DeepeÛes meCe-GlmeJe – नोव्हेंबर २०२१


  – ßeer. pee@ve uegF&me hejsje, veboeKeeue
 
 ‘‘meCe-GlmeJeebÛee cetU GösMe MejerjeÛes DeeefCe ceveeÛes DeejesiÙe Ûeebieues jenCes ne Deens.’’ – oe.ke=â.meesceCe.
 Dee@iemš ceefnvÙeeheemetve DeeheuÙee osMeele meCeebÛeer peer jsueÛesue Ûeeuet nesles, efleÛeer meebielee ef[meWyejceOÙes veeleeU meCeeves nesles. ¢ee keâeUele Skeâe yeepetuee YeeefJekeâ ØeeLe&vee, hetpee-DeÛe&vee keâ¤ve osJeeÛÙee meeefVeOÙeele ÙesCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle Demeleevee ogmejerkeâ[s meCe-GlmeJe meepejs keâ¤ve keâewšgbefyekeâ DeeefCe JÙeeJemeeefÙekeâ leCeeJeeheemetve efoueemee efceUefJeCÙeeÛee les ØeÙeeme keâjerle Demeleele.
 meCe-GlmeJe ns YeejleerÙeebÛÙee efkebâyengvee SketâCe ceeveJeer meceepeeÛÙee peerJeveeÛee Skeâ DeefJeYeepÙe Debie Deens. les DeeheuÙee mebmke=âleerÛes Øeleerkeâ Deensle. Oeeefce&keâjerlÙee meCeebcegUs DeeheuÙee ßeæsÛeer peheCetkeâ nesle Demeles DeeefCe Deeheues ceve ØemeVe DeeefCe efvece&U nesles, lej meeceeefpekeâ °Ÿee meCe-GlmeJe ceveg<Ùeeuee DeeheuÙee efoveÛeÙexletve JesU keâe{CÙeeme Je DeeheuÙee peerJeeYeeJeeÛÙee ceeCemeebefJe<eÙeer DeelceerÙelee JÙekeäle keâjCÙeemee"er ØesjCee osleele. ceeCemeebceOeerue efpeJneUe, yebOegYeeJe Jee{erme ueeieeJee cnCetve les lÙeebvee Øesefjle keâjleele.
 DeeheuÙee peerJeveØeJeemeele DeeheCe JesieJesieUs meCe DeeefCe GlmeJe peemle ieepeeJeepee ve keâjlee meepejs kesâues lej DeeheuÙeeuee jespeÛÙee keâeceeheemetve Heâkeäle efJejbiegUeÛe efceUCeej veener, lej keâener keâeU og:Ke DeeefCe efÛeblesheemetve DeeheCe cegkeäle nesT DeeefCe DeeveboeÛÙee meeiejele Jeentve peeT. ueneve cegueebÛÙee Deeveboeuee meercee jenCeej veener DeeefCe Deeheuee peerJeve ØeJeeme megKekeâj nesCÙeeme ceole nesF&ue. "All work and no play makes jack a dull boy" ¢ee GkeäleerØeceeCes peerJeve peieCes DeMekeäÙe Deens. ceneceejerves les efmeæ keâ¤ve oeKeJeues Deens. efJeÅeeLÙeeËvee DeYÙeemeeveblej KesUeÛeer iejpe Demeles, lej meJe&meeceevÙe ceeCemeeuee keâece DeeefCe Flej peyeeyeoejerÛÙee Dees{Ÿeeheueerkeâ[s osJeeÛÙee meeefVeOÙeeÛeer DeeefCe GlmeJeeÛeer iejpe Yeemeles.
 hetJeeaÛÙee keâeUele pesJne DeepeÛÙeemeejKeer DeeOegefvekeâlee veJnleer lesJne Úesšs-cees"s meesnUs, heejbheefjkeâ meCe-GlmeJe nsÛe ceveesjbpeveeÛes meeOeve nesles. ÛeebieuÙee ceebmeenejer pesJeCeemee"er SKeeÅee meCeeÛeer Jeeš heneJeer ueeiele Demes lej veJeerve keâhe[Ÿeemee"er ef¡emeceme efkebâJee efoJeeUer DeMee cees"Ÿee meCeeÛÙee DeeieceveeÛes Deelegjlesves efoJeme ceespeeJes ueeiele Demele.
 meCe keâmes meepejs keâjeÙeÛes ns pegvÙee ueeskeâebvee yejesyej ceenerle nesles. meCeeÛeer JesU DeefleMeÙe MegYe DeeefCe DeefÉleerÙe Demeles, ¢eeÛeer lÙeebvee keâuhevee DemeeÙeÛeer. keâejCe meCeeÛeer JesU DeeheuÙee meYeesJeleeueer DeeefCe DeeheuÙee Mejerjele nesCeejs meJe& yeoue efJeÛeejele Iesles, ¢eeÛeer lÙeebvee hegjshetj ceeefnleer DemeeÙeÛeer. les %eeveer nesles keâejCe lÙeebvee nsosKeerue ceenerle nesles keâer efJeefMe° nbieeceele keâesCelÙee ØekeâejÛes DeVe leÙeej kesâues heeefnpes, pes Mejerjeuee heÛeefJeCes meeshes nesF&ue. cnCetve ØelÙeskeâ veJeerve meCeebmee"er JesieJesieàÙee ØekeâejÛes DeVe efkebâJee heekeâke=âleer lÙeebveer JeehejuÙee neslÙee, lÙeeÛeer Deepe ØeefÛeleer Ùesles.
 meCeeefveefceòeeves meJeeËveer Skeâ$e ÙesTve Skeâ cepeyetle DeeefCe SkeâmebIe meceepe efvecee&Ce keâjeJee DeeefCe GlmeJe meepeje keâjeJee DeMeer lÙeebÛeer FÛÚe DemeeÙeÛeer. JeenlegkeâerÛeer meeOeves GheueyOe veJnleer lejer ueeskeâ DeeheuÙee veelesJeeF&keâebvee YesšCÙeeme Je MegYesÛÚe osCÙeeme Ûeeuele lÙeebÛÙee Iejer peele.
 efnbot Oecee&leerue Deveskeâ meCeebceOÙes lesJne mebieerle, ve=lÙe DeeefCe veeškeâebÛes ØeoMe&ve nesle Demes DeeefCe kegâmleerÛee KesU heenCÙeeme ueeskeâ ieoea keâjle Demele. yewue, nòeer, Iees[s ¢eebÛÙee MeÙe&leerÛes DeeÙeespevener kesâues peele Demes. meCeeceOÙes les Heâkeäle osJeeÛesÛe veeJe Iesle vemele lej he=LJeerJejerue meJe& mepeerJeebÛeener Deeoj DeeefCe mevceeve keâjle.
 Deepe DeeOegefvekeâ peerJeveMewueer Kethe yeoueuesueer Deens. hetJeeameejKes meCe DeeefCe GlmeJe DeeheCe meepejs ke⤠Mekeâle veener. DeepeÛÙee efhe{erÛee meCe DeeefCe GlmeJeekeâ[s heenCÙeeÛee Âef°keâesve yeouele Deens. les pejer ÛeebiegueheCeeÛes GlmeJe Demeues lejer, heejbheefjkeâ efJeÕeemeeuee le[e peele Deens, ns vekeäkeâer. DeeOÙeeeflcekeâ efJeÛeej, ØeeLe&vee, hetpee, kegâšgbyeebÛes Skeâ$eerkeâjCe ÙeebÛes cenòJe ogue&ef#ele kesâues peele Deens. JÙeeJemeeefÙekeâerkeâjCe DeeefCe DeeOegefvekeâlee ÙeeÛee lees vekeäkeâerÛe heefjCeece DemeeJee.
 meCeeefveefceòeeves meJeeËveer Skeâ$e ÙesTve Skeâ cepeyetle DeeefCe SkeâmebIe meceepe efvecee&Ce keâjeJee DeeefCe GlmeJe meepeje keâjeJee, ner hetJe&peebÛeer FÛÚe Deecner efJeme¤veÛe iesuees Deenesle. efJeYekeäle kegâšgbyeheæleercegUs Deecner mJele:YeesJeleer kegbâheCe Ieeleues Deens. Úesšs kegâšgbye – megKeer kegâšgbye ¢ee ceeveefmekeâlescegUs peie Deecner DeeceÛÙee meesÙeermee"er Úesšs kesâues Deens.
 meCe-GlmeJe DeefOekeâ mJekeWâefõle Peeues Deensle DeeefCe les hejbhejsheemetve otj peele Deensle. DeepeÛÙee efhe{erÛee keâue Pešheš meceeOeeveekeâ[s peemle Deens. meCeeÛeb cenòJe efoJemeWefoJeme {emeUle Deens. keâejCe peeieeflekeâerkeâjCeecegUs Deeheueer ØelÙeskeâ ke=âleer hewMeeves ceespeueer peele Deens. DeeheCe meCe meepejs keâjlees; hejbleg hetJeeameejKeer Glkeâš FÛÚe jeefnueer veener. meCeemee"er DeeheCe KeÛe& keâjCÙeeme kegâ"s keâceer he[le veener, cee$e Flejebvee Deevebo osCÙeeme DeeheCe keâceer he[le Deenesle. DeeceÛÙeekeâ[s Jeenves Yejhetj Deensle; heCe veelesJeeF&keâebvee meCeeefveefceòeeves MegYesÛÚe osCÙeeme JesU efceUle veener.
 DeeheCe meCe pe¤j meepejs keâjeJesle keâejCe les DeeheuÙee peerJeveØeJeemeele DeeveboeÛes #eCe Demeleele DeeefCe efJeMes<ele: DeepeÛee DeeJneveelcekeâ peerJeveØeJeeme megKeceÙe keâjCÙeemee"er les vekeäkeâerÛe jeceyeeCe GheeÙe "¤ Mekeâleele. hejbleg heejbheefjkeâ ßeæe DeeefCe efJeÕeemeeuee pej le[e kesâuee lej meCe meepejs keâjCÙeeme peer ØesjCee ceveeÛÙee ßeercebleerves pegvÙee efhe{eruee efoueer leer OeveeÛeer ßeercebleer DeepeÛÙee efhe{eruee osF&ue keâe ner Mebkeâe Deens.