Ce JÙekeäle keâ¤ve, «eerve Jeu[& mecehe&Ce hegjmkeâej yeneue keâjCÙeele Deeuee Je lÙeeÉejs yeBkesâÛes keâce&Ûeejer DeeefCe JÙeJemLeeheve ¢eebÛÙee keâeÙee&uee meueece keâ¤ve yeBkesâuee ieewjefJeCÙeele Deeues.
 ne hegjmkeâej efJelejCeeÛee keâeÙe&›eâce hegCes ÙesLeerue keâe@mecee@me yeBkesâÛÙee ØeOeeve keâeÙee&ueÙeele 23 mehšWyej 2021 jespeer mebheVe Peeuee. Ùee keâeÙe&›eâceeÛÙee JÙeemeheer"eJej efveJe=òe SDej ceeMe&ue, YeejleerÙe nJeeF& oueeÛes ceepeer ØecegKe Yet<eCe ieesKeues, «eerve Jeu[& mebmLesÛes DeOÙe#e ieewlece keâesleJeeue, menkeâej DeeÙegkeäle Deefveue keâJe[s DeeefCe keâe@mecee@me yeBkesâÛes DeOÙe#e meer.S. efceefuebo keâeUs GheefmLele nesles. ne hegjmkeâej mJeerkeâejCÙeemee"er yeBkesâÛes ceepeer DeOÙe#e ceveJesue ueesheerme, mebÛeeefuekeâe [e@. efš^Pee hejsje, mebÛeeuekeâ ßeer. øeâeefvmeme cemleeve, mebÛeeuekeâ ßeer. ¤hesMe je@ef[^keäme DeeefCe heeÙeme ceÛÙee[es GheefmLele nesles.
 
 leej Ús[erlee pemes metj Jeepeleer…
 (ceemšj jsefpeveeu[ ÙeebÛee 75 Je<eeËÛee mebieerleceÙe Jeejmee)
 ceeefCekeâhetj : ceemšj jsefpeveeu[ HeâveeËef[me npeejes YeeefJekeâebÛes, mebieerle ØesefcekeâebÛes, keâueeJebleebÛes ØesjCee Je DeeMeemLeeve. ceemšj jsefpeveeu[Ûee peerJeveØeJeeme cnCepes Skeâe ceneve mebieerle keâueeJebleeÛeer mebieerle-veešŸeceÙe keâLee. ¢ee ceneve keâueeJebleeÛÙee Gieceeme, mebieerleceÙe ØeJeemeeme 75 Je<ex hetCe& nesle Deensle. 75 Je<ee&Ûee mebieerleceÙe Jeejmee Deepe ‘ceeefCekeâhetj Oece&«eeceeuee’ DeeefCe ‘JemeF& Oece&Øeebleeuee’ Skeâ Jejoeve "juee Deens.
 ceemšj jsefpeveeu[Ûeer ÚesšerMeer, Meeble, meewcÙe, veceü cetleea. cee$e lÙeebÛÙeele Deheej meeceLÙe& DeeefCe ØesjCesÛee Peje efJeefJeOe megjeble Jeenle neslee. lÙeebÛes peerJeve cnCepes Skeâ ceneve mebieerleeÛeer me=peveelcekeâ Mekeäleer. mebieerle cnCepes osJeeÛee YeeJeevegYeJe. ieeTve ØeeLe&vee keâjCes ne ceeCemeeÛee hejcesÕejeJejerue ØesceeÛee DeeefJe<keâej Deens. ¢ee DevegYeJeeletve ceeCemeeÛÙee Deebleefjkeâ YeeJevee DeeefCe ùoÙeeleerue metj JÙekeäle nesleele. mebieerle kesâJeU DeeheuÙee jespeÛÙee peerJeveele meeQoÙeeËÛes Je megjebÛÙee uenjer, JeueÙes JÙekeäle keâjerle veener, lej DeeheuÙee mebhetCe& DeeÙeg<Ùeele mebieerleeÛes meeo-he[meeo melele Gcešle jenleele.
 ceemšj jsefpeveeu[ Ùeebveer efvecee&Ce kesâuesues DeeefCe ieeefÙeuesues mebieerle Deepener YeeefJekeâebÛÙee Deble:keâjCeele Deevebo efvecee&Ce keâjerle Deensle, ceeCemeeuee ceb$ecegiOe keâjle Deensle. lÙee DeeveboeÛÙee mJejeletve Deepe Deveskeâ YeeefJekeâebÛÙee cegKeeletve ceemšjebÛes mebieerleceÙe metj JÙekeäle nesle Deensle. lemesÛe lÙeebÛÙee mebieerleele ßeæsÛes, owJeerheCeeÛes Je DeeMesÛes peerJeve peieCÙeeÛeer Skeâ keâuee Deens. ner ØeÛeb[ leekeâo, meeceLÙe& jsefpeveeu[ ceemšjebÛÙee ceje"er, keâeWkeâCeer, ue@efšve mebieerleeÛÙee efveefce&leerle Deens.
 ceemšj jsefpeveeu[Ûee 75 Je<eeËÛee mebieerleceÙe Jeejmee ceeefCekeâhetj DeeefCe JemeF&ÛÙee YeeefJekeâebÛÙee peerJeveeMeer Skeâ¤he Peeuesuee Deens. ns mebieerle ceeCemeeuee Gvceòe, heefjhetCe& yeveJeles. lemesÛe ieeÙekeâeÛÙee ùoÙeeceOÙes Deevebo uenjer efvecee&Ce keâjles. ceemšjebÛÙee neceexefveÙece, JneÙeesefueve, Dee@ie&ve ÙeebÛÙee metjebveer DeveskeâebÛÙee ùoÙeeble Meebleer efvecee&Ce Peeueer, heefjJele&ve Ie[ues. ceemšjebveer Deveskeâ ceguee-cegueeRvee, le®Ce-le®CeeRvee neceexefveÙeve, JneÙeesefueve JeepeJeeÙeuee efMekeâefJeues. lÙeebÛÙee efMekeâJeCÙeeÛÙee keâewMeuÙeele efJeMes<e mJejebÛeer efkeâceÙee nesleer. ceemšjebÛÙee leeueceerle leeJetve-megueeKetve efveIeeuesues Deveskeâ Heâeome&, yeÇome&, efmemšme&, mebieerle-ceemšme&, mebieerle Øesceer efvecee&Ce Peeues. ¢eeleÛe ceemšj jsefpeveeu[ÛÙee efceMevekeâeÙee&Ûes ÙeMe Deens. ceemšj jsefpeveeu[ HeâveeËef[me ¢eebÛÙee mebieerleceÙe ØeJeemeele ‘meble Debleesveer mebieerle ceb[Ue’ØeceeCes, meble DebleesveerÛÙee veesJnsveeÛÙee ØeeLe&veeceÙe ceb[UeÛee pevce Peeuee. lÙeebveer meg¤ kesâuesues mebieerle ceb[U ¢eeJe<eea 75 Je<ee&Ûee mebieerleceÙe Jeejmee DeeefCe 25 Je<eeËÛee meble DebleesveerÛee ØeeLe&veeceÙe mheMe& meepeje keâjerle Deensle.
 ieesJÙeeÛÙee megheerkeâ, mece=æ DeeefCe YejYeješerÛÙee ceeleerle pevceeme Deeuesues ceemšj jsefpeveeu[ HeâveeËef[me, ceeefCekeâhetjÛÙee ‘ceeefCekeâ’ÛÙee ceeleerle keâOeer Skeâ¤he Peeues ns mecepeuesÛe veener. ceeefCekeâhetjÛÙee ‘ceeefCekeâ’ DeeefCe mebieerleeÛes peCet $e+CeevegyebOeve Peeues. ceemšjebÛÙee efJeefJeOe hewuetbvee DeeefCe mebieerleceÙe Jeejmeeuee efJeveceü DeefYeJeeove! meble efmeefmeefueÙeeÛee ke=âheeMeerJee&o Je Jejonmle meowJe ¢ee mebieerle ceb[UeJej jenes, nerÛe ØeYetkeâ[s efJeveceü ØeeLe&vee !
  – Heâe. pee@ve ce@LÙet Heâjespe, Ùes.meb., ceeefCekeâhetj Oece&«eece
 
 pÙes‰ veeieefjkeâebvee keâesše&keâ[tve MeemekeâerÙe KeÛee&letve Jekeâerue hegjJeCÙeeÛeer JÙeJemLee keâjle Demeles
 – mesMeve peppe [e@. megOeerj osMeheeb[s
 melheeUe : ‘%eeveoerhe ceb[U mebÛeefuele meWš peesmesHeâ keâuee DeeefCe JeeefCepÙe ceneefJeÅeeueÙe’, melheeUe, efJejej heef§ece ÙesLes MeefveJeej efoveebkeâ 9 Dee@keäšesyej 2021 jespeer JemeF& keâesše&leerue vÙeeÙeeOeerMeebÛÙee DeOÙe#elesKeeueer JÙeeKÙeeveeÛes DeeÙeespeve keâjCÙeele Deeues. mJeeleb$ÙeeÛÙee Dece=leceneslmeJeeefveefceòe vÙeeÙeoeveeÛeer Øeef›eâÙee meeceevÙe peveebvee keâUeJeer ne GösMe [esàÙeebmeceesj "sJetve meJeexÛÛe vÙeeÙeeueÙeeÛÙee efveoxMeevegmeej pes Ghe›eâce MeeUe, ceneefJeÅeeueÙeele jeyeefJeues peeleele, lÙeeÛeeÛe Skeâ Yeeie cnCetve ne Ghe›eâce meWš peesmesHeâ ceneefJeÅeeueÙeele jeyeefJeCÙeele Deeuee. ‘Øees«eece Dee@ve Øee@hešea’ Ùee JÙeeKÙeeveeÛes Keeme efJeÅeeLÙeeËmee"er, keâeÙeoe ØesceeRmee"er, pÙes‰ veeieefjkeâebmee"er meWš peesmesHeâ ceneefJeÅeeueÙeeÛÙee Jeleerves DeeÙeespeve keâjCÙeele Deeues. Ùee keâeÙe&›eâceeÛÙee DeOÙe#emLeeveer heeueIej efpeu¢eeÛes mesMeve peppe [e@. megOeerj osMeheeb[s nesles. pes.Sce.SHeâ.meer peppe vÙeeÙeeOeerMe JeeÙe.S. peeOeJe, efmeJnerue peppe pÙegefveDej ef[efJnpeve S.Jner.cegmeUs DeeJepet&ve GheefmLele nesles. vÙeeÙeeOeerMe [e@. megOeerj osMeheeb[s DeeheuÙee ceeie&oMe&vehej JÙeeKÙeeveele cnCeeues, ‘‘Je=æ ceelee-efhelÙeebveer keâesCelÙeener ØekeâejÛeer Yeerleer ceveele yeeUieCÙeeÛeer DeeJeMÙekeâlee veener. DeeheuÙeeuee Deeheueer cegueb pej Iejeyeensj keâe{le Demeleerue, lej legcner DeeceÛÙeekeâ[s oeo ceeiet Mekeâlee.’’ les heg{s cnCeeues, efJeÅeeLeea efce$eebveer meWš øeâeefvmeme PesefJeDej ÙeebÛee DeeoMe& meceesj "sJetve melele ØeÙelveMeerue jeefnues heeefnpes. vÙeeÙeeOeerMe [e@keäšj osMeheeb[s Ùeebveer meele-yeejeÛÙee GleeNÙeeJejerue veeJeeyeöue lÙeeceOeerue efJeefJeOe keâueceeyeöue, Øee@hešea De@keäšyeöue meefJemlej ceeefnleer GheefmLele keâeÙeoeØesceer veeieefjkeâ DeeefCe ceneefJeÅeeueÙeeÛÙee efJeÅeeLÙeeËvee keâ¤ve efoueer. ceneefJeÅeeueÙe heeleUerJejerue nesCeeNÙee j@efiebieyeöue yeesueleevee efmeefJnue peppe pÙegefveÙej ef[efJnpeve S.Jner.cegmeUs cnCeeues, ‘‘ceneefJeÅeeueÙeeleerue j@efiebieefJe<eÙeer mekeäle keâeÙeoe keâjCÙeele Deeuee Deens. keâesCelÙeener ØekeâejÛeer le›eâej ner pej DeeheCe ØeeÛeeÙeeËkeâ[s kesâueer lej lÙeeJej keâ[keâ keâejJeeF& nesT Mekeâles.’’ ‘‘Ùee YeeieeceOÙes Deveskeâ Øee@hešeaefJe<eÙeerÛes ef[mhÙegš ns Deensle DeMee JesUsuee meWš peesmesHeâ ceneefJeÅeeueÙeele vÙeeÙeeOeerMeebveer ÙesTve ceeie&oMe&ve keâjCes ne KejbÛe Skeâ megJeCe&Ùeesie Deens.’’ Demes Øeefleheeove %eeveoerhe ceb[UeÛes DeOÙe#e øeâeefvmeme legmkeâevees Ùeebveer kesâues. ØeYeejer ØeeÛeeÙe& [e@. megYeee<e ef[meesPee cnCeeues, DeMee ØekeâejÛÙee ceeie&oMe&vehej efMeefyejecegUs keâeÙeoe ne ueeskeâebheÙeËle heesnesÛesue DeeefCe ÙeeefJe<eÙeerÛes %eeve ueeskeâebceOÙes peeie=le nesF&ue DeeefCe ueeskeâ keâeÙeÅeeÛee GheÙeesie menpe ke⤠Mekeâleerue.
 
 DeefYevebove!
 efiejerpe : JemeF&ÛÙee efiejerpe Oece&«eeceeleerue meew. JeerCee efJejepe Deeuces[e Ùeebvee ‘keäJeerve Dee@Heâ SefMeÙee Fbšjve@Meveue he@peWš 2021’ ceOÙes ‘efcemesme SefMeÙee keâe@efvšvesvš keäJeerve’Ûee Øeefleef‰le cegkegâš yeneue keâjCÙele Deeuee lÙeeyeöue lÙeebÛes DeefYevebove! meew. JeerCee efJejepe Deeuces[e Ùeebvee efoveebkeâ 3 Dee@keäšesyej 2021 jespeer vegkeâlÙeeÛe ‘vesumeve ceb[suee Meebleer hegjmkeâej’ Øeehle PeeuesuÙee [e@. efkeâMeesj veJeveoej ÙeebÛÙee nmles Deveskeâ ceevÙeJejebÛÙee GheefmLeleerle ne cegkegâš Øeoeve keâjCÙeele Deeuee.
 cee@efjMemeceOÙes DeeÙeesefpele kesâuesuÙee efcemesme ÙegefveJnme& hespeWš 2019 ceOÙes lÙee Ûe@efjšer keäJeerve efcemesme Fbef[Ùee, ÙegefveJnme& ceneje°^ DeeefCe Jegceve Dee@Heâ meyemšvme 2019 ÛÙee ØeehlekeâlÙee& Deensle. meew. JeerCee Ùee meOÙee meWš uee@jsvme neÙemketâueceOÙes cegKÙeeOÙeeefhekeâe Demetve lÙeebvee cegueebÛÙee DeeefCe ceefnueebÛÙee keâuÙeeCeemee"er keâece keâjCÙeeÛeer DeeJe[ Deens.
 meew. JeerCee efJejepe Deeuces[e cnCeleele keâer keäJeerve Dee@Heâ SefMeÙee Fbšjve@MeveuemeejKÙee mheOexle ceefnueebvee lÙeebÛes JewÙeefkeälekeâ DeeefCe meJeexòece OÙesÙe meeOÙe keâjCÙeemee"er DeeJeMÙekeâ Demeuesuee DeelceefJeÕeeme efJekeâefmele keâjCÙeeÛes meeceLÙe& efceUles. Skeâ DeelceefJeÕeemet ceefnuee efkeâleerlejer yeoue Ie[Jetve DeeCet Mekeâles. lÙee heg{s cnCeleele keâer, ns mevceeve lÙeebvee DeMeer Dee"JeCe keâ¤ve osleele keâer, DeeheuÙee meceepeeleerue cegueebmee"er DeeefCe efŒeÙeebmee"er lÙeebÛes keâeÙe& Ûeeuet "sJetve yeoue Ie[Jetve DeeCeCÙeeÛeer cees"er peyeeyeoejer Deelee lÙeebÛÙeeJej ÙesTve he[ueer Deens. JebefÛele cegueebÛÙee efJeMes<ele: cegueeRÛÙee efMe#eCeemee"er lÙeebveer kesâuesues ØeÙelve iejpetbÛÙee JewÅekeâerÙe GheÛeejebmee"er Oece&eoeÙe keâeÙe& DeeefCe ceefnueebceOÙes mleveebÛee keâke&âjesie ÙeeefJe<eÙeer peeie¤keâlee DeeCeCeejs keâeÙe&›eâce Ie[Jetve DeeCeuÙeecegUs JemeF& leeuegkeäÙeeleerue efJeefJeOe ØeeefOekeâjCe Ùeebveer lÙeebÛeer ØeMebmee kesâueer Deens.
 
 MeeskeâJe=òe
 DeeieeMeer : Heâe. Lee@ceme ueesheerme, Heâe. efkeâjCe ueesheerme Je ‘megJeelee&’ keâeÙe&Jeenkeâ jsefpevee DeLeeF&le ÙeebÛÙee ceeleesßeer heekegâueeryeeÙe efJevmeWš ueesheerme, DeeieeMeer, meebyees[er ÙeebÛes JeÙeeÛÙee 80JÙee Je<eea efoveebkeâ 3 Dee@keäšes. 2021 jespeer Je=æehekeâeUeves efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 jcesoer : Heâe. efJeumeve efjyesuees ¢eebÛes pÙes‰ yebOet ßeer. ceveJesue efjyesuees ¢eebÛes efoveebkeâ 12 Dee@keäšes. 2021 jespeer DeuheMee Deepeejeves efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 DeeieeMeer : Heâe. Dee@uJeerve legmkeâevees ÙeebÛÙee ceeleesßeer HeâjMeeryeeF& øeâeefvmeme legmkeâevees, DeeieeMeer, meebyees[er ÙeebÛes JeÙeeÛÙee 78JÙee Je<eea efoveebkeâ 12 Dee@keäšes. 2021 jespeer DeuheMee Deepeejeves efveOeve Peeues. ‘megJeelee&’ heefjJeejeleHexâ lÙeebvee YeeJehetCe& ßeæebpeueer!
 
 
 F&Õejer oÙesmee"er ØeeLe&vee
 ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee kegâMeerletve yeensj Deeuesues jkeäle DeeefCe heeCeer ns F&Õejer oÙesÛes Demmeue JeemleJe Deens. F&Õejer oÙee Deeheues heehe OegJetve šekeâles. ØeYet ÙesMetves efme. ceeefjÙee Heâewmšerveeuee Deeheueer FÛÚe ØeoefMe&le kesâueer keâer, ‘‘F&mšjÛÙee meCeeveblejÛee heefnuee jefJeJeej ceePÙee oÙesÛee meCe meepeje keâjeJee. lÙee efoJeMeer pes ØeeÙeef§eòe mee›eâeceWle mJeerkeâe¤ve heefJe$e keâcÙegefveÙeve Iesleerue lÙeebvee lÙeebÛÙee heeheebÛeer mebhetCe& #ecee Je efMe#esÛeer ceeHeâer efceUsue.’’
 meble heeshe ogmejs pee@ve hee@ue ¢eebveer heemkeâe meCeeveblejÛÙee heefnuÙee jefJeJeejer ‘F&Õejer oÙesÛee meCe’ Ieesef<ele kesâuee. meew. ceeiee&jsš keâesueemees, cemexme Oece&«eece ¢eebveer owJeer oÙesÛeer ojjespe keâjeJeÙeeÛeer ØeeLe&vee DeeefCe veesJnsvee Je meCeeÛee efoJeme meb«eefnle keâ¤ve hegefmlekeâe¤heeves Oecee&efOekeâeNÙeebÛÙee ceevÙelesves Øeefmeæ kesâueer Deens. heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer ‘meble Heâewmšervee ¢eebÛee meCe 5 Dee@keäšesyej’ ÛeÛe&ÛÙee Gheemevee ke@âues[b[jceOÙes meceeefJe° keâ¤ve owJeer oÙesÛÙee ØeeLe&vesÛes cenòJe DeOeesjsefKele kesâues Deens Je ¢ee ØeeLe&vesuee heeshecenesoÙeebveer DeefOeke=âle ceevÙelee efoueer Deens. meJe& ef¡emleer YeeefJekeâebveer ner ØeeLe&vee efvelÙeeves Je ÛeÛe& efMekeâJeles lÙeevegmeej keâjeJeer cnCetve ef¡emleJeemeer [e@. uesmueer IeesvmeeueefJeme ¢eebÛÙee FÛÚsvegmeej ØelÙeskeâ ÛeÛexmeceOÙes YeeefJekeâebÛÙee meecegoeefÙekeâ ØeeLe&vesmee"er heVeeme/MebYej Øeleer osCÙeele Ùesleerue. meoj hegefmlekesâÛee Kethe peCeebkeâ[tve meogheÙeesie JneJee Je meJeeËvee F&Õejer oÙesÛee DevegYeJe ÙeeJee cnCetve ner ceeefnleer Deecner osle Deenesle.
 JewÙeefkeälekeâ/Keepeieer ØeeLe&vesmee"er ner Øele ®. 25/- ¢ee osCeieer¤heele peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe Je heewJeueeF&ve efmemšme& yegkeâ mše@ue, yejecehetj ÙesLes GheueyOe Demesue. – mebheeokeâ