efÛebleefvekeâe – नोव्हेंबर २०२१


 cee@efvme. øeâeefvmeme keâesefjÙee
 
 ÙesT Åee yeeuekeâebvee ceePÙeekeâ[s!
 
 jepee vesheesefueÙeve yeesveeheeš& ¢eebÛÙee MeewÙee&efJe<eÙeer Sskeâues veener, Demee keâesCe Deens? peieYejÛÙee meieàÙeeÛe ueeskeâebveer lÙeebÛes veeJe Sskeâues Deens. keâener ueeskeâebveer DeeheuÙee ueskeâjebvee lÙeeÛes veeJe efoues Deens. JeÙeeÛÙee meòeeefJemeeJÙee Je<eea lees mewvÙeeÛee keâceeb[j Peeuee. FšueerceOeerue meejosefveÙee Ùee ef"keâeCeer lÙeeÛÙee mewvÙeeuee heefnuee efJepeÙe efceUeuee. ‘ueneve cetleea; heCe cees"er keâerleea’ Demee lees Skesâkeâ efMeKej heeÙejerheeÙejerves JejJej Ûe{le iesuee. meg®Jeeleeruee lees 37 npeej mewefvekeâebÛee keâceeb[j neslee. heg{s lÙeeves jefMeÙeeJej pesJne mJeejer kesâueer lesJne mee[sheeÛe ueeKe mewefvekeâebÛee lees mesveeOeerMe neslee. Fšueerveblej Dee@efmš^Ùee, Fbiueb[ Deeoer osMe heeoe›eâeble kesâuÙeeveblej lÙeeuee efJeÛeejCÙeele Deeues, ‘‘legPÙee peerJeveele meieàÙeeble mebmcejCeerÙe Demee efoJeme keâesCelee?’’ lÙeeves lee[keâved Gòej efoues, ‘‘yeeueheCeerÛee! ceePee Heâmš keâcÙegefveÙeveÛee!!’’ lÙeeÛeer DeeF& uesefleefmeÙee efnves ÙesMetuee lÙeeÛÙee ùoÙeele heefnuÙeeboe mJeerkeâejCÙeemee"er lÙeeÛÙee yeeueceveeÛeer Flekeâer Ûeebieueer hetJe&leÙeejer kesâueer nesleer DeeefCe lÙeeÛes Je[erue keâeueex yeesveeheeš& Ùeebveer IejeÛeer mepeeJeš DeMee Øekeâejs kesâueer nesleer keâer, FlekeäÙee DeefÉleerÙe ue<keâjer efJepeÙeebveblejner yeeueheCeerÛes lÙeeÛÙee ceveeJejÛes les efÛe$e hegmet Mekeâues veJnles.
 yeeueceveeÛes ns Demes Demeles. vesheesefueÙeve ne Skeâ DeeoMe& ef¡emleer neslee Demes DeeheCe cnCet Mekeâlees keâe? cegUerÛe veener. lees pemee veeÙekeâ neslee, lemeeÛe lees KeueveeÙekeâner neslee. øeâevmeÛÙee Ùee MensveMeneves heeshe meeleJes heeÙeme ¢eebvee F.me. 1804 Ùee Je<eea jesce veiejerletve he@jerme veiejerle DeeheuÙee jepÙeeefYe<eskeâemee"er yeesueeJeues. lemesÛe Ssve IeceW[erÛÙee #eCeer heeshe cenesoÙeebÛÙee neleebleuee cegkegâš IesTve lees lÙeeves mJele:Ûe mJele:ÛÙee [eskeäÙeeJej heefjOeeve kesâuee. heg{s keâener ue{eÙee lees njuee. jefMeÙeeuee hee"JeuesuÙee mee[sheeÛe ueeKe mewefvekeâebhewkeâer leyyeue mee[sÛeej ueeKe mewefvekeâ Yegkesâheesšer Je Leb[ercegUs lÙeebÛÙee ceeÙeosMeer hejle ÙesT Mekeâues veenerle. lejermegæe Skeâ ‘DeefÉleerÙe Ùeesæe’ cnCetveÛe lÙeebÛeer ieCevee kesâueer peeles. ÙeemleJe lÙeeÛÙee ogjeJemLesle heeshe cenesoÙeebveer jesceceOÙes lÙeeÛÙee kegâšgbyeerÙeebveeÛe kesâJeU DeeßeÙeÛe efouee veener; lej DeeeføeâkesâÛÙee efkeâveeNÙeeheemetve 1800 efkeâ.ceer. DeblejeJej DemeuesuÙee meble nsuesvee Ùee yesšeJej lÙeeuee efpeLes yebefoJeemeele "sJeCÙeele Deeues nesles, efleLes lÙeeÛÙee DeeOÙeeeflcekeâ iejpe YeeieefJeCÙeemee"er Skeâe Heâeojebveener hee"efJeCÙeeÛeer meesÙe kesâueer. lÙeeÛÙee DeeF&ves peesheemeuesuÙee yeeueheCeerÛÙee ßeæsÛee DeesueeJee lÙeeÛÙeeyejesyej Demee oerIe&keâeU efšketâve jeefnuee.
 yeeueheCeerÛeer ßeæe ner DeeieUer-JesieUer Demeles. lÙeekeâjlee ØelÙeskeâ Oecee&le yeeueheCeerÛes efJeefJeOe mebmkeâej Demeleele. ØelÙeskeâ JÙekeäleeruee yeeuÙeeJemLesletve peeJes ueeieles. ceie leer JÙekeäleer keâesCelÙeener peeleerÛeer, Oecee&Ûeer, peceeleerÛeer keâe Demes vee!… JeÙeele ÙesCÙeehetJeea ØelÙeskeâ Oecee&leerue yeeuekeâeuee efJeefMe° mebmkeâejebletve peeJes ueeieles Je mebmkeâej mJeerkeâejeJes ueeieleele. ÙeeÛe keâejCeemleJe heefJe$e ceefjÙee DeeefCe peesmesHeâ Ùeebveer yeeje Je<ex JeÙeeÛÙee yeeU ÙesMetuee meesyele IesTve Je keâyeglejebÛes Dehe&Ce IesTve pes¤meuesceceOeerue cebefojele vesues nesles. keâejCe lemee mebmkeâej lÙeebÛÙee Oecee&le Je meceepeele ØeÛeefuele neslee. heefJe$e ceefjÙeskeâ[tve yeeUeÛes uee[ nesle nesles. heCe efleÛÙeekeâ[tve lÙeeuee efceUCeejs mebmkeâej ns cenòJeeÛes nesles. yeeU ner DeeheuÙeeuee osJeeves efouesueer Skeâ Deceesue osCeieer Deens Je lÙeeÛes mebieesheve osJeeÛÙee ÙeespevesØeceeCes kesâues iesues heeefnpes ÙeeÛeer efleuee peeCeerJe nesleer.
 heefJe$e ceefjÙee ner Ùengoer meceepeele ueneveeÛeer cees"er Peeueer. pÙee Meueceesve jepeeÛeer mlegleer cees"sheCeer ÙesMetves ieeefÙeueer, lÙee yegefæJeeve jepeeÛÙee vÙeeÙeerheCeeÛÙee owJeer %eeveeefJe<eÙeer heefJe$e ceefjÙesuee hegjshetj ceeefnleer nesleer… SkeâeÛe Iejele jenCeeNÙee oesve efœeÙee Lees[ŸeeHeâej Deblejeves SkeâeÛe JesUsuee yeeUble PeeuÙee. oesIeeRvee cegueb Peeueer. hewkeâer SkeâerÛÙee DebieeKeeueer efleÛes mJele:Ûes cetue meehe[tve les cejCe heeJeues. lesJne efleves lÙee ogmeNÙee ŒeerÛes efpeJeble cetue Ûeesjues DeeefCe ns cetue ceePebÛe Deens, Demee Meueceesve jepeekeâ[s keâebieeJee kesâuee. DeMee keâ"erCe Øemebieer Meueceesve jepeeves DeeheuÙee vÙeeÙeerheCeeÛÙee owJeer %eeveeves lÙee efpeJeble cegueeÛeer Kejer DeeF& keâesCe ns keâmes MeesOetve keâe{ues ns keâLeevekeâ (1jepes 3:16-28) heefJe$e ceefjÙesÛÙee ceveele KeesueJej ®peues nesles. DeeF&Ûee peerJe yeeuekeâele keâmee iegbleuesuee Demelees, nsner efleves peeCeues nesles. cnCetve efleÛÙee ceveele Demeuesues yeeuekeâeefJe<eÙeerÛes Øesce meenefpekeâÛe ÙesMetÛÙee ceveele Deesleues iesues. cnCetve ÙesMet pesJne ueeskeâefMe#eCe osle neslee lesJne DeeheuÙee yeeuekeâebmeesyele ueeskeâebÛÙee Pegb[erÛÙee Pegb[er lÙeeÛÙeekeâ[s Ùesle neslÙee, lesJne meenefpekeâÛe lÙeeÛes Øesef<ele yeeuekeâebvee ÙesMetkeâ[s ÙesCÙeeheemetve ceppeeJe keâjerle nesles. leLeeefhe yeeuekeâebvee DeefÉleerÙe Demes heeefjleesef<ekeâ yeneue keâjle ÙesMet lÙeebvee cnCeeuee, ‘‘yeeuekeâebvee ceePÙeekeâ[s ÙesT Åee. lÙeebvee ceveeF& ke⤠vekeâe; keâejCe mJeiee&Ûes jepÙe lÙeebÛes Deens’’ (ceòeÙe 18:2).
 Øesef<eleieCeeceOÙes ßes‰ keâesCe? DeMee ØekeâejÛee ÙegkeäleerJeeo pesJne Øesef<eleebceOÙes efvecee&Ce nesT heenle neslee, lesJne ÙesMetves Skeâe yeeuekeâekeâ[s DebiegueerefveoxMe keâjerle meebefieleues, ‘‘pÙeebvee cees"s JneÙeÛes Deens lÙeebveer Ùee yeeuekeâebmeejKes ueneve Peeues heeefnpes’’ (ceeke&â 9:37)! yeeuekeâebÛÙee mebmkeâej#ece ceveeÛeer efveJÙee&pe pe[CeIe[Ce nesles, ns efkeâleer cenòJeeÛes Deens DeeefCe lÙee pe[CeIe[Ceerle lÙeebvee meJeeËkeâ[tve keâmee DeeoMe& efceUeÙeuee heeefnpes, ¢eeefJe<eÙeer YeueeceCe keâ¤ve pes Jee{lÙee JeÙeele ÙesCeeNÙee cegueebÛee yegefæYeso keâ¤ve lÙeebÛÙee ceveele efJe<e keâeueJeCÙeeÛee ØeÙelve keâjleele, DeMee ueeskeâebÛee GuuesKe keâjleevee ÙesMet cnCeeuee, ‘‘legceÛee nele pej legcneuee heeheekeâ[s vesle Demesue lej lees nele Úeštve šekeâCesÛe ÙeesiÙe. keâejCe oesve nele Demetve vejkeâeÛÙee Deiveerle peeCÙeehes#ee Skeâ nele IesTve peerJeveele peeJes nss ÙeesiÙe "jsue’’ (ceòeÙe 18:8).
 cegueebÛÙee pe[CeIe[CeerÛÙee yeeyeleerle Je lÙeebÛÙeeJej ÙeesiÙe mebmkeâej keâjCÙeeÛÙee yeeyeleerle ÙesMetÛeer peer ceeveefmekeâlee nesleer, lÙeeefJe<eÙeer ÛeÛe&ÛÙee Feflenemeele Meskeâ[es GoenjCes DeeheuÙeeuee Dee{Uleele. lÙeeefJe<eÙeer Meskeâ[es hegmlekesâ efueefnueer peeleele. ÛeÛe&ÛÙee hejbhejsceOÙes yeeueefMe#eCeeuee Je ‘meC[s mketâue’uee De«e›eâce efouee peelees. DeeheuÙee ef¡emleer MeeUe veeJee¤heeuee Ùesleele, Ùeeuee keâejCe efleLes yeeueceveebJej nesCeejs Oeeefce&keâ mebmkeâej Je lÙeebvee lÙeebÛÙee ÙeesiÙe JeÙeele efouee peeCeeje ef¡emleMejerj mebmkeâej. lÙeebÛes yeeueheCe peeleeÛe Je les lee®CÙeele efMejleeÛe ceeveveerÙe efyeMeheebÛÙee neletve lÙeebvee ‘Â{erkeâjCe’ mebmkeâej efouee peelees, ÙeeÛes keâejCe ÛeÛe&ÛÙee °erves Jee{lÙee JeÙeeuee Oeeefce&keâheCeeves efouesues De«emLeeve.
 pes ÙesMetves kesâues lesÛe heefJe$e ceefjÙee keâjle Demeuesueer DeeheuÙeeuee efometve Ùesles. FeflenemeeÛes pegves efoJeme pejer DeeheCe mees[ues Je Deueerkeâ[ÛÙee keâeUele pej DeeheCe Deeuees lej heefJe$e ceefjÙesves peer oMe&ves efoueer Deensle lÙeeble yeeuekeâebvee De«emLeeve Demeuesues DeeheCeeuee efometve Ùesles. MebYej Je<eeËhetJeea Heâeeflecee ieeJeer heefJe$e ceefjÙesves oMe&ve efoueer. oMe&ve efoues lÙee JesUsuee lesLes keâesCe npej nesles? Heâeeflecee ieeJeÛeer ceW{js jeKeCeejer leerve yeeuekesâ. uÙegmeer, øeâeefvmemkeâes DeeefCe peefmebše. uÙegmeer meJeeËle cees"er. efleÛes JeÙe Je<ex one. efleÛee Ûeguele YeeT øeâeefvmemkeâes ne DeJeIee Dee" Je<eeËÛee DeeefCe peefmebše meele Je<eeËle ØeJesMe kesâuesueer. heefnuÙee ceneÙegæeÛÙee GvneàÙeele jefJeJeej efoveebkeâ 13 ces 1917 jespeer heefJe$e ceefjÙesves lÙeebvee ØeLece oMe&ve efoues. leer cegues YeebyeeJetve iesueer. leodveblej efleves heeÛe JesUe lÙee yeeuekeâebvee lÙeeÛe ef"keâeCeer oMe&ves efoueer. efleÛÙee neleebleuÙee jesPejerÛes ceenelcÙe lÙeebvee hešJetve efoues. nsÛe nesles heefJe$e ceefjÙesÛes mebos°Ÿes. JeÙeeves ueneve; hejbleg mebosMeeves ceneve. DeJeIÙee oesve Je<eeËÛÙee DeJeOeerle lÙeebleerue øeâeefvmemkeâes ne yeeueheCeerÛe efoveebkeâ 4 SefØeue 1919 jespeer osJeeIejer iesuee. lÙeeÛÙee hee"eshee" one ceefnvÙeeveblej 20 HesâyeÇgJeejer 1920 jespeer peefmebšemegæe osJeeIejer iesueer. ‘mJeiee&Ûes jepÙe lÙeebÛes Deens’, Demes pes ÙesMetves efMekeâefJeues nesles, lÙeeÛes Yeeve efme. uÙegmeerves JeÙeesJe=æ nesF&heÙeËle HesâyeÇgJeejer 2005heÙeËle cnCepes DeeheuÙee MesJešÛÙee IeškesâheÙeËle OÙeeveele "sJeues.
 Ùee peieele Demeleevee ÙesMetves yeeuekeâebvee lÙeeÛÙeekeâ[s yeesueeJeues; hejbleg lÙeeÛÙee mJeiee&jesnCeeveblej cee$e efÛe$e yeoueues. iesueer 2000 Je<ex lees yeeuekeâebvee pemes DeeheuÙeekeâ[s yeesueeJelees lemesÛe lees mJele:Ûe yeeuekeâebkeâ[s Ùeslees – heefJe$e YeekeâjerÛÙee ¤heeves. yeeueieesheeUebÛÙee Deble:keâjCeele lees efMejlees. lÙeeuee DeeheCe ‘ØeLece heefJe$e ef¡emleMejerj mee›eâeceWleeÛee mJeerkeâej keâjCes’, Demes cnCelees.
 pees ÙesMet 2000 Je<eeËhetJeea pes®meuesce hebÛe›eâesMeerle JeeJejle neslee, leesÛe ÙesMet DeÅeehener DeeheuÙeele npej Deens, ns lees JesieJesieàÙee ¤heeves efmeæ keâjle Demelees Je nerÛe yeeye Deieoer Deueerkeâ[ÛÙee keâeUele Fšueer osMeeleerue OevÙeJeeefole keâeueex Deekegâefleme Ùee Skeâe ÙegJekeâeves JesyemeeF&šÛÙee ¤heeves peieemeceesj efmeæ keâjerle ceeb[ues Deens.
 keâe@chÙegšj Øees«e@efcebieÛÙee ceeOÙeceeletve efJnef[Dees leÙeej keâ¤ve Ùee ÙegJekeâeves ‘heefJe$e mee›eâeceWleele ÙesMetÛes DeeieUsJesieUs JeemleJÙe Demeles’ ns melÙe peieeheg{s meeoj kesâues; pes DeepeheÙeËle keâesCeerner kesâues veJnles. lÙeeÛee pevce Peeuee Deieoer Deueerkeâ[s 3 ces 1991 jespeer ueb[ve ÙesLes Peeuee. lÙeeves mJele:ÛÙee DeeF&uee Je lÙeeÛÙee kegâšgbyeele Iejkeâece keâjCeeNÙee jepesMe veeJeeÛÙee Skeâe YeejleerÙe Deef¡emleer JÙekeäleeruee ÙesMetÛÙee Deieoer peJeU DeeCeues. JeÙeeÛÙee 15JÙee Je<eea lees osJeeIejer iesuee. Ùee peieele lees Deeuee Je meeJeueer peMeer efveIetve peeles lemee lees efveIetvener iesuee (mlees$emebefnlee 144:4). DeMeeÛe yeeuekeâebefJe<eÙeer ÙesMet cnCeeuee neslee : ‘‘ns efhelÙee, mJeiee&ÛÙee Je he=LJeerÛÙee ØeYees, ceer legPes mleJeve keâjlees; keâejCe %eeveer Je efJeÛeejJeble ¢eebheemetve ¢ee iees°er ieghle "sJetve lÙee let yeeuekeâebme Øekeâš kesâuÙee. KejsÛe ns efhelÙee, keâejCe nsÛe leguee ÙeesiÙe efomeues’’ (ceòeÙe 11:25).
 ‘cegues ner osJeeIejÛeer Hegâues Deensle’ DeMeer efMekeâJeCe mJele: ØeYet ÙesMet ef¡emleeves efoueer Deens Je leMeeÛe ØekeâejÛeer efMekeâJeCe Ùee peieeleerue cenòJeeÛes vesles hemejJele Deeues Deensle. cegues DeeefCe Hegâues pÙeebvee efØeÙe nesles, Demes mJeleb$e YeejleeÛes heefnues hebleØeOeeve hebef[le peJeenjueeue vesn¤ ÙeebÛÙee keâesšeJej DeeheCe pemee HegâueeÛee mevceeve kesâuesuee heenlees, lÙeeÛeØeceeCes lÙeebÛÙee Deepetyeepetuee cegueebÛee Deeoj kesâuesuee efometve Ùeslees. cnCetve lÙeebÛee pevceefoJeme 14 veesJnWyej ne mebhetCe& YeejleYej ‘yeeuekeâ efove’ cnCetve meepeje kesâuee peelees.
 yeeuekeâebÛee mevceeve ne kegâšgbyeeÛee mevceeve. yeeuekeâebÛee mevceeve ne meceepeeÛee mevceeve. yeeuekeâebÛee mevceeve ne je°^eÛee mevceeve. yeeuekeâebÛee mevceeve ne JewefÕekeâ ef¡emlemeYesÛee mevceeve.