ef¡emlemeYesleerue jkeälemee#eer meble – नोव्हेंबर २०२१


 – Heâe. ([e@.) je@yeš& yeer. ef[meespee, hemeeÙeoeve
 
 ØemleeJevee
 ‘‘ieJneÛee oeCee peefceveerle he[tve cesuee veener, lej lees SkeâšeÛe jenlees. cesuee lej heg<keâU heerkeâ oslees’’ (Ùeesneve 12:24), Ùee ef¡emleJeÛeveevegmeej Kegö ØeYet ÙesMet ef¡emleeves ›egâmeeJejerue cejCe helkeâjues DeeefCe ef¡emlemeYesle jkeälemee#eer mebleebÛes heerkeâ cees"Ÿee ØeceeCeele Deeues. iesuÙee oesve npeej Je<eeËle ef¡emlemeYesle SketâCe 6,500 meble nesTve iesuesues Deensle. lÙeebleerue yengmebKÙe meble ns jkeälemee#eer "juesues Deensle.
 ‘jkeälemee#eer’ ¢ee MeyoeÛee DeLe&
 Fb«epeer Yee<esle ‘jkeälemee#eer’ Ùee Meyoemee"er 'martyr' ne Meyo Jeehejuee peelees. lÙeeÛes cetU «eerkeâ Yee<esleerue 'martys' (ceelet&me) ¢ee MeyoeceOÙes o[uesues Deens. lÙeeÛee DeLe& keâesše&leerue mee#eeroejemeejKeer mee#e osCes, Demee neslees. ØeejbYeerÛÙee ef¡emlemeYesle ØeYet ÙesMet ef¡emleeefJe<eÙeer DeMeer mee#e osCeeNÙee ueeskeâebmee"er ne Meyo Jeehejuee peeF&. meenefpekeâ ef¡emleefJejesOeer Je ÛeÛe&efJejesOeer JeeleeJejCeele DeMeer mee#e osCes, ns ØeJeeneefJe®æ heesnCÙeemeejKes nesles. lÙeecegUs DeMee JÙekeäleeRvee MekeäÙelees ce=lÙetuee efce"er ceejeJeer ueeiele Demes. lÙeecegUs DeeheuÙee ‘jkeäleeves ßeæsÛeer mee#e osCeejs les jkeälemee#eer’ DeMeer JÙeeKÙee martyr ¢ee Meyoeceeies o[uÙeeÛes efometve Ùesles.
 jkeälemee#eeRÛeer leerve JewefMe°Ÿes
 SKeeÅee mebleeÛeer ieCevee jkeälemee#eer mebleeceOÙes keâjCÙeemee"er ef¡emlemeYesves leerve iegCeJewefMe°ŸeebÛeer Deš Ieeleuesueer Deens.
 1) meoj ßeæeJeble JÙekeäleerves KejesKej ce=lÙetuee efce"er ceejuesueer DemeeÙeuee nJeer. lÙeemee"er kesâJeU og:Ke YeesieCÙeeÛeer efkebâJee cejCe mJeerkeâejCÙeeÛeer vegmeleer FÛÚe JÙekeäle keâjCes hegjsmes veener.
 2) DeMee JÙekeäleerves ef¡emleeJejerue ßeæe JÙekeäle kesâueer cnCetve, lÙeeÛÙee peerJeve-keâeÙee&Ûee mebosMe hemejefJeuee cnCetve efleÛee Deleesveele ÚU keâjCÙeele Deeuesuee DemeeJee Je efleÛÙeeefJe<eÙeer És<eYeeJevesletve efleuee ce=lÙet Deeuesuee DemeeJee.
 3) DeMee JÙekeäleerves ne ce=lÙet mJesÛÚsves mJeerkeâejuesuee DemeeJee.
 DeblÙegefKeÙeeÛes meble FivesefMeDeme ¢eebvee DeMeerÛe cejCeob[eÛeer efMe#ee "es"eJeCÙeele Deeuesueer nesleer. DeblÙegefKeÙeeletve lÙeebvee jesce FLes vesues peele nesles. Jeešsle keâefjbLeÛes ef¡emleer ueeskeâ lÙeebvee hejeshejerves efJeveJele nesles keâer, ‘‘efyeMehe cenesoÙe, legcner Ùee Jeešsves peeT vekeâe. legcnebuee les efnbŒe heMetbÛÙee efhebpeNÙeele šekeâleerue.’’ lÙeeJesUer DeblÙegefKeÙeeÛÙee ¢ee efyeMeheebveer keâesCeles Godieej keâe{uesle les heene :-
 ‘‘Megæ Yeekeâj nesCÙeemee"er heMetbÛÙee oeleebKeeueer Yej[uee peeCeeje ceer ef¡emleeÛee ientoeCee Deens.’’ ef¡emlemeYee ojJe<eea 17 Dee@keäšesyej jespeer DeblÙegefKeÙeeÛes meble FivesefMeDeme ¢eebÛes jkeälemee#eerlJe meepejs keâjles.
 yeeÙeyeueÛeer Yekeäkeâce yew"keâ
 ef¡emleer mebleceeefuekesâceOÙes ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee hegve®lLeeveeveblej nesTve iesuesuÙee heefJe$e Œeer-heg®<eebÛee meceeJesMe keâjCÙeele Deeuesuee Deens. lÙeeuee DeheJeeo Heâkeäle meble peesmesHeâ, meble DeeVee, meble peesefkeâce Je meble pee@ve o ye@efhšmš ¢eebÛeeÛe! meble mšerHeâve ne ef¡emlemeYesÛee heefnuee jkeälemee#eer lej meble pescme ne ÙesMetÛÙee yeeje Øesef<eleebceOetve Peeuesuee jkeälemee#eer meble ceeveuee peelees (lÙeeefJe<eÙeerÛes JeCe&ve Deveg›eâces Øes.ke=â. DeOÙeeÙe 7 Je 12ceOÙes JeeÛeeÙeuee efceUles). lÙeeveblej ef¡emlemeYesle jkeälemee#eer PeeuesuÙee œeer-heg®<eebÛeer mebKÙee keâMeer DeieefCele nesleer les ØekeâšerkeâjCeeÛee uesKekeâ DeeheuÙeeuee meebielees. ‘lÙeebveer Deeheues Peies keâeskeâjeÛÙee jkeäleele OegJetve Iesleuesues nesles’’ ns efJeMes<e! ‘‘¢eeveblej ceer heeefnues lees meJe& je°^s, JebMe, ueeskeâ Je efvejefvejeàÙee Yee<ee yeesueCeejs ¢eebÛÙeehewkeâer keâesCeeuee ceespelee Deeuee veener Demee, MegYeü Peies heefjOeeve kesâuesuee Je neleer PeeJeàÙee Iesleuesuee cees"e ueeskeâmecegoeÙe… ceePÙee °erme he[uee’’ (Øekeâšer 7:9).
 cee$e jkeälemee#eer mebleebÛeer ner hejbheje pegvÙee keâjejeheemetve meg¤ Peeuesueer nesleer, ns DeeheuÙeeuee vepejsDee[ keâjlee ÙesCeej veener. Kegö ÙesMetves hejKe[ Meyoeble mebos°ŸeebÛee Ieele keâjCeeNÙee Je lÙeebvee oie[ceej keâjCeeNÙee pes®meuesce veiejerefJe<eÙeer og:Keesodieej keâe{ues DeeefCe DeeheuÙee hetJe&peebÛee jkeäleheele keâjCeeNÙee efMeJeeÙe Jej lÙeebÛeer Le[ieer mepeefJeCeeNÙee MeeŒeer-he®MÙeebÛes JeeYee[s keâe{ues’’ (uetkeâ 13:34; ceòeÙe 23:29-32).
 ¢eeÛeeÛe DeLe& pegvÙee keâjejele hejcesÕejeves efouesues keâeÙe& keâjleevee yeNÙeeÛe ueeskeâebvee ÚU, cevemleehe, $eeme DeeefCe Øemebieer ce=lÙet mJeerkeâejeJee ueeieuesuee Deens. cebefoj GodOJemle kesâues peeF&ue Demes Yeekeâerle keâjCeeNÙee efÙece&Ùee mebos°ÙeeJej leelkeâeueerve ueeskeâ legštve he[ues. ‘‘let cesuee heeefnpesme!’’ DeMeer ceeieCeer lÙeebveer kesâueer (efÙece&Ùee 26:8-11). keâeueeblejeves F.me.het. 580 meeueer lÙeeÛÙeeÛe ueeskeâebveer efÙece&Ùeeuee Fefpehle ÙesLes vesues DeeefCe lÙeeÛÙee [eskeäÙeele cees"e oie[ Ieeuetve lÙeeuee "ej keâjCÙeele Deeues. lÙeeÛee mecekeâeueerve GefjÙee mebos°e ne osJeeÛes JeÛeve meebielees cnCetve lÙeeuee "ej ceejues iesues (efÙece&Ùee 26:20-23).
 hejcesÕejeÛes efveÙeceMeeŒe heeÙeoUer leg[efJeCÙeeSsJepeer cejCe helkeâjCeeNÙee SefueDeePejÛÙee MeewÙeeÛeer keâLee 2 cekeäkeâeyeer 6:18-31 ceOÙes DeeheuÙeeuee JeeÛeeÙeuee efceUles. lÙeeveblej ueiesÛe uesKekeâ meele cegues DeeefCe lÙeebÛeer DeeF& ¢eebveer hejcesÕejeJejerue DeeheuÙee ßeæsmee"er DeeheuÙee ØeeCeeÛeer keâMeer Deengleer efoueer lÙeeÛes pes JeCe&ve keâjlees, les JeeÛeleevee Deepener ßeæeJeble JeeÛekeâeÛÙee DebieeJej mej&keâved keâeše Ùeslees (2cekeäkeâeyeer 7:1-42).
 Demes Demeleevee pegvÙee keâjejeleerue ¢ee jkeälemee#eer ueeskeâebvee ef¡emlemeYesÛÙee mebleceeefuekesâle keâe meceeefJe° kesâues iesues veener Demee ØeMve he[lees. lÙeeÛes Gòej osleevee lesjeJÙee Melekeâele mebleebÛeer Ûeefj$es efueefnCeejs peskeâye Jnesjepeerve veeJeeÛes ef¡emleer meeefneflÙekeâ cnCeleele, ‘‘ef¡emlemeYesceOÙes mebleceeefuekeâe ner ef¡emleeÛÙee hegve®lLeeveeveblej nesTve iesuesuÙee heefJe$e œeer-heg®<eebÛee meceeJesMe keâjles. efleÛÙeele pegvÙee keâjejeleerue heefJe$e Je DeeoMe& œeer-heg®<eebÛee meceeJesMe keâjlee ÙesCeej veener keâejCe les ceefmeneÛÙee DeeieceveeDeeOeer cejCe heeJeues DeeefCe ef¡emle DeOeesueeskeâeble GlejsheÙeËle les efleLesÛe DeeheuÙee leejCeeÛeer Jeeš heenele nesles.’’ efMeJeeÙe ef¡emleer Oece&«ebLeeleerue pegvee keâjej ne cegUele Ùengoer Oecee&Ûee heefJe$e «ebLe Deens. lÙeeletveÛe heg{s ef¡emleer Oece& GoÙeeme Deeuesuee Deens. lÙeecegUs ef¡emlemeYee DeeheuÙee ¢ee ‘pÙes‰ yeebOeJeebvee’ ÙeesiÙe les DeeojeÛes mLeeve osles; hejbleg mebleerkeâjCeemee"er DeeJeMÙekeâ Demeuesues efvekeâ<e DeeyeÇenece, ceesMes, SefueÙee, oeJeero, ÙeMeÙee ¢eebvee ueeiet keâjCÙeeÛes leer keâše#eeves šeUles (cee$e keâecexueeF&š Oece&mebmLesceOÙes SefueÙee mebos°Ÿeeuee DeeOÙeeeflcekeâ efheleecen ¢ee heoJeerves ieewjefJeues peeles. lÙeeves keâecexue [eWiejeJej ueeskeâebvee KeNÙee-KegNÙee hejcesÕejeÛes oMe&ve Ie[efJeues (1 jepes 18). heg{s ¢eeÛe keâecexue [eWiejeJej lesjeJÙee Melekeâele 16 peguew 1251 jespeer heefJe$e ceefjÙesves meeÙeceve mše@keâ veeJeeÛÙee 86 Je<eeËÛÙee $e+ef<eleguÙe melheg®<eeuee oMe&ve osTve yeWleerCeerÛeer Yesš efoueer. lÙeecegUs 16 peguew jespeer ef¡emlemeYee keâecexue ceelesÛee meCe meepeje keâjles).
 ef¡emlemeYesÛee jkeälejbefpele Fefleneme
 ØeYet ÙesMetÛÙee mJeiee&jesnCeeveblej hesvšskeâe@mšÛÙee meCeeÛÙee efoJeMeer heefJe$e Deelcee Øesef<eleebJej Glejuee. lÙeeveblej ef¡emleer Oece&Øemeejeuee meg®Jeele Peeueer. cee$e eflelekeäÙeeÛe ØeceeCeele ef¡emleer ueeskeâebÛee ÚUner meg¤ Peeuee. efJeMes<ele:, heefnuÙee leerve MelekeâebceOÙes jesceer meceüeš efvejes, š^epeve, [sefmeÙetme, JnsuesefjÙeve, ieuesefjÙetme Je [eÙekeäueesefMeÙeve ¢eebveer ef¡emleer ueeskeâebÛee DeeefCe meble heeršj, meble hee@ue, meble hee@efuekeâehe&, meble FivesefMeDeme DeMee Oeeefce&keâ heg{eNÙeebÛee Deleesveele ÚU keâ¤ve lÙeebvee "ej kesâues. jesceve efcemmee«ebLeele heefnuÙee DeeYeejIees<e ØeeLe&vesle ¢ee meJe& jesceve jkeälemee#ÙeebÛee DeeJepet&ve GuuesKe keâjCÙeele Deeuesuee Deens.
 ØeYet ÙesMet – jkeälemee#ÙeebÛes ØesjCeemLeeve
 ØeYet ÙesMetves ›egâmeeJej meeb[uesuÙee jkeäleeceOÙes DemebKÙe jkeälemee#eeRÛeer ØesjCee o[uesueer Deens. ne ØeYet ÙesMet ef¡emle osJeeÛee heg$e Demetve lÙeeves heeheeJej Je cejCeeJej efJepeÙe efceUefJeuesuee Deens DeMeer ßeæe Øekeâš keâjleevee jkeälemee#eeRveer cejCeeuee efce"er ceejueer. ØeLece jkeälemee#eer meble mšerHeâve ¢eeves ÙesMetÛÙee heeJeueebJej heeTue "sJele cejCeehetJeea DeeheuÙee ceejskeâNÙeebvee #ecee kesâueer DeeefCe Deeheuee Deelcee osJeeÛÙee neleer meesheefJeuee. DeeheuÙee ieg®meejKes cejCe helkeâjCÙeeme DeeheCe hee$e veenerle, DeMeer ØeebpeU keâyegueer osle meble heeršjves ›egâmeeJej Guešs šebietve cejCes hemeble kesâues. meble De@C[^Ÿetuee Fb«epeerleerue X Ùee DeekeâejeÛÙee ›egâmeeJej peKe[tve yeebOeCÙeele Deeues nesles lÙeeJesUer lÙeeves ùoÙemheMeea mebosMe osCes meg¤Ûe "sJeues. F.me.Jeer meve 406 meeueer Hesâmleme ¢eebvee efueefnuesuÙee he$eele meble Deiemleerve efueefnleele : ‘‘jkeälemee#Ùeebvee YeesieeJÙee ueeieuesuÙee og:Keehes#ee lÙeebÛeer ef¡emleeMeer Demeuesueer yeebefOeuekeâer Je efve‰e vekeäkeâerÛe cees"er nesleer.’’
 yeeefhlemcee mee›eâeceWleeceOÙes JÙekeäleer ef¡emleeÛÙee cejCe hegve®lLeeveele menYeeieer nesles. yeeefhlemcee ve mJeerkeâejuesueer JÙekeäleer pesJne ef¡emleeJejerue ßeæe Øekeâš keâjleevee jkeälemee#eer yeveles lesJne efleuee ‘jkeäleeÛee yeeefhlemcee’ efceUle Demelees Demes ef¡emlemeYee ceeveles.
 jkeälemee#eerlJeeÛee JÙeehekeâ DeLe&
 ØeYet ÙesMetÛÙee pevceeÛÙee JesUer jepee nsjeso ¢eeves oesve Je<eeËKeeueerue yeeuekeâebÛeer keâòeue Ie[Jetve DeeCeueer. ¢ee yeeuekeâebveer ef¡emleeJejerue ßeæe DeeheuÙee Dees"ebveer Øekeâš kesâuesueer veJnleer efkebâJee ßeæe mecepetve IesCÙeeÛeb lÙeebÛeb JeÙeosKeerue veJnleb. lÙeecegUs lÙeebveer ef¡emleemee"er mJesÛÚsves Jee peeCeerJehetJe&keâ cejCe helkeâjuesues nesles Demesner veener. lejermegæe ef¡emlemeYee ef¡emceme keâeUele 28 ef[meWyej jespeer efve<heehe heefJe$e yeeuekeâebÛee mce=efleefove meepeje keâjles. keâejCe MegYeJele&ceeves ner ef¡emleeÛÙee ce=lÙetveblej 40-50 Je<eeËveer efueefnueer iesuesueer Deensle. ¢ee efve<heehe yeeuekeâebÛÙee jkeäleeuee cenòJe Øeehle Peeues les ef¡emleeves ›egâmeeJej meeb[uesuÙee jkeäleecegUs!
 ÙeeJe¤ve meble yeve&[& ¢eebveer leerve ØekeâejÛes jkeälemee#eerlJe DemeuÙeeÛes cnšues Deens :-
 1) FÛÚe Je ke=âleer oesvner efceUtve yeveuesues jkeälemee#eerlJe : ÙeeceOÙes JÙekeäleer mJesÛÚsves Je ceeskeâàÙee ceveeves ef¡emleeJejerue ßeæe Øekeâš keâjerle Demeleevee cejCeeuee meeceesjer peeles.
 2) Heâkeäle ke=âleerÉejs mJeerkeâejuesues newleelcÙe : ÙeeceOÙes efve<heehe heefJe$e yeeuekeâemeejKes mejUmejU ke=âleerÉejs JÙekeäleeruee cejCe helkeâjeJes ueeieles.
 3) Heâkeäle FÛÚe yeeUieuÙeeves Øeehle nesCeejs jkeälemee#eerlJe : DeMee JÙekeäleeRÛee ØelÙe#e Meejerefjkeâ ÚU kesâuee peele veener; hejbleg ØeeCe heCeeuee ueeJetve lÙee JÙekeäleer Deeheueer ßeæe peesheemele Demeleele. MegYeJele&ceevekeâej meble ÙeesnevemeejKÙee DemebKÙe ‘Jele&vemee#eer’ mebleebÛee meceejeshe ØeejbYeerÛÙee ef¡emlemeYesle ‘jkeälemee#eer’ mebleebÛÙee Ùeeoerle kesâuee iesuesuee Deens. keâejCe meble heewue cnCelees, ‘‘legcnerner ef¡emle ÙesMetceOÙes mJele:me heeheeuee cesuesues Kejs; heCe osJeeØeerlÙeLe& efpeJeble Peeuesues Demes ceevee.’’ (jesce. 6:11)
 jkeälemee#ÙeebÛee mebosMe
 jkeälemee#eer meble DeeheuÙee yeefueoeveeÉejs peieeuee mebosMe osle Demeleele : Goe. ‘mebos°Ÿeeuee "ej keâjlee Ùesles; hejbleg lÙeebÛee mebosMe "ej kesâuee peeT Mekeâle veener.’ ‘peerJeveeceOÙes Demes keâener Goeòe, Gòece DeeefCe Glke=â° Demet Mekeâles keâer pÙeemee"er ceveg<Ùe Deeheuee ØeeCe heCeeuee ueeJele Demelees.’ ‘kesâJeU Meyoebveer veJns; lej ØelÙe#e ke=âleeRveer ceveg<Ùe peieemeceesj Gòegbie Demee DeeoMe& GYee ke⤠Mekeâlees.’ ‘mee#eele ce=lÙetmegæe ceeCemeeuee hejcesÕejeheemetve efJeYekeäle ke⤠Mekeâle veener.’ ‘Øesce, Meebleer Je Deevebo ¢ee cetuÙeebJej efnbmesves ceele keâjlee Ùesle veener.’ DeeefCe meJeeËle cenòJeeÛeer iees° cnCepes, ‘jkeälemee#ÙeebÛes jkeäle ns ßeæsÛes yeerpe nesÙe.’ lÙeecegUsÛe meble Deiemleerve cnCeleele : ‘‘jkeälemee#Ùeebvee oesjKeb[eves keâjkeâÛetve DeeJeUtve yeebOeCÙeele Deeues, leg®bieele [ebyeCÙeele Deeues, lÙeebvee Heâškesâ ceejCÙeele Deeues, HeâjHeâšle vesCÙeele Deeues, efpeJeble peeUCÙeele Deeues, leueJeejerves efÛejCÙeele Deeues, GkeâUlÙee lesueeÛÙee keâ{F&le šekeâCÙeele Deeues, efnbŒe heMetbmeceesj šekeâCÙeele Deeues, oie[eves "sÛeCÙeele Deeues… DeeefCe lejerner lÙeebÛeer mebKÙee Jee{leÛe iesueer.’’
 jkeäleeÛÙee ke@âvmejMeer Pegbpe osleevee Deeheueer ef¡emleer ßeæe Øemeeefjle ke⤠heenCeeje OevÙeJeeefole keâeueex Deekegâefleme, DeeheuÙee MeerueeÛes j#eCe keâjlee keâjlee jkeälemee#eer yeveuesueer meble ceeefjÙee ieesjsšer DeeefCe ‘‘legceÛÙee leueJeejer ceePÙee jkeäleeves ceeKeuÙee lejer Ûeeuesue hejbleg ceer ceePes Mejerj legceÛÙee JeemeveeceÙe mheMee&ves keâuebefkeâle nesT osCeej veener’’, Demes DeeheuÙee ceejskeâNÙeebvee "CekeâeJetve meebieCeejer jesceÛeer meble Deeivesme ¢eebmeejKÙee OewÙe&Meerue jkeälemee#ÙeebÛeer Deepe peieeuee iejpe Deens.