DeefOeke=âle – 1 – नोव्हेंबर २०२१


 
 ef¡emlemeYesle ØeehebefÛekeâebÛes mLeeve (Yeeie 2)
 yeeefhlemcee IesleuesuÙee ØelÙeskeâeÛes (ØeehebefÛekeâ JÙekeäleerÛes megæe) peerJeve ns ef¡emleeÛÙee MejerjeÛÙee peerJeveemee"er ceesueeÛes Demeles; keâejCe mepeerJe MejerjeÛÙee keâcepeesj DeJeÙeJeebcegUs mebhetCe& Mejerj keâcepeesj yeveles. ØeehebefÛekeâ ns ef¡emlemeYesleerue ieg®Jeiee&ÛÙee DeeefCe ›elemLeebÛÙee JÙeefkeäleiele iejpee YeeieJeCÙeemee"er vemeleele keâejCe ØeehebefÛekeâ ns mJele:Ûe ef¡emlemeYee Deensle – Ùee he=LJeerJej ef¡emleeÛÙee efceMevemee"er efyeMehe, Oece&ieg¤ DeeefCe ›elemLe ÙeebÛÙeemen peyeeyeoej Demeuesues. ef¡emlemeYesÛeer jÛevee ner ßesCeeryeæ Deens; hejbleg SKeeÅee ceveesNÙeemeejKeer vekeäkeâerÛe veener; Kejs heeefnuÙeeme ef¡emlemeYee ner osJeeÛÙee meJe& ueeskeâebÛee Skeâeshee Deens. ØeehebefÛekeâ ns lÙeebÛes yengDebieer Øesef<elekeâeÙe& ef¡emlemeYesle Je peieele heej hee[le Demeleele. ef¡emlemeYesmee"er ØeehebefÛekeâ JÙekeäleer ¢ee ‘‘DeeOegefvekeâ peieeuee pees[Ceeje meslet’’ Deensle. heeefJe$Ùeele Jee{CÙeemee"er Je ef¡emleeÛÙee MegYeJele&ceeveeÛeer DeesUKe osCÙeemee"er ØeehebefÛekeâebvee DemebKÙe mebOeer GheueyOe Deensle. ‘‘pesJe{s MekeäÙe nesF&ue lesJe{s mLeeefvekeâ Oece&«eeceeves DeeÙeesefpele kesâuesuÙee Øesef<eleerÙe Je efceMevejer keâeÙe&›eâceele ØeehebefÛekeâebveer leekeâoerves menkeâeÙe& kesâues heeefnpes. lÙeebÛÙee Oece&Øeebleemee"er lÙeebveer meodYeeJevee efJekeâefmele keâjeJeer, pÙeeÛee ØelÙeskeâ Oece&«eece ne Skeâ ØekeâejÛee DeefJeYeepÙe Yeeie Deens DeeefCe efyeMeheebÛes efveceb$eCe efceUeuÙeeJej Oece&ØeebleerÙe Øekeâuheeble menYeeieer nesCÙeemee"er ØeehebefÛekeâebveer meowJe leÙeej DemeeJes’’ (Jn@efškeâve II, ØeehebefÛekeâebmebyebOeer DeeosMe veb 9-10). ØeehebefÛekeâebhewkeâer yejsÛemes ef¡emlemeYesÛÙee efvejefvejeàÙee mebIešvesle Jee ÛeUJeUeRle Demeleele. leLeeefhe, ‘‘mebIešvee (ÛeUJeUer) ¢eeÛe DeKesj efkebâJee Debeflece Gefö° vemeleele ns meJeeËveer ue#eele "sJeeJes; lej ØeehebefÛekeâebveer ef¡emlemeYesÛes Øesef<elekeâeÙe& hetCe& keâjCÙeemee"er DeeheeheuÙee hejerves vesnceer meef›eâÙe Ùeesieoeve ÅeeJes’’ (Jn@efškeâve II, ØeehebefÛekeâebmebyebOeer DeeosMe, veb 19).
 ‘‘peieele jeneÙeÛes DeeefCe lejerner peieeÛes yeveeÙeÛes veener’’ ns ÛeÛe&ÛÙee meJe& YeeefJekeâebmeceesj Skeâ cees"sÛe DeeJneve Deens; heCe Keeme keâ¤ve ØeehebefÛekeâebmee"er ner leejsJejÛeer keâmejle Deens; Jejheebieer ns DeeJneve heg<keâUoe ØeehebefÛekeâebvee Deepe DeMekeäÙeØeeÙe keâeÙe& DemeuÙeeÛes peeCeJeles. ns Ùeemee"er osKeerue nesles, keâejCe Deepe peeieeflekeâ DeJemLee Je JÙeJemLee ner iebYeerj og<ØeJe=òeeRveer heesKejuesueer Yeemeles. Skeâe yeepetves peerJeveeÛÙee ÛeebieuÙee iees°er Deensle DeeefCe kegâšgbyeeÛeer Jee{leer megyeòee, mebmke=âleer, DeeefLe&keâ JÙeJenej, keâuee DeeefCe JÙeJemeeÙe, jepekeâerÙe mebmLee, DeeefCe Deebleje°^erÙe veelesmebyebOe DeeefCe Ùee ØekeâejÛÙee Flej iees°er, lÙeebÛee efJekeâeme Je Øeieleer megæe DeeefCe ogmeNÙee yeepetves, DeeheCeeme efomeles keâer Yeeweflekeâ meeOevemebheòeerÛee iebYeerj og<ØeJe=òeeRveer iewjJeehej kesâuee Deens : veerefleceòee Je ceeveJeer mebmLee ÙesLeerue Yeü°eÛeej DeeefCe DeveskeâJesUer lÙeeÛÙee / efleÛÙee ceeveJeer JÙeefkeälelJeeÛee Deveeoj. DeeheuÙeehewkeâer efkeâlÙeskeâ peCeebveer Yeeweflekeâ MeeŒes Je leb$e%eeve ÙeebÛÙee ‘‘efJekeâemeeJej’’ Devee"eÙeer YejJemee "sJeuÙeecegUs Ssefnkeâ JemletbÛÙee cetleeahetpesuee Kethe peCe yeUer he[ues Deensle. ØeehebefÛekeâebveer DeeheuÙee ojjespeÛÙee peerJeveele Ùee ketâš ØeMveeuee meeceesjs keâmes peeÙeÛes yejs?
 Ùee peieele ØeehebefÛekeâebveer MegYeJele&ceeveeMeer Fceeve jeKetve DeeefCe lÙeebÛÙee mebhetCe& peerJeveele ef¡emleer efJeJeeneÛee DeeoMe& heg{s "sJetve mecemle ef¡emleer kegâšgbye peieele ef¡emleeÛeer yengceesue mee#e osT Mekeâleele. Skeâ heeUkeâ Je osoerhÙeceeve DeeOÙeeeflcekeâ ceeie&oMe&keâ, meble øeâeefvmeme o mesume ÙeebÛes ØeyeesOeve Sskeâe. meble øeâeefvmeme o mesume Ùeeuee ogmeNÙee Jn@efškeâve heefj<eosÛee De«eotle cnCelee ÙesF&ue. ¢ee heefj<eosves peenerj kesâues : ‘‘pÙee meceepeele JÙekeäleer jeneles lÙeeÛeer ceeveefmekeâlee, jerleerefjJeepe, keâeÙeos, DeeefCe jÛevee ÙeebÛÙeeceOÙes ef¡emleer Deelcee DeesleCÙeeÛes ØeehebefÛekeâebÛes keâle&JÙe Je peyeeyeoejer Flekeâer Deens keâer leer ogmejs keâesCeer ÙeesiÙejerlÙee keâOeerÛe heej hee[t MekeâCeej veener’’ (ØeehebefÛekeâebmebyebOeer DeeosMe veb 13). cnCetve, ÙesMet ef¡emleeÛÙee MegYeJele&ceeveeÛÙee cetuÙeeble DeefJeÛeueheCes ®letve jeneCÙeeÛeer DeeJeMÙekeâlee. Deeheueer Ûes°e kesâueer peeF&ue DeeefCe efveboeveeuemleer kesâueer peeF&ue DeeefCe DeeheuÙeeJej {eWieerheCee, efoKeeTheCee DeeefCe DenbYeeJeeÛes ÛegkeâerÛes Deejeshe kesâues peeleerue. DeeheuÙeeuee veejepe keâjCÙeemee"er DemebKÙe celes JÙekeäle kesâueer peeleerue DeeefCe lÙeecegUs peieeÛÙee °erves DeeheCe efJeÕeemeeme Dehee$e "¤; peieCes Deme¢e nesF&ue; Iejkeâeceele JÙelÙeÙe ÙesF&ue DeeefCe DeeheCe Ùee peieeheemetve efJejkeäle Je legšuesues Deenesle Demes DeeheCeeme Jeešt ueeiesue. leLeeefhe, DeeheCeeme Ùee peieele jentve, ÙesLeerue megKeb Je og:Keb Ùeebvee meeceesjs peeTve, heCe Ùee peieeÛÙee Ssefnkeâ [ece[ewueeÛÙee keâ¢eele ve hekeâ[ues peelee Deeheues leejCe efceUJeeJeÙeeÛes Deens.
 DeeheCe mJele:uee Skeâ ØeMve efJeÛee¤ Mekeâlees : ns Ssefnkeâ efJeÛeejebÛes peie keâeÙe efJeÛeej keâjles, cnCeles, ceeieles, keâMeeuee Øeeslmeenve osles efkebâJee DeeheCeekeâ[tve keâMeeÛeer Dehes#ee keâjles ÙeeÛeer DeeheCe Flekeâer keâeUpeer keâe keâjeJeer? lemes heeefnues lej, Deeheueer keâeUpeer peieeuee Deens keâe? DeeheuÙeeuee peerJeve keâesCeer efoues Deens, DeeheuÙee DeejesiÙeeÛee efkebâJee keâecekeâepeeÛee keâesCe efJeÛeej keâjles? ‘‘legcner peieeÛes Demelee lej peieeves mJekeâerÙeebJej Øesce kesâues Demeles; hejbleg legcner peieeÛes veener, cnCetve peie legceÛee És<e keâjles (meboYe& Ùeesneve 15:19). DeeheCe yeefIeleues Deens keâer yejerÛe ceeCemes (Œeerheg®<e) mebhetCe& je$eÛe veener lej Skeâehee"eshee" efkeâlÙeskeâ je$eer ceesyeeF&ue HeâesveJej KesUCÙeele, SkeâšsÛe efkebâJee efce$eebyejesyej oe¤ efheCÙeele efkebâJee Deceueer heoeLe& mesJeve keâjCÙeele efkebâJee šer.Jner.Jej DeefMueue iees°er heeneCÙeele KeÛe& keâjleele. Ùeehes#ee keâener DeefOekeâ efvejeMeepevekeâ, Oetmej DeeefCe ÛewlevÙenerve Demet Mekesâue keâe? DeeefCe lejerner DeepetyeepetÛes FnJeeoer ueeskeâ veejepeerÛee efkebâJee le›eâejerÛee Skeâner metj keâe{le veenerle DeeefCe lÙeebÛes efce$e DeMee JeeieCegkeâerves pejemegæe yesÛewve nesle veenerle. heCe Skeâ leemeYej ceveve-efÛebleveemee"er, efkebâJee keâcÙegefveDevemee"er DeeheCe ßeæeJeble vesnceerhes#ee Lees[smes ueJekeâj G"uesues lÙeebveer heeefnues, lej DeeheuÙeeuee Jes[ ueeieues Deens Je vewjeMÙe efkebâJee peCet keâeefJeUerheemetve yejs keâjCÙeemee"er les [e@keäšjekeâ[s OeeJe ceejleele! les heešea keâjle je$eerÛÙee je$eer IeeueJeleele, ogmeNÙee efoJeMeer Deepeejer he[leele; heCe SKeeoe Ûeebieuee ef¡emleer ceeCetme pej F&mšjÛÙee peeiejCe efJeOeeruee peele Demesue lej ØelÙeskeâ peCe šesceCee ceejCÙeemee"er Keesketâ ueeielees DeeefCe lÙee JÙekeäleeruee Jes[ieU "jJetve les ceeskeâUs nesleele. peie ns DevÙeeÙeer vÙeeÙeeOeerMe Deens, mJele:ÛÙee cegueebyeeyele ceJeeUheCe cee$e osJeeÛÙee cegueebyeeyele keâ"esj efve efveo&Ùe.
 DeeheCe ‘‘mJele:uee ieceeJetve yemeuÙeeefMeJeeÙe’’ (ceòeÙe 10:39) peieeuee Ket<e ke⤠MekeâCeej veenerle. peieeÛÙee Je peieeleerue meJeeËÛÙee veJeveJeerve FÛÚe DeeheCe keâOeerÛe hegNÙee ke⤠MekeâCeej veenerle keâejCe peie ns Deieoer efJeefÛe$e Deens, peieeuee keâeÙe nJes Deens les peieeueeÛe "eTkeâ veener. peie ns GLeU ceveeÛes Je Ssefnkeâ efveCe&Ùeebyeeyele DeefmLej Demeles. DeeheCe pej Ûeebieuee hesnjeJe kesâuee lej peie nslJeejeshe keâjles; DeeheCe pej meeOes keâhe[s Ieeleues, lej lees ke=âheCeheCee mecepeuee peelees. DeeheuÙee Deeveboeuee peie Devee"eÙeer cnCeles DeeefCe DeeheuÙee lÙeeieeuee efKeVelee mecepeles; peie DeeheuÙeekeâ[s hetJe&«en°erves heeneles, cnCetve DeeheCe lÙee peieele keâoeefhe meceeOeeveer Demet Mekeâle veenerle. peie DeeheuÙeeleerue GefCeJee jbieJetve meebieles DeeefCe lÙee heehe cnCetve Flejebvee Ieesef<ele keâjles.
 MespeejOece& keâOeer keâener JeeF&š mecepele vemeuee lejer peie vesnceerÛe lemes mecepeles. pej lÙeeuee DeeheuÙee ke=âleeRceOÙes oes<e meehe[t Mekeâuee veener, lej les DeeheuÙee nsletbJej "hekeâe "sJeles. ceW{Ÿeebvee efMebies Demeesle Jee vemeesle, lÙee keâeàÙee efkebâJee meHesâo Demeesle, ueeb[iee lÙeeuee MekeäÙe Demesue lej KeeTve šekeâerue. DeeheCe osJeeJejerue ßeæsheesšer keâenerner kesâues lejer peie ns vesnceerÛe DeeheuÙee efJe®æ ÙegæeÛÙee heeefJe$Ùeele Demesue. DeeheCe pej Oece&ieg¤bkeâ[s heeheefveJesove keâjleevee peemle JesU Iesleuee lej lÙeebvee Jeešles keâer DeeheuÙee peJeU heg<keâU keâener meebieCÙeemeejKes Deens. DeeheCe pej heeheefveJesoveemee"er keâceer JesU Iesleuee lej les cnCeleerue keâer DeeheCe meieUs keâener meebefieleues veener. peieele ceeCemes DeeheuÙee JeeieCÙeeÛes peJeUtve efvejer#eCe keâjleerue, DeeefCe, jeieeÛÙee Skeâe ueneve MeyoeJe¤ve, DeeheCe menveMeerue veenerle Demes les peenerj keâjleerue. DeeheuÙee JÙeJenejeefJe<eÙeer DeeheCe o#e Demeuees lej lÙeebvee lees ueesYeerheCee Jeešlees, DeeefCe DeeheCe meYÙeheCee oeKeJeuee lej lees cetKe&heCee. hejbleg FnJeeoer ueeskeâ lÙeebÛee jeie IeceW[erves JeÛe&mJeheCee ceeveleele, lÙeebÛee ueesYe, keâeškeâmejheCee, lÙeebÛeer SkeâceskeâebMeer DekeâejCe peJeUerkeâ mevceeveveerÙe mebYee<eCe mecepeleele. keâesUer vesnceerÛe ceOeceeMeebÛes keâece Kejeye keâjleele. Ùee DebOe peieekeâ[s ogue&#e ke⤠Ùee. DeeheCe DeeheuÙee nsletbyeeyele hekeäkesâ, DeeheuÙee efveCe&Ùeebyeeyele efmLej, DeeheuÙee efve§eÙeebyeeyele "ece Demet Ùee. Deeheuee efve§eÙeerheCee oeKeJetve osF&ue keâer DeeheCe ceveeheemetve mJele:uee osJeeheeMeer meceefhe&le kesâues Deens DeeefCe osJeeÛÙee YeefkeäleceÙe peerJeveemee"er mJele:uee Jeentve Iesleues Deens. {eWieerheCee peemle keâeU efškeâle veener DeeefCe Jej peeCeeNÙee OegjeØeceeCes nJesle efJe¤ve peelees, ns DeeheCe efJeme¤ veÙes. Keje meodiegCe vesnceerÛe efve§eue Je keâeÙece Demelees.
 DeeheCe meg®JeeleerÛÙee keâeUele Deejeshe Je šerkeâe Ùeebvee efmLeleØe%e efmLeleerle meeceesjs iesuees lej lÙeecegUs efve‰sceOÙes Yekeäkeâce nesCÙeeme ceole nesles. efvejLe&keâlee Je Denbkeâej ÙeebÛÙee OeeskeäÙeeheemetve Deeheueer megškeâe nesles. efvejLe&keâlee Je Denbkeâej ns FefpehleÛÙee oeFËmeejKes Demeleele. Ùee oeFËvee Heâejesves FŒeeÙeueÛÙee heg®<e cegueebvee lÙeebÛÙee pevceeÛÙee efoJeMeerÛe "ej keâjCÙeeÛee ngketâce kesâuee neslee (efveie&ce 1:15-16). DeeheCe ef¡emleeÉejs peieeuee ›egâmeer iesuees Deenesle DeeefCe ‘‘ceer peieeuee ›egâmeer iesuees Deens’’ (ieueleer 6:14). peie DeeheuÙeeuee cetKe& cnCetve mecepeles, peieeuee DeeheCe efveyeg&æ "jJet Ùee.
 MesJešer, meeJeOeefiejerÛee meuuee : ef¡emleer ueeskeâebveer ‘peie’ DeeefCe peieeleerue ‘meodiegCeer Je meppeve Œeerheg®<e’ ÙeebÛÙee yeeyele mebYeüce šeUeÙeuee nJee (Goe. Flej ÛeÛe&Ûes DeeefCe keâener ef¡emleer mecetnebÛes yeeefhlemcee Iesleuesues, Flej OeceeËÛes YeeefJekeâ efkebâJee pes Oece& ceevele veenerle Demes). JeemleefJekeâ, ‘‘pes keâener melÙe Je vÙeeÙÙe, pes keâener heefJe$e DeeefCe DeeojCeerÙe Deens lÙeeÛeer Jee{ keâjCÙeemee"er ke@âLeefuekeâ ueeskeâebveer yengOeceeaÙe Je meppeve DeMee meJe& Œeerheg®<eebMeer menkeâeÙe& keâjeÙeuee nJes (meboYe& efHeâefuehhewkeâjebme he$e 4:8).
 ke@âLeefuekeâebvee efyeiej ef¡emleer ueeskeâebMeer menkeâeÙe& keâjCÙeeme Gòespeve efoues peele Deens; ueeskeâebceOeerue mebyebOe ne Demmeue yebOegØeerleerÛee mebJeeo DemeeJee. Ùee mebJeeoele ØelÙeskeâ he#e ne SkeâeÛe JesUer osCeeje Je IesCeeje Demesue (ØeehebefÛekeâebmebyebOeer DeeosMe, veb. 14). Deeheueer peieeefJe®æ ue{eF& Ûeeuet Demeueer, lejer peieeleerue Ssefnkeâ Je=òeeRÛÙee ceeCemeebyejesyej melele mebIe<e& keâjerle jent veÙes. ceeCemeeÛeer Ssefnkeâ Je=òeer JeeF&š Deens; hejbleg DeeheCe ceeCemeebÛeer efveboe ke⤠veÙes, pes DeeheuÙeehes#ee DeeieUs-JesieUs Deensle lÙeebÛee DeeheCe eflejmkeâej ke⤠veÙes, keâesCeeÛee És<e lejer efveoeve keâOeerÛe ke⤠veÙes keâejCe ØelÙeskeâ peCe osJeeÛÙee ØeeflecesØeceeCes Je lÙeeuee meÂMe Demee efvecee&Ce kesâuee Deens DeeefCe ÙesMet ef¡emleeÛÙee jkeäleeves leejuesuee Deens. DeeheuÙeeceOÙes Je lÙeebÛÙeele cetueYetle Heâjkeâ pejer Demeues lejer DeeheCe peieeleerue ØelÙeskeâ JÙekeäleeruee Deeoj oeKeJeeÙeuee efMekeâues heeefnpes.
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
 
 ‘megJeelee&’ÛÙee Dee@keäšesyej Debkeâele DeeÛe&efyeMehe Hesâefuekeäme ceÛÙee[es ÙeebÛee uesKe Deens. lÙeele lÙeebveer keâeef[&veue pee@ve nsvjer vÙegceve (1801-1890) ÙeebÛÙee keâeÙee&yeöue efueefnues Deens. jesceve ef¡emleer Oecee&le ‘efÉleerÙe Jn@efškeâve Oece&heefj<eos’Ûeb (1962-65) Deleesveele cenòJe Deens. Ùee Oece&heefj<eosyeöue ceer JesUesJesUer JeeÛeve kesâues Deens. heCe Ùee ceeies keâeef[&veue vÙegceve ÙeebÛeer ØesjCee nesleer, ns Deepe mecepeueb. DeeÛe&efyeMehe ceÛÙee[es, OevÙeJeeo! ceÛÙee[es ceePes pegves efce$e. lÙeebÛeb uesKeve ceer ‘ceeCetme’ ceOÙes DeeJepet&ve Øeefmeæ kesâues. les ieesjsieeJe, cegbyeF& ÙesLeerue mesefcevejerle ØeeOÙeehekeâ nesles, lesJne ceer efleLes ‘efueyejsMeve efLeDee@uee@peer’Jej JÙeeKÙeeves osle Demes. DeeÛe&efyeMehe ceÛÙee[es cnCepes Meeble DeeefCe DeYÙeemet JÙeefkeäleceòJe!
  – ØeesHesâmej DeefJeveeMe keâesuns, cegbyeF&
 DeefOeke=âle – 2
 ‘‘efmeve[ 2021 les 2023’’
 ÙeesSue mebos°e peenerj keâjlees keâer, ‘‘hejcesÕej ceveg<Ùecee$eeJej DeeheuÙee DeelcÙeeÛee Je<ee&Je keâjerue lesJne legceÛes heg$e Je legceÛÙee keâvÙee mebosMe osleerue, legceÛÙee Je=æebme mJehves he[leerue, legceÛÙee le®Ceebme °eble nesleerue.’’ Deeheues heeshecenesoÙe Je=æebhewkeâer Skeâ Je lÙeebvee he[uesues mJehve cnCepes ÙeboeÛeer ‘efmeve[’. efmeve[ cnCepes meJe& efJeÕeemet Skeâ$e peceCes Je osJeeÛÙee efoMesves meJeeËveer Skeâ$e ÛeeueCes.
 jefJeJeej efoveebkeâ 10 Dee@keäšes. 2021 jespeer jesceceOÙes heeshe øeâeefvmeme ¢eebveer efveJe[keâ efJeÕeemetbÛÙee Skeâ$e ÛeeueCÙeeuee (synod) DeefOeke=âleefjlÙee meg®Jeele kesâueer. jefJeJeej efoveebkeâ 17 Dee@keäšes. 2021 jespeer peieeleerue ØelÙeskeâ Oece&Øeebleele, Oece&«eeceele – he@jerMeceOÙes – pÙee lÙee he@jerMeÛes efJeÕeemet Skeâ$e Ùesleerue Je efmeve[Ûes peeefnj GodIeešve cnCetve he. efcemmee keâ¤ve efmeve[uee meg®Jeele keâjleerue. JemeF& Oece&Øeebleele ceer mJele: yejecehetjÛÙee meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee he@jerMeceOÙes ceje"er-Fb«epeer heefJe$e efcemmee kesâueer Je mebhetCe& Oece&ØeebleYej efmeve[ DeefOeke=âleheCes meg¤ PeeuÙeeÛes Ieesef<ele kesâues.
 iesuee Skeâ ceefnvee Heâe. Lee@ceme ef[meespee ¢eebÛÙee ves=lJeeKeeueer Skeâ 15 peCeebÛes ceb[U (Heâeome&, efmemšme&, ØeehebefÛekeâ efceUtve) ceePÙee ceeie&oMe&veeves meef›eâÙe keâeceeuee ueeieues Deens. ßeer. [sefveme THe&â DeefJe [eÙeme (cegUieeJe) Je meew. megefvelee hejsje (ieeme) ns Jn@efškeâveÛÙee mebhekeâe&le jentve meuuee Iesleele Je lÙeebvee efjheesšeAie keâjleele. ØelÙeskeâ Oece&«eeceele 8-10 ceeCemeebÛes (Heâeome&, efmemšme&, yeÇome& Je ØeehebefÛekeâ) ceb[U meef›eâÙe nesTve 17 Dee@keäšesyejuee DeeheeheuÙee Oece&«eeceele efcemmesÉejs lÙeebveer efmeve[Ûeer meg®Jeele kesâueer.
 keâeÙe Deens vekeäkeâer efmeve[? ØelÙeskeâ ieeJeiešele, ueneve ef¡emleer heefjJeejele meef›eâÙe Skeâ$e YesšCes Je ßeæsle Skeâ$e efJeÛeej-efJeefveceÙe, yeeleefÛele keâjCes. keâMeeefJe<eÙeer? he. DeelcÙeeÉejs hejcesÕej Deecnebuee keâeÙe meebiele Deens? meJeeËveer SkeâceskeâebÛes SskeâeÙeÛes Je meJeeËveer he. DeelcÙeeÛes SskeâeÙeÛes. yeeefhlepcee Peeuesues meJe& efceUtve Skeâ$e peceeÙeÛes. pes osJeUeuee Oe¤ve Deensle les Je osJeUeheemetve otj iesuesues – Demes meJe& he. Deelcee keâeÙe meebielees ns SskeâeÙeÛes. ‘‘pesLes oesve efkebâJee leerve ØeYet ÙesMetÛÙee veeJeeves peceleele lesLes he. Deelcee meJeeËvee Øesefjle keâjlees.’’ Deepe ef¡emlemeYee keâes"s Deens? keâesCelÙee efmLeleerle Deens? keâeÙe Ûeebieues peieues peeles? keâMeeÛeer GCeerJe Deens? keâesCeeuee keâeÙe Keškeâles? keâe meJe& SskeäÙeele mecepetleoejheCeeves, oÙee, #ecee Je=òeerves Jeeiele veener? ef¡emleeÛes Mejerj cnCepes ÛeÛe& ns keâmes hegvne he. DeelcÙeeÛÙee ÛewlevÙeeves Ye¤ve peeF&ue Je osJeeÛeer mlegleer keâjerue? hejeshekeâej, SkeâceskeâebÛeer oKeue-keâeUpeer keâMeer Iesleueer peeF&ue? Deeyeeue-Je=æ, heg®<e-efŒeÙee, le®Ce-le®Ceer, yeeueheCe peieCeejer – meJe& yeeefhlepcee Peeuesues ef¡emleeÛes Skeâ Mejerj keâmes yeveleerue Je DeeheuÙee mee#eerves peieeuee ØekeâeMeceeve keâmes keâjleerue, FlÙee. ØeMveebefJe<eÙeer yeesueeÙeuee Je SskeâeÙeuee ef[meWyej-HesâyeÇgJeejerheÙeËle he@jerMeceOeerue ieeJeieš Je mecemle he@jerMe DeefJejle Yesšle jeefnue. ceeÛe& 2022 ceOÙes PeeuesuÙee mebJeeoeÛes FefleJe=òe leÙeej kesâues peeF&ue. leodveblej meJe& he@jerMeceOetve ie"Ce kesâuesuÙee FefleJe=òeebvee YeejleerÙe efyeMeheebÛÙee heefj<eosuee he. DeelcÙeeÉejs ‘heejKe’ nesCÙeemee"er hee"efJeuee peeF&ue Je SefØeue 2022 ceOÙes YeejleerÙe efyeMeheebÛÙee heefj<eosle heejKetve Iesleuesuee FefleJe=òeeble DeeefMeÙeeÙeer efyeMeheebÛÙee heefj<eosuee hee"efJeuee peeF&ue. heg{erue heejKe PeeuÙeeJej DeeefMeÙee Keb[eceOetve lees jesceuee hee"efJeCÙeele ÙesF&ue Je Dee@keäšesyej 2023 meeueer heeshecenesoÙeebÛÙee GheefmLeleerle peieeleerue meJe& FefleJe=òeebleeÛeer Debeflece heejKe nesTve Je jesceceOÙes efmeve[ nesF&ue Je lÙeeveblej heeshecenesoÙe mebhetCe& ef¡emlemeYesuee yeesOe keâjleerue. vekeäkeâer keâeÙe nesF&ue? ¢eeÛes Gòej he. DeelceeÛe osF&ue. lÙeeØeceeCes ÛeÛe& meef›eâÙe nesTve osJeeÛÙee FÛÚsuee Je DeepeÛÙee keâeUeuee Oe¤ve heg{s peele jeefnue. efmeve[Ûeer meceehleer vemesue lej ÛeÛe& Skeâ$e JeešÛeeue keâjerle jeefnue. heeshecenesoÙe Je efyeMehme, Heâeome&, efmemšme& Je ØeehebefÛekeâ SkeâeÛe heeleUerJej osJeeÛÙee efoMesves Ûeeuele jenleerue. DeMeer osJeeÛÙee efoMesves JeešÛeeue keâjCeejer ef¡emlemeYee mJele:Ûeer Deefmcelee peiele jeefnue.
 Deeheues heeUkeâerÙe peerJeve ceie ‘efmevees[ue’ Demesue. Heâeome& ueeskeâebvee yeesOe keâjleerue, DeeefCe ueeskeâ Heâeome&-efmemšme&vee yeesOe keâjleerue. osJeeÛÙee efoMesves ÛeeueCÙeeme ueeskeâ Heâeome&-efmemšme&vee Øesefjle keâjleerue, DeeefCe Heâeome&-efmemšme& ueeskeâebvee Øesefjle keâjleerue. ÛeÛe&Ûee keâesCe keâesCeer Ieškeâ keâesCeeÛÙee Jej veener keâer Keeueer veener. meJe& Skeâ$e efceUtve ‘Skeâeshee’, ‘menYeeie’ Je ‘Øesef<ele keâeÙe&’ heg{s vesCÙeemee"er men-peyeeyeoejer mJeerkeâejleerue. ÛeÛe&Ûes ¤heeblej ueeskeâMeener mejkeâej nesCÙeemee"er efmeve[ veener. efmeve[ ner keâesCee osMeeÛeer heeue&ceWš veener. Heâeojebveer HeâeojÛes peerJeve, efmemšjebveer efmemšjebÛes peerJeve Je ØeehebefÛekeâebveer ØeehebefÛekeâebÛes peerJeve peieeÙeÛes, hejbleg meJeeËveer Skeâ$e efceUtve osJeeÛÙee efoMesves peeÙeÛes. Skeâceskeâebvee yejesyej IesTve, Skeâceskeâebvee ceole keâ¤ve, SkeâceskeâebÛes Ssketâve. ogozJeeves keâener peCe ef¡emlemeYesJej, leer Skeâ meeceeefpekeâ mebIešvee cnCetve heeneleele Je ef¡emlemeYee meeceeefpekeâ mebIešvesØeceeCes DemeeJeer Demee Dee«en Oe¤ve ef¡emlemeYesÛeer DeJeemleJe efškeâe-efveboe keâjleele.
 efmeve[Ûes ns mJehve cnCepes heesheÛÙee ceveeÛee DeeYeeme veJns. hejcesÕejeÛÙee meJe& ueskeâjebveer Skeâ$e ÛeeueCes, DemeCes Je jeneCes ns Deepe osJeeuee nJes Demeuesues ‘ÛeÛe&’ DemeeJes. he. Deelcee ef¡emlemeYesuee vesnceer veJeÛewlevÙeeves Yejle Demelees. ogmeNÙee efJeÕeheefj<eosveblej ef¡emlemeYee heefjhekeäJe yevele Deens Je ¢eeÛes keâejCe Skeâ$e heo›eâceCe keâjCes nsÛe Deens. DeMee Skeâ$e heo›eâceCeele Â{ nesCes ns cenòJeeÛes Deens.
 DeeheCeeuee heesnÛeeÙeÛes Deens les osJejepÙeekeâ[s, pÙeeÛee DeLe& mece=æ peerJeve pesLes he. DeelcÙee"eÙeer Meebleer, vÙeeÙÙeJemLee, meceevelee, ØeerefleYeeJemebbyebOe Je Deevebo Deens. efmeve[ ne veJeerve ÛeÛe& mLeeheve keâjCÙeemee"er MeesOe veener. les ØeYet ef¡emleeves mLeeefhele kesâuesuÙee SkeâcesJe ÛeÛe&Ûes vetleveerkeâjCe Deens. mecetU heefjJele&veeÛeer iejpe DeesUKetve he. DeelcÙeeÉejs vetleveerkeâjCeeÛeer ØesjCee Je Mekeäleer ef¡emlemeYesÛÙee Ieškeâebvee efceUle Demeless. lemee ÛeÛe&Ûee Fefleneme Deens. keâesefJe[-19 efJe<eeCetves DeeheCeeuee DeeheuÙee ceeveefmekeâlesle yeoue Ie[Jetve DeeCeCÙeemee"er Yeeie hee[ues Deens. ef¡emlemeYesÛes heefnues menœekeâ Skeâ$e ÛeeueCÙeeÛes nesles. ogmeNÙee menœekeâele ef¡emlemeYesleerue Ùeepekeâebveer meòee neleele IesTve neleeKeeueerue Øepesuee leeyÙeele "sJeues. lÙee keâeUer heefjefmLeleer leMeer efvecee&Ce Peeueer nesleer. ÛeÛe& efškeâJeeÙeÛes nesles. leer heefjefmLeleer Deepe veener cnCetve yeoue Ie[CÙeeÛeer efveleeble DeeJeMÙekeâlee. DeepeÛes peie Global village yeveues Deens.
 efmeve[yeöue meJeeËveer DeÛetkeâ ceeefnleer efceUefJeCes ns Kethe cenòJeeÛes Deens. lÙeemee"er meJe& ßeæeJebleeÛes veerš ØeyeesOeve nesCes iejpesÛes "jles. Øeef›eâÙee veerš heej he[ueer Je meJeeËvee efmeve[Ûee DeLe& keâUuee lej ceeveefmekeâleeosKeerue yeouesue. DeeheCe meJe& Ssefnkeâ yebOeveebletve (Deeheues Ssefnkeâ efJeÛeej, Deeheues nóer mJeYeeJe, DeeheuÙee yeeefueMe keâuhevee, Deeheues YeefJe<ÙeeefJe<eÙeer JeeUtJej jÛeuesues efkeâuues) Deeheueer megškeâe keâ¤ve he. DeelcÙeeÛee mJeerkeâej keâjCes efmeve[ÛÙee ÙeMeemee"er DeheefjneÙe& Deens. he. DeelceeÛe ÛeÛe&Ûee Keje nslet mhe° keâ¤ve lees meeOÙe keâjCÙeeme ceole keâjerue Je DeeJeMÙekeâ Demeuesues yeoue ef¡emlemeYesle Ie[Jetve DeeCeerue. ef¡emlemeYesÛÙee mesJeeYeeJeer JeeieCÙeevesÛe – JejÛe{ yevetve veJns, DeeheCe Skeâ$e heg{s peeT Mekeâlees.
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
 
 DeefOeke=âle – 3
 DeeÛe&efyeMeheebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce
 heg{erue meJe& heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce MeemeveeÛÙee ceeie&oMe&veeÛes keâešskeâesj heeueve keâ¤ve DeeÙeesefpele keâjCÙeele Deeues Deensle.
 (meueielee jeneJeer cnCetve DeeOeer Øeefmeæ kesâuesues keâeÙe&›eâce veJeerve keâeÙe&›eâceemeefnle ÙesLes Øeefmeæ keâjCÙeele Ùesle Deensle.)
 9 mehšWyej me. 10.00:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
  (og. 12.00 les 1.30):ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI) ÛÙee heoeefOekeâeNÙeebmeceJesle efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 10 mehšWyej me. 10.00:efJeJeen ceeie&oMe&ve efMeefyej IesCeejs Oece&ieg¤ Je ØeehebefÛekeâ ¢eebÛÙeemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 11 mehšWyej me. 10.00:keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešueÛÙee vetleveerkeâjCe kesâuesuÙee Dee@hejsMeve efLeSšjÛee (OT) DeeMeerJee&oefJeOeer, yebieueer, meeb[esj.
 me. 10.45:keâeef[&veue «esefMeDeme ne@efmhešueÛÙee š^mšeRmeceJesle meYee, yebieueer, meeb[esj.
  og. 12.00: ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue ÛeesefJemeeJee jefJeJeej – ceoxme Je heeueIej Oece&«eeceebÛee meCe), DeJej ues[er Dee@Heâ Jesuebkeâveer ÛeÛe&, ceoxme.
 13 mehšWyej(me. 11.00 les og. 12.30) :Skeâe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 14 mehšWyej (me. 9.00 les 10.30):ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[ (CBCI) efouueerÛes meWšj ÛeeueJeCeeNÙee efyeMeheebÛÙee keâefcešermeceJesle efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 (me. 11.00 les og. 1.00) : keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, neTme, yejecehetj.
 15-17 mehšWyej:ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[Ùee (CBCI) ÛÙee mLeeÙeer meefceleeryejesyej
 (me. 9.30 les og. 1.30)efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 18 mehšWyej me. 11.30:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue hebÛeefJemeeJee jefJeJeej – efvece&U Je [neCet Oece&«eeceebÛee meCe), nesueer ›eâe@me ÛeÛe&, efvece&U.
 20 mehšWyej me. 10.00:Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee (DeblÙeefJeOeer), meWš Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj.
 (mebOÙee. 6.30 les 8.00):"FIAC" ke@âLeefuekeâ De@keäMeve (DeeefMeÙee) meYesle efJnef[Dees keâe@vHeâjvmeÉejs menYeeie.
 21 mehšWyejme. 9.30:[e@šme& Dee@Heâ meWš hee@ue (DSP) efmemšjebÛÙee ØeesefJnefvMeÙeue megefheefjÙejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 me. 10.00:keâveesefMeÙeve [e@šme& Dee@Heâ Ûe@efjšer (FdCC) keâveesmee keâe@vJnWš, leueemejer efmemšjebÛÙee megefheefjÙejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (me. 10.30 les og. 1.00):meesUeJÙee Dee@ef[&vejer pevejue DemeWyueer Dee@Heâ efmeve[ meboYee&le keâener Oece&ieg¤, Oece&Yeefieveer Je ØeehebefÛekeâebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee (ce=le JÙekeäleeRÛÙee DeelcÙeemee"er), meWš Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj.
 22-23 mehšWyej:ke@âLeefuekeâ efyeMehme keâe@vHeâjvme Dee@Heâ Fbef[ÙeeÛÙee cesef[keâue keâe@uespe Je ne@efmhešue yees[&ÛÙee mebÛeeuekeâebmeceJesle meYee Je veJeerve FceejleerÛee DeeMeerJee&oefJeOeer, vee@Le& Fbef[Ùee, jebÛeer.
 25 mehšWyej me. 11.30:ueeskeâebmee"er heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue meefJJemeeJee jefJeJeej – cemexme Oece&«eeceeÛee meCe), DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemexme.
 (mebOÙee. 4.30 les 7.30) : Skeâe ØeehebefÛekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 27 mehšWyej (me. 10.00 les og. 12.30) : efmeve[ÛÙee keâesDejkeâefcešer (Oece&ieg¤, Oece&Yeefieveer Je ØeehebefÛekeâ) meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:keâener Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 5.00 les 8.00) :keâeef[&veue «esMeme ne@efmhešueÛÙee veJÙeeves efveJe[uesuÙee keâeÙe&keâejer meefceleermeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 28 mehšWyej (me. 9.30 les 11.00): Ûe@vmeuejmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 29 mehšWyej me. 10.00:Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâ Je ceeueceòee meefceleerÛÙee mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehmeneTme, yejecehetj.
 me. 11.30:ceoj Dee@Heâ iee@[ ÛeÛe&, heeueer ÙesLeerue ØecegKe Oece&ieg¤meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 30 mehšWyej (me. 9.30 les og.12.30): DeOÙe#e – Oece&ØeebleerÙe Oece&ieg¤bÛeer meYee, keâecexueeF&š keâe@vJnWš neÙemketâue ne@ue, KejeUs, meeb[esj.
 (og. 12.45 les 2.15): [neCet Oece&«eeceele DeepeheÙeËle keâeÙe& kesâuesuÙee ØecegKe Oece&ieg¤bmeceJesle meYee, keâecexueeF&š keâe@vJnWš neÙemketâue ne@ue, KejeUs, meeb[esj.
 (og. 3.00 les 5.00) :‘ÙegveeÙešs[ ef¡e§eve ØesDej Heâe@j Fbef[Ùee’ (UCPI) ÛÙee meYesle efJnef[Dees keâe@vHeâjvme Éejs menYeeie.
 (mebOÙee. 5.30 les 6.30) : peerJeve oMe&ve heeUkeâerÙe mebÛeeuekeâemeceJesle meYee, efyeMehme neTme yejecehetj.
 
 (Dee@keäšesyej 2021 ¢ee ceefnvÙeemee"er DeeÛe&efyeMehe Heâsefuekeäme ceÛÙee[es ¢eebÛes heeUkeâerÙe keâeÙe&›eâce heg{erue ØeceeCes Demeleerue.)
 1 Dee@keäšes. (me. 10.45 les og.12.30) : kegâefjÙee meYeemeoebmeceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 (mebOÙee. 4.30 les 7.00) : DeOÙe#e – efJeveeDevegoeveerle MeeUebÛÙee ce@vespej, efØeefvmeheue Je ns[ keäueeke&âmeceJesle meYee, Lee@ceme ye@efhšmše [er.Sue.[er.keâe@uespe ne@ue, heehe[er.
 2 Dee@keäšes. me. 9.00:heefJe$e efcemmee (DeblÙeefJeOeer), jcesoer ceelee leerLe&mLeeve, jcesoer.
 4-7 Dee@keäšes. : jesceceOÙes heeshe øeâeefvmeme, DeBpesuee cekexâue Je Flej ceevÙeJejebÛÙee GheefmLeleerceOÙes ‘efmhejerš Deefmemeer’ DeeefCe peeieeflekeâ MeebleerJej ceveve-efÛebleve keâjCÙeemee"er meble SpeeroerDees keâcÙegefvešer, jesceves DeeÙeesefpele kesâuesuÙee meYesceOÙes menYeeie. lemesÛe megOeeefjle ceje"er efcemmee«ebLeeÛÙee meboYee&le DeeefCe Jn@efškeâve ceOeerue hee@efvšefHeâkeâue keâewefvmeue Heâe@j FbšjefjueerefpeÙeme [eÙeuee@ie meboYee&le keâeBef«eiesMeve Heâe@j ef[JneF&ve JejefMehe DeB[ ef[efmeHueerve Dee@Heâ mee›eâeceWšdme ÙesLes Yesš.
 9 Dee@keäšes.(me. 10.30 les og. 12.30) : Oece&ØeebleerÙe keâesDej keâefcešer (Oece&ieg efmemšme& Je ØeehebefÛekeâ) meceJesle efmeve[ meboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 10 Dee@keäšes. me. 9.00:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue DeúeefJemeeJee jefJeJeej – efmeve[Ûee peeieeflekeâ GodIeešve meesnUe), ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 11 Dee@keäšes. me. 10.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, ke=âheeceelee keâefLe[^ue, heehe[er.
 mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, jcesoer ceelee leerLe&mLeeve, jcesoer.
 12 Dee@keäšes. me. 10.00:heefJe$e. efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble cesjer ceeioeuesve ÛeÛe&, cegUieeJe.
 og. 12.00:Oece&ØeebleerÙe DeLe&JÙeJemLeehekeâ meceJesle meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, DeJej ues[er Dee@Heâ cemeea ÛeÛe&, cemexme.
 13 Dee@keäšes. mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, ceoj Dee@Heâ iee@[ ÛeÛe&, heeueer.
 14 Dee@keäšes.me. 10.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, cesjer nsuhe Dee@Heâ ef¡e§eve ÛeÛe&,veeÙeieeJe (E.)
 mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble ceeÙekeâue ÛeÛe&, ceeefCekeâhetj.
 15 Dee@keäšes.me. 10.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble øeâeefvmeme PesefJeDej ÛeÛe&, efiejerpe.
 mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, yejecehetj.
 16 Dee@keäšes.me. 11.00:heefJe$e efcemmee (efme. meebleeve ueesyees SRA, ÙeebÛeer ieesu[ve pÙegefyeueer), heefJe$e DeelcÙeeÛes ÛeÛe&, veboeKeeue.
 mebOÙee. 5.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe veJeerve ÛeÛe&Ûee DeeMeerJee&oefJeOeer Je Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, Heâeeflecee ceelee ÛeÛe&, ÛegUCes.
 17 Dee@keäšes.me. 9.00:heefJe$e efcemmee (meeceevÙe keâeUeleerue SkeâesCeeflemeeJee jefJeJeej – efmeve[Ûee Oece&ØeebleerÙe heeleUerJej GodIeešve meesnUe), meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, yejecehetj.
 me. 10.45:Oece&ØeebleerÙe keâesDej keâefcešer (Oece&ieg¤, efmemšme& Je ØeehebefÛekeâ) meceJesle efmeve[ meboYee&le meYee, efyeMehme neTme, yejecehetj.
 mebOÙee. 4.30:Jesefyeveej meYesle menYeeie.
 18 Dee@keäšes.me. 8.30:Jesefyeveej meYesle menYeeie.
 me. 10.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, yeeUÙesMet ÛeÛe&, SJnjMeeF&ve efmešer.
 mebOÙee. 4.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble je@keâ ÛeÛe&, ieesefKeJejs.
 19 Dee@keäšes.me. 10.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (efJejej Jesmš, heeueIej, ceeve-yeesF&mej, [neCet Oece&«eece), meble ceoj lesjspee ÛeÛe&, efJejej (he.).
 mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (DeeieeMeer Je pÙeesleer Oece&«eece), meble pescme ÛeÛe&, DeeieeMeer.
 (mebOÙee. 6.00 les 8.15): efmeve[ meboYee&le Oece&«eece keâesDej «egheuee (Gòej JemeF& efJeYeeie) ceeie&oMe&ve, nesueer ›eâe@me ÛeÛe& ne@ue, efvece&U.
 20 Dee@keäšes.me. 10.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble heeršj ÛeÛe&, Devee&Ue.
 mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, DeJej ues[er Dee@Heâ ueg[d&me ÛeÛe&, efMejueÙe.
 21 Dee@keäšes.me. 10.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, ef¡emlejepee ÛeÛe&, yeesUeRpe.
 mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble hee@ue ÛeÛe&, veeveYeeš.
 (mebOÙee. 6.00 les 8.15) :efmeve[ meboYee&le Oece&«eece keâesDej «egheuee (oef#eCe JemeF& efJeYeeie) ceeie&oMe&ve, peerJeve oMe&ve keWâõ, efiejerpe.
 22 Dee@keäšes.me. 10.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble øeâeefvmeme ef[ mesume ÛeÛe&, veeueemeesheeje (F&mš.).
 mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, jsPejskeäMeve ÛeÛe&, efJejej (F&mš).
 23 Dee@keäšes.me. 10.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble peesmesHeâ ÛeÛe&, GcejeUs.
 mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble pee@ve hee@ue II ÛeÛe&,veeueemeesheeje (W.).
 24 Dee@keäšes.me. 10.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, Jesuebkeâveer ceelee ÛeÛe&, ceoxme.
 mebOÙee. 4.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, heefJe$e DeelcÙeeÛes ÛeÛe&, veboeKeeue.
 25 Dee@keäšes.me. 10.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, heefJe$e $ewkeäÙeeÛes ÛeÛe&, ieescme DeeUer.
 mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, nesueer ›eâe@me ÛeÛe&, efvece&U.
 26 Dee@keäšes.me. 10.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee ÛeÛe&, ieeme.
 mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, nesueer He@âefceueer ÛeÛe&, YegF&ieeJe.
 27 Dee@keäšes.me. 10.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle Je «eesšesÛee DeeMeerJee&o efJeOeer, meble heeršj ÛeÛe&, JemeF& keâesUerJee[e.
 mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle Je meble Lee@ceme ÛeÛe&, meeb[esj.
 28 Dee@keäšes.me. 10.30:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle (leueemejer, ieebieCeieeJe, JejKeb[e Oece&«eece), DeJej ues[er Dee@Heâ hejhesÛÙegDeue mekeâj, leueemejer.
 :efmeve[ meboYee&le Oece&«eece keâesDej «egheuee (leueemejer efceMeve efJeYeeie) ceeie&oMe&ve, DeJej ues[er Dee@Heâ hejhesÛÙegDeue mekeâj, leueemejer.
 29 Dee@keäšes.mebOÙee. 5.00:heefJe$e efcemmee DeeefCe Â{erkeâjCe mee›eâeceWle, meble FivesefMeÙeme ueesÙeesuee ÛeÛe&, Debyee[er.
 30 Dee@keäšes.mebOÙee. 4.00:DeOÙe#e – Sce heer Sme meer SkeäPeeefcevesMeve efØehejsMeveÛes GodIeešve meble ieesvmeeuees ieeefme&Ùee keâe@uespe, JemeF&.
  ± DeeÛe&efyeMehe ([e@.) Hesâefuekeäme ceÛÙee[es
 
 DeefOeke=âle – 4
 ‘‘ieefjyeebÛee peeieeflekeâ efove’’
 1) ‘‘ieesjiejerye vesnceerÛe legceÛÙeeyejesyej Demeleele’’ (ceeke&â 14:7). Jeuneb[Ce meCeeÛÙee keâener efoJeme Deieesoj yesLeveer ÙesLes cenejesieer cnCetve DeesUKeuÙee peeCeeNÙee Skeâe meeÙeceveÛÙee Iejer pesJeCe Iesle Demeleevee ÙesMetves ns Godieej keâe{ues. megJeeefle&keâ meebielees lÙeeØeceeCess Skeâ Œeer Heâej ceewuÙeJeeve megiebOeer lesueeves Yejuesueer DeueeyeeŒe kegâheer IesTve Deeueer DeeefCe efleves les ÙesMetÛÙee [eskeäÙeeJej Deesleues. ÙeecegUs cees"er KeUyeU G[eueer DeeefCe oesve Øeefleef›eâÙee GcešuÙee.
 lesLes npej DemeuesuÙee keâeneRvee (lÙeele efMe<Ùener nesles), jeie Deeuee. lÙee megbieOeer lesueeÛes cetuÙe – megceejs leerveMes efoveej cnCepes Skeâe cepegjeÛeer Jeeef<e&keâ cepegjer. ner iees° ue#eele Iesleueer lej lÙeebvee Jeešues keâer les efJeketâve Deeuesues hewmes ieefjyeebvee oslee Deeues Demeles. meble ÙeesneveeÛÙee MegYeJele&ceeveele Ùengoe ne heefJe$ee Ieslees : ‘‘ns megiebOeer lesue leerveMes ®heÙeebme efJeketâve les ieefjyeebme keâe efoues veenerle?’’ meble Ùeesneve heg{s cnCelees keâer ‘‘lÙeeuee ieefjyeebÛeer keâeUpeer nesleer cnCetve lees ns cnCeeuee Demes veener, lej lees Ûeesj Demetve lÙeeÛÙeepeJeU [yeer nesleer, Je efleÛÙeele pes šekeâCÙeele ÙesF& les lees Ûees¤ve IesF&, cnCetve lees Demes cnCeeuee’’ (12:5-6). ner keâ"esj šerkeâe Skeâe Ieelekeâer ceeCemeeÛÙee cegKeeletve yeensj he[ueer ne Skeâ DeheIeele veJnlee : ÙeeJe¤ve efomeles keâer pÙeebvee ieefjyeebyeöue Deeoj vemelees les ÙesMetÛÙee efMekeâJeCegkeâerÛee efJeheÙee&me keâjleele DeeefCe lÙeeÛes efMe<Ùe nesCÙeeme ueeÙekeâ vemeleele. Dee@efjpeerve Ùee yeeyeleerle keâ"esj Meyo Jeehejlees : ‘‘Ùengoeuee ieefjyeebÛeer keâeUpeer Deens Demes Yeemeles… pej DeeheuÙee keâeUele keâesCeer ÛeÛe&Ûeer Lewueer "sJele Demeleerue DeeefCe, ÙengoeØeceeCes, ieefjyeebÛÙee Jeleerves yeesuele Demeleerue, heCe lÙeele šekeâuesues Iesle Demeleerue lej lÙeebvee ÙengoeÛÙee JeešŸeele Yeeefieoejer efceUt os’’ (ceòeÙeÛÙee MegYeJele&ceeveeJej Yee<Ùe, 11,9).
 ogmejer Øeefleef›eâÙee ÙesMetÛeer nesleer DeeefCe leer lÙee ŒeerÛÙee ke=âleerÛee meKeesue DeLe& GIe[ keâjles. lees cnCelees, ‘‘efnÛÙee Jeešsme peeT vekeâe, efnuee $eeme keâe oslee? efnves ceePÙeemee"er Skeâ melke=âlÙe kesâues Deens’’ (ceeke&â 14:6). ÙesMetuee "eTkeâ Deens keâer lÙeeÛee ce=lÙet peJeU Deeuee Deens DeeefCe lÙeeuee efleÛÙee ke=âleerle lÙeeÛÙee efvepeeaJe Mejerjeuee keâyejsle "sJeCÙeehetJeea megiebOeer õJÙe ueeJeuÙeeÛes efomeles. ns lesLes npej DemeuesuÙee FlejebÛÙee keâuhevesheueerkeâ[Ûes nesles. ÙesMet lÙeebvee oeKeJetve osle neslee keâer lees ieefjyeebceOÙes ØeLece Deens, ieefjyeebleerue iejerye, keâejCe lees lÙee meJeeËÛes ØeefleefveefOelJe keâjlees. pes iejerye, Skeâekeâer, Ghesef#ele DeeefCe YesoYeeJeeÛes yeUer Deensle DeMeemee"er lÙeeves lÙee Œeerkeâ[tve efleÛÙee ke=âleerÛee mJeerkeâej kesâuee. ŒeermegueYe mebJesoveMeeruelesves leer SkeâšerÛe ØeYetÛee efJeÛeej Gcepetve iesueer. leer efveveeJeer Œeer keâoeefÛele DeMee efŒeÙeebÛes ØeefleefveefOelJe keâjle nesleer keâer pÙeebÛee DeeJeepe MelekeâevegMelekesâ oeyeuee peeF&ue, pÙee efnbmesÛÙee yeUer nesleerue Je leMee Øekeâejs lÙee DeMee efŒeÙeebhewkeâer heefnuÙee "jleerue pÙeebÛeer ÙesMetÛÙee peerJeveeleerue DelÙegÛÛe #eCeebJesUÛeer GheefmLeleer vepejsle YejCÙeemeejKeer nesleer : lÙeeÛes ›egâmeeuee efKeUCes, cejCe, hegjCes DeeefCe hegve®lLeeve. efŒeÙee, pÙeebÛÙeeefJe®æ efkeâleerlejer JesUe YesoYeeJe oeKeJeuee peelees Je lÙeebvee peyeeyeoejerÛÙee heoebheemetve otj "sJeues peeles lÙee MegYeJele&ceeveele ØekeâšerkeâjCeeÛÙee Feflenemeele cenòJeeÛeer Yetefcekeâe yepeeJeleevee efomeleele. ÙesMet ceie heg{s meebielees keâer ‘‘meJe& peieele pesLes pesLes megJeelexÛeer Iees<eCee keâjCÙele ÙesF&ue lesLes lesLes efnves pes kesâues Deens les efleÛÙee mcejCeeLe& meebieCÙeele ÙesF&ue’’ (ceeke&â 14:9).
 2) ÙesMet Je lÙee ŒeerceOÙes efvecee&Ce Peeuesuee meceYeeJe (empathy) DeeefCe Ùengoe Je FlejebÛÙee kegâefJeÛeejer Âef°keâesveeÛÙee efJejesOeele megiebOeer õJÙe ueeJeCÙeeyeeyele lÙeeÛeer Øeefleef›eâÙee ÙesMet, iejerye DeeefCe MegYeJele&ceeveeÛeer Iees<eCee ÙeebÛÙeeceOeerue Deletš mebyebOeeJej HeâueoeÙeer efJeÛeejcebLeve keâjCÙeeme DeeJeenve ke⤠Mekeâles. ÙesMetves Øekeâš kesâuesuee osJeeÛee Ûesnje ne ieefjyeebyeöue DeemLee DemeuesuÙee Je lÙeebÛÙee peJeU DemeuesuÙee efhelÙeeÛee Deens. meJeeËceOetve ÙesMet efMekeâJeCe oslees keâer ieefjyeer ner veefMeyeeÛee heefjCeece veener, heCe lÙeeÛÙee DeeheuÙeeceOeerue GheefmLeleerÛes "me"Meerle efÛevn Deens. lees DeeheCeebme nJÙee lÙee JesUer Je ef"keâeCeer meehe[le veener, heCe ieefjyeebÛÙee peerJeveele, lÙeebÛÙee neueDehes°eble Je iejpeeble, heg<keâUoe lÙeebvee jeneCÙeeme Yeeie he[uesuÙee Deceeveg<e heefjefmLeleerle lees DeeheCeeme efomelees. ns ceuee hegvne hegvne meebieCÙeeme kebâšeUe Ùesle veener keâer, iejerye ns Kejs megJeelee& Øemeejkeâ Deensle, keâejCe lÙeebÛÙeekeâ[s megJeelee& ØeLece heesnesÛeueer DeeefCe lÙeebvee ØeYetÛee Deevebo Je lÙeeÛÙee osJejepÙeele menYeeieer nesCÙeeme ØeLece heeÛeejCe efceUeues Deens (meboYe& : ceòeÙe 5:3).
 iejerye ns vesnceerÛe Je meJe&$e DeeheCeebme MegYeJele&ceeveeÛee mheMe& keâjleele, keâejCe les veJeveJeerve Øekeâejs DeeheCeeme efhelÙeeÛee Keje Ûesnje MeesOeCÙeeme meceLe& yeveJeleele. ‘‘lÙeebÛÙeepeJeU DeeheCeeme efMekeâJeCÙeemee"er heg<keâU Deens. ßeæeYeeJeeleerue (sensus fidei) lÙeebÛÙee menYeeefielesJÙeefleefjkeäle lÙeebÛÙee neueDehes°ebletve les og:Ke YeesieCeeje ef¡emle peeCeleele. DeeheCe meJe& lÙeebÛÙee ØesjCesves MegYeJele&ceeve peieCeejs yeveuees heeefnpesle. DeefYeveJe MegYeJele&ceeve ØemeejeÛes keâeÙe& ns lÙeebÛÙee peerJeveeÛes leejCeoeÙeer meeceLÙe& DeesUKeCÙeeme Je lÙeebvee ef¡emlemeYesÛÙee ØeJeemeele keWâõmLeeveer peeiee osCÙeeme heeÛeejCe keâjerle Deens. lÙeebÛÙeeceOÙes ef¡emleeÛee MeesOe IesCÙeeme, lÙeebÛÙeeJej GodYeJeuesuÙee ØeMveeble lÙeebÛÙee Jeleerves DeeJeepe G"JeCÙeeme, heCe lÙeeÛeyejesyej lÙeebÛes efce$e yeveCÙeeme, lÙeebÛes Ssketâve IesCÙeeme, lÙeebvee mecepetve IesCÙeeme DeeefCe lÙeebÛÙeeÉejs osJe DeeheCeme pes ieghle MeneCeheCe osT heenele Deens lÙeeÛes mJeeiele keâjCÙeeme DeeheCeeme Deeceb$eCe Deens. kesâJeU keâeces efkebâJee mebJeOe&veeÛes DeeefCe ceole hegjJeCÙeeÛes keâeÙe&›eâce nsÛe DeeheuÙee keâeÙee&Ûes OeesjCe vemeeJes; heefJe$e Deelcee pÙeeuee Ûeeuevee oslees leer DeefveyeËOe keâeÙe&ceivelee vemeles, lej meJe&ØeLece DeMee ØekeâejÛes DeJeOeeve keâer pes ogmeNÙeebvee Skeâ Øekeâejs DeeheuÙeehewkeâer Skeâ mecepeles. ns ØesceU DeJeOeeve lÙeebÛÙee JÙeefkeälelJeeyeöueÛÙee KeNÙee DeemLesÛeer meg®Jeele Demeles. leer ceuee lÙeebÛes keâuÙeeCe keâjCÙeeme heefjCeecekeâejkeâjerlÙee ØesjCee osles’’ (SJeevpesefueÙeer ieeTefoTce, 198-199).
 3) ÙesMet vegmelee ieefjyeebÛÙee yeepetvesÛe veener; lees lÙeebÛÙee heefjefmLeleerle menYeeieer osKeerue neslees. lÙeeÛÙee efMe<Ùeebmee"er ne ØelÙeskeâ Ùegieemee"er Heâej cees"e Oe[e Deens. ‘‘iejerye legceÛÙeeyejesyej vesnceerÛe Demeleerue’’ Ùee lÙeeÛÙee JekeäleJÙeeÛee neÛe DeLe& Deens. iejerye vesnceerÛe DeeheuÙee yejesyej Demeleerue, lejer lÙeecegUs DeeheCe yesheJee& jent veÙes, Gueš keâesCeeueener ceOÙes ÙesT ve oslee peerJeveele hejmhej menYeeie IesCÙeeme DeeheCeeme les DeeJeenve Deens. iejerye DeeheuÙee mecetnebÛÙee ‘yeensjÛes’ veenerle. les Deeheues YeeT-yeefnCeer Deensle. lÙeebÛÙee og:Kekeâ°eble DeeheCe menYeeieer neslees Ùeemee"er keâer lÙeebÛÙee De[erDe[ÛeCeer Je Ghes#eerheCe otj keâjCÙeeme, lÙeebÛeer ieceeJeuesueer Øeefle‰e lÙeebvee hejle efceUCÙeeme DeeefCe lÙeebÛes DeeJeMÙekeâ Demeuesues meeceeefpekeâ efJeueerveerkeâjCe MekeäÙe keâjCÙeeme DeeheCe ØeÙelve keâjeJesle. Guešhe#eer, DeeheCeeme ceenerle Deens keâer oele=lJeeÛÙee ke=âleer osCeeje Je IesCeeje ne Yeso ie=nerle Oejleele, lej hejmhejeleerue menYeeie yebOegYeeJe efvecee&Ce keâjlees. oeveOece& Øeemebefiekeâ Demelees; Guešhe#eer hejmhejeleerue menYeeie keâeÙecemJe¤heer Demelees. heefnuÙeele ke=âleer keâjCeeNÙeele ieb[ efvecee&Ce nesCÙeeÛee Oeeskeâe Demelees; ogmeNÙeele SskeäÙeYeeJe yeUkeâš neslees Je vÙeeÙe mebheeoCÙeeme DeeJeMÙekeâ leer heeÙeeYejCeer nesles. Lees[keäÙeele, ßeæeJebleebvee, pesJne ÙesMetuee JÙeefkeäleMe: heeneÙeÛes Demeles Je lÙeebÛÙee neleebveer lÙeeuee mheMe& keâjeÙeÛee Demelees lesJne keâes"s JeUeÙeÛes ns ceenerle Demeles. iejerye ns ef¡emleeÛes mee›eâecesvle Demeleele. les lÙeeÛes JÙeefkeäleMe: ØeefleefveefOelJe keâjleele DeeefCe lÙeeÛÙeekeâ[s DebiegueerefveoxMe keâjleele.
 pÙeebveer ieefjyeebyejesyejÛee hejmhej menYeeie lÙeebÛÙee peerefJeleeÛee Øekeâuhe yeveJeuee DeMee mebleebÛeer, yejerÛe GoenjCes Deensle. lÙeebÛÙeeceOÙes kegâ‰jesiÙeebÛee heefJe$e Øesef<ele Heâe. [sefceÙeve o JnsTmšj ns ceePÙee ceveele Ùesleele. ceesueeskeâeÙe yesšeJej peeCÙeeÛÙee heeÛeejCeeuee lÙeebveer cees"Ÿee DeewoeÙee&ves Øeeflemeeo efouee.
 Heâkeäle cenejesieerÛe peeleerue, jenleerue Je cejleerue Demes les Skeâ yebefomle ef"keâeCe yeveues nesles. lÙeebveer DeeheuÙee yee¢ee DeekeâmeuÙee DeeefCe lÙee Deepeejer Je yeefn<ke=âle ieefjyeebÛes peerJeve megOeejCÙeemee"er njleNnsÛes ØeÙelve kesâues. les [e@keäšj Je veme& oesvner yeveues, lÙeele DemeuesuÙee OeeskeäÙeebÛeer heJee& ve keâjlee, DeeefCe lÙee yesšeuee lesJne cnšues peele nesles lÙeeØeceeCes ‘ce=lÙetÛÙee Jemeenleer’uee ØesceeÛee ØekeâeMe DeeCeuee. lÙeebvee mJele:uee kegâ‰jesieeÛeer ueeieCe Peeueer, leer pÙee yebOet Je YeefieveeRmee"er lÙeebveer Deeheues peerJeve meceefhe&le kesâues nesles lÙeebÛÙee nueeKeerleerue lÙeebÛÙee mebhetCe& menYeeieeÛeer efÛevn yeveueer. keâesjesvee efJe<eeCetÛÙee meeLeerves heÚe[uesuÙee DeepeÛÙee DeeheuÙee efoJemeele lÙeebÛeer mee#e Deieoer keâeUmegmebiele Deens. pes keâesCeer efoKeeTheCee ve keâjlee Deieoer iejerye DemeuesuÙeebmee"er JÙeJenejer mJe¤heeÛeer ceole keâ¤ve mJele:Ûes mecehe&Ce keâjleele lÙeebÛÙee ùoÙeeble efveef§eleheCes osJeeÛeer ke=âhee keâeÙe&jle Deens.
 4) cnCetveÛe ‘‘he§eeòeehe keâje DeeefCe megJeelexJej efJeÕeeme "sJee’’ (ceeke&â 1:15) ns ØeYetÛes Deeceb$eCe mebhetCe& ùoÙeeves DevegmejCÙeeÛeer DeeheuÙeeuee iejpe Deens. ns heefjJele&ve ØeeLeefcekeâle: ieefjyeerÛes Deveskeâ Øekeâej DeesUKeCÙeemee"er Deeheueer ùoÙes GIe[CÙeele Je DeeheCe Øekeâš keâjerle DemeuesuÙee ßeæsMeer megmebiele DeMee peerJeveMewueerÉejs osJeeÛes jepÙe peenerj keâjCÙeele meeceeJeuesues Deens. heg<keâUoe ieefjyeebkeâ[s efJeefMe° Oece&oeÙe mesJeebÛeer iejpe Demeuesuee ‘ieš’, JesieàÙeeÛe JÙekeäleer Ùee Âef°keâesveeletve heeefnues peeles. leLeeefhe ÙesMetÛes DevegkeâjCe keâjCÙeemee"er Ùee ØekeâejÛee efJeÛeej yeoueCes Je hejmhejele menYeeieer nesCes Je efcemeUCes Ùee DeeJneveeÛee DeJeuebye keâjCes iejpesÛes yeveles. ef¡emleer efMe<ÙelJe ns ueewefkeâkeâ Oeveoewuele ieesUe keâjCÙeeÛÙee efJe®æ efveCe&Ùe IesCÙeeme GÅegkeäle keâjles keâejCe leer peer DeeYeemeer megjef#elelee efvecee&Ce keâjles leer Kejer lekeâueeot Je DeuhepeerJeer Demeles. efveYexU Deevebo Je meblees<e efceUJeCÙeeheemetve pes DeeheCeeme otj "sJeles lÙeeheemetve cegkeäle nesCÙeemee"er, pes keâesCeer Deiej keâenerner ve° ke⤠Mekeâle veener, pes MeeÕele Deens les DeesUKeCÙeemee"er FÛÚeMekeäleerÛeer iejpe Deens (meboYe&, ceòeÙe 6:19-20).
 ÙesLesmegæe ÙesMetÛeer efMekeâJeCe efvelÙeeÛÙee jerleerÛÙee efJe®æ peeles, keâejCe leer pes ßeæsÛes [esUs hetCe& Kee$eerves heent Je DevegYeJet Mekeâles lesÛe lesJe{s efceUCÙeeÛes keâyetue keâjles. ‘‘pÙee keâesCeer Iejs, YeeT, yeefnCeer, yeehe, DeeF&, cegues efkebâJee Mesles ceePÙee veeJeekeâefjlee meesef[ueer Deensle, lÙeeuee Deveskeâhešerves efceUtve meeJe&keâeefuekeâ peerJeve ns Jeleve efceUsue’’ (ceòeÙe 19:29). ve efškeâCeeNÙee Oeve-oewuele, Ssefnkeâ meòee DeeefCe efvejLe&keâ iees°er ÙeebÛÙee yeeyeleerle iejerye jeneCÙeeÛes DeeheCe mJeerkeâejuÙeeefMeJeeÙe DeeheCeeme Deeheues peerJeve Øesceele keâOeerÛe meceefhe&le keâjlee ÙesCeej veener. DeeheCe Skeâ legšuesues DeefmlelJe peiele jent, meefoÛÚebveer Yejuesues; hejbleg peieeÛes mJe¤he yeoueCÙeeme me#ece vemeuesues. cnCetve DeeheCe mJele:uee ef¡emleeÛÙee ke=âheeØemeeoeuee hetCe& #ecelesves Kegues jeneÙeuee nJes. lÙeecegUs DeeheCe lÙeeÛÙee DeceÙee&o DeewoeÙee&Ûes mee#eeroej nesT DeeefCe peieeleerue Deeheueer GheefmLeleer hegvne efJeÕeemeen& yeveJet Meketâ.
 5) ieefjyeebJej efJeMes<e ØekeâejÛes cecelJe oeKeJeCÙeeme Je ieefjyeerÛes efvelÙe veJeerve Øekeâej efveefce&le keâjCeeNÙee veweflekeâ Je meeceeefpekeâ kegâJÙeJemLesÛes efYeVe Je Deveble Øekeâej DeesUKeCÙeeme ef¡emleeÛes MegYeJele&ceeve DeeheCeeme yeesueeJele Deens. Skeâ efJeÛeej Jee{le Deens Je lees cnCepes iejerye ns lÙeebÛÙee heefjefmLeleeruee kesâJeU peyeeyeoej veenerle, lej les Lees[ŸeeLees[keäÙee YeeiÙeMeeueer iešebÛÙee efnleebmee"er jeyeJeuÙee peeCeeNÙee DeLe&veerleerJej Skeâ Deme¢e DeesPes Deens. peer yeepeejØeCeeueer veweflekeâ leòJes [esàÙeeDee[ keâjles, efkebâJee lÙeebÛÙeeceOetve GÛeueles DeeefCe efveJe[les leer DeieesojÛe efyekeâš heefjefmLeleerle DemeuesuÙee ueeskeâebmee"er Deceeveg<e KeeÛe-KeUies efvecee&Ce keâjles. ceeveJeleeJeeo Je meeceeefpekeâ peyeeyeoejer ÙeebÛee DeYeeJe DemeuesuÙee DeLe&MeeŒe Je OevemebheòeerÛÙee cnesjkeäÙeebveer efvecee&Ce kesâuesues ieefjyeerÛes Je yeefn<ke=âleerÛes veJes meeheUs nuueer DeeheCe heenele Deenesle.
 iesuÙee Je<eea DeeheCe ieefjyeebÛeer mebKÙee Deveskeâ hešeRveer Jee{JeCeejer Skeâ DeeCeKeer Deeheòeer DevegYeJeueer : ceneceejer, peer ueeKees ueeskeâebvee DeÅeehener $emle keâjerle Deens DeeefCe, pejer efleÛÙeecegUs og:KeYeesie Je ce=lÙet Deeues veenerle lejer leer ieefjyeerÛes ogefÛevn Deens. iejerye ns ØeceeCeeyeensj Je Keso keâjCÙeeFlekesâ Jee{uesues Deensle, ÙesCeeNÙee ceefnvÙeeble les lemesÛe Jee{leerue. keâener osMeebvee Ùee ceneceejerÛes leer›e Ûeškesâ yemele Deensle, lÙeecegUs lÙeebÛÙee leUeieeUeleerue ueeskeâebvee cetueYetle meesÙeer-megefJeOeebÛeer JeeCe efvecee&Ce Peeueer Deens. methe efkeâÛeve meceesjÛÙee ueebyeÛe ueebye jebiee Ùee KeeueeJeuesuÙee heefjefmLeleerÛes Â<Ùe efÛevn Deens. he#eerÙe ueeYeebvee Gòespeve ve oslee Ùee efJe<eeCetuee peeieeflekeâ heeleUerJej neleeUCÙeemee"er ÙeesiÙe GheeÙeÙeespevee MeesOeCÙeeÛeer iejpe mhe° efomele Deens. pes yeskeâej Deensle, lÙeebÛÙeemee"er leele[erÛes JÙeJenejer Øeeflemeeo osCÙeeÛeer Keeme iejpe Deens, ÙeeceOÙes yejsÛe Je[erue, DeeÙee DeeefCe ÙegJekeâ Deensle. heg<keâUebveer meeceeefpekeâ SskeäÙeYeeJe DeeefCe DeewoeÙe& oeKeJeues Deens, Ùeeyeöue osJeeuee OevÙeJeeo Demees, Je lÙee pees[eruee neleer Iesleuesues ceeveJeer efJekeâemeeÛes otj°er oeKeJeCeejs Øekeâuhe ns Ùee Ie[eruee Skeâ Kethe cenòJeeÛes Ùeesieoeve Deens.
 6) leLeeefhe, cegUerÛe mhe° vemeuesuee Demee Skeâ ØeMve GjleesÛe. pejer jes<eeuee veener lejer Heâkeäle Ghes#esuee DeOetveceOetve meeceesjs peeJes ueeieCeeNÙee ueeKees ieefjyeebvee DeeheCe vescekeâe keâeÙe Øeeflemeeo osT Meketâ? vÙeeÙeeÛee keâesCelee ceeie& Ieslee ÙesF&ue keâer pÙeecegUs efJe<ecelee otj keâjlee ÙesF&ue Je efkeâlÙeskeâ JesUe heeÙeoUer leg[Jeueer peele Demeuesueer ceeveJeer Øeefle‰e hegvne ØemLeeefhele keâjlee ÙesF&ue? ieefjyeerÛÙee efveefce&leeruee JewÙeefkeälekeâ peerJeveMewueer keâejCe "jleele, DeeefCe heg<keâUoe ieefjyeebÛÙee efmLeleerÛeer peyeeyeoejer lÙeebÛÙeeÛe oeJeCeeruee yeebOeueer peeles. lejer ieefjyeer ner veefMeyeeÛee heefjCeece veener; leer mJeeLee&Ûee heefjCeece Deens. cnCetve pesLes meJeeËÛÙee #eceleebvee cetuÙe efoues peeles DeMee efJekeâeme Ùeb$eCee efvecee&Ce keâjCÙeeÛeer leele[erÛeer iejpe Deens. lÙeecegUs keâewMeuÙes Je YetefcekeâebÛes hetjkeâòJe hejmhej menYeeieeÛes Skeâ meeJe&peefvekeâ Yeeb[ej efvecee&Ce keâjerue. ßeercebleebceOÙes Deveskeâ ØekeâejÛeer ‘ieefjyeer’ "eCe ceeb[tve Demeles. ‘ieefjyeebÛÙee’ mebheòeerves efleÛeer leer›elee keâceer keâjlee ÙesF&ue. cee$e les Skeâceskeâebvee Yesšues Je lÙeebveer DeesUKe keâ¤ve Iesleueer lejÛe! hejmhejebÛÙee osJeeCeIesJeeCeerletve Skeâceskeâebvee keâenerÛe osT Mekeâle veenerle Flekesâ keâesCeerÛe iejerye veenerle. iejerye ns kesâJeU IesCeejsÛe Demet Mekeâle veenerle; lÙeebvee osCeeNÙeeÛÙee efmLeleeruee DeeCeues heeefnpes keâejCe Goej ceveeves Øeeflemeeo keâmee ÅeeÙeÛee ns lÙeebvee yejesyej ceenerle Demeles. DeeheuÙee [esàÙeebmeceesj oele=lJeeÛeer efkeâleerlejer GoenjCes Deensle! iejerye ns heg<keâUoe DeeheCeeme SskeäÙeYeeJe Je osCÙeemebyebOeer efMe#eCe osleele. ns Kejs keâer, les Demes ueeskeâ Deensle keâer pÙeebvee ÛeerpeJemletbÛeer JeeCe Demeles, heg<keâUoe Deveskeâ iees°eRÛeer, cetueYetle iees°eRÛeer osKeerue, lejer lÙeebÛÙeekeâ[s keâenerÛe vemeles Demes veener. keâejCe lÙeebÛÙeekeâ[s osJeeÛÙee cegueebÛeer Øeefle‰e Demeles DeeefCe leer keâenerÛe Je keâesCeerÛe lÙeebÛÙeekeâ[tve efnjeJetve IesT Mekeâle veener.
 7) Ùeemee"er ieefjyeeruee JesieàÙee Øekeâejs neleeUCÙeeÛeer iejpe Deens. ieefjyeerÛes veJeerve Øekeâej peieele hemejle Ûeeueues Deensle DeeefCe les ÙesCeeNÙee oMekeâebJej iebYeerjjerlÙee heefjCeece keâjleerue. lÙeebÛee meceLe&heCes meecevee keâjCÙeemee"er mejkeâej Je peeieeflekeâ mebmLeebveer Skeâ otj°erÛes meeceeefpekeâ Øee¤he neleer IesCÙeeÛes DeeJneve mJeerkeâejCÙeeÛeer iejpe Deens. ieefjyeebvee lÙeebÛÙee DeJemLesmee"er oes<eer "jJetve pej lÙeebvee Deueie kesâues lej ueeskeâMeenerÛÙee mebkeâuhevesJejÛe cegUele DeeIeele nesCÙeeÛee Oeeskeâe efvecee&Ce nesF&ue DeeefCe ØelÙeskeâ meeceeefpekeâ OeesjCe iešebieàÙee Keele jenerue. cees"er veceülee OeejCe keâ¤ve DeeheCe keâyetue keâjeÙeuee nJes keâer pesJne ieefjyeebÛee ØeMve efvecee&Ce neslees lesJne DeeheCe heg<keâUoe DemeceLe& yevelees. DeeheCe lÙeebÛÙeeyeöue Demhe° Yee<esle yeesuelees; mebKÙeeMeeŒeeÛee Deemeje IesTve DeeheCe lesLesÛe Leebyelees DeeefCe lÙeebÛee peerJeve efÛe$eheš (documentary) keâe{tve ueeskeâebÛeer ùoÙes DeeheCe nsueeJet Meketâ Demes DeeheCeeme Jeešles. Guešhe#eer, ieefjyeerves DeeheCeeme mepe&veMeerue OeesjCe DeeKeCeerme ØeJe=òe keâjeJes, Ùee nsletves keâer ØelÙeskeâeÛÙee #eceleebvegmeej heefjhetCe& peerJeve peieCÙeeme DeeJeMÙekeâ DemeuesuÙee mJeeleb$ÙeeÛee efJekeâeme JneJee.
 8) ‘‘ieesjiejerye vesnceerÛe legceÛÙeeyejesyej Demeleele’’ (ceeke&â 14:7). ns Ûeebieues keâjCÙeeÛeer ØelÙeskeâ mebOeer Âef°Dee[ ve keâjCÙeemee"er Skeâ DeeJeeneve Deens. Ùeeuee yeeÙeyeueceOeerue Skeâe pegvÙee Dee%esÛeer heeÕe&Yetceer Deens : ‘‘keâesCelÙeener ieeJeele SKeeoe oefjõer yeebOeJe legceÛÙeeceOÙes jenle Demeuee lej lÙee oefjõer yeebOeJeeyeeyele Deeheues ùoÙe keâ"esj ke⤠vekeâes, efkebâJee Deeheuee nele DeeKe[t vekeâes; lej let Deeheuee nele lÙeeÛÙeemee"er mewue mees[ DeeefCe lÙeeÛeer iejpe Yeeiesue Flekesâ lÙeeuee DeJeMÙe Gmeves os… lÙeeuee osleevee legPÙee ceveeuee JeeF&š Jeešt osT vekeâes; Demes kesâuÙeeves let nele IeeueMeerue lÙee ØelÙeskeâ keâeceele legPee osJe hejcesÕej leguee yejkeâle osF&ue. keâejCe osMeele iejerye ueeskeâ vesnceerÛe DemeCeej’’ (DevegJeeo 15:7-8,10-11). neÛe Oeeiee IesTve, Øesef<ele hee@ue lÙeeÛÙee ceb[UeRleuÙee ueeskeâebvee Ùes¤Meuesce ÙesLeerue heefnuÙee ceb[Uerleerue ieefjyeebvee ceole keâjCÙeeÛes DeeJeeneve keâjleevee meebielees keâer lÙeebveer ‘‘og:Keer ceveeves efkebâJee osCes Yeeie he[les cnCetve osT veÙes; keâejCe ‘meblees<eeves osCeeje osJeeuee’ efØeÙe Demelees’’ (2keâefjbLekeâjebme 9:7). oeveOece& keâ¤ve Deeheueer meomeodefJeJeskeâyegæer Meeble keâjCÙeeÛee veener lej ieefjyeebyeeyele Ghes#ee Je DevÙeeÙeeÛeer mebmke=âleer peer DeeheCe efvecee&Ce kesâueer Deens efleuee efJejesOe keâjCÙeeÛee ne ØeMve Deens.
 Ùee meboYee&le, meble pee@ve ef›eâpeesmšce ÙeeÛÙee MeyoebÛes mcejCe kesâues lej yejs nesF&ue : ‘‘pes Goej Deensle lÙeebveer ieefjyeebÛÙee Jele&veeÛee efnMesye IesT veÙes, lej Heâkeäle lÙeebÛeer iejerye heefjefmLeleer megOeejeJeer Je lÙeebÛeer iejpe YeeieJeeJeer. ieefjyeebÛeer Heâkeäle SkeâÛe ceeieCeer Deens : lÙeebÛeer owvÙeeJemLee. lÙeebÛÙeekeâ[tve ogmejs keâenerÛe ceeiet vekeâe; les peieeleerue meJeeËle peemle og° pejer Demeues lejer lÙeebÛes pej hees<eCe nesle vemesue lej lÙeebvee Yetkesâheemetve JeeÛeJet Ùee… pes iejpeJeble Deensle, lÙeebÛÙeemee"er oÙeeUt ns peCet SKeeÅee yebojemeejKes Deensle : JeeoUele meehe[uesuÙee penepeeleerue ueeskeâebÛes yeboj mJeeiele keâjles Je lÙeebvee OeeskeäÙeeheemetve JeeÛeJeles; les og° ke=âlÙes keâjCeejs, Ûeebieueer ceeCemes, efkebâJee keâmesner Demees, yeboj lÙeebvee DeeheuÙee kegâMeerle Deemeje osles. cnCetve legcnerosKeerue SKeeoe ceeCetme Deiej Œeer pesJne, ieefjyeerÛÙee JeeoU«emlelesle meehe[uesueer heenlee, lÙeebÛÙeeJej Deejeshe ke⤠vekeâe, lÙeebÛÙee JeeieCÙeeÛee efnMesye ceeiet vekeâe, heCe lÙeebÛÙee ogozJeeletve lÙeebvee cegkeäle keâje’’ (Discourses on the Poor Man Lazarus, II,5).
 9) ieefjyeebÛÙee iejpeebÛeer DeesUKe Jee{JeCes ns DelÙeeJeMÙekeâ Deens. lÙeebÛÙee peerJeveceeveeÛÙee heefjefmLeleervegmeej lÙee vesnceerÛe yeouele jeneleele. Kejs cnCepes Deepe peieeleerue DeeefLe&keâ °Ÿee DeefOekeâ Øeiele ØeosMeeble ueeskeâ ieefjyeeruee meeceesjs peeÙeuee hetJeeahes#ee keâceer Glmegkeâ Demeleele. DeeefLe&keâ megyeòesÛÙee efmLeleerÛeer DeeheCeeme meJeÙe PeeuÙeecegUs lÙeeie Je šbÛeeF& mJeerkeâejCes DeeheCeeme DeefOekeâ keâ"erCe peeles. efceUkeâleerÛes menpe megueYe ueeYe ieceJeeJes ueeiet veÙesle cnCetve ueeskeâ keâenerner keâjCÙeeme leÙeej Demeleele. heefjCeeceer, efvejefvejeàÙee Øekeâejs jes<e JÙekeäle keâjCes, DeuhekeâeUemee"er ceeveefmekeâ meblegueve efyeIe[Ces DeeefCe Yeerleer, efÛeblee DeeefCe, keâener yeeyeleerle efnbmee Ùeebvee pevce osCeeNÙee ceeieCÙee keâjCes Ùee iees°er lÙeebÛÙeekeâ[tve Ie[le Demeleele. Ùee ceeiee&ves DeeheCe YeefJeleJÙe Ie[Jet Mekeâle veener; ns ceveesOece& mJele:Ûe ieefjyeerÛes Øekeâej Deensle pes DeeheCe vepejsDee[ ke⤠Mekeâle veenerle. mecekeâeueerve peieele megJeeefle&keâ yeveCÙeeÛes veJeerve ceeie& Oegb[eUCÙeeme Ûeslevee osCeeNÙee keâeUeÛeer efÛevns JeeÛeCÙeeme DeeheCe Kegues DemeeÙeuee nJes. Deepe ceeveJepeele DevegYeJele DemeuesuÙee ieefjyeerÛÙee veJeerve Øekeâejebvee Øeeflemeeo cnCetve ef¡emleer Øesce Je oele=lJeeÛeer veJeerve efÛevns Deceueele DeeCeleevee otj°er oeKeJeeÙeÛeer Demeles lÙeele ieefjyeebÛÙee iejpee YeeieJeCÙeemee"er efoueer peeCeejer leelkeâeefuekeâ ceole De[LeUe yevet veÙes.
 ieefjyeebveer DeeheuÙee oejeJej "es"eJeCÙeeÛeer DeeheCe Jeeš heent veÙes; DeeheCe leele[erves lÙeebÛÙeeheÙeËle heesnesÛeues heeefnpes, lÙeebÛÙee Iejeble, FefmheleUeble DeeefCe veefmeËie nesceceOÙes, jmlÙeebJej DeeefCe DebOeeNÙee keâeveekeâesheNÙeeble pesLes les keâOeerkeâOeer uehetve yemeleele, DeeßeÙe Je mJeeiele keWâõeble. lÙeebvee keâeÙe Jeešles, lÙeebvee keâeÙe DevegYeJeeJes ueeieles DeeefCe lÙeebÛÙee Deblece&veeÛÙee keâeÙe FÛÚe Deensle, ns mecepetve IesCes cenòJeeÛes Deens. Heâe. efØecees ceepeesueejer ÙeebÛeer ùoÙeeuee nsueeJeCeejer ceeieCeer DeeheCe Deeheueer mJele:Ûeer yeveJet Ùee : ‘‘ceer legcneuee nele pees[tve meebielees keâer ceuee iejerye Deensle keâe, les keâesCe Deensle DeeefCe les efkeâleer Deensle ns efJeÛee¤ vekeâe, keâejCe ceuee Yeerleer Jeešles keâer ns ØeMve cnCepes DeeheuÙee meomeodefJeJeskeâyegæeRvee DeeefCe ùoÙeebvee mejUmejU DeeJeenve osCÙeeheemetve jesKeCÙeemee"er heUJeeše efkebâJee meyeyeer Deensle. ceer keâOeer ieefjyeebÛeer ieCeleer kesâuesueer veener keâejCe lÙeebÛeer ieCeleer nesTÛe Mekeâle veener : iejerye ns JeWiesle IesCÙeemee"er Deensle, ieCeleer keâjCÙeemee"er veenerle ('Adesso' n. 7-15 April 1949). iejerye DeeheuÙeeceOÙes npej Deensle. DeeheCe osKeerue iejerye Deenesle Demes pej DeeheCe KeNÙee ceveeheemetve cnCeeuees lej les MegYeJele&ceeveeuee efkeâleerlejer Oe¤ve nesF&ue. keâejCe kesâJeU Ùee ØekeâejsÛe DeeheCe lÙeebvee KeNÙee DeLee&ves DeesUKet Meketâ, lÙeebvee DeeheuÙee peerJeveeÛee Yeeie Je leejCeeÛes meeOeve yeveCÙeemee"er.
 jesce, meWš pee@ve ue@šjve, 13 petve 2021,
 heeogDeeÛÙee meble DeBLeveerÛee mcejCeefove.
  – heeshe øeâeefvmeme