मिशन सण्डेनिमित्ताने – ऑक्टोबर २०२१


 
 DeefmlelJeeÛeer keâneCeer
  – efmeuJesmšj uent keâeW{ejer, cees[ieeJe- leueemejer
 
 ‘Ûeeueueerme let Ùees me[keâJejÛee heeuee G[Jeue.’ leueemejer-GOeJee ceeiex [neCetkeâ[s efveIeeuesuÙee pegveeš Kešeje Sme.šer. yemeÛÙee JeeNÙeeÛÙee PegUgkesâves DeeheuÙee [eskeäÙeeJejerue JeeUuesuÙee ueekeâ[eÛeer ceesUer meeJejerle jlveer mJele:MeerÛe hegšhegšueer. Deepe 31 ces ceeTueerÛÙee jesPejerÛee MesJešÛee efoJeme. lemeeÛe lees jlveerÛee pebieueeleerue DeKesjÛee. lees yenjuesuee, yeneJee, meesvesjer meesveÛeeHeâe, metÙe&ØekeâeMeele ÛekeâekeâCeejer heUmeeÛeer keâesJeUer heeves, ieeCeejer keâesefkeâUe, efhekeâuesueer keâjJebos, ueebyetveÛe Deekeâ<e&tve IesCeejer peebYeUs, DeeheuÙee Jeemejeuee IesTve ceesneÛÙee Pee[eKeeueer Leebyeuesueer uebie[er ieeÙe… keâejCe jlveer efleuee jespe heeCeer heepele Demes. efJeefJeOe jbie GOeUCeejer JesueerJejÛeer jbieerle Hegâues, Ùeebvee DeKesjÛee efvejeshe osTve, ceer peiesve lej legcnebuee hegvne YesšeÙeuee ÙesF&ve Ùee DeeMesves… leer DeeheuÙee hejleerÛÙee Jeešsuee efveIeeueer nesleer… keâe keâesCe peeCes ceeTueerÛÙee heeÙeeMeer Dehe&Ce keâjCÙeeme Iesleuesueer jeveÛeeHeäÙeeÛeer Hegâues Deepe keâe keâescepeueer nesleer…
 jlveer DeeheuÙee DeeF&-Jeef[ueebÛeer Skegâueleer Skeâ DeveeLe cegueieer. Jeef[ueebÛee Ûesnje heenCÙeeÛes YeeiÙe efleÛÙee veefMeyeer Deeues veener. DeeF& ueekeâ[eÛeer ceesUer efJeketâve veenerlej ceesuecepegjer keâ¤ve keâmes lejer efoJeme keâe{eÙeÛeer. jlveer heeÛe Je<ee&Ûeer Demeleevee DeeF&yejesyej pebieueele peeÙeÛeer. oesve hewmes peemle Yesšleerue cnCetve DeeF& efleuee Yeuee cees"e ueekeâ[eÛee Yeeje yeebOetve [eskeäÙeeJej ÅeeÙeÛeer. DeesPÙeeves jlveerÛee peerJe j[kegbâ[er JneÙeÛee. [esàÙeeleerue Deßet ueheJetve jlveer DeeF&ÛÙee heg{sÛe YejeYeje jmlee ÛeeueeÙeÛeer. GOeJee ÙesLeerue ceemeUer yeepeejele peeTve ceesUer efJeketâve ceer"-efcejÛeerÛee yeepeej keâjeÙeÛee. PeeuesÛe lej oesve ®heÙeebÛeer Yepeer IÙeeÙeÛeer, ueeskeâ yeIeleerue cnCetve ueepesvesÛe jmlÙeeÛÙee keâ[suee DemeuesuÙee efÛebÛesÛÙee Pee[eKeeueer, ueeskeâebvee hee" efHeâjJetve, ceeve Keeueer Jeeketâve ieheeiehee Yepeer KeeÙeÛeer, Deve Pehe-Pehe Ûeeuele heeCÙeemee"er Iej iee"eÙeÛes. jlveer yeeje Je<eeËÛeer nesF& leesÛe DeeF&ves keâeÙeceÛes [esUs efcešues efleuee hegvne ve YesšCÙeemee"er. Peeshe[erle efMejuesuÙee efJe<eejer mehee&heemetve jlveeruee JeeÛeJeleevee obMe kesâuÙeeves DeeF& peeieerÛe cejCe heeJeueer. DeblÙeefJeOeerÛee KeÛe& ieeJeÛÙee keâejYeeNÙeeves kesâuee DeeefCe jlveerÛeer peceerve heešueeveer KeeTve šekeâueer. meg¤ Peeuee jlveerÛee pebieueeleerue DeeefCe ceeTueeruee YesšCÙeeÛee ØeJeeme DeKesjheÙeËle..
 Je[JeueerÛÙee (keâveesefMeÙeve efmemšme&) veeleeueerve ceeF&veer ceefnuee cesUeJÙeeÛes DeeÙeespeve ÙeeJe<eea megowJeeves efleÛÙee ieeJeele kesâues nesles. cesUeJee keâeÙe Demelees, lees efkeâleer cees"e Demelees. efleLes yeeÙekeâe KegÛeeale yemeleele DeeefCe cesUeJÙeeJej yee@cyeieesUe he[lees (KesU) ns jlveerves yeepeejele yeeÙekeâebkeâ[tve Sskeâues nesles. cees"s Oee[me keâ¤ve jlveer ÛeÛe&uee iesueer. Ieeye¤veÛe ÛeÛe&ÛÙee ceeieÛÙee yeepetme otjÛe efKe[keâerheeMeer GYeer jeefnueer. efleÛÙee Oecee&leerue oie[eJej meekeâejuesueer osJeebÛeer efÛe$e-efJeefÛe$e efÛe$es heentve leer Ieeyejle Demes. DemeeÛe osJe lej Ùee osJeUele veener vee? ¢ee jlveerÛÙee ceveeleerue keâuheveebÛes keâentj mebhele veener, leesÛe efleÛeer vepej efKeUueer mehee&ÛÙee [eskeäÙeeJej GpeJee heeÙe "sJeuesuÙee DeeefCe cemlekeâeJej yeeje leeNÙeebÛee cegkegâš DemeuesuÙee Skeâe efoJÙe kegâceeefjkesâJej. ceer mJehveele veener vee ÙeeÛee DeeYeeme efleuee Peeuee. Flekeâer Je<ex osJeeuee MeesOele Demeuesues efleÛes Yeškesâ ceve Deepe YeškeâeÙeÛes Leebyeues. heesjkesâheCeeÛeer ogKejer peKece Deepe lÙee efoJÙe ceeTueerkeâ[s heentve keâeÙeceÛeer Meeble Peeueer. cesUeJÙeele efleÛes ceve jceues veener. YeuÙee cees"Ÿee mehee&ÛÙee [eskeäÙeeJej heeÙe "sJeuesuÙee lÙee ceeTueeruee lees mehe& keâe ÛeeJeuee veener Ùee efJeÛeejele jlveer njJetve iesueer. jlveerÛÙee Jee{lÙee JeÙeeyejesyej efleÛeer ceeTueerJejerue ßeæe Jee{leÛe iesueer DeeefCe Skeâ efoJeme heesnesÛeueer leer ÛeÛe&ÛÙee heeÙejerJej.
 Deeheues oeotue (yeeU ÙesMetuee) IesTve ÛebõeJej GYÙee jeefnuesuÙee lÙee meesvesjer ceeTueerÛÙee heeÙee he[tve #eCeYej efleÛÙee neleeleerue ieeW[me yeeUeuee GÛeuetve, DeeheuÙee ÚeleerMeer Ieó hekeâ[tve, keâ[sJej IÙeeJes DeMeer efleÛeer ceveesceve Heâej FÛÚe nesF&. heCe YeeefJekeâebÛÙee ceeveeves Dehegjs he[Ceejs ÛeÛe&, jlveerÛes Iej DeeefCe ÛeÛe& ns megceejs 8 efkeâueesceeršjÛes Deblej. henešs 5 Jeepelee DebOeejele je@kesâueÛee efoJee veener lej Sjb[erÛÙee megkeâuesuÙee efyeÙee KeješŸeeÛÙee keâe[eruee šesÛetve leÙeej kesâuesueer cesCeyeòeer IesTve ØekeâeMeele Ûeeueleevee GMeerj nesF&. lejerner jlveer jefJeJeejer ÛeÛe&uee ÙesCÙeeÛeer Leebyeueer veener.
 efvemeiee&Jej ceeÙee keâjCeeNÙee jlveerÛes DeeÙeg<Ùe pebieueele iesues heCe efpeJeble Pee[ebJej kegâNne[er-keâesÙelÙeeÛes IeeJe efleves keâOeer kesâues veener. Mejerjeves Oe[Oeekeâš leMeerÛe ceveeves Kebyeerj Deved ùoÙeele efvemeiee&letve Goeòe osCes efMekeâuesueer jlveer ueekeâ[eÛÙee ceesUeryejesyejÛe efvemeiee&ves efouesueer iees[ HeâUs DeeheuÙee kebâyejsuee yeebOeuesuÙee PeesUerle keâeWyetve DeeCeeÙeÛeer. Jeešsves peeleevee IejÛÙee DebieCeele Skeâekeâer yemeuesuÙee cneleeNÙee-Deepeeruee. KeeTmee"er j[CeeNÙee yeeUeuee, veenerlej iejesoj yeeÙekeâebvee, [eskeäÙeeJejerue DeesPes meeJejleÛe Jeešle peeÙeÛeer. Jeešsle oe¤[Ÿee heg®<eebveer kesâuesueer DeJensuevee, ueiveeÛÙee Jejeleerle efJeJeeefnle yeeÙekeâebveer kesâuesueer Ûes°e. mekeâeUer ÛeÛe&uee peeleevee efcemmeeJej Dehe&Ce keâjCÙeeme peceefJeuesues GCes heeÛe ®heÙes. yeUpeyejerves ieeJeÛÙee keâejYeeNÙeebveer efleÛÙee neletve efnmekeâeJetve IesCes, ÛeÛe&uee peeles cnCetve veoerkeâe"ÛÙee efheCÙeeÛÙee heeCÙeemee"erÛee efJeefnjerle (neleeves KeCeuesuee Úesše Keñe) ceeveJeer IeeCe šekeâCes, Øemleeefhele meceepeJÙeJemLesves efleÛeer DeyeÇt JesMeerJej šebieCes… ns meejs efleves efvecetšheCes menve kesâues. les Je[JeueerÛÙee veeleeueerve ceeF&ves (leueemejer efceMeveceOÙes heefnues heeÙe jesJeCeejer keâveesefMeÙeve Oece&Yeefieveer) heeefnues. Øesceeves efouesuÙee DeeefCe DebOeejele ØekeâeMeceeve nesCeeNÙee efleÛÙee ieàÙeeleerue jesPejeruee heentve efMe#eCeeÛÙee yeUeJej ceeCemes [PeveYej heoJÙee Øeehle keâjleele. keâle=&lJe ieepeJeleele. he=‰YeeieeJej Ùesleele. cee$e lÙeebÛee melkeâej, mevceeve keâjlees. heCe DeefMeef#eleebÛes keâeÙe? pesJe{s cees"s heo lesJe{erÛe cees"er MejerjeJej DeeefCe ceveeJej ÙesCeejer peyeeyeoejer. keâeceeÛee leeCe, lÙeeletve efvecee&Ce nesCeejs ceeveefmekeâ leeCe. ceeveefmekeâ DeeefCe Meejerefjkeâ Deepeej. jlveer cee$e DeMee ØekeâejÛÙee ceeveefmekeâ Deepeejebvee keâOeer yeUer he[ueer veener. DeefMeef#ele Demetvener ceeveefmekeâ °Ÿee megefMeef#eleebhes#ee keâekeâCeYej mej&meÛe "jueer. ceeUjeveeJej meesyele ÛejCeejer cegkeâer peveeJejs yejer, ßeerceble-iejerye, efMeef#ele-DeefMeef#ele, efJeJeeefnle-DeefJeJeeefnle, DeveeLe-meveeLe, kegâ¤he – meeQoÙe&Jeeve Demee Yeso leer keâjerle veenerle DeeefCe ogmeNÙeebÛÙee leeW[Ûes efnmekeâeJetve Keele veenerle. DeeheCe… DeeheCe cee$e ceeCemeeÛee pevce IesleueeÙe.
 jlveerves pemee pe[ ceveeves Deepe pebieueeÛee efvejeshe Iesleuee lemeeÛe jesPejerÛee MesJešÛee efoJeme cnCetvener efleÛes Deble:keâjCe pe[ Peeues nessles. mekeâeUer DeeCeuesueer jeveÛeeHeäÙeeÛeer Hegâues efleves neleele Iesleueer Deved YejeYeje efveIeeueer jmlÙeeÛÙee keâ[sves ÛeÛe&keâ[s… SJnevee hetJexkeâ[tve efJepesÛÙee keâ[keâ[ešemen meesmeešŸeeÛee Jeeje meg¤ Peeuee neslee. JeeoUemen heeJemeeves mebkesâle efoues. jlveerÛÙee veekeâeleeW[ele OetU peele nesleer. DeKesjÛÙee efoJeMeer ceeTueerÛÙee ÛejCeeMeer heesnesÛeeÙeuee keâemeeJeerme Peeuesueb efleÛeb yesÛewve ceve heeÙeebvee PeheePehee ÛeeueeÙeÛeer Dee%ee osle nesleer. ‘‘veeleeueerve ceeF& ceuee ef¡emleer keâje’’… ner Deveskeâ Je<ee&heemetve ceveele yeeUieuesueer meghle FÛÚe Deepe leer efmemšjebvee meebieCeej nesleer… efJepesÛÙee OekeäkeäÙeeves jlveer Keeueer keâesmeUueer. leesÛe efmeuJeemeentve cegbyeF&ÛÙee efoMesves ÙesCeeje ueesKeb[er meUerves Yejuesuee cees"e š^keâ efleÛÙee DebieeJe¤ve iesuee. jlveer keâeUeÛÙee he[ÅeeDee[ iesueer. efleÛes Skeâekeâer peerJeve hejcesÕejeuee heeneJeues veener. cee$e efleÛÙee GpeJÙee neleele ceeTueerÛÙee ÛejCeeMeer Dehe&Ce keâjCÙeeme Ieó hekeâ[uesueer jeveÛeeHeäÙeeÛeer meesvesjer Hegâues leMeerÛe jeefnueer. ceeTueerJejerue Demmeerce ßeæe megbieOe osle… keâeue.. Deepe DeeefCe ÙesCeeNÙee ØelÙeskeâ efoJeMeerner ve keâescespelee.