legcnebme Meebleer Demees! – नोव्हेंबर २०२१


  – Heâe. efkeâjCe ueesheerme, meeb[esj ÛeÛe&
 
 Ùeesneve DeOÙeeÙe 20:19 ceOÙes veceto kesâuÙeeØeceeCes ‘‘lÙeeÛe efoJeMeer cnCepes Dee"Je[ŸeeÛÙee heefnuÙee efoJeMeer mebOÙeekeâeUer pesLes efMe<Ùe nesles, lesLeerue oejs ÙengÅeebÛÙee YeerleercegUs yebo Demelee, ÙesMet Deeuee Je ceOÙes GYee jentve cnCeeuee, ‘‘legcnebme Meebleer Demees!’’ ÙesMetÛes ns Meyo meOÙeeÛÙee peeieeflekeâ Je osMeebleie&le heefjefmLeleerle efkeâleer Deveceesue Deensle. Deepe peie Skeâe JesieàÙee heefjefmLeleerletve peele Deens. ØelÙeskeâ ef"keâeCe, #eCe Yeerleerves Yejuesuee Deens Je lÙeeceOÙesÛe ceeCemee-ceeCemeebleerue veeleer, osMee-osMeebleerue efnlemebyebOe efyeIe[le Ûeeueues Deensle. lÙeecegUs ØelÙeskeâ JÙekeäleeruee MeebleerÛeer iejpe Deens. ‘legcnebme Meebleer Demees!’ Ùee JeekeäÙeele leerve cenòJeeÛes Meyo Deensle. legcnebme, Meebleer DeeefCe Demees.
 ‘legcnebme’ Ùee MeyoeceOÙes ÙesMet ef¡emleeÛeer DeeheuÙee meJeeËmee"er Demeuesueer meùoÙelee, levceÙelee, oÙeeUtheCee, ØesceYeeJevee efometve Ùesles.
 ‘Meebleer’ Ùee MeyoeceOÙes ceeveJeer peerJeveeÛee meejebMe o[uesuee Deens. ÙesLes oesve ØekeâejÛeer Meebleer ceeveJeer peerJeveele keâeÙe& keâjles – mekeâejelcekeâ efkebâJee vekeâejelcekeâ. lÙeebÛee heefjCeece ceeveJeer peerJeveeJej nesle Demelees.
 ‘Demees’ ne Meyo ÙesMetÛÙee cegKeeleerue DeefOekeâejJeeCeerves GÛÛeejuesuee Meyo Deens. hejcesÕejeÛee heg$e MeebleerÛee jepeheg$e DeeheCeebme MeebleerÛeer yengcetuÙe Yesš osle Deens. MeebleerÛeer Deepe KejesKej iejpe Deens keâe? Ùee ØeMveeceOÙes meejs keâener meeceeJeuesues Deens.
 peeieeflekeâ ›eâceJeejerle Ûeeueuesueer peerJeIesCeer mheOee& efnbmesÛÙee ceeiee&ves ceeveJelesJej nesCeejs DeeIeele, pewJe MeeŒeeÉejs DeveerleerÛÙee ceeiee&Ûee Jeehej, meerceeØeMve, ØeebleJeeo, peeleerÙe Oecee&leerue Jeeo-efJeJeeo, iešeiešeleerue JewcevemÙe ns Je Demes Øekeâej Kejb lej Meebleeruee yeeOee efvecee&Ce keâjleele. hejcesÕejeÛÙee Ùeespevesheemetve DeeheCe otj peelees.
 Debleie&le Je yee¢e Meebleer DeeheCeebme hejekeâesšerÛee Deevebo osleele Je lÙeebceOÙes peieCÙeeÛee Skeâ JesieUe DeLe& osleele. ns peerJeve hejcesÕejeves DeefYeØesle kesâuesues efveÙeespeve Demeles. lÙeeme mee#eeled YeieJeble ØemeVe neslees Je YekeäleebÛÙee Ùee mecetnele hejcesÕejmegæe mecejme neslees. keâejCe Deeheuee ØeJeeme efJeveeMekeâejkeâ vemetve efJekeâemeelcekeâ Je efveefce&leer DeefOekeâ jnmÙeceÙe yeveefJeCÙeeme meeneÙÙe keâjles. Debleie&le Meebleer Je yee¢e MeebleerÛee DeLe& DeeheCe mecepeeJetve IesT Ùee.
 Debleie&le Meebleer : JÙekeäleerves JÙekeäleerMeer kesâuesuee KejeKegje mebJeeo. ceer keâesCe Deens, ceuee kegâ"s peeÙeÛes Deens ne leòJe%eeveer ØeMve, DeeheCeebme DeeheuÙee DeefmlelJeeÛeer peeCeerJe keâ¤ve oslees. efkeâjceeF& ¢ee leòJe%eeves meebefieleues Deens, "A person is born he is old enough to die." DeefmlelJeeÛÙee Ùee peerJeve ue{eF&le Debleie&le Meebleer ceeCemeeÛÙee peerJeveele DeiecÙe efpeö efvecee&Ce keâjles. lÙeeceOeerue Tpee& DeeheCeebme peieCÙeeme hee"yeU osles. JÙekeäleerÛee JÙekeäleerheemetveÛee ØeJeeme MeeÕele Je De#eÙe keâjCÙeeme ceole nesles. Debleie&le MeebleerÉejs JÙekeäleer Je hejcesÕejeceOÙes leeoelcÙe efvecee&Ce nesles. Ùeesneve DeOÙeeÙe 14:27 veceto kesâues Deens, ‘‘ceer legcnebme Meebleer osTve "sJelees, ceer Deeheueer Meebleer legcnebuee oslees, pemes peie osles lemes ceer legcnebuee osle veener. legceÛes Deble:keâjCe DemJemLe DeLeJee YeÙeYeerle nesT veÙes.’’
 ØeYet DeeheCeebme Deeheues Deble:keâjCe Meeble keâjCÙeemee"er ùoÙeeleerue DemJemLelee otj keâjCÙeemee"er Je Yeerleer otj keâjCÙeemee"er ceole keâjle Deens. Sefueveewj ®PeJesušÛes Skeâ JeekeäÙe Deens, ‘‘YeerleerÛÙee [esàÙeeble [esUs Ieeuetve heenCÙeeÛÙee ØelÙeskeâ DevegYeJeecegUs legcnebuee Mekeäleer, OewÙe& DeeefCe DeelceefJeÕeeme efceUlees. peer iees° legcner ke⤠Mekeâle veener DeMeer iees° legcner kesâueer heeefnpes.’’ Yeerleer iesueer keâer MeebleerÛee ceeie& megkeâj neslees. Debleie&le Meebleermee"er efvelÙeefveÙece DeeJeMÙekeâ Deens. Skeâe«e ceveemee"er osJeMeyoeÛes hetpeve efJeÕemeveerÙe "jsue, ceveve-efÛebleve, MejerjeJej efveÙeb$eCe, mebÙece, meceleesue Deenej Je MejerjeÛee JÙeeÙeece ÙeebÉejs lÙee efmLeleerheÙeËle heesnÛeCes menpe MekeäÙe nesles. Deeheues Skeâe«e ceve pej YeieJebleekeâ[s efJeueerve kesâues lej Deeeflcekeâ meceeOeeve DeeheCeebme Øeehle nesles. 2 keâefjbLe DeOÙeeÙe 13:11 ceOÙes meble hee@ue meebielees, ‘‘yebOegpevenes, Deelee FlekesâÛe cnCelees, legceÛes keâuÙeeCe Demees! legcnebuee hetCe&lee ueeYees, meceeOeeve efceUes. legcner SkeâefÛeòe Jne, Meebleerves jene, cnCepes ØeerleerÛee Je MeebleerÛee osJe legceÛÙeemen jenerue.’’ Debleie&le Meebleermee"er Deeheuee Deebleefjkeâ DeeJeepe DeeheCeebme ieleer osle Demelees. cenelcee ieebOeerpeeRÛee Skeâ megboj megefJeÛeej Deens, ‘‘Deeheuee Deebleefjkeâ efJeÕeeme cnCepes YeieJebleeÛes DeefOe‰eve’’ ns DeefOe‰eve hetCe&heCes, melÙe¤heer, lespeesceÙe ØekeâeMeele DeeCeCÙeeme ØeeceeefCekeâ ØeÙelve DeheguÙeekeâ[tve JneJee.
 yee¢e Meebleer : yee¢e MeebleerceOÙes ceeCemeebÛÙee Skebâojerle ØeJe=òeerÛes oMe&ve Ie[les. efJekeâeme keâjCes efkebâJee efJeOJebme keâjCes ceeveJeeJej DeJeuebyetve Deens. ceuee meJeeËceOÙes ßes‰ yeveeÙeÛesÙe. ceePee ieš, ceePee meceepe, ceePes jepÙe, ceePee osMe ne Heâkeäle ceePÙeemee"er Deens Je FLes Flejebvee kegâÛekeâeceer "jJeues peeles. ceie lÙeebÛÙeeJej Deveskeâ ØekeâejÛee DevÙeeÙe, peguetce kesâuee peelees. osMeeosMeebleerue efnlemebyebOe, lÙeebÛÙeeleerue Ûeeueuesueer Ûe{eDees{, efvemeiee&Ûee {emeUlee DeeuesKe Je lÙee efvemeiee&Ûeer ceeveJeeves kesâuesueer Meeskeâebeflekeâe, onMeleJeeo, pewefJekeâ ÙegæeÛes he[Ceejs he[meeo, meeNÙeeÛe iees°er efkeâleer DeveekeâueveerÙe Je jewõ mJe¤heeÛÙee Deensle. peeieeflekeâ Meebleer nerÛe DeeheuÙee keâeÙee&Ûeer efoMee "jJeeJeer ueeiesue. ogmeNÙeebvee "sÛetve cees"s veener lej mJele:ÛÙee efnceleerves, mJekeâle=&lJeeves DeeheCe cees"s Peeues heeefnpes. yee¢e Meebleermee"er heefjJele&veeÛeer iejpe Deens. ns heefjJele&ve meomeodefJeJeskeâ yegæeruee Devegme¤ve Demesue lej vekeäkeâerÛe veJeefveefce&leerÛes mJehve ØelÙeskeâ JÙekeäleer, ØelÙeskeâ osMe heent Mekesâue. lÙeemee"er hejcesÕejeuee DeefYeØesle DemeCeejb efJeÕe efvecee&Ce nesF&ue. jescekeâjebme he$e 12:17-18 ceOÙes veceto kesâuesues Deens, ‘‘JeeF&šebyeöue JeeF&š DeMeer keâesCeeÛeer Hesâ[ ke⤠vekeâe. meJe& ceveg<ÙeebÛÙee °erves pes meeefòJekeâ les keâjCÙeekeâ[s ue#e "sJee. MekeäÙe lej meJe& ceeCemeebyejesyej legceÛÙeekeâ[tve nesF&ue eflelekesâ Meebleerves jene.’’
 DeeheCeebme efouesues keâece, heoJeer, DeefOekeâej DeeheuÙeekeâ[s DemeCeeje hewmee, Oeve-oewuele meceepeeÛÙee YeuÙeemee"er Jeehejuee heeefnpes. MeebleerÛee ceeie& hejcesÕejeves efouesuee Deens. mecesš, mebJeeo, meYee, uesKeve, JeeÛeve, ceveve-efÛebleveeÉejs DeeheCe Meebleermee"er ÙeesiÙe les keâeÙe& ke⤠Mekeâlees. ceie mJeie&ØeehleerÛeer efÛeblee YetleueeJej Demeleevee ceveele ÙesCeej veener.