ख्रिस्ती श्रद्धा – शंका समाधान – ऑक्टोबर २०२१


 – mebheeokeâ
 
 JeeF&š DeefmlelJeele keâe Deens efkebâJee hejcesÕej JeeF&šeuee hejJeeveieer keâe oslees?
 : Glheòeer 1 DeeefCe 2 DeOÙeeÙeebceOÙes DeeheCeeme hejcesÕejeÛÙee efveefce&leerefJe<eÙeer ceeefnleer osCÙeele Deeueer Deens. efJeMes<ele: hejcesÕejeves pes keâener efvecee&Ce kesâues les meJe& Ûeebieues nesles (Glheòeer 1:25) DeeefCe pesJne hejcesÕejeves mJele:ÛÙee ØeeflecesØeceeCes ceeveJeeuee efvecee&Ce kesâues lesJne les Heâej Ûeebieues nesles (Glheòeer 1:31), keâejCe ceeveJe ne hejcesÕejeÛÙee efveefce&leerÛee cegkegâš Deens. hejcesÕejeves efvecee&Ce kesâuesues meJe&keâener Ûeebieues nesles lej ceie JeeF&š keâes"tve Deeues? FLes meJeeËveer Skeâ iees° mecepetve IÙeeJeer keâer peieeÛeer efveefce&leer nesCÙeehetJeea JeeF&š DeefmlelJeele nesles. hejcesÕejeves meJe&keâener Ûeebieues efvecee&Ce kesâues nesles, heCe lÙeeÛÙee efveefce&leerceOeerue heefnuee ceneotle uegmeerHeâj (cnCepes ØekeâeMeeÛee otle) ¢eeves mJeKegMeerves osJeeefJe®æ yeb[ kesâues (heene, ØekeâšerkeâjCe 12:7-9; 20:2), lÙeeÛes Deble:keâjCe ieJee&ves Ye¤ve Deeues DeeefCe osJeeuee veekeâe¤ve mJeyeUeJej jepÙe keâjCÙeeÛee lÙeeves efve§eÙe kesâuee (heene, ÙeMeÙee 14:13-14; Ùenspkesâue 28:13-16). lesJne osJeeves, lÙeeÛee lÙeeie kesâuee Je lees mewleeve yeveuee (mewleeve ¢ee MeyoeÛee DeLe& ‘oes<e ueeJeCeeje’ efkebâJee ‘Me$et’ Demee Deens). osJeeves lÙeeÛee lÙeeie kesâuee; heCe lÙeeÛeer Mekeäleer keâe{tve Iesleueer veener. vesceuesuÙee meceÙeer mewleeveeÛee veeÙeveeš mJele: ØeYet ÙesMet keâjCeej Deens : ‘‘ØeYet ÙesMet DeeheuÙee cegKeeleerue Õeemeeves lÙeeuee cee¤ve šekeâerue’’ (2 Lesmme. 2:8). mewleeveeuee meg®Jeeleerheemetve osJeeÛee DeeefCe ceeveJeeÛee Me$et Demes mebyeesOeCÙeele Deeues Deens. pemee hejcesÕej meJe& ÛeebieuÙee iees°eRÛee Giece Deens lemee mewleeve ne meJe& JeeF&š iees°eRÛee Giece Deens. peieeceOÙes JeeF&š Heâkeäle mewleeveecegUsÛe DeefmlelJeele Deens.
 hejcesÕej Ûeebieuee (mlees$e 86:5), heefJe$e (ÙeMeÙee 6:3), veerefleceeve (mlees$e 7:11), vÙeeÙeer (DevegJeeo 32:4), DeeefCe meJe&meceLe& (Glheòeer 17:1; ØekeâšerkeâjCe 1:8) Deens. cnCepes meJe&meceLe& hejcesÕej JeeF&šeuee ceppeeJe keâjCÙeeme meceLe& Deens. ceie hejcesÕej JeeF&šeuee hejJeeveieer keâe oslees? hejcesÕejeuee JeeF&šeÛee efJeš Deens. hejcesÕej mebhetCe& JeeF&šeÛee veeÙeveeš ke⤠FefÛÚlees heCe lÙeemee"er lÙeeves Skeâ "jeJeerkeâ keâeU Ùeesefpeuesuee Deens. pesJne lÙee keâeUeÛeer hetCe&lee nesF&ue lesJne hejcesÕej JeeF&šeÛee vÙeeÙe keâjerue DeeefCe JeeF&š ve° keâjerue. mJele: ØeYet ÙesMet ef¡emle efveboCeeÛÙee oeKeuÙeeÉejs ¢eeÛes mhe°erkeâjCe oslees : osJeeves Ûeebieues yeer hesjues, hejbleg JewNÙeeves efveboCe hesjues… Deelee keâeheCeerheÙeËle oesvner yejesyej Jee{t Åee… keâeheCeer PeeuÙeveblej ØeLece efveboCe ieesUe keâje Je peeUCÙeemee"er lÙeeÛÙee heW{Ÿee yeebOee Je ient ceePÙee keâes"ejele mee"Jee (ceòeÙe 13:24-30, 36-43). pemee DebOeej ØekeâeMeeJej keâOeerÛe ceele ke⤠Mekeâle veener lemes JeeF&š ÛeebieuÙeeJej keâOeerÛe ceele ke⤠MekeâCeej veener. JeeF&šeÛee mecetU veeMe nesF&ue, heCe lÙeemee"er Jeeš heeneJeer ueeiesue.
 hejcesÕejeÛeer Dee%ee heeUCes Ûeebieues Deens DeeefCe lÙeeÛeer Dee%ee ve heeUCes JeeF&š Deens. Deeoece DeeefCe SJesuee hejcesÕejeves SkeâÛe Dee%ee efoueer nesleer, ‘‘… yeeiesleerue Jeešsue lÙee Pee[eÛes HeâU ÙesLesÛÚ Kee, heCe yeNÙeeJeeF&šeÛes %eeve keâ¤ve osCeeNÙee Pee[eÛes HeâU KeeT vekeâe… Keeue lej efveef§ele cejeue’’ (Glheòeer 2:16-17). hejcesÕejeves Deeoece DeeefCe SJesuee efveoex<e efvecee&Ce kesâues nesles DeeefCe lÙeebvee yejs efkebâJee JeeF&š ¢eehewkeâer efveJe[CÙeeÛeer cegYee (free will) efoueer nesleer. les ÛeebieuÙeeÛeer efveJe[ keâ¤ve hejcesÕejeÛÙee lÙeebÛÙeeJejerue ØesceeÛee ieewjJe ke⤠Mekeâle nesles, hejbleg lÙeebveer hejcesÕejeÛeer Dee%ee veekeâejCÙeeÛes efveJe[ues. lÙeebveer hejcesÕejeuee veekeâe¤ve mewleeveeÛes SskeâCÙeeÛee efveCe&Ùe Iesleuee DeeefCe ceppeeJe kesâuesuÙee Pee[eÛes HeâU Keeuues DeeefCe osJeeefJe®æ heehe kesâues. ¢ee heeheeceOÙesÛe lÙeebveer meJe&ØeLece JeeF&šeÛee DevegYeJe Iesleuee. ¢eecegUs lÙeebÛee hejcesÕejeyejesyejÛÙee, lÙeebÛÙee mJele:yejesyejÛÙee DeeefCe he=LJeeryejesyejÛÙee veelÙeeJej heefjCeece Peeuee (Glheòeer 3:14-19). Skeâe ceeCemeeÉejs heehe peieele efMejues DeeefCe heeheeÛÙee Éejs cejCe efMejues DeeefCe meJeeËveer heehe kesâuÙeecegUs meJe& ceeCemeebceOÙes DeMee Øekeâejs cejCe hemejues (jesce 5:12). ne Deens heeheeÛee, JeeF&šeÛee ceneYeÙebkeâj heefjCeece.
 meieUerkeâ[s heeheebveer Yesiee hee[uesuÙee Deensle, lÙeecegUs hejcesÕejeves efvecee&Ce kesâuesuÙee megboj efveefce&leerJej JeeF&š heefjCeece Peeuee Deens. yeeÙeyeue DeeheCeeme meebieles, ‘‘veerefleceeve keâesCeer veener, Skeâ osKeerue veener, keâejCe meJeeËveer heehe kesâues Deens DeeefCe DeeheCe osJeeÛÙee ieewjJeeuee GCes he[uees Deenesle’’ (jesce 3:10,23). DeeheuÙeeuee meJe&keâener Ûeebieues keâjCÙeeme DeeefCe ve keâjCÙeeme hetCe& mJeeleb$Ùe Deens, heCe Ûeebieues les ceePÙeeves nesle veener (jesce 3:12), keâejCe ceePÙeeceOÙes heehe Deens. hejcesÕej meJe& JeeF&š ve° keâjCÙeeme meceLe& Deens, heCe lÙeeyejesyej DeeheCeosKeerue ve° nesT DeeefCe hejcesÕejeuee lemes keâjeÙeÛes veener, lej JeeF&šeheemetve jeKetve lÙeeuee Deeheues leejCe keâjeÙeÛes Deens. meble heeršj meebielees, ‘‘DeeheuÙee JeÛeveeefJe<eÙeer ØeYet efJeuebye ueeJeerle veener, lej lees Deeheues Oeerjeves menve keâefjlees, keâesCeeÛee veeMe JneJee DeMeer lÙeeÛeer FÛÚe veener, lej meJeeËveer he§eeòeehe keâjeJee DeMeer Deens’’ (2hes$e 3:9). hejcesÕej Deeheueer heehes menve keâjlees DeeefCe DeeheCeeme he§eeòeehe keâjCÙeemee"er Deveskeâ mebOeer oslees ns DeeheCe mecepetve Iesleues heeefnpes. JeeF&š DeefmlelJeele Deens, heCe lÙee JeeF&šeceOÙesosKeerue hejcesÕej Ûeebieues MeesOelees. keâheševes DeeefCe JeeF&š nsletves ØeYet ÙesMetuee ›egâmeeJej osCÙeele Deeues, heCe lÙee ke=âleerletve hejcesÕejeves peieeÛes leejCe Ie[Jetve DeeCeues. ØeYet ÙesMet ef¡emle mewleeveeÛeer ke=âlÙes ve° keâjCÙeemee"er (1Ùeesneve 3:8) DeeefCe Deeheues leejCe keâjCÙeemee"er Deeuee neslee. cnCetve JeeF&š pejer DeefmlelJeele Demeues lejer lÙeeÛee DeJnsj keâ¤ve pes leejCe osJeeves Øeehle keâ¤ve efoues Deens les efceUefJeCÙeemee"er DeeheCe Pešues heeefnpes. Deeheueer FÛÚe Deens keâer hejcesÕejeves JeeF&š ve° keâjeJes, heCe lesÛe JeeF&š ceer keâe ve° ke⤠FefÛÚle veener? lÙee JeeF&šeceOÙes – heeheeceOÙes ceuee Flekeâe jme keâe Jeešlees?
 Deepe DebOeejeveer DeeefCe heeheebveer YejuesuÙee ¢ee peieeceOÙes JeeF&š GHeâeUtve Jej Ùesle Deens. yeNÙeeÛe JesUsuee efveoex<e ueeskeâebveeosKeerue lÙeeÛes og<heefjCeece YeesieeJes ueeieleele. ceePÙeeÛe peerJeveeceOÙes ns Demes keâe Ie[ues? ceer keâesCeeÛes keâeÙe JeeF&š kesâues nesles? Demes Deveskeâ ØeMve efJeÛeejues peeleele. FLes Skeâ iees° veceto ke⤠FefÛÚlees keâer og:Ke meJeeËÛÙee JeešŸeeuee Deens DeeefCe osJeemee"er Yeesieuesues og:Ke leejCeoeÙeer Deens DeeefCe lÙeeÛes ØeefleHeâU Heâej cees"s Deens. hejcesÕej meJe&keâener heenle Deens. JeeF&šeÛee hejcesÕej Depetve veeÙeveeš keâjerle veener, les Heâkeäle DeeheuÙeemee"er. Deeheues meJe&keâener lees Oeerjeves menve keâjerle Deens DeeefCe DeeheCe Oeerj Oe¤ve, lÙeeÛÙeeJej efJeÕeeme "sJetve DeeheuÙee og:Keele osKeerue efšketâve jeneJes DeMeer FÛÚe lees Øekeâš keâjerle Deens. DeMeer JesU Ùesle Deens keâer JeeF&š ve° nesF&ue DeeefCe hejcesÕej meJe&keâener veJeerve keâjerue. ‘meeJe&keâeefuekeâ peerJeve’ keâeÙe Deens, ns DeeheCeeme keâUues cnCepes DeeheCeeme Skeâ veJeerve DeeMee Øeehle nesF&ue. DeeveboeÛeer iees° cnCepes Ûeebieues meJe&keâeU jenerue heCe JeeF&š meJe&keâeU jenCeej veener, lej osJe JeeF&šeuee ve° keâ¤ve DeeheuÙee [esàÙeeÛes meJe& Deßet hegmetve šekeâerue (ØekeâšerkeâjCe 21:4).
 (metÛevee : DeeheCe ‘ef¡emleer ßeæe – Mebkeâe meceeOeeve’ ns me$e ‘megJeelee&’ JeeÛekeâebmee"er meg¤ kesâues Deens. ßeæsÛÙee %eeveeceOÙes Deeheueer Jee{ JneJeer neÛe ¢ee ceeieÛee nslet Deens. ßeæsyeeyele Deeheues keâener ØeMve Demeleerue lej les ke=âheÙee ‘megJeelee&’ keâeÙee&ueÙeeceOÙes DeeheuÙee veeJeeefveMeer hee"Jetve ÅeeJesle efkebâJee suvartavasai@gmail.com ¢ee F&-cesueJej hee"Jetve ÅeeJesle. meieàÙeeÛe ØeMveebÛeer Gòejs oslee ÙesCeej veenerle, heCe pes ÙeesiÙe ØeMve Demeleerue lÙeeJej ¢ee me$eeceOetve Yee<Ùe kesâues peeF&ue – mebheeokeâ)