महात्मा गांधीजी व मदर तेरेजा : साम्यस्थळे – ऑक्टोबर २०२१


  – PesefJeDej ef[cesuees, heehe[er
 
 ‘‘he=LJeerJej heg{s pevceeuee ÙesCeeNÙee Deveskeâ efhe{ŸeebÛee Ùee iees°eRJej efJeÕeeme yemeCeej veener keâer ÙesLes lÙeebÛÙeemeejKeerÛe ne[e-ceebmeeÛeer Skeâ ceneve JÙekeäleer nesTve iesueer Deens.’’
 Leesj Meeœe%e Deuyeš& DeeF&vmšeF&ve Ùeebveer cenelcee ieebOeerpeeRvee GösMetve keâe{uesues ns Godieej Deensle.
 øeWâÛe efJeodJeeve jescesve jesueB[ Ùeebveer ieebOeerpeerefJe<eÙeer Deeojeves cnšues Deens keâer, ieebOeerpeer ns yegæeveblejÛes Leesj YeejleerÙe nesles DeeefCe ef¡emleeveblejÛes meJeexòece ceeveJe nesles.
 efJeKÙeele YeejleerÙe meeefneflÙekeâ KegMeJeble efmebie Ùeebveer efueefnuesues Deens : ‘‘ceePee osJeeJej efJeÕeeme veener, heCe osJeeJej efJeÕeeme DemeCeeNÙee ceoj lesjspee ÙeebÛÙeeJej ceePee efJeÕeeme Deens. ceePee ÛecelkeâejebJej osKeerue efJeÕeeme veener; heCe ceeveJeer Ûecelkeâej DemeCeeNÙee ceojebJej ceePee efJeÕeeme Deens. lÙeebveer jespe pes keâener kesâues les Ûecelkeâej nesles. Yeejleeyeensjerue ueeskeâebbvee ceoj lesjspee ÙeebÛeer DeesUKe nesCÙeeDeieesojÛe Deecner lÙeebvee mebleheo yeneue kesâues Deens.’’
 cenelcee ieebOeerpeer DeeefCe ceoj lesjspee Ùee oesve ceneve YeejleerÙe JÙekeäleer neslÙee. keâejCe lÙeebÛes keâeÙe& DeeYeeUeuee efYe[CÙeeSJe{s ßes‰ opee&Ûes nesles. oesIeebveerner YeejleeÛes veeJe peieele GbÛeeJeues Deens. ieebOeerpeer ns melÙe Je DeefnbmesÛes hegpeejer nesles. lej ceoj lesjspee ieefjyeebÛÙee kewâJeejer neslÙee.
 ieebOeerpeeRÛÙee peeCÙeecegUs DeeheuÙee peerJeveeleerue ØekeâeMe veenermee Peeuee neslee; heCe lÙeebÛÙee hee"eshee" DeeuesuÙee ceoj lesjspee ÙeebÛÙee ¤heeves lees hegveØe&pJeefuele Peeuee.
 jsuJes iee[erceOÙes mee#eelkeâej
 7 petve 1893 ieebOeerpeer lÙeeJesUer oef#eCe Deeeføeâkesâle nesles. les jsuJesiee[erves ojyeeventve efØešesefjÙeeuee peeCÙeemee"er efveIeeues nesles. lÙeebÛÙeekeâ[s ØeLece ßesCeerÛes eflekeâerš nesles. iee[er efhešj ce@efjpeyeie& mšsMeveJej Deeueer. eflekeâerš leheemeCeerme iee[erle Ûe{uee. lÙeebveer ieebOeerpeeRÛes eflekeâerš heeefnues DeeefCe lÙeebvee le=leerÙe ßesCeerÛÙee [yÙeele peeÙeuee Heâcee&Jeues. ØeLece ßesCeerÛee [yee ne Heâkeäle ÕesleJeCeeaÙe ueeskeâebmee"er DemeuÙeeÛes meebietve lÙeeves ieebOeerpeeRÛes meeceeve jsuJes HeâueešeJej Hesâketâve efoues DeeefCe lÙeebvee [yÙeeletve yeensj keâe{ues.
 peeleerÙe YesoYeeJe, JeCe&És<eeÛee Je DevÙeeÙeeÛee ieebOeerpeeRvee Deeuesuee ne DevegYeJe lÙeebÛÙee peerJeveeuee keâueešCeer osCeeje "juee. DevÙeeÙeeefJe¤æ DeefnbmesÛÙee ceeiee&ves ue{CÙeeÛeer ØesjCee lÙeebvee Ùee DevegYeJeeves efoueer.
 ceoj lesjspee Ùeebbveer 24 ceeÛe& 1931 jespeer keâesuekeâelee ceOÙes Oece&YeefieveerheoeÛeer MeheLe Iesleueer. lÙeebÛÙeekeâ[s DeOÙeeheveeÛes keâece osCÙeele Deeues. 1948 heÙeËle lÙeebveer les keâece kesâues.
 10 petve 1946 jespeer ceoj Jeeef<e&keâ lehemeeOevesmee"er jsuJesiee[erves oeefpe&efuebieuee efveIeeuÙee neslÙee. ØeJeemeele lÙeebÛÙee ceveele DeeheCe ieefjyeebmee"er keâeÙe& keâjeÙeuee nJes Demee efJeÛeej IeesUle neslee. lÙeeÛeJesUer lÙeebvee hejcesÕejeÛeer nekeâ Ssketâ Deeueer. ef¡emle lÙeebvee Deepe&Je keâjerle neslee : ‘‘ceePÙeeyejesyej Peeshe[heóerle Ûeue. lesLeerue ieefjyeeleerue ieefjyeebÛeer mesJee keâj.’’
 jsuJesiee[erleerue Ùee mee#eelkeâejeves ceojveer Deeheuee peerJeveceeie& yeoueuee. heg{s ‘efceMevejerpe Dee@Heâ Ûe@efjšer’Ûeer mLeehevee keâ¤ve Deeheues mJeleb$e mesJeekeâeÙe& meg¤ kesâues.
 meeOeer jenCeer
 ye@efjmšjÛeer heoJeer mebheeove kesâuÙeeveblej ieebOeerpeer 1891 ceOÙes Yeejleele Deeues. lÙeeJesUer les megšeyegšele JeeJejle. veblej les iegpejeleer heesMeeKe heefjOeeve ke⤠ueeieues. mJeeleb$Ùe Deeboesueveeefveefceòeeves Yeejle YeceüCe keâjleevee lÙeebveer meeceevÙe ueeskeâebÛes peerJeve, ieefjyeer DeeefCe DeOe&veive ueeskeâ heeefnues. pÙeebÛÙeemee"er DeeheCe keâeÙe& keâjlees lÙeebÛÙeemeejKesÛe meeOes peerJeve DeeheCe peieues heeefnpes Demee efJeÛeej keâ¤ve 1921 ceOÙes ceogjeF& ÙesLes ieebOeerpeeRveer Oeeslej Je hebÛee ne heesMeeKe mJeerkeâejuee. Deepevce les Ùee heesMeeKeele jeefnues.
 1931 ceOÙes ieebOeerpeer ieesuecespe heefj<eosmee"er Fbiueb[uee iesues nesles. jepes hebÛece pee@pe& Ùeebvee YesšCÙeemee"er les yebkeâerien@ce he@uesmeceOÙes meJe& efMe°eÛeej yeepetuee "sJetve Oeeslej Je hebÛee Ùee heesMeeKeeleÛe iesues. leelkeâeefueve efyeÇefšMe hebleØeOeeve efJevmšve ÛeefÛe&ue Ùeebveer lÙeebvee ‘vebiee Heâkeâerj’ cnCetve efnCeJeues.
 ieebOeerpeeRÛee Deenejner iejerye ceeCemeemeejKee meeOee DemeeÙeÛee. [eU, Yeele, oner, leekeâ ne lÙeebÛee Deenej. Gkeâ[uesuÙee YeepÙeebceOÙes ceer" ve Ieeuelee les Keele.
 les jsuJes ØeJeeme le=leerÙe ßesCeerÛÙee [yÙeeletve keâjerle. Skeâoe Skeâe Jeelee&njeves lÙeebvee lÙeemebyebOeer efJeÛeejues Demelee les ieceleerves cnCeeues, ‘‘ÛeewLÙee ßesCeerÛee [yee GheueyOe veener cnCetve ceer eflemeNÙee ßesCeerÛÙee [yÙeeletve ØeJeeme keâjlees.’’
 ceoj lesjspee ÙeebÛeer jenCeer ieebOeerpeerØeceeCes meeOeer nesleer. lÙeebÛee Deenej ceeHeâkeâ DemeeÙeÛee. lÙeebvee DeeheuÙeehes#ee Deeßeceeleerue ueeskeâebÛeer peemle keâeUpeer DemeeÙeÛeer.
 leerve efveàÙee heóŸeebÛeer efkeâveej Demeuesueer heeb{jer megleer mee[er ne ‘efceMevejerpe Dee@Heâ Ûe@efjšer’ÛÙee Oece&YeefieveeRÛee heesMeeKe Deens. ØelÙeskeâerkeâ[s Demeleele Heâkeäle leerve mee[Ÿee. hewkeâer oesve mee[Ÿee owvebefove Jeehejemee"er Demeleele.
 keâesuekeâelÙeeceOeerue jmles Pee[CeeNÙee ceefnueebÛeer heeb{jer mee[er Lees[e yeoue keâ¤ve ceojebveer DeeheuÙee mebmLesÛee heesMeeKe cnCetve mJeerkeâejueer.
 YeejleeÛes ceepeer efveJe[Cetkeâ DeeÙegkeäle veJeerve ÛeeJeuee Ùeebveer meebefieleuesuee Skeâ DevegYeJe : ‘‘lÙeeJesUer efouueerÛÙee veeÙeye jepÙeheeueeÛee meefÛeJe neslees. pÙes‰, Dehebie ueeskeâebmee"er yeebOeuesuÙee IejeÛes GodIeešve keâjeÙeuee ceojebveer jepÙeheeueebbvee yeesueeJeues nesles. ceer lÙeebÛÙeeyejesyej iesuees neslees. lÙeeJesUer ceer ceojebvee heefnuÙeeboe heeefnues. lÙee Kethe LekeâuÙeemeejKÙee Jeešle neslÙee. lÙeeveer vesmeuesueer mee[er Deveskeâ ef"keâeCeer jHetâ kesâuesueer nesleer.’’ veesyesue heeefjleesef<ekeâ mJeerkeâejCÙeemee"er ceoj lÙeeÛe meeOÙee mee[erceOÙes, meB[ue Ieeuetve iesuÙee neslÙee. lÙeebÛÙee jenCeer Je keâeceecegUs Deveskeâ ueeskeâ ØeYeeefJele JneÙeÛes. DecesefjkesâÛes efmevesšj S[Je[& kesâves[er 1971 ceOÙes keâesuekeâelÙeele Deeues nesles. ceojebÛÙee keâeÙee&ves les Flekesâ ØeYeeefJele Peeues keâer lÙeebveer YeuÙee cees"Ÿee jkeâcesÛee Ûeskeâ ceojebÛÙee neleer megheto& kesâuee DeeefCe YeeJeveeJesieeves les meJe& ueeskeâebosKele j[t ueeieues.
 mebmkeâej
 cenelcee ieebOeerpeeRÛes Je[erue keâjceÛebo Je DeeF& hegleUeyeeF& MeeruemebheVe Je Oece&efve‰ nesles. les efveÙeceeves Oeeefce&keâ «ebLeebÛes he"Ce keâjerle Je cegueebvee Oeeefce&keâ keâLee meebiele, Deefnbmee, Meekeâenej, meefn<Ceglee Je ØeeefCecee$eebJej oÙee keâjCes ns mebmkeâej lÙeebbvee DeeF&keâ[tve efceUeues.
 ueb[veuee efMekeâCÙeemee"er iesues Demeleevee ieebOeerpeeRbvee Meekeâenejer pesJeCe JesUsJej efceUeues veener cnCetve les keâener efoJeme GheeMeer jeefnues nesles. ueb[veceOÙes lÙeebvee ieerlee, yegæÛeefj$e Je yeeÙeyeue JeeÛeeÙeuee efceUeues. lÙeecegUs Deveskeâ OeceeËÛeer efMekeâJeCe lÙeebÛÙee ceveele Â{ Peeueer. yeeÙeyeueceOeerue [eWiejeJejerue ØeJeÛeve lÙeebvee YeeJeues. heg{s Yeejleele hejleuÙeeJej lÙeebveer iegpejele efJeÅeeheer"ele [eWiejeJejerue ØeJeÛeveeefJe<eÙeer JÙeeKÙeeve efouÙeeÛee meboYe& Dee{Ulees. ieebOeerpeeRveer DeeÙeg<ÙeYej meJe&Oece&mvesnYeeJe peheuee. les meJeeËyejesyej meceevelesves Jeeieues. efveÙeefcele ØeeLe&vee keâjCes lÙeebvee DeeJe[s.
 ceoj lesjspee ÙeebÛÙee IejÛeer DeeefLe&keâ heefjefmLeleer Ûeebieueer veJnleer. Jeef[ueebÛes Dekeâeueer efveOeve Peeues nesles. DeeF&ves lÙeebÛÙeeJej Oeeefce&keâ mebmkeâej kesâues, mLeeefvekeâ Oece&ieg¤ lÙeebvee ceeie&oMe&ve keâjerle. lÙee efveÙeefceleheCes ÛeÛe&uee peele. lesLetveÛe lÙeebvee mesJee keâjCÙeeÛeer mHetâleea efceUeueer.
 ceoj HeâeJeuÙee JesUsle ØeJeemeele ØeeLe&vee keâjerle Demele. Flejebvee ØeeLe&vee keâjCÙeeme Øeeslmeenve osle Demele. DeeÙeg<ÙeYej lÙee heJe&leeJejerue ØeJeÛeveeØeceeCes peieuÙee.
 mevceeve
 cenelcee ieebOeerpeeRvee ueeskeâ Deeojeves ‘yeehet’ cnCele. jJeeRõveeLe šeieesj Ùeebbveer lÙeebvee meJe&ØeLece ‘cenelcee’ ner GheeOeer Jeehejueer. 1944 ceOÙes megYee<eÛebõ yeesme Ùeebveer ieebOeerpeeRvee ‘je°^efhelee’ cnCetve mebyeesOeues. 2 Dee@keäšesyej ne efoJeme mebÙegkeäle je°^ebleHexâ ‘Deeblejje°^erÙe Deefnbmee efoJeme’ cnCetve heeUuee peelees.
 Yeejle mejkeâejleHexâ ieebOeerpeeRÛÙee mcejCeeLe& ojJe<eea ‘Deeblejje°^erÙe ieebOeer Meebleer hegjmkeâej’ Meeblelesmee"er keâeÙe& keâjCeeNÙeebbvee efouee peelees. Ùee hegjmkeâejeÛeer jkeäkeâce Skeâ keâesšer ®heÙes Deens.
 1982 ceOÙes ieebOeerpeerJej ‘ieebOeer’ efÛe$eheš efveIeeuee. lees legHeâeve ieepeuee Je lÙeeuee 13 Deeblejje°^erÙe hegjmkeâej efceUeues. ieebOeerpeeRÛes hegleUs, mceejkesâ peieeleerue one ØecegKe MenjebceOÙes Deensle. veesyesue heeefjleesef<ekeâemee"er ieebOeerpeerÛes Ûeej JesUe veeceebkeâve Peeues nesles. heCe keâener De%eele keâejCeebcegUs lÙeebvee les efceUeues veener. oueeF& ueecee Ùeebvee 1989 ceOÙes veesyesue heeefjleesef<ekeâ osleevee veesyesue keâefcešerves lÙeeyeöue Keso JÙekeäle kesâuee DeeefCe keâefcešerkeâ[tve Ûetkeâ nesT Mekeâles, ns ceevÙe kesâues.
 ceoj lesjspee Ùeebvee veesyesue Meeblelee heeefjleesef<ekeâ efceUeues. Yeejlejlve ns meJeexÛÛe heeefjleesef<ekeâ lÙeebvee ueeYeues. peieYejeletve 84 heeefjleesef<ekesâ lÙeebvee efceUeueer.
 2002 ceOÙes ‘DeeGšuegkeâ’ efveÙelekeâeefuekeâeves DeeheuÙee JeeÛekeâebbvee ‘meJee&efOekeâ Leesj YeejleerÙe keâesCe?’ Demee ØeMve efJeÛeejuee neslee. heVeeme npeejebntve DeefOekeâ ueeskeâebveer Gòejs hee"efJeueer. lÙeeceOÙes heefnues ceoj lesjspee, ogmejs vesn¤ Je eflemejs hešsue ÙeebÛes veeJe nesles. DeLee&le cenelcee ieebOeer meJeexÛÛe YeejleerÙe DemeuÙeeves lÙeebÛes veeJe Ùee meJex#eCeele IesCÙeele Deeues veener.
 ceoj lesjspee ÙeebÛeer pevceYetceer DeuyeeefveÙeele 19 Dee@keäšesyej ne ‘ceoj lesjspee efoJeme’ heeUuee peelees. lÙeeefoJeMeer lesLes meeJe&peefvekeâ megóer Demeles. lesLeerue Deeblejje°^erÙe efJeceeveleUeuee lÙeebÛes veeJe osCÙeele Deeues Deens.
 meb#esheeves
  30 peevesJeejer 1948 jespeer JeÙeeÛÙee 78 JÙee Je<eea ieebOeerpeeRÛeer nlÙee Peeueer. 5 mehšWyej 1997 jespeer ceoj lesjspee ÙeebÛes JeÙeeÛÙee 87 JÙee Je<eea efveOeve Peeues. GYeÙeleebveer ceeveJelesmee"er kesâuesues keâeÙe& hejmhejhetjkeâ Deens. cenelceepeeRveer melÙeeves Je DeefnbmesÛÙee ceeiee&ves JeeieeÙeuee efMekeâJeues. ceoj lesjspeebveer Øesce keâjeÙeÛeer DeeefCe mesJee keâjeÙeÛeer ØesjCee efoueer. meJe& peeleer-OeceeaÙe lÙeebÛÙeemee"er meejKesÛe nesles.
 ceojebÛÙee ce=lÙetveblej eflejbieer je°^erÙe PeW[Ÿeele uehesšuesues lÙeebÛes keâuesJej pÙee ieve ke@âefjÙejJe¤ve vesCÙeele Deeues lÙee ieve ke@âefjÙejÛee heefnuÙeeboe Jeehej cenelcee ieebOeerpeer Je veblej vesn¤bmee"er keâjCÙeele Deeuee neslee. ÙeeJe¤ve lÙeebÛes cees"sheCe efometve Ùesles. cenelcee ieebOeerpeer ceoj lesjspeeØeceeCesÛe Skeâ meble Deensle Demes cnšues lej les JeeJeies "¤ veÙes.