Gheemevee mebieerle : ef¡emlemeYesÛee DecetuÙe "sJee (GòejeOe&) – नोव्हेंबर २०२१


 – Heâe. Dee@uJeerve legmkeâevees
 
 8. Dehe&Ceieerle : Dehe&Ce efcejJeCetkeâ ner ef¡emlemeYesceOÙes ØeÛeefuele Demeuesueer Heâej ØeeÛeerve hejbheje Deens. Dehe&CeeÛÙee Jemlet efcejJeCegkeâerves DeeCeCes, ns GheemeveeefJeOeerle GheefmLele mecegoeÙe menYeeefielesÛeb cenòJeeÛeb Debie Deens. efcejJeCegkeâerves Dehe&Ce Jemlet DeeCeleevee lÙeeuee mebieerleeÛeer meeLe efoueer peeles. oeves JesoerJej "sJeerheÙeËlelejer efveoeve ns ieerle Ûeeuet Demeles. pÙee pÙee JesUer OegheejleerÛee Jeehej kesâuee peelees, lÙee lÙee JesUer Dehe&Ce ieerleeÉejs efkebâJee lÙeeÛe Dehe&CeieerleeÛÙee mebieerleeÉejs meeLe efoueer peeles. Dehe&Ceieerle meg¤ Demeleevee Oece&ieg¤ Dehe&CeeÛeer ØeeLe&vee nUtJeej yeesueleele. Dehe&Ceieerle meceehle PeeuÙeeme Oece&ieg¤ Dehe&CeeÛeer ØeeLe&vee cees"Ÿeeves yeesueleele Je YeeefJekeâ lÙeeuee ‘megJebefole nes veece ØeYetÛes’ Demee Øeeflemeeo osleele. Dehe&CeefJeOeerÛeer ØeeLe&vee Kethe megboj Deens. ¢eemee"er ieeÙeve JesUsJej LeebyeJeuÙeeme leer ØeeLe&vee YeeefJekeâebÛÙee efveÙeefcele ØeeLe&vesÛee Yeeie yevet Mekeâles.
 9. heefJe$e, heefJe$e : ¢ee ieerleeÉejs otle lÙeebÛÙee JewYeJeeÛes ieerle ieeleele, mJeiee&leerue ceneMekeäleer Je DeefOemeòee lÙeeÛeer DeejeOevee keâjleele, mJeieeaÙe ojyeejeleerue mesjeHeâerce lÙeeuee GbÛeeJeleele, lÙeebÛÙee megjele Deecner veceüheCes DeeceÛes mlegeflemJej efcemeUtve Deeveboeves ieeCes cnCelees. osJeotleebyejesyej Skeâ nesTve YekeälemecegoeÙe ‘heefJe$e, heefJe$e’ ns ieerle ieeleele efkebâJee cnCeleele. meoj peÙeIees<e ne DeeYeejIees<e ØeeLe&vesÛee Skeâ Yeeie Deens Je meJe& Ùeepekeâebyejesyej lees ieeCÙeele efkebâJee cnCeCÙeele menYeeie Iesleele. yeNÙeeÛeMee ef"keâeCeer ¢ee peÙeIees<eeÛeb OeÇ=Jeheo ns hegvne hegvne ieeÙeues peeles. ¢eele yeoue keâ¤ve les SkeâoeÛe yeesueeJes. OeÇ=Jeheoeveblej heefnues Je ogmejs ÛejCe ieeTve ieeÙeve LeebyeJeeJes. OeÇ=Jeheo hegvne hegvne ieeTve DeeheCe Devee"eÙeer ieeÙeve ueebyeJelees. keâener ef"keâeCeer SKeeob ÛejCe JeieUues peeles, ¢eekeâ[sosKeerue ieeÙekeâJe=boebveer efkebâJee ieeÙeve vesle=lJe keâjCeeNÙeebveer efJeMes<e ue#e osCes iejpesÛes Deens. ¢ee keâeceer ‘Ùeg šŸetye’ DeLeJee ‘meesMeue ceeref[Ùee’Jej GheueyOe Demeuesues ue@efšve heefJe$e, heefJe$e (Sanctus) DeeheCeeme meeneÙÙekeâ "¤ Mekeâles. heefJe$e, heefJe$e ns Gheemevee mebieerleeleerue Skeâ cenòJehetCe& ieerle DemeuÙeeves Oecee&efOekeâeNÙeebÛeer ceevÙelee vemeuesueer ieerles ¢ee ef"keâeCeer Iesleueer peeT veÙesle.
 10. Debeflece F&Memlees$e : F&Memlees$ee Éejs osJeeÛes mleJeve keâjCÙeele Ùesles. efcemmeeyeefueoeveeÛÙee ceOÙeJeleea DeeefCe ieeYee DemeuesuÙee ØeeLe&vesÛee meceejeshe F&Memlees$eeves kesâuee peelees. ‘Deecesve’ ¢ee GodIees<eeves YeeefJekeâ lÙeeuee ogpeesje osleele. meoj ‘Deecesve’ ns meCe Je meesnàÙeeØemebieer oesve-leerve JesUe yeesueues peeT Mekeâles, ¢eeuee ‘ceneve Deecesve’ Demes cnCeleele.
 11. ØeYetÛeer ØeeLe&vee : Ùeepekeâ meJe& ßeæeJebleebvee DeeheuÙeeyejesyej ØeYetÛeer ØeeLe&vee ieeÙeuee efkebâJee cnCeeÙeuee heeÛeejCe keâjleele. ieeÙeveele Ùeepekeâ SkeâšsÛe Deefve°eheemetve ne Yeeie yeesueleele Je MesJešer YekeäleieCe hegvne ‘jepÙe Deved meòee JewYeJe legPesÛeer’ ns ieeCes ieeleele efkebâJee cnCeleele.
 12. peieheehenejkeâe : Yeekeâj cees[Ces Je leer hÙeeuÙeele efcemeUCÙeeÛÙee JesUer ‘peieeÛeer heehes otj keâjCeeNÙee hejcesÕejeÛÙee keâeskeâje’ ner ØeeLe&vee ieeÙekeâJe=boekeâ[tve efkebâJee ueeskeâebÛÙee ØelÙegòejebmen ieeÙekeâebkeâ[tve meeceevÙele: ieeÙeueer peeles DeLeJee cees"Ÿeeves yeesueueer peeles. SKeeÅee cees"Ÿee meesnàÙeeØemebieer Yeekeâj cees[Ces nesF&heÙeËle DeeJeMÙekeâ eflelekeäÙeeboe peieheehenejkeâe ns ØeeLe&veeÛejCe cnCelee Ùesles DeeefCe ÙeeÛee MesJeš Deecneuee Meebleer os ¢ee Meyoebveer kesâuee peelees.
 13. ef¡emleMejerj ieerle : Ùeepekeâ Je ueeskeâebÛÙee ef¡emleMejerj mesJeveØemebieer ieeÙeues peeCeejs ieerle ef¡emleMejerj mesJeveele menYeeieer nesCeeNÙee JÙekeäleeRceOeerue DeeOÙeeeflcekeâ SskeäÙeYeeJe JÙekeäle keâjles. ef¡emleMejerj ieerle meJeeËÛee Deevebo JÙekeäle keâjles Je ef¡emleMejerj efcejJeCegkeâeruee yebOegYeeJeeÛes oMe&keâ yeveJeles. Ùeepekeâ pesJne ef¡emleMejerj mesJeve keâjleele, lesJne ¢ee ieerleeuee ØeejbYe neslees. ns ieerle Kethe ueebyeJet veÙes, lej meeOeejCele: Skeâ le=leerÙeebMe YeeefJekeâebveer keâcÙegefveÙeve mJeerkeâejuÙeeveblej ns ieerle LeebyeJeeJes. YeeefJekeâebveer ef¡emleMejerj mJeerkeâejuÙeeveblej Lees[e JesU Meeblelesmee"er nJee. ner ceneve Meeblelee cnCetve DeesUKeueer peeles. efcemmeeyeefueoeveeÛee hejceesÛÛe efyebot pesLes DeeheCe ef¡emleeyejesyej Skeâ¤he neslees. keâener Øemebieer DeeheCe ef¡emleMejerj ieerleeSsJepeer (Post Communion hymn) ef¡emleMejerj mJeerkeâejuÙeeveblej ieerle IesT Mekeâlees. cee$e ¢ee #eCeer ieerle Iesleevee les ef¡emleMejerjeMeer efveieef[le Demeuesues ieerle IÙeeJeÙeeÛes Demeles. Øemebieeveg¤he DeeefCe JesUsÛeer ceÙee&oe ue#eele Ieslee keâcÙegefveÙeve ieerleeSsJepeer keâcÙegefveÙeve ØeefleJeÛeve (Communion Antiphon) osKeerue Ieslee Ùesles. meoj ØeefleJeÛeve efoJemeeveg¤he efcemmee«ebLeele efouesues Demeles.
 14. mee›eâeceWleeÛeer Yeefkeäleieerles : mee›eâeceWleeÛÙee Yekeäleerle Yepelees leguee efkebâJee DeejeOevee keâje efkebâJee JewYeJeMeeueer Mejerje ner meg®JeeleerÛeer ieerles Deensle, lÙeehewkeâer Skeâ IÙeeJes. meoj ieerles meg®Jeeleeruee mee›eâeceWle JesoerJej "sJeleevee Iesleueer peeleele. cee$e mee›eâeceWle DeeMeerJee&oeDeieesoj (Benediction) ÛÙee JesUer ‘cees"s mee›eâeceWle’ efkebâJee ‘peÙe peÙe peÙe F&Meeuee’ efkebâJee ‘leebletce Ssieex’ ¢ee mee›eâeceWleeÛÙee ieerleehewkeâer Skeâ IÙeeJes. yeNÙeeÛeMee ef"keâeCeer ¢eeyeeyele DeeheCeeuee Gueš-meguešheCee efometve Ùeslees.
 cenòJeeÛÙee ceeie&oefMe&keâe
 1. mecegoeÙe menYeeie : Gheemevee ne mecegoeÙeeÛee efJeOeer Deens. ØelÙeskeâ peCe DeeheeheuÙee menYeeefielesÉejs hejcesÕejeÛÙee DeefOekeâ peJeU peele Demelees. Deeheues meJe&mJe SkeâJeštve YeeefJekeâebveer ieeÙeveele menYeeieer nesCes iejpesÛes Deens. meJe& YeeefJekeâebvee YekeäleerceOÙes meef›eâÙe DeeefCe Skeâmegjele menYeeie Ieslee ÙeeJee cnCetve ieeÙekeâJe=bo menkeâeÙe& keâjerle Demeleele. YeeefJekeâebÛÙee menYeeefielesÛeb Gefö° iee"CÙeemee"er ieeÙekeâJe=boekeâ[tve efJeMes<e menkeâeÙee&Ûeer iejpe Deens. ieeÙeveeÛes meeojerkeâjCe ns SKeeÅee Dee@kexâmše Mees meejKes lej veener vee? ¢eekeâ[s ØelÙeskeâ ieeÙekeâJe=boeveer efJeMes<e ue#e osCes iejpesÛes Deens.
 2. ue@efšve ieerles : keâener cenòJeeÛÙee Øemebieer ue@efšve ieerleebÛee meceeJesMe DeeheuÙee efcemmeeceOÙes kesâuÙeeme efcemmeeyeueerÛee YeejomleheCee meenefpekeâÛe GbÛeeJelees. Goe. oÙee ÙeeÛevee (Kyrie), heefJe$e, heefJe$e (Sanctus), DeeceÛÙee mJeieeaÙe yeehee (Pater Noster), peieheehenejkeâe (Agnus Dei). ¢ee keâeceer ieeÙekeâJe=boebveer Lees[s DeefOekeâ heefjßece IesTve ner ieerles efMeketâve leer YeeefJekeâebheÙeËle heesnÛeJeeJeer. efJeMes<ekeâ¤ve «esieesefjÙeve mebieerle heæleerÛee DeJeuebye keâ¤ve. «esieesefjÙeve ne ÛeÛe& mebieerleeÛee peCet ieeYee Deens. les efpeJeble "sJeCes ner DeeheuÙee meJeeËJej Heâej cees"er peyeeyeoejer Deens. cee$e ner ieerles ue@efšve Yee<esletveÛe DeefOekeâ G"tve efomeleele. ØelÙeskeâ mebieerleeuee lÙee efJeefMe° Yee<esÛeer peJeUerkeâlee Demeles. «esieesefjÙeve cÙegefPekeâ DeeefCe ue@efšve Meyo ¢eebÛee megjsKe cesU Deens. yeNÙeeÛeMee ef"keâeCeer «esieesefjÙeve Ûeeue DeeefCe ceje"er MeyojÛevee Demes ØeÙeesie kesâues peeleele. cee$e DevÙe Yee<ee Jeehe¤ve DeeheCe mebieerleeÛee ne iees[Jee efvejme lej yeveJele veener vee?
 3. Meeblelee : Meeblelesle DeeheCe hejcesÕejeÛÙee DeefOekeâ meceerhe peele Demelees. efcemmeeyeefueoevee Debleie&le keâener cenòJeeÛÙee ef"keâeCeer Meeblelee Demeles leer DeyeeefOele "sJeCÙeemee"er ieeÙekeâJe=boebveer efJeMes<e menkeâeÙe& keâjeJes. Goe. oÙeeÙeeÛeves Deieesoj, JeeÛevee veblej, keâcÙegefveÙeve Jeešhe PeeuÙeeveblej, ieeÙeve Iesleevee ¢ee MeeblelesÛee Yebie nesCeej veener, ¢eeJej ieeÙeve vesle=lJe keâjCeeNÙeebÛee keâše#e DemeeJee.
 4. ieeÙekeâJe=bo : Heâej ceesueeÛeer peyeeyeoejer ØelÙeskeâ ieeÙekeâJe=bo heej hee[le Demeles. Heâej cees"b Ùeesieoevener ØelÙeskeâ ieeÙekeâ DeeheuÙee mesJesÉejs osle Demeleele. Gheemevee mebieerle cnCepes jbiecebÛe meeojerkeâjCe veJns. ¢eemee"er efcemmeeÛeer meJe& ieerles ØeÛeefuele DemeeJeerle. YeeefJekeâebvee ieelee Ùesle veener, DeMeer ieerles MekeäÙelees IesT veÙesle. veJeveJeerve ieeÙekeâebvee mebOeer ÅeeJeer. ØelÙeskeâ efcemmee ner cenòJeeÛeer Deens. DeeceÛÙee ieeÙeve ceb[Ueuee Decetkeâ Skeâ efcemmeeÛe efceUeJeer, Demee Dee«en vemeeJee. ner Deeheueer mesJee Deens – mheOee& veener, ¢eeÛes Yeeve DemeeJes. DeeheeheuÙee Oece&«eeceele ØelÙeskeâ efcemmeemee"er ieeÙekeâJe=bo ØemLeeefhele keâjCÙeeme menkeâeÙe& keâjeJes. DeeheuÙee le®Ce ceb[UeRvee Je cegueebvee DeeheeheuÙee Oece&«eeceele Je ieeÙekeâJe=boele DeeheCe Øeeslmeeefnle keâjeJes. efpeLes efpeLes MekeäÙe Deens, efleLes efleLes mebieerleeÛes DeeefCe efJeMes<e cnCepes veesšsMevevegmeej keâmes ieeJes, ¢eeÛes ØeefMe#eCe efoues peeJes. lÙee efoJemeeÛee GheemevesÛee Øemebie DeeefCe efJe<eÙe ue#eele IesTve ieeÙeveeÛeer efveJe[ keâjeJeer. ieeÙeveemee"er DeefOeke=âle hegmlekesâ JeehejeJeerle. ieeÙeve veJeerve DemeuÙeeme les YeeefJekeâebvee Deieesoj efMekeâJeeJes. ceieÛe efJeOeermee"er JeehejeJes. efcemmeeyeefueoeveele YeeefJekeâebÛes ue#e ieeÙekeâJe=boekeâ[s ve ueeielee osJeekeâ[s ueeieues heeefnpes, ¢eeÛeer ÙeesiÙe Keyejoejer IÙeeJeer cnCepes efMemleyeæ JeeieCeb, hesnsjeJe meYÙelesÛes oMe&ve Ie[Jeerue Demee, lemesÛe ieeÙeveeÛee mejeJe DeieesojÛe kesâuesuee DemeeJee. ieeÙekeâJe=boemee"er JesUesJesUer ØeefMe#eCe efMeefyejs Je DeeOÙeeeflcekeâ keâeÙe&›eâce DeeÙeesefpele kesâues peeJes.
 5. JeeÅes : ÛeebieuÙee JeeÅeebcegUs GheemeveeefJeOeeruee YeejomleheCee Ùeslees. mebieerle JeeÅeebÛeer efveJe[ keâjleevee ner JeeÅes GheemevesÛÙee DeeMeÙeeuee hetjkeâ Je megmebiele Demeleerue, ¢eeÛeer Keelejpecee keâjeJeer. lÙeebÛee ieeWieeš vemeeJee. JeeÅes heefJe$e JeeleeJejCeeuee ÙeesiÙe, cebefojeÛÙee Øeefle‰suee MeesYeCeejer DeeefCe ßeæeJebleebvee DeeoMe& Jeešleerue DeMeer DemeeJeerle. JeeÅeebÛee DeJeepeJeer Jeehej keâjCÙeehes#ee ßeæeJebleebveer ieeCes ieeJes ¢eeJej ef¡emlemeYee Yej osles. JeeÅes ns kesâJeU ieeÙeveeuee menkeâeÙe& cnCetve Jeehejueer peeleele ¢eemee"er JeeÅeebÛeer DeeefCe ieeÙeveeÛeer efveJe[ keâjleevee mecegoeÙeeÛeer menYeeefielee ue#eele IesCes iejpesÛes Deens. {esuekeâer Je yeeWiees ÙeemeejKeer Kethe DeeJeepe keâjCeejer JeeÅes lJeefjle LeebyeJeeJeerle. keâOeerkeâOeer keâener ÛeÛe&ceOÙes efyešdmeÛee Jeehej ÛegkeâerÛÙee heæleerves kesâuee peelees. keâOeer les ueeskeâebvee ieeWOeUele šekeâleele. keâOeer Øemebieer Heâej ueebyeueÛekeâ ceOÙeblej (Interlude) efoues peeleele. ns meJe& JesUerÛe LeebyeJeCes iejpesÛes Deens.
 7. ieerlejÛevee : Gheemevee ieerles efueefnleevee yeeÙeyeue, F&Me%eeve Je Gheemevee efveÙece ¢eebÛee yeejkeâeF&ves DeYÙeeme keâjeJee. Deeheueer ieerles ueeskeâebvee hejcesÕejeÛÙee peJeU peeCÙeeme keâMeer menkeâeÙe& keâjleerue, ¢eeJej Yej ÅeeJee. ieeÙeveeÛes Meyo ke@âLeefuekeâ ef¡emlemeYesÛÙee efMekeâJeCegkeâeruee Oe¤ve DemeeJesle.
 Gheemevee mebieerle ef¡emleer ßeæsÛee ne DecetuÙe "sJee peleve keâ¤ve "sJeCÙeemee"er DeeefCe YeeJeer efhe{erheÙeËle lÙeeÛes ÛeebieuÙee Øekeâejs nmleeblejCe keâjCÙeemee"er DeeheCee meJeeËÛes menkeâeÙe& ceesueeÛes Deens.
 ns meble efmeefmeefueÙee, ieeÙekeâJe=boeÛÙee DeeßeÙeoeles… Deecnemee"er efJevebleer keâj.