mebheeokeâerÙe – नोव्हेंबर २०२१


 
 ØeYet ÙesMet ef¡emle : efpeJeble hejcesÕejeÛÙee DeÂMÙe ¤heeÛes ÂMÙe mJe¤he
 – Heâe. ([e@.) Deefveue hejsje
 
 ØelÙeskeâ Je<eea ef¡emlemeYee efleÛÙee GheemevesceOÙes ‘‘ØeYet ÙesMet ef¡emle : efJeÕeeÛee jepee’’ Deens ¢eeÛeer Iees<eCee keâjles. cnCepes DeeiecevekeâeU meg¤ nesCÙeeDeieesojÛÙee jefJeJeejer ef¡emlejepeeÛee meesnUe meepeje keâjles. ¢ee meesnàÙeeÉejs YeeefJekeâebvee Dee"JeCe keâ¤ve efoueer peeles keâer efpeJeble hejcesÕej neÛe Keje meJeeËÛee jepee DeeefCe ØeYet Deens. cnCetveÛe yeeÙeyeueceOÙes meebieCÙeele Deeues Deens keâer, ‘‘hejcesÕej legPee osJe ¢eeuee veceve keâj Je kesâJeU lÙeeÛeerÛe Gheemevee keâj’’ (ceòeÙe 4:10; DevegJeeo 6:13). hejcesÕej ne keâesCelÙee ceeCemeeÛÙee ceveeÛeer mebkeâuhevee veener. hejcesÕej meveeleve DeeefCe meJe& Meefkeäleceeve Deens. peesheÙeËle hejcesÕej mJele:uee Øekeâš keâjle veener leesheÙeËle keâesCeleerner JÙekeäleer hejcesÕejeuee DeesUKet Mekeâle veener efkebâJee lÙeeÛes DeefmlelJe peeCet Mekeâle veener. keâeUeÛÙee DeesIeeceOÙes hejcesÕejeves mJele:uee nUtnUt Øekeâš kesâues, ØeLece FŒeeSueer ueeskeâebvee DeeefCe veblej lÙeeÛee Skegâuelee Skeâ heg$e ÙesMet ef¡emle ¢eeÛÙeeceOÙes meJe& je°^ebvee. Deelee lÙeeÛeer FÛÚe Deens keâer lÙeeuee meJeeËveer DeesUKeeJes. ns ef¡emlemeYesÛes Kejs efceMeve Deens keâer KeNÙee efpeJeble hejcesÕejeuee mebhetCe& me=°eruee Øekeâš keâjCes.
 yeeÙeyeue meebieles, ‘‘De%eeveeÛÙee keâeUebkeâ[s osJeeves [esUsPeekeâ kesâueer; hejbleg Deelee meJeeËveer meJe&$e he§eeòeehe keâjeJee DeMeer lees ceeCemeebvee Dee%ee keâefjlees (Øes.ke=â. 17:30). meJe&peCe efJeÕeeme "sJeleele keâer SkeâÛe Keje osJe Deens, pees meJe& iees°eRÛee efvecee&lee Deens. pesJne KeNÙee hejcesÕejeÛeer ueeskeâebvee DeesUKe veJnleer lesJne ueeskeâebveer lÙeebÛes mJele:ÛÙee keâuhevesØeceeCes osJe efvecee&Ce kesâues. lÙeebveer me=°erceOeerue ceeCemeebÛÙee efkebâJee ØeeCÙeebÛÙee Øeeflecee efvecee&Ce kesâuÙee DeeefCe lÙeebÛeer hetpee kesâueer. Kejs heenlee, DeeheCe efpeJeble hejcesÕejeÛeer peeiee keâesCelÙeener efvepeeaJe cetleeauee efkebâJee Øeeflecesuee osT Mekeâle veener (heene mlees$e 115:4-8). hejcesÕejeÛeer FÛÚe Deens keâer lÙeeÛÙee ueeskeâebveer Heâkeäle lÙeeÛeerÛe Gheemevee keâjeJeer DeeefCe KeesšŸee owJeleebÛÙee ceeies peeT veÙes.
 hejcesÕej cetefle&hetpesÛee efve<esOe keâjlees
 DeeÙe[e@uesš^er (idolatry, cetefle&hetpee) ne Meyo DeeÙe[esueesuesš^erÙee (eidololatria ¢ee «eerkeâ Meyoeheemetve Deeuesuee Deens DeeefCe oesve Meyo DeeÙeoesuee@ve ( eidolon – Øeeflecee / cetleea) DeeefCe ueeš^erÙee (Latreia – Yekeäleer / Gheemevee) efceUtve DeeÙe[esueesuesš^erÙee ne Meyo leÙeej Peeuee Deens, pÙeeÛee DeLe& Deens ‘cetefle&hetpee.’ hejcesÕejeves pÙee meJe& iees°eRÛee efve<esOe kesâuee Deens, lÙeeceOÙes cetefle&hetpee De«emLeeveer Deens, keâejCe efpeJeble hejcesÕejeÛeer leguevee keâesCelÙeener cetleeaMeer nesT Mekeâle veener. meJe& ueeskeâebveer efpeJeble osJeeÛeer Yekeäleer keâjeJeer cnCetve lÙeeves heefnueer Dee%ee efoueer Deens : ‘‘ceePÙeeKesjerpe legcneuee JesieUs osJe vemeeJesle. DeeheuÙeemee"er keâesjerJe cetleea ke⤠vekeâes, Jej DeekeâeMeeleerue, Keeueer he=LJeerJejerue Je he=LJeerKeeueÛÙee peueeleerue keâMeeÛeerner Øeeflecee ke⤠vekeâes, lÙeebÛÙee heeÙee he[t vekeâes efkebâJee lÙeebÛeer mesJee ke⤠vekeâes’’ (efveie&ce 20:3-5; ¢eeÛe Dee%esÛeer hevegjeJe=òeer yeeÙeyeueceOÙes Flej ef"keâeCeer osKeerue keâjCÙeele Deeueer Deens, heene – uesJeerÙe 26:1; DevegJeeo 5:9;27:15; Øes.ke=â. 17:29; ØekeâšerkeâjCe 9:20). ¢ee Dee%esÛes mebef#ehleerkeâjCe Deens, ‘‘SkeâeÛe osJeeÛeer hetpee keâj, cetefle&hetpee ke⤠vekeâesme’’ (heefnueer Dee%ee).
 hejcesÕejeves ner peer Dee%ee efoueer Deens lÙeeuee Heâej cees"er heeÕe&Yetceer Deens, cnCetve yeeÙeyeueceOeerue keâesCeleerner iees° keâesCelÙee heeÕe&YetceerceOÙes efueefnueer iesueer Deens ns he[leeUtve heenCes jemle "jsue DeeefCe lÙee heeÕe&YetceerØeceeCes DeepeÛÙee Ùegieele lÙeeÛee DeLe& ueeJeCes iejpesÛes Deens. keâener ueeskeâ hejcesÕejeves ner heefnueer Dee%ee keâe efoueer ns mecepetve IesCÙeeÛee ØeÙelve keâjerle veener DeeefCe ceie lÙeeÛee JesieUe DeLe& ueeJeleele. hejcesÕejeves pesJne ner heefnueer Dee%ee efoueer lÙeeJesUer FŒeeSueer ueeskeâ keâener keâeUehetJeeaÛe FefpehleceOetve yeensj he[ues nesles. FefpehleÛÙee iegueeceefiejerceOÙes lÙeebÛes 430 Je<eeËÛes DeefmlelJe jeefnues nesles (efveie&ce 12:40-41). lÙee keâeUeceOÙes lÙeebveer FefpeefhMeÙeve ueeskeâebvee lÙeebÛÙee owJeleebÛeer hetpeeDeÛee& keâjleevee heeefnues nesles. meenefpekeâÛe FefpeefhMeÙeve ueeskeâebÛÙee ØeeCÙeebÛÙee ØeefleceeØeceeCes DemeuesuÙee owJeleebÛeer hetpee keâjCÙeeÛee ceesn FŒeeSueer ueeskeâebvee osKeerue Peeuee DeeefCe Fefleneme meebielees keâer ØelÙeskeâ JesUer FŒeeSueer ueeskeâ KeNÙee efpeJeble osJeeÛeer Gheemevee keâjCes mees[tve KeesšŸee owJeleebÛÙee ceeies ueeieues Je lÙeebÛeer hetpee ke⤠ueeieues. heefnuÙee Dee%esceOÙes hejcesÕejeves Lesš ¢ee efjleerÛee efve<esOe kesâuee Deens, cnCetve lees meebielees keâer keâesjerJe cetleea ke⤠vekeâe DeeefCe lÙeeuee veceve ke⤠vekeâe. hejcesÕej Øeeflecee keâjCÙeeÛee efve<esOe keâjerle veener, heCe lÙeeÛÙeeSsJepeer keâesjerJe cetleeauee osJe ceevetve lÙeeÛeer Gheemevee keâjCÙeeÛee efve<esOe keâjlees.
 efveie&ce ¢ee hegmlekeâeleerue heefnuÙee Dee%esÛee ne Gleeje (20:1-5) Skeâe iees°erJej efJeMes<e Yej oslees. ¢ee GleeNÙeeÛeer meg®Jeele DeeefCe MesJeš ‘‘ceer hejcesÕej legceÛee osJe Deens’’ ¢ee JeekeäÙeeves nesles. cnCepes ¢eeÛee DeLe& mhe° Deens keâer Heâkeäle SkeâÛe hejcesÕej Deens pÙeeÛeer FŒeeSueer ueeskeâebveer lesJne DeeefCe Deelee ef¡emleer ueeskeâebveer Gheemevee keâjeJeer. keâesCeerner cetleea yeveJetve lÙeeÛeer Gheemevee ke⤠veÙes. hejcesÕejeves DevÙe KeesšŸee owJeleebÛeer Gheemevee keâjCÙeemee"er yeboer Ieeleuesueer Deens. keâesjerJe efvepeeaJe cetleeauee ‘osJe’ ceevetve lÙeeÛeer Gheemevee keâjCÙeemee"er yeboer Deens, lejerosKeerue FŒeeSueer ueeskeâebveer meesvÙeeÛes Jeeme¤ yeveJetve De#ejMe: lÙeeÛeer hetpee kesâueer, lÙeeuee Dehe&Ces Jeeefnueer DeeefCe Deecneuee FefpehleceOetve yeensj DeeCeCeeje neÛe osJe Deens DeMeer mee#eosKeerue efoueer. FŒeeSueer ueeskeâebveer KeNÙee efpeJeble hejcesÕejeÛeer heefJe$e peeiee Skeâe keâesjerJe cetleeauee efoueer. efpeJeble hejcesÕejeÛÙee meeceLÙee&Ûee DevegYeJe IesTveosKeerue lÙeebveer ns ke=âlÙe kesâues cnCetve hejcesÕejeuee lÙeeÛee jeie DeveeJej Peeuee (efveie&ce 32:1-8). ner Peeueer ‘cetefle&hetpee’. ceesMesves lÙee cetleeaÛee Ûegje[e kesâuee DeeefCe ueeskeâebvee "CekeâeJetve meebefieleues keâer legcneuee FefpehleceOetve yeensj DeeCeCeeje hejcesÕej hejelhej Deens, lÙeeÛeerÛe Gheemevee keâje. ceesMesves DejCÙeele GbÛe kesâuesuee mehe& FŒeeSueer ueeskeâ DeeheuÙeeyejesyej keâveeve osMeele IesTve Deeues nesles. veblej lÙeebveer lÙee Øeeflecesmee"er cebefoj yeebOeues, Jesoer mLeeefheueer DeeefCe lÙeeÛeer mehe&-osJe cnCetve hetpee meg¤ kesâueer Je lÙeeuee vengMedleeve (efheleUsÛee legkeâ[e) Demes veeJeosKeerue efoues. ner Peeueer ‘cetefle&hetpee.’ veerefleceeve jepee nspesefkeâÙeeves MesJešer ¢ee hejbhejsÛee veeÙeveeš kesâuee, lÙeeves cebefoj ve° kesâues, Jesoer Heâes[tve keâe{ueer DeeefCe efheleUsÛÙee mehee&Ûes ÛetCe& kesâues (2jepes 18:4) Je ueeskeâebvee KeNÙee efpeJeble hejcesÕejeÛeer Gheemevee keâjCÙeemee"er DeeJneve kesâues. Jejerue oesvner GoenjCeebJe¤ve mhe° nesles keâer ‘cetefle&hetpee’ cnCepes vekeäkeâer keâeÙe? keâesjerJe cetleeauee osJe ceevetve lÙeeÛeer hetpee keâjCes cnCepes cetefle&hetpee nesÙe.
 hejcesÕejeves cetleeaÛeer hetpee keâjCÙeemee"er yeboer Ieeleuesueer Deens; hejbleg lÙeeves Oeeefce&keâ Jeehejebmee"er cetleea efkebâJee Øeeflecee yeveJeCÙeeme ceppeeJe kessâuesuee veener. Gueš hejcesÕejeves mJele: Oece&heeueveemee"er efJeMes<e ØeefleceebÛee Jeehej keâjCÙeeme Dee%ee kesâuesueer Deens. pes Oeeefce&keâ Øeefleceebvee efJejesOe keâjleele les efJemejleele keâer hejcesÕejeves lÙeeÛÙee Gheemevesmee"er ¢ee Øeeflecee yeveJeCÙeeÛeer Dee%ee kesâueer Deens. Goe. efveie&ce 25:18-20 ceOÙes hejcesÕej keâjejeÛÙee keâesMeemee"er oesve keâ®ye (cherubims) yeveJeCÙeeÛeer Dee%ee keâjlees. Ùes®MeuesceÛes cebefoj – FŒeeSueceOeerue meJeeËle heefJe$e mLeU – meJe&$e meJe& ØekeâejÛÙee Øeefleceebveer Yejuesues nesles (heene – 1 jepes DeOÙeeÙe 6-8; Ùenspkesâue 14:17-26). oeefJeo jepeeves cebefojemee"er DeeKeuesuÙee hue@veceOÙes osJeotleebÛÙee ØeefleceebÛee meceeJesMe neslee (1 Fefleneme 28:18-19). hejcesÕejeves mJele: ceesMesuee efheleUsÛee meehe yeveJetve KeebyeeJej šebieCÙeeÛeer Dee%ee kesâueer nesleer, cnCepes mehe&obMe Peeuesues pes keâesCeer lÙee meeheekeâ[s heenleerue les peieleerue (ieCevee 21:8-9). ¢eeÛee DeLe& Demee keâer efpeJeble hejcesÕejeÛeer Gheemevee keâjCÙeemee"er cetleea, Øeeflecee ¢eebÛee GheÙeesie kesâuee peeT Mekeâlees. efJeMes<e yeeye cnCepes hejcesÕejeves ¢ee cetleea efkebâJee Øeeflecee lÙeeÛÙee Gheemevesuee efJeMes<e DeLe& Øeehle JneJee cnCetve JeehejCÙeeme meebefieleuÙee Deensle. Yekeäleer lÙee cetleeAÛeer efkebâJee ØeefleceebÛeer veJns; lej KeNÙee hejcesÕejeÛeer kesâueer peeles.
 cetleeameceesj veceve ke⤠veÙes
 hejcesÕejeves cetleeameceesj veceve keâjCÙeemee"er ceveeF& kesâueer Deens (efveie&ce 20:5; DevegJeeo 5:9). yejsÛe ke@âLeefuekeâ ÙesMet, ceefjÙee DeeefCe mebleebÛÙee cetleeameceesj ieg[Ies šskeâleele efkebâJee veceve keâjleele. ner cetefle&hetpee Deens keâe? JeemleefJekeâ heenlee ner cetefle&hetpee veener lej lees lÙee heefJe$e Øeeflecesuee Jeeefnuesuee Deeoj (veneration) Deens. DeeojeØeerlÙeLe& veceve keâjCes (veneration) DeeefCe Gheemevee (worship) keâjCÙeemee"er veceve keâjCes ¢ee oesvner efYeVe iees°er Deensle. pegvÙee keâjejeceOÙes Deveskeâ GoenjCes Deensle pesLes veceve keâjCes ns Skeâ DeeojeÛes efÛevn cnCetve ieCeCÙeele Deeues Deens : Fmenekeâves Ùeekeâesyeuee pesJne DeeMeerJee&o efouee lesJne lees lÙeeuee cnCeeuee, ‘‘ueeskeâ legPeer mesJee keâjesle, JebMe leguee veceve keâjesle’’ (Glheòeer 27:29); oeefJeoves Meewue jepeeuee Keeueer ueJetve veceve kesâues (1 MecegJesue 24:8), yeLeMesyesves jepeeme ueJetve cegpeje kesâuee (1jepes 1:16), DeefyeieF&ueves oeefJeomeceesj Ghe[er he[tve ob[Jele Ieeleues Je leer lÙeeÛÙee heeÙee he[tve lÙeeuee cnCeeueer…. (1 MecegJesue 25:23-24). ¢ee GoenjCeebJe¤ve ue#eele Ùesles keâer hetJeeaheemetve peJeUpeJeU ØelÙeskeâ meceepeeceOÙes DeeojeØeerlÙeLe& veceve keâjCÙeeÛeer ØeLee Deens. pejer GheemevesceOÙes hejcesÕejemeceesj veceve keâjCes ne DelÙeble cenòJeeÛee neJe-YeeJe Demeuee lejer meJe& ØekeâejÛes veceve ner Gheemevee "jle veener. yengleskeâ JesUsuee FlejebÛee Deeoj DeeefCe mevceeve keâjCÙeemee"erosKeerue veceve keâjCÙeele Ùesles. Goe. peheeveceOeerue ueeskeâ SkeâceskeâebÛee Deeoj keâjCÙeemee"er Skeâceskeâebvee veceve keâjleele (pemes hee§eeòÙe osMeeceOÙes neleele nele osleele). ne lÙeebÛÙee mebmke=âleerÛee Yeeie Deens. YeejleeceOÙes JeÙeeves ueneve Demeuesues pÙes‰ebÛÙee heeÙee he[leele DeeefCe DeeMeerJee&o ceeieleele. ns Deecner pesJne keâjlees lesJne lÙee JÙekeäleerÛee lees Deeoj Demelees. DeeheCe lÙee JÙekeäleerÛeer Gheemevee keâjerle veener. lÙeeÛeØeceeCes pesJne ke@âLeefuekeâ JÙekeäleer ØeeLe&vesceOÙes Øeeflecesmeceesj veceve keâjles efkebâJee ieg[Ies šskeâles lesJne leer JÙekeäleer lÙee ØeeflecesÛeer Gheemevee keâjerle veener, lej lÙee Øeeflecesleerue cetU JÙekeäleeruee OÙeeveele "sJetve meceesjerue ØeeflecesÛee Deeoj keâjles.
 hejcesÕej keâesjerJe Øeeflecee lÙeeÛeØeceeCes Flej Jemleg¤heebleerue ØeefleceebÉejs Deeheues DeeMeerJee&o yeneue keâjerle Demelees. hejcesÕejeves vesnceerÛe lÙeeves efvecee&Ce kesâuesuÙee Jemleg¤heebÉejs (›eâe@me, heefJe$e heeCeer, ceer", jesPejer, yeWleerve, ces[ue, õe#eejme, Yeekeâj, lesue F.) DeeefCe ceeCemeebÉejs (Oece&ieg¤, mebos°s, otle) Deeheues keâeÙe& kesâues Deens DeeefCe DeeMeerJee&o efoues Deensle. pej keâesjerJe cetleea osJe cnCetve Gheemevee keâjCÙeemee"er efvecee&Ce keâjCÙeele Deeueer Demesue, lej leer cetefle&hetpee Deens, pemes FŒeeSueer ueeskeâebveer meesvÙeeÛes Jeeme¤ DeeefCe efheleUsÛÙee meeheeÛÙee yeeyeleerle kesâues, heCe cetleea efkebâJee Øeeflecee KeNÙee hejcesÕejeÛÙee GheemevesceOÙes ceole keâjCÙeemee"er efvecee&Ce kesâuesueer Demesue lej leer cetefle&hetpee veener. KeNÙee hejcesÕejeÛÙee heeefJe$ÙeeÛeer DeeefCe meeceLÙee&Ûeer peeCeerJe keâ¤ve osCÙeemee"er Jemleg¤heebleerue Øeleerkesâ, cnCepes ÛeÛe&ceOeerue Fceepeer, Heâesšes F. GheÙegkeäle Deensle DeeefCe les ef¡emleer YeeefJekeâebÛÙee Kethe HeâeÙeÅeeÛes Deens.
 yeeÙeyeueceOÙes heg<keâU GoenjCes Deensle pesLes hejcesÕejeves Deeheueer ke=âhee DeeefCe DeeMeerJee&o osCÙeemee"er Yeeweflekeâ JemletbÛee Jeehej kesâuesuee Deens. Goe. ceesMesÛÙee keâe"erves Heâejes jepee DeeefCe lÙeeÛÙee ueeskeâebÛee hejeYeJe kesâuee (efveie&ce DeOÙeeÙe 7:12), lÙeeÛÙee keâe"erves leebye[e mecegõ ogYebieuee (efveie&ce 14:16) DeeefCe lÙeeÛÙee keâe"erÛÙee Øenejeves Ke[keâebletve heeCeer Jeent ueeieues (ieCevee 20:11). SefueÙeeÛÙee PeiÙeeves Ùeeoxve veoer ogYebieueer (2 jepes 2:8). DeefueMeeves heeCeer Megæ keâjCÙeemee"er efce"eÛee Jeehej kesâuee (2jepes 2:21), lÙeeves ueekeâ[eÛÙee legkeâ[Ÿeeves ueesKeb[er kegâNne[ heeCÙeeJej lejbieJeueer (2jepes 6:6), lÙeeves heeCÙeeves kegâ‰jesie yeje kesâuee (2jepes 5:10,14), lÙeeves efhe"eves MeekeâYeepeerÛÙee yengiegCÙeeleerue efJe<e ve° kesâues (2jepes 4:41). DeefueMeeÛÙee ne[ebvee mheMe& nesleeÛe cesuesuee ceeCetme efpeJeble Peeuee (2jepes 13:21). veJeerve keâjej mee#e oslees keâer meble heewueeÛÙee DebieeJe¤ve DeesJeeUtve DeeCeuesuÙee ®ceeueeÛee mheMe& nesleeÛe jesieer yejs Peeues (Øes.ke=â. 19:12). meble efhešjÛeer meeJeueer jmlÙeeÛÙee keâ[suee DeeCetve "sJeuesuÙee Deepeejer ueeskeâebJej he[uÙeecegUs les efvejesieer Peeues (Øes.ke=â. 5:15). ØeYet ÙesMetÛÙee keâhe[Ÿeeuee efMeJeuÙeecegUs Skeâe œeerÛee jkeäleeÛee Peje megketâve iesuee (ceeke&â 5:29). Legbkeâerves efcemeUuesuÙee efÛeKeueeves DeebOeàÙeeme °er Øeehle Peeueer (Ùeesneve 9:6-7). ¢ee GoenjCeebJe¤ve mhe° nesles keâer hejcesÕejeves Deveskeâ Yeeweflekeâ iees°eRÛee Jeehej keâ¤ve Ûecelkeâej Ie[Jetve DeeCeues Deensle. Skeâ iees° cee$e ue#eele "sJeCes DeeJeMÙekeâ Deens keâer pejer ÙesLes Yeeweflekeâ iees°er JeehejCÙeele DeeuÙee DemeuÙee lejer lÙeeceeies KeNÙee hejcesÕejeÛeer Mekeäleer Deens. ØelÙeskeâ JeehejuesuÙee JemletÉejs hejcesÕejeÛeer ke=âhee Øeehle keâ¤ve osCÙeele Deeueer. ÛeÛe&ceOÙes JeehejCÙeele ÙesCeeNÙee JesieJesieàÙee ØeleerkeâebÛes (sacramentals) nsÛe Kejs JewefMe°Ÿe Deens (heene ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&Ûee ke@âšsefkeâPece «ebLe ›eâ. 1670).
 KeNÙee hejcesÕejeÛeer Øeeflecee
 pegvÙee keâjejeceOÙes hejcesÕejeuee keâesCeerner keâOeer heeefnues veener, cnCetve hejcesÕejeÛeer Øeeflecee yeveJeCes DeMekeäÙeØeeÙe nesles. vesnceerÛe ueeskeâebvee hejcesÕej keâeÙe meebielees les SskeâCÙeemee"er DeeefCe lÙeeØeceeCes JeeieCÙeemee"er Øeeslmeeefnle kesâues peele nesles : ‘‘Sskeâ ns FŒeeSue’’ (Shema Israel, DevegJeeo 6:3-4), cnCetve pegvÙee keâjejeceOÙes ‘SskeâCes’ ns Heâej cenòJeeÛes ceeveues peele nesles DeeefCe hejcesÕej ueeskeâebmeceesj DeÂMÙe DemeuÙeekeâejCeeves Je keâesCeer keâOeerner hejcesÕejeuee ve heeefnuÙeeves ueeskeâebvee mekeäle leekeâero nesleer : ‘‘legcner DeefleMeÙe meeJeOeefiejer yeeUiee, keâejCe hejcesÕejeves legceÛÙeeMeer nesjsye heJe&leeJej DeiveeRletve Yee<eCe kesâues lÙee efoJeMeer legcner keâener Deeke=âleer heeefnueer veener. ¢eemee"er keâer, legcner efyeIe[tve peeTve… keâesCeeÛeerner Øeeflecee ke⤠veÙes’’ (DevegJeeo 4:15-18).
 veJeerve keâjejeceOÙesosKeerue hejcesÕejeÛee Meyo SskeâCÙeeuee cenòJe osCÙeele Deeues Deens, heCe ÙesLes SskeâCÙeeyejesyejÛe ‘heenCÙeeueeosKeerue’ (seeing) efJeMes<e cenòJe osCÙeele Deeues Deens. keâejCe hejcesÕej ceeveJe Peeuee DeeefCe Deecnebuee efomeuee : ‘‘Meyo osn Peeuee DeeefCe lÙeeves DeecnebceOÙes Jemleer kesâueer DeeefCe Deecner lÙeeÛes ieewjJe heeefnues, les efhelÙeeheemetve DeeuesuÙee SkegâuelÙee SkeâeÛes ieewjJe DemeeJes Demes Deveg«en Je melÙe ¢eebveer heefjhetCe& nesles’’ (Ùeesneve 1:14). mJele: hejcesÕejeves DeeheuÙeemeejKes yevetve DeeheuÙee peerJeveeceOÙes ØeJesMe kesâuee Deens. pemes DeeheCe meJe& DeesUKeCÙeeÙeesiÙe Deenesle, lemeeÛe ceeveJeer osneleerue Deeheuee hejcesÕej Deelee DeesUKeCÙeeÙeesiÙe Deens. Deelee DeeheuÙeeuee heenCÙeemee"er osJeeÛes Skeâ ¤he Deens, pÙeeÛeer DeeheCe ÙeesiÙe Øeeflecee yeveJet Mekeâlees. cnCetve meble Ùeesneve meebielees, ‘‘pes ØeejbYeeheemetve nesles, pes Deecner Sskeâues Deens, pes Deecner DeeheuÙee [esàÙeebveer heeefnues Deens, pes Deecner vÙeeneUues Je DeeheuÙee neleebveer ÛeeÛeheues, lÙee peerJeveeÛÙee MeyoeefJe<eÙeer Deecner meebielees’’ (1Ùeesneve 1:1).
 Deeheuee heg$e ÙesMet ef¡emle ¢eeÛÙee osnOeejCeeceOÙes hejcesÕej efhelÙeeves ceeveJeeuee Deeheueer mJele:Ûeer Øeeflecee efoueer Deens. cnCetve meble hee@ue meebielees, ‘ef¡emle DeÂMÙe osJeeÛes Øeefle¤he («eerkeâ, ikon) Deens; lees meJe& Glheòeerle pÙes‰ Deens’’ (keâuemmew 1:15). ef¡emle DeÂMÙe, Deveble hejcesÕejeÛeer cetle& DeeefCe owJeer ‘Øeeflecee’ (icon) Deens. hejcesÕej DeeheuÙeemeejKee Peeuee DeeefCe lÙeeuee osn¤heele heenCÙeele Deeues, cnCetve yeeÙeyeueceOÙes meebieCÙeele Deeues Deens keâer ceeieer ueeskeâ pesJne ÙesMet yeeUeÛÙee oMe&veeme Ùesleele lesJne lÙeebveer yeeU ÙesMetuee DeeheuÙee DeeF&peJeU Demeuesues heeefnues. lÙeebveer lÙeeÛÙee heeÙee he[tve lÙeeuee veceve kesâues DeeefCe lÙeeuee meesves, To Je iebOejme ner oeves Dehe&Ce kesâueer (ceòeÙe 2:11). ceeieer ueeskeâebveer mee#eeled hejcesÕejeuee DeeheuÙee meceesj heeefnues cnCetve meble ceòeÙe meebielees keâer lÙeebveer lÙeeÛeer Gheemevee (worship) kesâueer. pegvÙee keâjejele hejcesÕejeves Deeheues ¤he efkebâJee Øeeflecee ÂMÙe¤heele Øekeâš kesâueer veener, heCe lÙeeves Deelee veJeerve keâjejele yesLeuesnsceceOÙes mJele:Ûeer Øeeflecee Øekeâš kesâueer Deens. ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee ¢ee ÂMÙe ØekeâšerkeâjCeeveblej heefJe$e DeelceeosKeerue mJele:uee efveoeve oesve ÂMÙe ¤heebceOÙes Øekeâš keâjlees. ØeLece keâyeglejeÛÙee ¤heeceOÙes ØeYet ÙesMetÛÙee yeeefhlemcÙeeJesUer (ceòeÙe 3:16; ceeke&â 10; uetkeâ 3:22; Ùeesneve 1:32) DeeefCe veblej hesvšskeâe@mšÛÙee efoJeMeer Deiveer peerYeebÛÙee ¤heeceOÙes (Øes.ke=â. 2:1-4).
 hejcesÕejeÛÙee DeMee ÂMÙe ØekeâšerkeâjCeeÛee cegöe DeefOekeâ yeUkeâš keâjCÙeemee"er ef¡emleer hejbheje ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛÙee DeeefCe heefJe$e ceefjÙesÛÙee JesieJesieàÙee ef"keâeCeer oMe&ve efouesuÙee ØekeâšerkeâjCeeÛeerosKeerue Yej Ieeueles. ØeYet ÙesMet ef¡emleeves 17JÙee Melekeâele mJele: meble ceeiee&jsš cesjer De@uekeâe@keâ efnuee oMe&ve osTve Deeheues heefJe$e ÂMÙe oeKeJeues Je lÙee heefJe$e ùoÙeeÛÙee ØeeflecesÛeer Yekeäleer ØelÙeskeâ ef¡emleer kegâšgbyeeceOÙes kesâueer peeJeer DeMeer Dee%ee kesâueer. ØeYet ÙesMetves 20JÙee MelekeâeceOÙes meble ceeefjÙee Heâewmšerveeuee lÙeeÛÙee owJeer oÙesÛeer Øeefleke=âleer keâe{CÙeeÛeer Dee%ee kesâueer DeeefCe ØeeflecesÛÙee Keeueer efueefnCÙeele ÙeeJes, ‘‘ÙesMet, ceer legPÙeeJej ßeæe "sJelees.’’ FLes ØeYet ÙesMet ef¡emleeÛeer FÛÚe nesleer keâer lÙeeÛÙee owJeer oÙesÛÙee ØeeflecesÉejs lÙeeÛÙee efJehegue oÙesÛeer DeeefCe ØesceeÛeer peeCeerJe YekeäleieCeebvee JneJeer. ieew[eueghes, ceskeämeerkeâes ÙesLes 16JÙee MelekeâeceOÙes heefJe$e ceefjÙesves meble pee@ve ef[ÙesieesÉejs efouesueer efleÛeer Øeeflecee MeeŒe%eosKeerue mecepet Mekeâues veenerle. lÙeebÛÙee cnCeCÙeeØeceeCes leer Øeeflecee neleeves keâesjuesueer veener efkebâJee heWš kesâuesueer veener, lej ÛecelkeâeefjkeâefjlÙee keâhe[ŸeeJej Gcešuesueer Deens. heefJe$e ceefjÙesves 19JÙee MelekeâeceOÙes he@jerme, øeâevme ÙesLes meble ke@âLeefjve ueeyetjsuee YeeefJekeâebÛÙee Jeehejemee"er Skeâ ces[ue yeveJeCÙeemee"er meebefieleues DeeefCe keâeueeblejeves PeeuesuÙee ÛecelkeâejebcegUs les ces[ue Flekesâ ueeskeâefØeÙe Peeues keâer lÙeeuee ‘Ûecelkeâeefjkeâ ces[ue’ (Miraculours Medal) ns veeJe he[ues. heefJe$e ceefjÙesves 13JÙee MelekeâeceOÙes meble [e@ceefvekeâuee jesPejer efoueer Je lÙeeÛee ØeÛeej keâjCÙeemee"er meebefieleues. lemesÛe 13JÙee MelekeâeceOÙesÛe heefJe$e ceefjÙesves meble meeÙeceve mše@keâuee YeeefJekeâebÛÙee Jeehejemee"er yeWleerve efoueer. ¢ee meJe& iees°eRletve hejcesÕej DeeheCeeme keâeÙe meebiele Deens? ner meJe& Øeleerkesâ ef¡emlemeYesleerue Kethe ueeskeâefØeÙe Yekeäleer Deensle DeeefCe lÙeebÛÙeeyejesyej hejcesÕejeÛes DeeMeerJee&o pees[uesues Deensle. ne YeeefJekeâebÛee DevegYeJe Deens. ner cetefle&hetpee veener, keâejCe lemes mJele: hejcesÕejeves keâjCÙeeme meebefieleues Deens. Deepe peieeÛÙee keâeveekeâesheNÙeele ØeYet ÙesMetÛÙee DeeefCe heefJe$e ceefjÙesÛÙee DemebKÙe Fceepeer, Øeeflecee jkeäleeÛes Deßet {eUle Deensle. ns DeeheCe keâMee Øekeâejs mecepetve IÙeeJes? ner pej cetefle&hetpee Demeleer lej lemes Peeues vemeles.
 yeeÙeyeueceOÙes pes meebieCÙeele Deeues Deens DeeefCe ef¡emleer hejbhejsves pees Deveceesue mee"e DeeheCeeme efouee Deens ¢eeJe¤ve DeeheCe mecepetve IÙeeJes keâer hejcesÕejeves mJele:uee Øeeflecee DeeefCe Øeeflekesâ ¢eebÉejsosKeerue Øekeâš kesâues Deens, efJeMes<ekeâ¤ve osnOeejCeeÉejs hejcesÕejeves mJele:Ûeer Øeeflecee efouesueer Deens, cnCetve DeeheuÙee Yekeäleermee"er ¢ee ØeefleceebÛee Jeehej keâjCes ¢eele keâenerÛe iewj veener. YeeefJekeâebveer mecepetve IÙeeJes keâer ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&ceOÙes keâesCelÙeener ØekeâejÛeer cetefle&hetpee kesâueer peele veener, lej Øeeflecee DeeefCe ØeeflekeâebÉejs DeeheCe lÙee ØeeflecesceOÙes efomeCeeNÙee JÙekeäleerÛeer Dee"JeCe keâjerle Demelees. Goe. ceer ceePÙee efØeÙepeveebÛes (DeeF&, Je[erue, YeeT, yenerCe, cegues, heleer-helveer) Heâesšes ceePÙeepeJeU "sJelees, lÙee Heâesšeskeâ[s Øesceeves heenelees DeeefCe lÙeebÛes ÛegbyeveosKeerue Ieslees. keâesCelÙeener Øekeâejs ns heehe nesle veener. ceer KeNÙee DeLee&ves lÙee HeâesšesJej Øesce keâjle veener, lej lÙee HeâesšesceOÙes efomeCeeNÙee JÙekeäleerJej Øesce keâjlees. lÙeeÛeØeceeCes ef¡emleer YeeefJekeâ pesJne ÙesMetÛÙee, ceefjÙesÛÙee efkebâJee mebleebÛÙee Fceepeermeceesj veceve keâjleele DeeefCe lÙeebÛes Ûegbyeve Iesleele lesJne lÙee FceepeerceOÙes efomeCeeNÙee efpeJeble JÙekeäleeruee lees Jeeefnuesuee Deeoj Demelees. DeeheCe Øeefmeæ veslÙeebÛÙee hegleàÙeebvee nej Ieeuelees; DeeheuÙee Iejeleerue ce=le JÙekeäleeRÛÙee Øeeflecesuee nej Ieeuelees, KeeÛesJej Hegâues Jeenlees, cesCeyeòÙee ueeJelees… ns meJe& Ûeeueles, lej DeeheCe ØeYet ÙesMetÛÙee, heefJe$e ceefjÙesÛÙee DeeefCe mebleebÛÙee Øeeflecesuee nej DeeefCe Hegâues keâe Jeent Mekeâle veener? nej DeeefCe Hegâues lÙee Øeeflecesuee veJns, lej lÙee ØeeflecesceOÙes efomeCeeNÙee JÙekeäleerÛÙee DeeojeØeerlÙeLe& Jeeefnueer peeleele. meble Lee@ceme DekeäJeeÙeveme meebieleele, ‘‘Oeeefce&keâ hetpÙeYeeJevee ner ØeefleceebheÙeËle ceÙee&efole jenele veener; hejbleg ØeefleceebÉejsÛe leer osnOeejer hejcesÕejeheÙeËle heesnÛeefJeueer peeles.’’
 ÛeÛe& Øeeflecee, Øeleerkesâ JeehejCÙeeme meceLe&ve osles
 ef¡emlemeYesves meg®Jeeleerheemetve cetefle&hetpesÛee efve<esOe kesâuee Deens DeeefCe Øeeflecee DeeefCe Øeleerkesâ ¢eebÛes Oeeefce&keâ Jeehejemee"er meceLe&ve kesâues Deens. meg®JeeleerÛÙee ef¡emlemeYesleerue ueeskeâ jkeälemee#eeRÛee DeeefCe ce=le ueeskeâebÛÙee Le[iÙeebÛee Deeoj keâjerle Demele. meble Deiemšerve DeeheuÙee efueKeeCeeceOÙes DeeheuÙee mJele:ÛÙee DeeF&Ûes GoenjCe oslees keâer F.me. 397 ceOÙes meble cee@efvekeâeves jkeälemee#eeRÛÙee Le[iÙeebmee"er DeeefCe mebleebÛÙee mcejCeeLe& yeebOeuesuÙee mceejkeâebmee"er Dehe&Ces Jeeefnueer. meble pee@ve [@cemkeâme (8JÙee MelekeâeceOÙes) meebielees keâer hejcesÕej ceeveJe Peeuee DeeefCe DeeheCe lÙeeÛes Øeefle¤he heeefnues, cnCetve lÙeeÛeer Øeeflecee °ermeceesj "sJeCes jemle Deens DeeefCe ceer pesJne lÙee Øeeflecesuee Jebove keâjlees lesJne ceer lÙee efpeJeble hejcesÕejeÛeer DeejeOevee keâjlees. ke@âLeefuekeâ ÛeÛe&Ûee ke@âšsefkeâpece «ebLe DeeheCeeme meebielees, ‘‘Øeefleceebyeeyele Deeoj yeeUieCes ne ef¡emlemeYesÛÙee Oece&efMe#eCeeÛeeÛe Yeeie Deens. ØeefleceebÛee Deeoj ner cetefle&hetpee veener lÙeecegUs ner efMekeâJeCe heefnuÙee Dee%esefJe®æ vemetve efleuee hetjkeâ DeMeerÛe Deens (CCC 2132). ef¡emlemeYee ØeefleceebÛee Oeeefce&keâ efMe#eCe osCÙeemee"erosKeerue Jeehej keâjles. meg®JeeleerÛÙee ef¡emlemeYesceOÙes DeefMeef#ele ueeskeâebvee Oece&ßeæe efMekeâJeCÙeemee"er ØeefleceebÛee, ØeleerkeâebÛee Heâej cees"Ÿee ØeceeCeele Jeehej keâjCÙeele Deeuee neslee. heg{s ef¡emlemeYesÛÙee JesUesJesUer YejuesuÙee Oece&heefj<eoebceOÙes (Goe. veeÙeefmeÙee – 787; keâe@vmešBšerveesheue – 869; š^Wš – 1563) ef¡emlemeYesleerue heefJe$e Øeefleceebvee Jebove keâjCes DeeefCe lÙeebÛee ÙeesiÙe lees mevceeve keâjCes ÙeesiÙe DemeuÙeeÛes peenerj keâjCÙeele Deeues Deens.
 ef¡emlemeYee heefJe$e DeelcÙeeÛÙee ceeie&oMe&veeves Ûeeueles DeeefCe meg®Jeeleerheemetve heefJe$e DeelcÙeeves ef¡emlemeYesuee ceneve DeeefCe ienve iees°er Øekeâš kesâuesuÙee Deensle. ÛeÛe&ceOÙes Øeeflecee DeeefCe ØeleerkeâebÛee Jeehej keâjCes ne lÙeeÛeeÛe Skeâ Yeeie Deens. ceer pesJne meebielees ‘SkeâeÛe, heefJe$e, ke@âLeefuekeâ DeeefCe Øesef<eleerÙe ef¡emlemeYesJej’ ceer ßeæe "sJelees lesJne ÛeÛe& pes keâener meebieles, efMekeâefJeles lÙeeÛee ceer ceveeheemetve mJeerkeâej kesâuee heeefnpes. ÛeÛe&ceOÙes pes nesles leer cetefle&hetpee veener, lej DeepeÛÙee DeeOegefvekeâ ÙegieeceOÙes hejcesÕejeuee veekeâe¤ve meòee, hewmee, Øeefmeæer ¢eeceeies ueeieCes ner Kejer cetefle&hetpee Deens. Ssefnkeâ GheYeesieekeâ[s Demeuesuee le®CeebÛee DeeefCe ueeskeâebÛee keâue ner DeeceÛÙeemeceesj DeeefCe DeeceÛÙee ceveele Skeâ ‘Øeeflecee’ yeveuesueer Deens. pesLes ef¡emleeÛes jepÙe DeeefCe Jemleer DemeeÙeuee heeefnpes leer DeeceÛeer Deble:keâjCes ¢ee Ssefnkeâ GheYeesieeÛÙee Øeefleceebveer JÙeehetve šekeâueer Deensle. ef¡emleeSsJepeer Ssefnkeâ iees°eRvee Deecner DeefOekeâ ØeeOeevÙe efoues Deens. ner Kejer cetefle&hetpee Deens. mJele:uee ¢ee cetefle&hetpesheemetve mees[JeCes DeeefCe ef¡emleeÛÙee ØekeâeMeele lÙeeÛÙee ceeies peeCes, lÙeeÛÙee Dee%ee heeUtve DeeoMe& ef¡emleer peerJeve peieCes nerÛe efpeJeble hejcesÕejemee"er Kejer DeejeOevee "jsue.